Hizmet ihalesi kapsamında 5510 sayılı yasanın 81. md. ile işveren prim oranlarında devlet tarafından %5 lik bir indirim sağlanmasına karşın hak edişlerden kesinti yapılıp yapılamayacağı

mevzuat-5

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/19665
KARAR: 2013/29835

Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı idare ile 2011 yılına ilişkin ihale sözleşmesi imzalandığını, bu tarihlerde davalı idareye özel güvenlik hizmeti verildiğini, söz konusu hizmet süresince şirkete 5510 sayılı yasanın 81. md. ile işveren prim oranlarında devlet tarafından %5 lik bir indirim sağlandığını, buna rağmen davalı tarafından indirimden faydalandığı dönemlerde hak edişlerden 2.339,25 TL kesinti yapıldığını ileri sürerek haksız kesilen bu bedelin tahsilini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, ispatlanmayan davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı idareye özel güvenlik hizmeti verildiğini, söz konusu hizmet süresince şirkete 5510 sayılı yasanın 81. maddesi ile işveren prim oranlarında devlet tarafından %5 lik bir indirim sağlandığını, buna rağmen davalı tarafından indirimden faydalandığı dönemlerde hak edişlerden 2.339,25 TL kesinti yapıldığını ileri sürerek haksız kesilen bu bedelin tahsilini istemi ile eldeki davayı açmıştır.

Davalı, davanın reddini savunmuş, mahkemece” 22/11/2012 tarihli duruşma zaptında SGK tahakkuk fişleri ödeme dekontları ve davacı tarafından keşide edilen faturalara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri sunması için davacı vekiline 2 haftalık kesin süre verildiği, HMK 216/2 md.sinde belgenin aslını elinde bulunduran taraf, üçüncü kişi veya resmi makamlar, istenmesi halinde bunu mahkemeye vermek zorunda olduğu, HMK 219/1 md.sinde ‘Taraflar, kendilerinin veya karşı tarafın delil olarak dayandıkları ve ellerinde bulunan tüm belgeleri mahkemeye ibraz etmek zorundadırlar. Elektronik belgeler ise belgenin çıktısı alınarak ve talep edildiğinde incelemeye elverişli şekilde elektronik ortama kaydedilerek mahkemeye ibraz edilir’ HMK 220/3 md.sinde ise ‘Belgeyi ibraz etmesine karar verilen taraf, kendisine verilen sürede belgeyi ibraz etmez ve aynı sürede, delilleriyle birlikte ibraz etmemesi hakkında kabul edilebilir bir mazeret göstermez ya da belgenin elinde bulunduğunu inkâr eder ve teklif edilen yemini kabul veya icra etmezse, mahkeme, duruma göre belgenin içeriği konusunda diğer tarafın beyanını kabul edebilir’ hükmünün yer aldığı verilen süre zarfında davacı vekili tarafından herhangi bir belge sunmadığı anlaşıldığından ve Hakimin verdiği kesin süre davanın diğer tarafı bakımından kazanılmış hak olduğu dikkate alınarak HMK 94/2 md. gereğince ispatlanamayan davanın reddine” karar verilmiş isede kesinti yapıldığının tarafların kabulünde olduğu,davacının elindeki belgeleri dava dilekçesi eki ile sunduğu anlaşılmakla gerekirse davalıda bulunan belgelerin temini ile incelenip, bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken aksi düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma gerektirir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 02.12.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.