Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Yapılan Değişikliklerin Anlam ve Sonuçları

Kamu İhale Kurumu-1

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Yapılan Değişikliklerin Anlam ve Sonuçları

2/10/2014 tarihinde yayımlanan 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 17/3/2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller, 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında yer alan genel bütçeye dahil daireler ve özel bütçeli idareler ile bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle kurulan her çeşit banka ve teşekküller, bu idarelerin banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseselerini, kapsamaktadır. Bu çerçevede belediye şirketleri de aynı kapsamda yer almaktadır.

Taşıt kapsamına; traktör, arazöz, motorla işleyen her çeşit ziraat ve inşaat makineleri, hava taşıtları münhasıran askeri maksatlar için kullanılan ve ordunun silah ve teçhizatından madut bulunan taşıtlar girmemektedir.

Hizmet alımı, taşıt edinmek amacıyla yapıldığında bu kapsamda değerlendirilmelidir. Çöp toplama ve nakli, personel taşıma, park ve bahçe bakımı, özel güvenlik gibi hizmet alımları içinde yer alan ve sadece hizmet alımına dönük kullanılacak taşıtlar (yüklenicinin ihale konusu işi gerçekleştirmekte kullanacağı her türlü taşıtlar) bu kapsamda değildir. Ancak söz konusu hizmet alımları içinde idare personelinin gözetim ve denetim görevini yerine getirmesi amacıyla Kontrol Teşkilatı tarafından kullanılacak araçların idare personeli açısından hizmet alımı yoluyla taşıt edinilmesi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kapsamdaki tüm taşıtların, yakıt hariç kiralanması gerekmektedir. Yakıtın idare tarafından mal alımı olarak ihale edilmesi suretiyle kiralanacak araçların yakıtının temin edilmesi yoluna gidilmelidir.

Diğer taraftan 2/10/2014 tarihinde yayımlanan 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen düzenlemeler; 237 sayılı Kanun kapsamındaki bütün idareleri ve taşıtları kapsamamaktadır.

Bu kapsama genel yönetim içinde yer alan merkezi yönetim kapsamındaki idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruşlar dahildir.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, KİT’ler ve BİT’ler bu kapsamda değildir. Ancak söz konusu düzenlemeler çerçevesinde adı geçen kurumların da araç kiralama ihalelerini gözden geçirmeleri faydalı olacaktır.

Yine 237 sayılı Kanuna tabi bütün taşıtlar bu kapsama girmemektedir. Kapsamda; sadece binek, station wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi araçlar yer almaktadır.

2/10/2014 tarihinde yayımlanan 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki idare ve taşıtlar için geçerli düzenlemeler:

Taşıtlar; yakıt hariç, şoförlü veya şoförsüz olarak edinilebilecektir.

Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli kasko değerinin % 2’sini aşamayacaktır. Bu bedele her türlü bakım-onarım, sigorta vb giderler dahil olup KDV hariçtir. Bütün bakım, yedek parça, onarım, lastik, muayene, her türlü sigorta gideri bu bedelin içindedir.

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayındaki kasko değeri dikkate alınacaktır.

Şoför giderleri dahil yapılan taşıt edinilmesinde kira bedeli; yukarıda tespit edilen aylık bedele brüt asgari ücretin 1,5 katının (% 50 fazlası) eklenmesi suretiyle bulunacak tutarı aşamayacaktır. Şoför giderine ilişkin limite aylık ücret ile birlikte ödenen yol ve yemek gibi ayni ve nakdi ödemelerin de dahil edilmesi gerekir. Ancak fazla mesai ve tatil günü ücreti gibi ücretler aylık ücret gibi değerlendirilmemelidir. Çünkü tatil günü ücreti yasal bir zorunluluk olup tatil günü çalıştırılan personel için tatil günü ücreti, haftalık çalışma saatini aşan personel için fazla çalışma ücreti ödenmesi yasal zorunluluktur. Örneğin asgari ücret öngörülen bir işçinin tatil günü çalıştırılması durumunda ya da fazla mesai yaptırılması durumunda sadece asgari ücret ödenmesi mümkün değildir.

Kiralanmış taşıtlar için ihale yoluyla ayrıca şoförlük hizmeti alındığında aynı limit yine geçerli olacaktır. Şoförlük hizmet alımında söz konusu limitin dikkate alınmaması durumunda anılan Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmamış olacağı ve dolayısıyla kamu zararı oluşmasına neden olunabileceği gözden kaçırılmamalıdır.

Müsteşar ve üzeri makamlar için satın alma yöntemi tercih edilecektir.

2/10/2014 tarihinde sözleşmesi devam eden taşıt kiralamaları, sözleşme süreleri bitimine kadar mevcut sözleşme hükümlerine göre yürütülecektir.

Teklif mektubunda marka, model, yıl ve donanım gibi unsurlar açısından farklı olan her araç için ayrı satır açılmasına imkan verecek şekilde İdari Şartnamenin diğer hususlar bölümünde düzenleme yapılmalıdır.

Sözleşme yürütülürken mevcut aracın değiştirilme zorunluluğu ortaya çıkarsa, yerine getirilen aracın kasko bedelinin farklı olması durumunda Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 37 nci maddesi uyarınca getirilecek aracın kasko bilgilerine göre yeni fiyat yapılmalıdır.

©Copyright ©2013 Kim Akademi Tüm Hakları Saklıdır…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.