Elektronik Tebligat Nedir? Elektronik Tebligat Nasıl Yapılır?

Maliye Bakanlığı-2

Elektronik Tebligat Nedir? Elektronik Tebligat Nasıl Yapılır?

Elektronik tebligat başladı

Bilindiği üzere elektronik tebligata ilişkin yasal düzenleme Usul Kanunu ile yapılmıştır. Buna göre hüküm ile elektronik ortamda tebligat ilgili kurum ve / veya kişinin elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Maliye Bakanlığı, elektronik tebligatta uyulacak usul ve esasları belirlemek üzere, 27.08.2015 tarihli resmi gazetede 456 Sıra No. lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğde yapılan yasal düzenleme ile aşağıda belirtilenler, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacak kişiler olarak belirlenmiştir.

• Kurumlar vergisi mükellefleri
mükellefleri,
• İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler,

söz konusu mükellefler yasal süresi içinde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemine uymak zorundadırlar.

Söz konusu tebliğde kurumlar vergisi mükellefl eri için herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm kurumlar vergisi mükellefleri için zorunluluk getirilmiştir.