İhraç Kayıtlı Teslimlerde KDV Mükellefiyeti

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesinde; imalatçıların imal ettikleri mallardan ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara yapacakları teslimler nedeniyle hesaplanan KDV’nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen, ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin vergi dairesince tarh, tahakkuk ve tecil olunacağı, ihracatın teslim tarihini takip eden 3 ay içinde gerçekleşmesi halinde tecil edilen bu verginin terkin edileceği, hüküm altına alınmıştır.

Yine aynı maddede, ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

-(II/A-8.1.) bölümünde, ihracatçılara mal teslim eden imalatçıların terkin ve iade işlemlerinin ihracatın gerçekleşmesinden sonra yapılacağı, ihracat; gümrük beyannamesinin kapanma tarihi itibarıyla gerçekleştiğinden, süresinde ihraç edilmek kaydıyla bu tarih itibarıyla ihraç kaydıyla teslim nedeniyle tecil edilen verginin, terkin edilebilir hale geleceği,

-(II/A-8.6.) bölümünde ise, ihraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal süresi içinde mücbir sebepler veya beklenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen ihracatçıların ek süre taleplerinin ilgili vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar tarafından değerlendirileceği

ifade edilmiştir.

Buna göre, ihracatçı firma tarafından ek süre talebinde bulunulmamakla birlikte, ihracatın gerçekleşmesi için tanınan yasal süre (en geç 28/02/2015 tarihi) geçtikten sonra, ancak; Kanunda mükelleflerin yararlanmasına imkan tanınan 15 günlük ek süre talep müddeti içinde fiili ihracat gerçekleştirilmiş olduğundan (09/03/2015 tarihinde), ihraç kaydıyla teslim edilen söz konusu 500 adet av tüfeğine ilişkin tecil edilen KDV’nin, vergi ziyaına sebebiyet verilmemiş olması ve mevzuata aykırı başkaca bir hususun bulunmaması halinde, terkin edilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

1.1. İhraç Kaydıyla Mal Teslim Alan İhracatçılar Bakımından

İhracatçılar ihraç kaydıyla aldıkları malı, KDV indirimi yapmaksızın kayıtlarına geçirirler.

İhraç kayıtlı teslim faturasında (altında KDV tahsil edilmediğine dair not bulunan faturada) görülen KDV zahiridir ve ihracatçıyı ilgilendirmez. Söz konusu KDV ihracatçı tarafından yevmiye kaydına alınmayacağı gibi KDV beyannamesinde indirimler arasında da gösterilmez.

İhracatçılar bu şekilde KDV yüklenmeksizin teslim aldıkları malı, KDV hesaplanmaksızın ihraç ettikleri için, KDV sorunu ihracatçı açısından hemen hemen tamamıyla çözümlenmiş olmaktadır. (Hemen hemen diyoruz, çünkü bu sistemde ihracatçı, ihraç malını KDV ödemeksizin temin edebilmekle beraber, ihracata yönelik nakliye, komisyon, gümrük masrafları ve genel giderler gibi harcamalar dolayısıyla KDV yüklenebilir ve bu KDV’lerin, talep halinde ihracatçıya iadesi gerekir.)

Bu sistemde, KDV bakımından tüm risk ve sorumluluklar ihraç kaydıyla mal teslim edene yüklenmiştir. Uygulamada, ortaya çıkabilecek cezalar, gecikme zamları ve finansal yükler için ihracatçıya rücu edilebileceği yolunda anlaşmalar yapıldığı görülmektedir.

Gereken Şartlar

Gelir İdaresi Başkanlığı‘na göre ihraç kayıtlı satış yapabilmek için firmanın üretici olması gerekiyor. Yani kapasite raporuna sahip olmalısınız. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın tanımına göre imalatçı firmanın :

 1. Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine sahip olması,
 2. Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Esnaf ve Sanatkar Derneklerine kayıtlı bulunması,
 3. İmalat işinde en az 5 işçi çalıştırması,
 4. Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olması,
 5. Bu şartları topluca taşıyan imalatçıların kendi üretimine ilave olarak aynı zamanda fason imalat da yaptırması halinde,
  a) Fason imalatı sadece, sanayi sicil belgesinde yazılı üretim dallarında yaptırmaları,
  b) Fason olarak yaptırılan imalatta işin riskini ve organizasyonunu üstlenmeleri,
  c) Fason olarak imal ettirilen mallarla ilgili ham madde ve yardımcı maddeleri temin etmeleri gerekmektedir.

Üretici firmalar tarafından bu kapsamda hazırlanan faturalarda KDV mal bedelinden ayrı olarak gösterilecek fakat faturaya “3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir” ibaresi yazılacaktır. Ve dolayısıyla KDV tahsil edilmeyecektir.

İhracatçı firmanın, 3065 sayılı kanuna göre satın aldığı ürünü değiştirmeden ihraç etmesi gerekmektedir. Bu ihracatı teslim tarihini izleyen ay başından itibaren 3 ay içerisinde yapmalıdır. Yani Temmuz ayı içerisinde ihracatçı firmaya teslim edilen ürünler Ağustos başından itibaren 3 ay içerisinde (Ekim sonuna kadar) ihraç edilmelidir. Bu durumda herhangi bir KDV ödenmez.

3 ay içerisinde ihraç edilemez ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun maddelerine göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

İhracatçı firmalar 3065 ile satış talep etmektedirler. İmalatçı olan firmalar ise ihracatçı firmanın 90 gün içerisinde ihraç zorunluluğu olduğunun bilincinde olarak ürün satmalıdırlar.

Özellik Gösteren Durumlar

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinin c bendi uyarınca; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, İhracatçılar tarafından ödenmez. Bu kapsamda yapılan teslimlerle ilgili olarak düzenlenen faturaya; “3065 sayılı KDV Kanunu’nun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir” ifadesi yazılır. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur/ertelenir. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur/silinir.

Buna göre; tecil/terkin uygulamasından yararlanabilmek için:

– İhraç kaydıyla yapılan mal tesliminin olması,

– Satıcının imalatçı vasfı taşıması

– Satışı yapılan malın ihraç edilen nihai mamul olması

– Malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi (ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara verilen ek sürenin sonuna kadar ihracatın gerçekleşmiş olması) gerekmektedir.

İhraç kayıtlı teslimde imalatçı, malı KDV’li satmış gibi beyanname düzenlemekle beraber, beyannamedeki ilgili bölümü doldurmak suretiyle söz konusu teslime ilişkin KDV’nin tecilini (ihracat gerçekleştiğinde terkinini) veya ilgili dönemde ödenecek KDV çıkmamışsa iadesini, ödenecek KDV’nin çıkması ile birlikte tecil edilemeyen bir kısım kaldıysa bu kısmın iadesini isteyebilmektedir.

Tecil edilecek veya iade edilecek vergi miktarı, mükellefin ihraç kaydıyla teslimleri nedeniyle hesaplanan vergi tutarından fazla olamaz.

İhraç kayıtlı satılan ürünün başka bir firma tarafından yurt dışına çıkarılması

İmalatçı tarafından ihracatçıya yapılan ihraç kayıtlı mal teslimlerine konu emtianın bizzat ihracatçı tarafından yurt dışına çıkarılması gerekmektedir. İhracatçının adı geçen malları üçüncü firmaya satması ve bu üçüncü firmanın ihracatı gerçekleştirmesi durumunda tecil/terkin ve iade uygulaması söz konusu olmayacaktır. Böyle bir durumda ihraç kayıtlı teslime konu mala ilişkin KDV’nin gecikme zammı ile birlikte vergi dairesine ödenmesi gerekecektir.

İhraç kayıtlı satışa ilişkin faturanın ihracattan sonraki bir tarihte düzenlenmesi

İhraç kaydıyla teslimlere ait faturanın esas itibarıyla ihracatçı firmanın düzenlediği fatura tarihinden önceki bir tarihte düzenlenmiş olması gerekir. İmalatçı tarafından düzenlenen fatura tarihinin; ihracatçı firmanın düzenlediği fatura tarihi veya fiili ihraç tarihinden sonraki bir tarih olması halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunundaki fatura düzenleme sürelerine uyulması kaydıyla(malın teslimi veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde) tecil-terkin uygulamasından yararlanılabilir.

Ancak, bu durumlar dışında ihraç kaydıyla teslime ilişkin faturanın, fiili ihraç tarihinden sonraki tarihi taşıması halinde işlemin ihraç kaydıyla teslime ilişkin şartlar açısından yapılacak inceleme veya YMM raporu ile tespit edilmesi şartıyla terkin /veya iade işlemleri sonuçlandırılır.

İhraç kayıtlı satış faturasının yabancı para cinsinden düzenlenmesi

Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen bilgilerin olması şartıyla ihraç kayıtlı satış faturaları yabancı para cinsinden düzenlenebilir. Faturanın bu şekilde olması tecil/terkin veya iade uygulamasından yararlanmaya engel teşkil etmez. Ancak, ihraç kayıtlı teslim bedelinin döviz cinsinden ileri bir tarihte tahsil edilmesi, imalatçı lehine/aleyhine kur farkı ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Örneğin; teslimden sonra ilgili döviz kurunun düşmesi halinde imalatçının ihraç kayıtlı teslimden doğan KDV iade hakkında azalma olacaktır.

İhraç kayıtlı ürünün bedelsiz olarak ihraç edilmesi

Bedelsiz ihracata konu malların imalatçıları tarafından ihraç kaydıyla teslim edilmiş olması ve malların teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde bedelsiz olarak ihracının gerçekleştiğine dair ihracatçının gümrük beyannamesinin vergi dairesine ibraz edilmesi durumunda tecil edilen verginin terkini, kalan kısmın ise iadesi mümkündür.

İhraç kayıtlı olarak teslim alınan ürün üzerinde ihracatçı firmanın değişiklik yapması

İhracatçı tarafından ihraç edilmek şartıyla imalatçıdan alınan ürün üzerinde değişiklik yapılması tecil/terkin uygulamasına engel teşkil eder. İhraç kayıtlı satıştan söz edebilmek için bahsi geçen ürünün nihai ürün olması gerekmektedir. İhracatçı ihracata konu olacak ürün üzerinde değişiklik yapmadan ihracatı tamamlamalıdır.

Tevkifat kapsamında yer alan malların ihraç kayıtlı teslimi

Tevkifat işleminin temel özelliği vergiye tabi işlem söz konusu olduğunda hesaplanıp ödenecek KDV’nin tam tevkifatta tamamı alıcı tarafından, kısmi tevkifatta ise belirlenen orandaki kısmı alıcı tarafından, kalan kısmı ise satıcı tarafından beyan edilip ödenmesidir. Oysa ihraç kayıtlı teslimlerde ihracatçının hiçbir şekilde KDV ödemesi söz konusu değildir. Dolayısıyla tevkifat kapsamındaki malların (külçe metal, pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri, bakır, çinko, alüminyum ve kurşun, metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde, ağaç ve orman ürünleri)ihracatçılara tesliminde tevkifat müessesesinin uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Satılan alınan mamullerin ihraç kaydı ile teslimi

Firmaların ürünleri dışarıdan satın alıp ihracatçılara ihraç kayıtlı teslim edebilmeleri mümkün bulunmamaktadır. Böyle bir işlemin gerçekleşmesi halinde vergi tecil/terkine konu edilemeyecektir.

Eklenti ve ambalaj malzemelerinin ihraç kayıtlı teslimi

İhraç kaydıyla teslim edilen malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki mallar ile ihraç malı için ambalaj maddesi veya malzemesi olarak kullanılan malların(çuval, kutu, palet gibi) ihraç kayıtlı teslimi mümkündür. Ancak, bu malların tesliminde tecil-terkin uygulanabilmesi için:

1.asıl malın ihraç kaydıyla satın alınması

2.yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen faturada ve gümrük beyannamesinde asıl malla birlikte bu nitelikteki malların da yer alması gerekir.

Bu durumda, eklenti ve ambalaj malzemelerinin ihraç kaydıyla teslimi, asıl ürünün ihraç kaydıyla teslimine bağlıdır. Yani ihracatı gerçekleştirilecek asıl ürün ihraç kaydıyla teslim alınmamışsa örneğin firma kendi üretmişse onunla ilgili ambalaj malzemelerini ihracat edecek olmasına rağmen bunları üretici firmadan ihraç kaydıyla teslim alamaz.

İhraç kayıtlı faturada sehven KDV tutarının gösterilmemesi

Maliye İdaresinin vermiş olduğu bir özelgede belirtildiği üzere; fiili ihracatın süresinde gerçekleşmiş olması, söz konusu işleme ilişkin KDV’, Vergi Usul Kanunu hükümleri dikkate alınarak kayıtlara intikal ettirilmesi, usulüne uygun olarak ihraç kayıtlı teslim kapsamında ilgili dönem KDV beyannamesinde beyan edilip tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilmesi, ihracatçının ise bu teslimleri ihraç kayıtlı teslim olarak kayıt sürelerini de dikkate alarak kayıtlarına intikal ettirmiş olması kaydıyla söz konusu işlemin ihraç kayıtlı teslim kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

İhraç kayıtlı malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi

İmalatçı belgesinde yer alan üretim kapasitesine göre imal edilebilecek mallar ile bu kapsamda fason olarak imal ettirilen mallar için tecil-terkin uygulamasından yararlanılabilir. Dolayısıyla, imalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi, ihraç kaydıyla teslime engel değildir. Fason hizmet, bir malın mülkiyet ve tasarruf hakkının devralınmaksızın ücreti karşılığı belirli işlemlere tabi tutularak/işlemlerden geçirilerek, tasarruf veya mülkiyet hakkı sahibine iade edilmesidir.

İhraç kaydıyla teslimi yapılan malın, ihracat faturası ve gümrük beyannamesinde farklı belirtilmesi

İhraç kaydıyla teslimi yapılan malın, ihracat faturası ve gümrük beyannamesinde yer alan malla aynı olması gerekir. Aynı olmasına rağmen fatura ve/veya gümrük beyannamesinde farklı belirtilmesi halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen mal ile ihraç edilen malın aynı olduğunun vergi inceleme raporu veya YMM raporu ile tespiti istenir.

İhracatın Gerçekleşmemesi Hali

İhracatçıların ihraç kaydıyla aldıkları malları hiç ihraç edememeleri ya da süresinden sonra ihraç etmeleri durumunda, ihraç kaydıyla yapılan teslim mahiyet itibarıyla yurtiçi mal teslimine dönüşür. Bu durumda, ihraç kaydıyla teslim bedeli üzerinden hesaplanan ve tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51.maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla birlikte imalatçıdan tahsil edilir.

İhraç Kaydıyla Teslim Edilerek İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi

İhraç kaydıyla teslim edilen ve ihracatı gerçekleştirilen malların geri gelmesi halinde, ithalat istisnasından faydalanılabilmesi için, ihracatçıya düzenlenen faturada hesaplandığı halde tahsil edilmeyen KDV’nin ihracatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ödenmesi gerekir. Bu durumda, ihraç kayıtlı teslime ilişkin fatura üzerinde hesaplandığı halde ihracatçı tarafından ödenmeyen KDV tutarının, ilgili gümrük idaresine ödendiğinin ihraç kaydıyla mal teslim eden tarafından tevsiki şartıyla, gecikme zammı aranmaksızın terkin veya iade işlemleri yerine getirilir.

İhracatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ödenen KDV tutarları, ilgili dönem beyannamesinde indirim konusu yapılabilir. Geri gelen malların ihracatçılar tarafından imalatçılarına, tedarikçilerine ya da yurtiçindeki üçüncü şahıslara teslimi, ge

kaynak:gib, ihracaat experi, demirçelik store,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.