Fazla Çalışma Ücreti Kimlere Ödenir?

– FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

 

– 657 (5.7.1991 – KHK 433/3 ile değişik) Madde 178

– 5.7.1991-KHK 433 Madde 3, 16, 17 ve Geçici Madde 1

– 4611 Sayılı 2001 yılı Bütçe Kanunu,

-Günlük çalışma saatleri dışında, salgın hastalık ve tabi afetler gibi olağanüstü hallerde, bu halin devamı süresince; fabrika, atölye, şantiye, işletme gibi yerlerde iş Kanununa tabi çalıştıran kurumlarda işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması hallerine münhasır olmak üzere yapılan ve süresiyle saat başına ödenecek miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenen, fazla çalışmalara ödenen ücrettir.

-(Değişik: 3/4/1998 – 4359/4 md.) Kurumlar gerektiği takdirde personelini

günlük çalışma saatleri dışında verilmeksizin çalıştırıla

bilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati

için bir gün hesabıyla izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok           on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.

Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile

Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

-Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve

diğer hususlar Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla tespit edilir.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Azami Saat Ücreti (TL.)

    A)      Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında yapılacak ödeme, (Özel Kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken ücretleri için bu sırada tespit edilen saat ücreti esas alınır.) 310.000

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele, anılan  Kanunun 178 inci maddesinde yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın;

            a) Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerinde çalışan personel ile makam şoförlerine her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı (Bakanlıklar), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak  kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele makam onayına istinaden ayda 90 saati, bakanlıkların ve katma bütçeli genel müdürlüklerin   merkez   teşkilatlarına  ait   kadrolarda   görev  yapan   şoförlere  ise  ayda  60 saati, aşmamak üzere fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında yapılacak ödeme, 410.000

-Her ne suretle olursa olsun, özel kanunlarına göre fazla çalışma ücreti alanlara, bu bende göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.

b) Kredi   ve  Yurtlar   Kurumu  Genel  Müdürlüğüne  bağlı  yurtların   kadrolarında  görev   Yapan personelden, gerçekleştirdikleri fazla mesai karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek azami fazla mesai saatleri  içinde kalınmak şartıyla ve  her bir  personel  için  ayda  90 saati aşmamak üzere yapılacak ödeme,

400.000
c) Nüfusu en son resmi nüfus sayımına göre 250.000 ve daha yukarı olan belediyelerde (Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri dahil) Hesap İşleri Müdürlüğüne ait kadrolara atanmış olup; vergi, harç, katılma payları ile ilgili tarh, tahakkuk, tahsilat, tebliğ, takip, yoklama ve benzeri gelir işlerinde fiilen çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele (bu konulara ilişkin olarak bilgi işlem merkezlerinde çalışan memurlar ve dahil, işçiler hariç); bu görevler nedeniyle fiilen yaptıkları fazla mesailer karşılığında her bir saat için 750.000 lirayı geçmemek üzere belediye başkanlıklarınca belirlenecek esas, usul ve miktarlarda fazla mesai ücreti ödenebilir. Ancak her bir personel için bu bende göre bir yılda ödenecek fazla mesai saat sayısı 300 saati geçemez.

3. 399   sayılı       Hükmünde   Kararnamenin    30/a  maddesine   göre,  söz konusu

Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personele saat başına ödenecek fazla çalışma ücreti bu bölümde belirlenen miktarları  aşmayacak şekilde   unvanlar  itibariyle   teşebbüs   veya  bağlı  ortaklık  yönetim kurulları  tarafından tespit edilir.

310.000
 

4. Milli Eğitim Bakanlığı,

a) Bakanlığa  bağlı   her  dereceli   okullar  ile  kurumların  atölye   ve  birimlerinde  döner

sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç) öğretim günlerinde günde 3 saati, milli ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher iş saati için ödenecek fazla çalışma ücretleri bu bölümde belirlenen azami tutarı geçmemek  üzere  okul  ve  kurum  müdürlerince,  personelin  üretime katkıları ve işçilik payı gözönünde bulundurularak tespit edilir.

1.300.000
b) Döner sermaye işlerinde görevli şoförlerle yardımcı hizmetler sınıfı personeline fiilen mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ayda 90 saate  kadar  okul veya kurum döner sermaye hasılatından ödenmek üzere saat başına, 310.000
5. Yapılan denetim ve inceleme sonucunda, fiilen fazla mesai yapmayanlara yukarıda yer alan hükümlere göre ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında gerekli kanuni takibat yapılmakla birlikte, ödenen fazla çalışma ücreti % 100 fazlası ile birlikte geri alınır. Bu tutarın, cezaya ilişkin bölümünün yarısı ödeme  yapılan personelden, diğer yarısı ise mesai çizelgesini onaylayandan tahsil edilir.

    B)      Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti;

1. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinde (ÖSYM) görevli personele (işçiler hariç) Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine ÖSYM Başkanı tarafından personelin kurum çalışmalarına katkısı, sorumluluğu, kadro ünvanı ve derecesi gibi kriterlere göre belirlenecek miktarda aylık maktu fazla mesai ücreti ÖSYM fonundan ödenir.

Aylık Maktu Miktar (TL.)
2. Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü;

     a)       Orman Muhafaza Memurlarına,

7.000.000
     b)       Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında telsiz teknisyenliği, telsiz operatörlüğü, telsiz santralciliği, dağ telsiz santralciliği, telsiz ve telefon hat bakıcılığı görevini yürüten teknisyen, haberleşme memuru ve santral memurlarına (1500 kişiyi  geçmemek üzere) yalnız Haziran-Ekim ayları için (5 ay),

6.000.000
          3. Sağlık Bakanlığı;

               a)       Sıtma Eradikasyonu Teşkilatında çalışan sağlık savaş memurlarına,

4.250.000
                b)      Sıtma Eradikasyonu hizmetlerinde görevlendirilen sağlık   memurlarına

(300 kişiyi geçmemek üzere),

4.250.000
          4. Belediyeler;

Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) ile 22.7.1981 tarih ve 2495 sayılı Kanuna göre görev yapan “özel koruma ve güvenlik personeli”ne Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

“Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla mesai ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

-250.000’e kadar olanlar için 50.000.000 lirayı,

-250.000 ile 1.000.000 arasında olanlar için 90.000.000 lirayı,

-1.000.000’ dan fazla olanlar için 100.000.000 lirayı,

– Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir sınırları içerisindekiler için 135.000.000    lirayı, geçemez .

Büyükşehir  sınırları  içerisindeki  ilçe  belediyeleri, içinde  bulundukları büyükşehir nüfusuna tabidir.”

        5. Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.

        6. 1, 2 ve 3 üncü  sıraya göre ödenecek maktu fazla çalışma ücretleri; bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma, yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında, sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri içerisinde,

4 üncü sıraya göre ödenecek fazla çalışma ücretleri de görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde, tedavileri süresince, dahi ödemeye devam olunur.

-Diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.

2017 Fazla Çalışma Ücreti

FAZLA ÇALIŞMA hCRETİ

(A) Saat Başı Fazla Çalışma hcreti:

1- 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında saat başına yapılacak ödeme 1,83 Türk Lirasıdır. (399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesinin (a) bendi dâhil olmak üzere özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretleri için bu saat ücreti esas alınır.)

2- 657 sayılı Kanuna tabi personele, anılan Kanunun 178 inci maddesinde yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın ve fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında;

 1. a) Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele (makam şoförleri dahil) ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 1,93 Türk Lirasıdır.
 2. b) Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı (Bakanlıklar), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve øl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 1,93 Türk Lirasıdır.
 1. c) Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarına ait kadrolarda görev yapan şoförlere ayda 60 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 1,93 Türk Lirasıdır.

ç) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden
gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek
azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 1,83 Türk
Lirasıdır.

 1. d) Anadolu hniversitesi  dışındaki  diğer  yükseköğretim  kurumları  kadrolarında  görev  yapan  personelden,  Anadolu  hniversitesi
  Açıköğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal
  çalışma saatleri dışında görevlendirilen ve fiilen görev yapanlara, Anadolu hniversitesinin talebi üzerine yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit
  edilecek azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak ve Anadolu hniversitesi tarafından açıköğretim programı uygulayan yükseköğretim
  kurumlarına aktarılan öğrenci katkı paylarından ödenmek şartıyla ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak
  ödeme 3,15 Türk Lirasıdır.
 1. e) Boğaziçi hniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek olan azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 1,83 Türk Lirasıdır.
 1. f) 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin (d) bendi hükmü uyarınca, mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline (yardımcı hizmetler sınıfı personeli dahil), yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına yapılacak ödeme 3,15 Türk Lirasıdır.
 1. g) 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulan derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerince görevlendirilen 657 sayılı Kanuna tabi personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkânı bulunmayanlara, øçişleri Bakanlığının talebi üzerine yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek olan azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 1,83 Türk Lirasıdır.

3- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği
olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanun uyarınca ödeme yapılanlar ile şoförler ve yardımcı
hizmetler sınıfı personeli hariç); öğretim günlerinde günde 3 saati,  resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati, uygulama

oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla, okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher iş saati için ödenecek fazla çalışma ücretleri 7,55 Türk Lirasını geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince, personelin üretime katkıları ve işçilik payı göz önünde bulundurularak tespit edilir.

4- Yapılan denetim ve inceleme sonucunda, fiilen fazla çalışma yapmayanlara yukarıda yer alan hükümlere göre ödeme yapıldığının
tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında gerekli kanuni takibat yapılmakla birlikte, ödenen fazla çalışma ücreti bir katı fazlası ile birlikte geri
alınır. Bu tutarın, cezaya ilişkin bölümünün yarısı ödeme yapılan personelden, diğer yarısı ise mesai çizelgesini onaylayandan tahsil edilir.

5- Her ne suretle olursa olsun, özel kanunlarına göre fazla çalışma ücreti alanlara, yukarıdaki hükümlere göre ayrıca fazla çalışma ücreti
ödenmez.

(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma hcreti:

1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

– 10.000’e kadar olanlar için 244 Türk Lirasını,

– 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 262 Türk Lirasını,

– 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 290 Türk Lirasını,

– 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 327 Türk Lirasını,

– 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 390 Türk Lirasını,

– 1.000.001’den fazla olanlar için 453 Türk Lirasını,

– Ankara, østanbul ve øzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için                                                                                                                                                                                      453 Türk
Lirasını,

– Ankara, østanbul ve øzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 602 Türk Lirasını,
geçemez.

2- Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme
yapılmaz.

3- Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri;

 1. a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,
 2. b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,
 1. c) øtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,

ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında,

ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.