İhale Sözleşme İmzalanması Öncesinde Gereken Belgeler Nelerdir?

 

İhale komisyonlarınca sonuçlandırılan ihalelerde, yapılması aşamasında, aşağıda gösterilne belgelerin ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından idareye sunulması gerekir….

 • 10 (a) (b) (g) İhale tarihi itibarıyla Odasından (kayıtlı olduğu oda) alınacaktır.
 • (25.01.2017 Yön.Değişikliği) : İsteklilerin Sözleşme imzalanmadan önce tarihi itibarıyla mesleki

faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğünü tevsik eden belgeyi sunması gerekmektedir.

 • 10c İhale tarihi itibarıyla Kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim borcu olmadığına dair belge ( SGK Bölge Müdürlüğünden alınacaktır.) ( e- borcu yoktur belgesi verilebilir)
 • 10(d) İhale tarihi itibarıyla Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesinden alınacaktır) ( e- borcu yoktur belgesi verilebilir)

NOT : Borç olması durumunda e- borcu yoktur belgesi kabul edilmeyecektir.Bu durumda olanların Islak imzalı belge getirmeleri gerekmektedir.

 • 10-e Sabıka kaydı (İhale tarihi ile sözleşme imza tarihi arasında)

Anonim Şirket ise : Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının

Limited Şirket ise : Şirket Müdürü (Birden fazla ise tümünün), Şirket Müdürü yoksa ortaklarının tamamının

Kollektif Şirket ise : Ortaklarının Tamamının

Komandit Şirket ise : Komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların

Kooperatiflerde : Yönetim kurulu üyelerinin

Şahıs Şirketleri : Şahsın kendisine ait sabıka kaydı.

ÖNEMLİ NOT : Sabıka kaydı ile ilgili yukarıda belirtilen durumlar haricinde ilgisine göre

I-Tüzel  kişi  isteklilerin % 50’den fazla hissesine sahip ortakları

II- Teklifi (temsilci, vekil, vasi veya veli olarak) imzalayan yetkililerinin

III- Sözleşmeyi vekaleten imzalayacak  kişilerin de  sabıka kayıtlarını sözleşme işlemleri sırasında sunmaları gerekmektedir.

 • Karar Pulu – Sözleşme Pulu : Sözleşmeye davet yazısında belirtilen tutarlar ayrı ayrı olmak üzere Vergi Dairesine yatırılacaktır.(Belediye veznesi vergi tahsilatı yapmamaktadır)
 • Varsa KİK payı : Sözleşmeye davet yazısında Sözleşme ID ile belirtilen tutar. Halk Bankası veya Vakıflar Bankasına KİK Kurumsal tahsilat Hesabı Onbinde beş olarak belirtilerek yatırılacaktır.
 • Kesin Teminat : Banka Mektubu ise sözleşmeye davet yazısında belirtilen tutarda ve süre de olmak üzere ilgili bankadan alınacaktır. (ÖNEMLİ NOT : Alınan Kesin Teminat Mektupları ile birlikte teyit yazısı da alınarak belediyemize teminat mektubu ekinde verilecektir.)

Nakit Teminat :  Veznesine yatırılabilir.

 

YÜKLENİCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR :

 • Sabıka kayıtları ihale tarihi ile sözleşme imza tarihleri arasında alınmış olabilir.
 • Diğer belgeler (10. Maddenin a,b,c,d,g) ve ilgili oda mesleki faaliyet ihale tarihi itibariyle olması gerektiği için bu belgelerin istendiği kurumlara hitaben yazılan dilekçelerde ihale tarihinin belirtilmesi gerekmektedir.
 • Sözleşme imzalanması sırasında Şirketin son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya kanıtlayıcı diğer belgelerin yükleniciler tarafından sunulması gerekmektedir.
 • Vekaleten sözleşme imzalanması halinde Sözleşme imzalamaya yetkili olduğunu belirtir Vekaletname ve imza beyanının ve sabıka kaydının sözleşme imzalamaya gelirken getirilmesi gerekmektedir.
 • İş Ortaklığı durumunda sözleşme öncesi istenen belgeler  tüm ortaklar tarafından verilecektir. Ayrıca ihalede sunulan ortaklık beyannamesi  , noter onaylı ortaklık sözleşmesine dönüştürülerek sözleşme öncesinde diğer belgelerle sunulacaktır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.