HARCAMA YETKİLİSİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

mevzuat-1

HARCAMA YETKİLİSİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1. GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kamu harcama sürecinde ciddi değişiklikler olmuş, bu kapsamda harcama sürecinde yer alan aktörler ile aktörlerin görev, yetki ile sorumluluklarında önemli düzenlemeler yapılmıştır. Sayman ile tahakkuk memurlarının kusursuz sorumluluklarından harcama yetkilileri ile gerçekleştirme görevlilerinin kusurlu sorumluluğuna bir geçiş yaşanmıştır.

Yeni kamu mali yönetim sisteminde harcama sürecinin en önemli görevli grubu, kendisine bütçeyle tahsis edilen ve bu ödeneklerden harcama yapma yetkisi verilen, daire amiri pozisyonunda olan harcama yetkilileridir. Kanun’la birlikte harcama yetkilileri önemli yetki ve sorumluluklara muhatap olmuşlardır.

2. KİMLER HARCAMA YETKİLİSİDİR?

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre, kamu idare bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimler harcama birimleri, bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla sınıflandırması çerçevesinde bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olmaktadır.

2.1. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesinde Belirleyici Unsur Bütçe Sınıflandırmasıdır

Bilindiği üzere kamu idare bütçeleri, Bakanlığınca uluslararası standartlara uyumlu olarak belirlenen analitik bütçe sınıflandırmasına göre hazırlanmaktadır. Analitik bütçe sınıflandırması; kurumsal sınıflandırma, fonksiyonel sınıflandırma, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma olmak üzere dört gruptan oluşmaktadır.

Kurumsal sınıflandırmada dört düzeyli ve sekiz haneli bir kodlama sistemi benimsenmiş olup, birinci düzeyde Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yüksek yargı organları ile bakanlıklar ve bütçe türleri; ikinci düzeyde birinci düzeyde tanımlanan yöneticilere karşı doğrudan sorumlu birimler ile bütçe türleri kapsamında yer alan kurumlar; üçüncü düzeyde ana hizmet birimleri gibi ikinci düzeye bağlı birimler; dördüncü düzeyde ise destek ve lojistik birimler ile politika uygulayıcı birimler yer almaktadır.

Buna göre, kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan birimler, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerini, bu birimlerin en üst yöneticileri de harcama yetkililerini ifade etmektedir.

2.2. Özelliği Bulunan İdarelerde Harcama Yetkilileri Belirlenirken Genel Prensip Dışına Çıkılabilir

Kural olarak harcama yetkilisinin belirlenmesinde esas kriter, analitik bütçe sınıflandırması çerçevesinde kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeylerine göre ödenek tahsis edilen harcama birimlerinden hareket ederek belirleme yapmaktır. Bu genel ilkeye rağmen bazı kamu idarelerinin bütçelerinin Analitik Bütçe Sınıflandırmasına göre sınıflandırılmasında zorluk yaşanması veya bazı idarelerin personel yetersizlikleri nedeniyle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük çekilmesi nedeniyle genel ilke çerçevesinde düzenleme yapılması imkanı bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda, diğer ifadeyle teşkilat yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisinin, veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından; mahallî idarelerde İçişleri Bakanlığının, diğer idarelerde ise Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilmesi de mümkündür. Bu noktada örneğin çok küçük bir belediyede harcama yetkilisi görevinin üst yönetici olan belediye başkanı tarafından yürütülmesi de mümkündür.
2.3. Mahalli İdarelerde Harcama Yetkilileri Belirlenirken Genel Prensip Çerçevesinde Hareket Edilmelidir

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 46’ncı maddesinde, il özel idaresi bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olarak tanımlanmış, ilçelerde bu yetkinin kaymakam tarafından kullanılacağı belirtilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 63’üncü maddesinde, belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu uyarınca da mahalli idare birliklerinde birlik başkanı harcama yetkilisi olarak tanımlanmıştır.

Mahalli idarelerde kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyinde ödenek tahsis edilen ana hizmet birimleri ve yardımcı hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimlerinin en üst yöneticilerinin harcama yetkilisi olarak belirlenmesi ve yetki-sorumluluk tesisinin buna göre yapılması gerekmektedir.

Ancak yukarıdaki bölümlerde de bahsedildiği üzere, teşkilat yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan ve bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan mahalli idarelerde harcama yetkisinin, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından; İçişleri Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülmesi de mümkündür.

2.4. Merkez Dışı Birimlerde Harcama Yetkilileri Belirlenirken Genel İlke Esas Alınmalıdır

5018 sayılı Kanun’un 22’nci maddesi uyarınca kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkilileri merkez dışı birimlerine ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle ödenek gönderirler. Ödenek gönderme belgesiyle ödenek gönderilen merkez dışı birimlerin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Bu noktada A Bakanlığına bağlı olarak A İli taşra teşkilatına ödenek gönderme belgesiyle ödenek gönderilmesi halinde, ödenek gönderilen taşra teşkilatının en üst amiri harcama yetkilisi (Duruma göre İl veya ilçe müdürü veya eşdeğer görevli) olmaktadır. Örneğin bu açıklamalar doğrultusunda Bayındırlık Müdürü, Sağlık Müdürü, Defterdar taşrada harcama yetkilisi olmaktadır. Ancak bu genel ilkeye istisna olacak şekilde ilçe Malmüdürlüklerinde ve ilçe özel idarelerinde harcama yetkilisi Malmüdürü veya İlçe Özel İdare Müdürü yerine Kaymakamın kendisidir.

Diğer taraftan çeşitli bakanlık ve kuruluşlara bağlı; ilköğretim, ortaöğretim ve dengi okullar, başkanlık, hastane, dispanser, sağlık ocağı, sağlık merkezi, müze ve kütüphaneler, ceza ve tevkif evleri gibi birimlere ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilmesi halinde bu birimlerin okul müdürü, başhekim, tabip, başkan, müdür gibi unvanlara sahip en üst yöneticilerinin harcama yetkilisi olması gerekmektedir.

3. HARCAMA YETKİLİLERİNİN KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ GÖREV VE YETKİLERİ

3.1. Taşra Birimlerinin İhtiyacı İçin Ödenek Göndermek
Bütçeden harcama yapılabilmesi için gerekli olan hususlardan birisi de harcamacı birimlerin yetkisinin olması, diğer ifadeyle bütçeye ödenek konulmuş olmasıdır. Kural olarak harcama birimleri adına tahsis edilen ödeneklerin kullanımı konusundaki yetki de harcama yetkililerinindir. Yalnız merkez ve taşra teşkilatı bulunan idarelerde taşranın ihtiyaçları için kullanılması gereken ödeneği göndermek görevinin merkezdeki harcama yetkilileri tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

5018 sayılı Kanun’un 22’nci maddesi uyarınca kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkilileri merkez dışı birimlerine ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle ödenek gönderirler. Ödenek gönderme belgesiyle ödenek gönderilen merkez dışı birimlerin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Bu noktada A Bakanlığına bağlı olarak A İli taşra teşkilatına ödenek gönderme belgesiyle ödenek gönderilmesi halinde, ödenek gönderilen taşra teşkilatının en üst amiri harcama yetkilisi (Duruma göre İl veya ilçe müdürü veya eşdeğer görevli) olmaktadır. Örneğin bu açıklamalar doğrultusunda Bayındırlık Müdürü, Sağlık Müdürü, Defterdar taşrada harcama yetkilisi olmaktadır. Ancak bu genel ilkeye istisna olacak şekilde ilçe Malmüdürlüklerinde ve ilçe özel idarelerinde harcama yetkilisi Malmüdürü veya İlçe Özel İdare Müdürü yerine Kaymakamın kendisidir.

Diğer taraftan çeşitli bakanlık ve kuruluşlara bağlı; ilköğretim, ortaöğretim ve dengi okullar, başkanlık, hastane, dispanser, sağlık ocağı, sağlık merkezi, müze ve kütüphaneler, ceza ve tevkif evleri gibi birimlere ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilmesi halinde bu birimlerin okul müdürü, başhekim, tabip, başkan, müdür gibi unvanlara sahip en üst yöneticilerinin harcama yetkilisi olması gerekmektedir.

3.2. Harcama Talimatı Vermek
Harcama yetkilisi denildiğinde akla gelen harcama talimatlarıdır. Harcama yetkililerinin vermiş oldukları harcama talimatları ile harcama süreci başlamakta, gerçekleştirme görevlileri tarafından mal alınması veya hizmet yaptırılması yönünde çalışmalar başlamaktadır.

5018 sayılı Kanun’un 32’nci maddesine göre, harcama talimatlarında hizmetin gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, bütçe tertibi ile gerçekleştirme usulü ve gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Kamu ihale mevzuatına göre düzenlenmesi öngörülen ihale onay belgesi ile onay belgesinde de harcama talimatındaki bilgiler yer almakta ve ihale yetkilisi olarak harcama yetkilileri bu belgeleri imzalamaktadır. Daha açık bir ifade ile 5018 sayılı Kanun’a göre harcama yetkilisi tarafından verilen harcama talimatı, kamu ihale mevzuatına göre ihale yetkilisi tarafından imzalanan ihale onay belgesi ya da onay belgesi nitelikleri itibariyle aynı mahiyette belgelerdir.

Bu nedenle bütçeden yapılacak bir giderin ödenmesinde gider çeşidine ve alım şekline göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde harcama talimatı, ihale onay belgesi ya da onay belgesinden yalnızca birinin düzenlenmesi yeterlidir. Dolayısıyla;
– Kamu ihale mevzuatı gereğince ihale usulleri uygulanmak suretiyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ilgili uygulama yönetmeliklerinin ekinde standart form olarak belirlenen ihale onay belgesi ,
– Kamu ihale mevzuatı gereğince doğrudan temin usulüyle yapılacak veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinde bu Kanuna tabi olmadığı belirtilen işlerde onay belgesi,
– İlgili mevzuata göre ödenmesi gereken geçici görev yolluğu, görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıkları, kıdem tazminatı, huzur ücreti, konferans ücreti, kaçak olarak yakalanan eşya, uyuşturucu, silah ve mühimmatlar için verilecek ikramiyeler ile diğer ikramiye ve teşvik primleri ve benzeri ödemelerde ise Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan harcama talimatının

belgesine bağlanması yeterlidir.

3.3. Harcama yetkisini devretmek.
Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen sınırlar dahilinde harcama yetkisini devredebilirler:

– Merkez teşkilatı harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere,
– Merkez dışı birimlerinde ise bölge müdürleri veya eşdeğer yetkililer, il müdürleri veya eşdeğer yetkililer ile nüfusu 50.000’i aşan ilçelerin ilçe müdürleri veya eşdeğer yetkililer harcama yetkilerini yardımcılarına,

– Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı idarelerin harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere,

– Mahalli idare birliklerinde birlik başkanı harcama yetkisini birlik genel sekreteri, birlik müdürü veya birim amirlerine,
kısmen veya tamamen devredebilirler.

Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında ikiyüzellibin Yeni Türk Lirasını, yapım işlerinde ise birmilyon Yeni Türk Lirasını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.

Diğer taraftan harcama yetkisi devrinde aşağıdaki şartlara uygun davranılması gerekmektedir:
1-Yetki devri yazılı olmak zorundadır.
2-Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır.
3-Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine; merkez dışı birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir.

Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

3.4. İhale Yetkililiği Görevini Yürütmek
Yeni sistemde tartışma konusu olan hususlardan birisi de ihale yetkililiği görevinin kimler tarafından yerine getirileceğidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre, ihale ve harcama yapma yetkisini ifade eden ihale yetkililiği görevinin, 5018 sayılı Kanun’la birlikte harcama yetkilileri tarafında yürütülmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla 4734 sayılı Kanun uygulamasında ihale talimatlarının verilmesi, onay belgelerinin imzalanması, ihale komisyonlarının teşekkül ettirilmesi ihale komisyonları tarafından alınan kararların onaylanması veya iptal edilmesi, idare adına yüklenicilerle sözleşmelerin imzalanması görevlerinin üst yöneticiye bağlı olarak çalışan ve kendilerine ödenek gönderilen birimlerin amiri olan harcama yetkilileri tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

3.5. Ödeme Emri Belgesini Düzenleyecek Gerçekleştirme Görevlisini Belirlemek
Harcama yetkilileri, ödemesi yapılmak üzere belgeleri tamamlanmış olan mal, hizmet ve yapım işleriyle ilgili olmak ve ödemenin hak sahibine gerçekleştirilmesini sağlamak üzere yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın kişiyi ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirirler. Bilindiği üzere ödeme emri belgesini düzenleyen bu kişilerin yapacağı en önemli görev de, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması yönündeki kontrol işlemlerini gerçekleştirmektir.

3.6. Ödeme Emri Belgesini İmzalamak
Ödeme emri belgesi harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen tarafından düzenlenip ön mali kontrolü yapılıp imza edildikten sonra, muhasebe yetkilisine ödenmek üzere gönderilmeden önce harcama yetkilisi tarafından imzalanmak zorundadır. Dolayısıyla ödeme emri belgesi üzerinde gerçekleştirme görevlisinin imzasından sonra harcama yetkililerinin de imzasının olması gerekmektedir.

3. 7. Ön Ödeme Yapılması İçin Onay Vermek
Bilindiği üzere kesin ödemeden farklı olarak avans ve kredi şeklinde ifade edilen ve geçici ödeme niteliğinde olana ön ödemelerin yapılabilmesi için harcama yetkilisinin onayı gerekmektedir.

3. 8. Harcama Yetkilisi Mutemedi Görevlendirmek
Ön ödemelerin görevlendirilen kişilere yapılmasını sağlamak için harcama yetkililerinin her mali yılın başında mutemet görevlendirmeleri, diğer bir anlatımla mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde kesin ödeme öncesi avans veya kredi olarak ön ödeme yapılabilmesi için, harcama yetkililerinin harcama yetkilisi mutemedi görevlendirmeleri gerekir.

3. 9. Harcama Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmesi Veya Değişiklik Hallerinde Mutemede Ait Bilgileri Muhasebe Birimine Bildirmek
Harcama yetkililerince avans ve kredi şeklinde yapılacak ön ödemelerde görevlendirilen harcama yetkilisi mutemetlerine ait bilgilerin gerek göreve başlamadan gerekse değişiklik hallerinde muhasebe birimine yazıyla bildirilmesi gerekir.

3. 10. Harcama Yetkilisi Mutemedinin Üzerinde Bulunan Ön Ödemenin Başka Bir Mutemede Devrine İzin Vermek
Bir harcama yetkilisi mutemedi üzerinde gözüken ön ödemenin emeklilik, tayin veya başka nedenlerle başka bir harcama yetkilisi mutemedine devredilmesi gerekiyorsa harcama yetkilisinden onay almak gerekir.

3. 11. Başında Bulunduğu Birimin Yıllık Faaliyet Raporunu Düzenlemek
Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst görevlisi olan harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl birim faaliyet raporunun hazırlanması gerekmektedir.

3.12. Muhasebe Yetkilisinin De Uygun Görüşünü Almak Suretiyle Mutemedi Görevlendirmek
Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesine göre, muhasebe yetkilisi adına para ve parayla ifade edilebilen değerleri almak, vermek, vezne ve ambarlarda muhafaza etmek üzere kamu idarelerinin görevli personeli arasından, ilgili muhasebe yetkilisinin de muvafakatı alınarak seçilen personelin, harcama yetkilisi tarafından muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilmesi gerekmektedir.

4. HARCAMA YETKİLİLERİNİN MALİ SORUMLULUĞU
5018 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin (k) bendinde, kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim harcama birimi olarak tanımlanmış; Kanun’un 31’inci maddesinde bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi olduğu ifade edilmiş; 32’nci maddesinde ise; bütçeden harcama yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesine bağlanmış, harcama talimatlarında da hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgilerin yer alacağı, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve Kanun çerçevesinde yapmaları gereken işlemlerden harcama yetkililerinin sorumlu oldukları belirtilmiştir.

5018 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesinde de, giderin gerçekleştirilmesinin, harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesi ile tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Mevzuatın yukarıda belirtilen hükümlerine göre, bütçeden yapılacak harcamalarda süreç, harcama talimatı ile başlamakta ve ödeme emri belgesi uyarınca hak sahibine ödeme yapılması ile son bulmaktadır.

5018 sayılı Kanun’da, giderin yapılmasından ödeme aşamasına kadar tüm işlemlerin harcama yetkilisinin gözetim ve denetimi altında, onun emir ve talimatı ile yürütülmesi öngörüldüğünden, sorumluluk konusunda da harcama yetkilisi ön plana çıkmaktadır.

Kanun’da harcama yetkilisinin, bütçeyle ödenek tahsis edilen her harcama biriminin en üst yöneticisi olarak tanımlanması, idari açıdan üst yöneticilere; hukuka uygunluk açısından da yetkili kılınmış mercilere hesap vermekle sorumlu olduğunu göstermektedir. Bu anlamda harcama yetkililerinin Sayıştaya hesap verme sorumluluğu bulunmaktadır

Diğer taraftan 5018 sayılı Kanun’da harcama yetkilisi ifadesiyle bir program sorumlusuna ve statü hukukunda tanımlanan daire/birim amirine işaret edilmektedir. Bu konumda olan yöneticilerin, 657 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde belirtildiği gibi, amiri oldukları kuruluş ve hizmet biriminde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurları takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumlu tutulacakları da tabiidir.

Bu hükümler karşısında, bütçeden yapılacak harcamalar konusunda 5018 sayılı Kanun’da öngörülen harcama sürecinde tek ve tam yetkili olan, giderin yapılmasına karar vermekten ödeme aşamasına kadar tüm işlemleri emir ve talimatı çerçevesinde yürüten ve maiyetindekileri ve onların eylem ve işlemlerini gözetmek ve denetlemekle yükümlü olan harcama yetkilisinin, Sayıştaya karşı hesap verme konusunda tam ve doğrudan sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, harcama yetkilileri, harcama talimatlarının ve buna konu olan harcamaların bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygunluğundan sorumludurlar. Dolayısıyla gerçekleştirilen giderlerle ilgili olarak yapılan ödemenin mevzuata uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan kamu zararlarından harcama yetkilileri her halükarda mali olarak sorumludurlar.

SONUÇ

5018 sayılı Kanunun yürülüğe girmesiyle birlikte görev, yetki ve sorumluluk anlamında öne çıkan personel harcama birimlerinin başında bulunan harcama yetkilileridir. Mali sorumluk anlamında da mali işlem sürecinde yer alan personelden de ayrılan harcama yetkililerinin yukarıda belirtilen görevleri yerine getirirken daha hassas davranmaları ileride doğabilecek sorumlulukların berteraf edilmesi anlamında önem taşımaktadır.

kaynak: Hacı Bayram Çolak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.