Dava Vekalet Ücreti Nedir? Dava Vekalet Ücreti Kimlere Ödenir?

DAVA VEKALET ÜCRETİ

 

-2.2.1929-1389 Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat Vesaireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun Md.1

-657 Md. 146 (14.1.1988-KHK-311/1 ile değişik ) üçüncü  fıkrası

-Devlet lehine neticelendirilen davalardan dolayı hükme bağlanan ve tahsil  edilen vekalet ücretleri, genel bütçeye dahil bakanlıklar ve genel müdürlüklerce , hizmeti geçenlere tevzi ve bütçelerdeki mahkeme harçları tertibinden tesviye olunur.

-Tahsil edilen vekalet ücretinin  % 70’i maaş veya ücretli avukat ve dava vekilleriyle ve dava vekillerine , Hazine avukatı ve dava vekili olmayan yerlerde dava deruhte eden malmüdürlerine; % 30′ u muhakemat müdürleri ve hukuk müşavirleriyle  icra takıp memurlarına ödenir.

-Tevziatın şerait ve miktarı Bakanlar Kurulunca tanzim olunacak yönetmelikle tayın olunur.

-Memurlara bu Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayın ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiç bir yarar sağlanamaz hükmünü koyan 657 sayılı Kanunun 15.5.1975-1897 Kanunla değişik 146. maddesinin  14.1.88-KHK/311/1 ile  değişik  üçüncü  fıkrasına göre:

Ancak… 2.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanun ile katma bütçeli kurumların, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birliklerin  davalarını sonuçlandıran avukat vesaireye verilecek vekalet ücretine ilişkin sair kanun hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, vekalet ücretinin yıllık tutarı, birinci derece son kademe aylığının (Ek gösterge hariç) yıllık tutarını  geçemez. Bu esasa göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktarı merkezde bir hesapta toplanarak Maliye Bakanlınca hazırlanacak bir yönetmeliğe göre diğer avukatlar arasında, yukarıdaki miktarı aşmamak üzere eşit olarak dağıtılır.

-7.1.1932-1918 Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun (26.7.1983-2867/25 Kanunla değişik) Md.60

-Kaçakçılık suçu dolayısıyla tahsil edilen para cezalarının  % 30’u ile gümrük ve kaçakçılık davalarında hükmolunan vekalet ücretlerinin % 30’u kaçakçılık davalarının takibi ve müdafaasında, kaçak eşyanın  muhafaza işlerinde ve para cezalarının tahsilinde görev alan Gümrük ve Tekel Bakanlığı memurlarına tevzi edilir.

-Bu ödeme vergi, resim ve harca tabi değildir.

-11.2.1950-5539 Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Md.8 (2.10.1963-341/1 Kanunla) Ek fıkra.

-Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliği ve avukatları mahkemelerle icra dairelerince takdir edilecek vekalet ücretinden Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü  teşkilatı gibi faydalanırlar.

-27.6.1956-6760 Vakıflar Umum Müdürlüğü  Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanun Md. 13

-Umum Müdürlük  teşkilatında çalışan  bilumum maaşlı avukatlarla maktu ücretli daimi avukatlar tarafından takip olunup da lehte neticelenen dava ve icra işlerinden dolayı hüküm ve takdir olunacak , tahsil edildiğinde emanet hesabına alınarak % 70’i işi takıp ve intac eden avukatlara, % 30’u hukuk müşaviri muavinine ve merkez avukatları ile hukuk müşavirliği  mensuplarına verilir.

-İstanbul’da görülen  bu işlere ait vekalet ücretlerinin %30’undan, dava ve icra işlerini fiilen takıp eden avukatlar hariç  olmak üzere, Muhakemat Müdürü ve muavini ile diger muşavir  avukatlar ve Başmüdürlük  muhakemat servisi mensupları da istifade ederler.

-31.10.1985-3234 Orman Genel Müdürlüğü  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek  Kabulü Hakkında Kanun Md.34

– Hukuk müşavirliği , merkez ve taşrada görevli  bütün orman avukatları ve hukuk müşavirleri ile Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğinde  ve taşra teşkilatının dava takibi  yapılan birimlerinde çalışan memurlar ve sözleşmeli avukatlar 1389 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanırlar.

-1389 Sayılı Kanuna Göre Vekalet ücreti Tevzi Yönetmeliği (Bakanlar Kurulu Kararı-1 2.8.1961-5/1560)

-Sosyal Sigortalar Kurumu Vekalet ücretleri Dağıtım Yönetmeliği (Bakanlar Kurulu Kararı 8.5.1963-6/1716)

-Her iki  yönetmelikte de esas olarak 1389 sayılı Kanun hükümlerine göre, vekalet ücretinin tevzi usul ve oranları tanzim edilmiş bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.