Gerçek Kişi Ortağı Olduğu Tüzel Kişiliğe Ait İş Deneyim Belgesini Kullanabilir mi? (Kik Kararı)

Şirket-2

Gerçek kişi, ortağı olduğu tüzel kişiliğe ait olan iş deneyim belgesini kullanabilir mi?

Toplantı No :2009/058

Gündem No :18

Karar Tarihi:13.07.2009

Karar No :2009/UH.I-1860

Şikayetçi:

Mustafa Çakıroğlu-Çakıroğlu Sosyal Hizmetler, Tanırbucağı Önder Mahallesi Akasya Sokak No:28/2 Afşin / KAHRAMANMARAŞ

İhaleyi yapan idare:

Eüaş Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Çoğulhan Kasabası P.K.:2 Afşin / KAHRAMANMARAŞ

Başvuru tarih ve sayısı:

24.06.2009 / 14671

Başvuruya konu ihale:

2009/30943 İhale Kayıt Numaralı “Afşin Site 1-3 ve Çoğulhan Siteler Genel Temizlik ve Bahçıvanlık Hizmetleri” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.07.2009 tarih ve I.H.13.09.0207/2009-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü tarafından 21.04.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Afşin Site 1-3 ve Çoğulhan Siteler Genel Temizlik ve Bahçıvanlık Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Mustafa Çakıroğlu – Çakıroğlu Sosyal Hizmetler’in 08.06.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.06.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.06.2009 tarih ve 14671 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.06.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

2) Teklifinde, Asır Peyzaj Tem. İnş. Gıda Taş. Yakıt Tic. ve San. Ltd. Şti’ye ait iş deneyim belgesi sunduğu, bu iş deneyim belgesine, yetkili merci tarafından onaylı, aynı şirkette en az bir yıldır ortağı olduğuna ilişkin Ortaklık Durum Belgesi eklediği, buna rağmen teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı,

3) 22.05.2009 tarihli kesinleşen ihale kararının kendisine tebliğ edilmediği, faks veya elektronik ortamda tebligat kabul etmediği halde 02.06.2009 tarihinde faksla tebligat yapıldığı,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde; “Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin” sunulmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Bu düzenlemede bahsedilen belge, ortaklık durum belgesidir ve bu düzenleme, iş deneyim belgesinin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortağına ait olması durumunda, tüzel kişilik tarafından kullanılmasının şartlarını belirlemektedir. Dolayısıyla ortaklık durum belgesi, tüzel kişiliğin sahip olduğu iş deneyim belgesinin gerçek kişi ortağı tarafından kullanılabilmesi için değil, gerçek veya tüzel kişi tacirin sahip olduğu iş deneyim belgesinin ortağı olduğu tüzel kişilik tarafından kullanılabilmesi için düzenlenmiştir.

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında “Şahıs şirketi ortaklarının (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) şirketten ayrılmaları halinde, ortaklık döneminde tamamlanan işlere ait, şirket adına düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerdeki tutarların, ayrılan ortakların hisseleri oranında şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilebilmesi için, belgeyi kullanan kişinin işin kabul tarihinde şahıs şirketinin ortağı olduğunu gösteren ticaret sicil gazetesi veya benzeri belgeleri de başvuru veya teklif kapsamında sunması zorunludur. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar, belge toplamından düşülür.” düzenlenmesi yer almaktadır.

Anılan düzenlemeye göre, tüzel kişiliğe ait iş deneyim belgesinin, ortağı olan gerçek kişi tacirler tarafından kullanılması, tüzel kişiliğin şahıs şirketi olması ve şirket ortağının şirketten ayrılmaları durumunda mümkündür.

Bahse konu ihalede gerçek kişi tacir olan başvuru sahibi, sermaye şirketi olan Asır Peyzaj Tem. İnş. Gıda Taş. Yakıt Tic. ve San. Ltd. Şti’ye ait iş deneyim belgesi ve onaylı ortaklık durum belgesi sunmuştur. Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde yapılan değerlendirmede, gerçek kişinin, ortağı olduğu tüzel kişiliğe ait olan iş deneyim belgesini kullanamayacağı, bunun sadece şahıs şirketi ortağının şirketten ayrılması durumunda diğer şartları sağlaması kaydıyla mümkün olduğu, ortaklık durum belgesinin yalnızca gerçek veya tüzel kişiye ait olan iş deneyim belgesinin, ortağı olduğu tüzel kişi tarafından kullanılması halinde düzenleneceği, bu itibarla idarenin aldığı kararın mevzuata uygun olduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Bildirim ve Tebligat Esasları” başlıklı 24 üncü maddesinde; “Başvuru sahibi tarafından ön yeterlik veya ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda veya başvuru dilekçesinde elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi halinde, elektronik posta adresinin veya faks numarasının başvuru dilekçesinde belirtilmesi kaydıyla, başvuru sahibine elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim yapılabilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İhale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerden idarenin kesinleşen ihale kararını posta yoluyla tebliğ edip etmediğine ilişkin bir tespit yapılamamıştır. Ancak istekli itirazen şikayet dilekçesinde, tebligatın faks yoluyla yapıldığını, kendisine 02.06.2009 tarihinde ulaştığını; idare de posta yoluyla tebligat yaptığını, bu tebligatın 01.06.2009 tarihinde teslim alındığını belirtmiştir. Başvuru sahibinin şikayet dilekçesi 08.06.2009 tarihlidir ve aynı tarihte idarenin kayıtlarına alınmıştır. Bu durumda şikayetçinin süresinde başvuru yapmasına engel bir durumun oluşmadığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin faksla yapılacak tebligatı kabul etmediği, kendisine yapılacak tebligatın posta yoluyla yapılması gerektiği açık olmakla birlikte, başvuru sahibine tebligat posta yoluyla yapılmamış olsa bile bu nedenden kaynaklanan bir hak kaybı olmadığı anlaşıldığından iddiası yerinde bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.