Damga Vergisi İstisnaları

Damga Vergisi İstisnaları

Damga vergisi belli kağıtların imzalanması durumunda alınan bir vergidir….

Belli kağıtların imzalanması halinde, nisbi yada maktu olarak vergi alınmaktadır…

Bu kağıtlar arasında sözleşmelere, senetler, ödeme evrakları, ihale kararları vb gibi kağıtlar yer almaktadır….

Belli kağıtların imzalanması ise damga vergisinden istisna edilmiş olup damga vergisi 2 nolu tabloda yer almaktadır….

Detayları aşağıda sunulmuştur…..

(2)  SAYILI TABLO
Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar

I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar:  
 
A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar:
1. Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan her türlü kağıtlarla bu dairelerin soruları üzerine kişiler 
tarafından yazılan cevaplar ve ekleri.
2. Kişilerin işlemleri ile ilgili olarak resmi dairelerce görülecek lüzum üzerine yazılacak şerhler veya 
çıkarılacak suret, özet ve tercümeler.
3. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun uygulanmasında yapılacak müracaatlara 
ait her türlü kağıtlarla kurullarca verilecek kararlar.
4. Türkiye atom enerjisi programının uygulanması için lüzumlu her türlü eşyanın ithali sırasında düzenlenen kağıtlar.
5. Yabancı elçilik ve konsoloslukların mühür veya imzasını ihtiva eden resmi kağıtlarla yabancı elçilik ve 
konsolosluklarda düzenlenen ve fakat elçilik ve konsolosluklar dışında kullanılmıyan kağıtlar. (Bu fıkradaki 
istisna mütekabiliyet şartıyledir.)
6. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış imtiyaz sözleşmeleri ve andlaşmalarla damga resminden, 
bu tarihten sonra yapılacak imtiyaz sözleşmeleri ve andlaşmalarla da damga vergisinden istisna edilmiş olan kağıtlar.
7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında aktedilen anlaşmalar geregince ithal 
olunacak zirai ve gıdai maddelerin ithaliyle ilgili kağıtlar.
8. Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunu gereğince derlenen eserler için ilgili dairelerce verilecek makbuzlar.
9. Resmi daireler lehine yapılan istimlaklerde düzenlenen kağıtlar.
B) Resmi dairelerden kişilere verilen kağıtlar:
1. Resmi dairelerin iaşe ihtiyaçları için satın alınacak ayniyatın, bedelleri (Değişik: 5281/8 md.) 
(Geçerlilik: 1.1.2005, Yürürlük: 31.12.2004) 100 Yeni Türk Lirasına (100 Yeni Türk Lirası dahil) kadar 
olanlarının, ayniyat tesellüm makbuzları.
2. İcra dairelerinin, alınan harç ve masrafın müfredatını göstermek üzere ilgililere verdikleri makbuzlar.
3. Vergi, resim ve harçlarla sair bilcümle gelirlere ve kamu yararına müteallik olarak resmi dairelerden 
kişilere tebliğ olunan kararlar, Sayıştay ilam ve kararları ve vergi karneleri.
4. Köy ihtiyar heyetlerince verilecek mazbatalar.
5. İcra ve İflas Kanununa göre icra dairelerince isteyen alacaklılara takip talebinde bulunduklarına ve tevdi 
ettikleri belgelere ve verdikleri masraflara dair verilen makbuzlar.
6. Noter Kanununa göre noterlerin aldıkları her nevi harç ve ücretin müfredatını göstermek üzere ilgililere 
verdikleri makbuzlar.
7. Resmi dairelerin kumpanya ve acentalara gönderecekleri ordinolar.
 
C) Kişilerden resmi dairelere verilen kağıtlar:
1. Hükümetçe akdolunan avans ve istikraz mukavelenameleri, Hazine Bonoları, Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil 
ve Tasarruf Bonoları İhracı hakkındaki Kanun gereğince çıkarılan tasarruf bonoları ve tedavüle çıkarılacak 
Hükümet ve Türkiye Emlak Kredi Bankası istikrazlarına ait geçici veya kati tahvillerle bunların bedel, faiz 
ve ikramiyelerinin ödenmesine ve bu husustaki diğer muamelelere ilişkin kağıtlar.
2. Yabancı memleketlerde düzenlenen ve doğrudan doğruya resmi daireler ad ve hesabına gönderilen her türlü 
kağıtlarla doğrudan doğruya yabancı memleketlerden mübayaa olunarak resmi dairelere gönderilen malların ihale 
kararları ile tesellüm makbuzları.
3. Ankara`da inşa edilecek sefarethane ve konsoloshaneler için yabancı memleketlerden getirilecek inşaat 
malzemesinin ithali ile ilgili kağıtlar.
4. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu gereğince kadastro mahkemeleri ile kadastro tahrir komisyonlarına verilen 
beyannameler.
5. Resmi dairelere emaneten bırakılan para, hisse senedi, tahvil ve eşyanın ret ve iadesinde verilen makbuz 
ve ibra senetleri.
6. Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumi müesseselerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası vermeleri 
mecburiyetine dair Kanun ile Yabancıların Türkiye`de İkamet ve Seyahatleri hakkındaki Kanun hükümleri gereğince 
zabıta amirlerine verilecek beyannameler.
7. Emekli, dul ve yetim maaş ve ikramiyeleri tahsisine ve alındığına dair her türlü kağıtlar.
8. Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlanmasına elverişli olmayanlarla yetimlerine bir defaya mahsus 
olmak üzere verilen paraların ödenmesine ait kağıtlar.
9. Türkiye`ye giren ve çıkan yolculardan Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki Kanun gereğince 
gümrüklerce alınacak beyannameler
10. Bir şehir içinde görev dolayısiyle sarf olunan tramvay, vapur, tren ve otobüs gibi taşıt ücretlerine 
münhasır olmak üzere memur ve müstahdemler tarafından verilen beyannameler.
11. Kişiler tarafından hariçte düzenlenerek imza ve tarihleri tasdik veyahut, suret ve tercümelerinin 
verilmesi için noterlere getirilen kağıtların noter dairelerinde (5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 
(d) bendiyle değişen ibare, Yürürlük: 06.06.2008)çıkarılarak saklanacak örnekleri(1).
12. Evlenme işlerinde kullanılan kağıtlar.
13. Umumi hayata müessir afetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanundan 
faydalanacak kişiler tarafından verilecek taahhütname, beyanname ve aktedilecek mukaveleler, yabancı 
memleketlerden İmar ve İskan Bakanlığınca ithal olunacak her türlü alet, edevat ve malzemenin ithalinde 
düzenlenen kağıtlar, bağış ve yardım makbuzları.
14. (Ek: 1137/35 md.) (Yürürlük: 31.3.1969) İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden 
bağlanan şeref aylıklarının ödenmesine ait her türlü kağıtlar.
15. (Ek: 2590/1 md.) (Yürürlük: 27.1.1982) Sosyal ve Kültürel bakımdan yurdumuzu tanıtmak üzere ilgili 
Bakanlığın izni ile yarışmalara katılacak, sergilenecek, gösterilecek veya benzeri nedenlerle geçici olarak 
yurt dışına çıkarılacak tablo, pul, film, seramik ve bu mahiyetteki sanat eserleri ve sair eşya ile ilgili 
olarak kambiyo mercilerine verilecek beyanname ve taahhütnameler.
16. (Ek: 3239/98 md.) (Yürürlük: 1.1.1986) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
11 inci maddesi gereğince noterde düzenlenen şahsi kefaletle ilgili kağıtlar.
17. (Ek: 4962/12 md.) (Yürürlük: 7.8.2003) Gümrük kapılarından bir gece konaklamayı kapsayan sürede 
giriş-çıkış yapan taşıtlarla ilgili olarak alınan Taşıt Giriş-Çıkış Formu eki taahhütnameler.
18. (Ek: 5281/8 md.) (Geçerlilik: 1.1.2005, Yürürlük: 31.12.2004) Çiftçiler tarafından ziraî faaliyetleri 
ile ilgili olarak resmi dairelere verilen taahhütnameler.


19. (5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra, Yürürlük: 06.06.2008) Yurt dışında hayatını kaybeden
kişilerin cenazesinin Türkiye'ye girişi sırasında düzenlenerek gümrük idaresine verilen kâğıtlar
 
II - Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar:     
1. (Değişik: 3482/8 md.) (Yürürlük: 5.11.1988) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamındaki çıraklık 
sözleşmeleri ile öğrenim kredisi ve burs almak, öğrenci yurduna girmek ve öğrenim, staj, ihtisas ve benzeri 
gayelerle öğencilerle velileri tarafından okul ve yurt idarelerine veya ilgili kuruluşlara verilen 
taahhütnameler ve bunlarla ilgili kefaletnameler.
2. Öğrenciler ve velileri tarafından okul idarelerine verilen beyannameler.
3. Resmi ve özel her türlü okullarda öğrenciler tarafından kurulan istihsal ve istihlak kooperatiflerine 
ait ve damga vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
4. Erlerle, ihtiyaçları Devlet tarafından deruhte ve temin olunan onbaşı ve çavuşların aşağıda gösterilen kağıtları,
     a) Askerliğe giden veya terhis edilenlerin askeri iş ve maaşlarına ve ölüm dolayısiyle dul ve 
yetimlerine maaş bağlanmasına ait her türlü kağıtlar.
     b) Askerlikte bulunanların gerek askerlik, gerek özel işleri için verecekleri beyannameler.
     c) Askerler tarafından veya askerler için verilen paralar karşılığında postaneler veya bankalarca 
düzenlenen kağıtlar.
5. Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Kanununun uygulanması ile ilgili işlemler dolayısiyle 
düzenlenen kağıtlar.
III - İşçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kağıtlar:
1. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre düzenlenen Münferit ve Kollektif İş Sözleşmeleri 
ve Yüksek Hakem Kurulunun ve İl Hakem Kurullarının kararları, Yüksek Uzlaştırma Kurulunun ve diğer 
kurulların  Toplu İş Sözleşmeleri hükmündeki kararları ile İş Kanunu gereğince işverenin iş şartlarını 
göstermek üzere işçiye verdiği taahhütnameler ve işveren tarafından iş Kanununa göre verilen beyannameler.
2. İş ve İşçi Bulma Kurumunun işçilere iş ve işlere işçi bulmak üzere düzenlediği kağıtlar.
3. Toprakaltı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün 
işlerde çalışan işçilerin yeraltındaki çalıştıkları günlere ait ücretleri ve primlerinin ödenmesinde 
düzenlenen kağıtlar.
4. Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanunun uygulanması dolayısiyle düzenlenecek kağıtlar,
5. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca çiftçiye, Tarım Kredi ve Satış Kooperatifleri ile birliklerine 
açılacak kredilerle bunlara ait gayrimenkul ipotek ve menkul rehin muameleleri ve muhtaç çiftçiye 
yapılacak dağıtmalarla ilgili her türlü kağıtlar.
6. Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki kanunun uygulanması ile ilgili kağıtlar.
7.Göçmenlerle nakledilenlere ve Muhtaç Çiftçilere Tohumluk ve Yemeklik Dağıtılması Hakkındaki Kanunun 
uygulanması ile ilgili kağıtlar.
8. Göçmen ve mültecilerle bir yerde yurtlandırılan göçebeler ve bir bölgeden diğer bölgeye Hükümetçe 
naklolunanlara yapılacak iskan yardımı ve gümrük ve tabiiyet, nüfus, tapu ve nakil işlemleri ile ilgili her türlü kağıtlar.
9. (Ek: 5615/15 md.) (Yürürlük: 4.4.2007) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu uyarınca 
düzenlenen menşe şahadetnameleri.
10. (6009 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük; 01.08.2010)Tarımsal destekleme programları kapsamında 
hibe desteği sağlanması uygun  görülen yatırım projelerine ilişkin olarak proje sahipleri ile Tarım ve  Köyişleri Bakanlığı 
arasında düzenlenen kâğıtlar. 

IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar: 
1. Ticari veya mütedavil kağıtlar üzerine yazılan ciro, kabul ve tesellümü mutazammın şerhler.
2. (Mülga:  2344/4 md.)  (Yürürlük: 28.11.1980)(2)
3. Hisse senetleri ve her türlü tahvillerin temettü ve faiz kuponları.
4. Çıkarılacak hisse senedi ve tahvillere talip olanlar tarafından bu maksatla verilecek iştirak taahhütnameleri.
5. Sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine ait makbuzlar ve sigortanın tecdit ve temdidi ile temin 
olunan meblağın tezyidi halinde verilen beyanname ve avönanlar.
6. (Değişik: 3239/98 md.) (Yürürlük: 1.1.1986) Posta çekleri.
7. Gayrimenkullerin, ayni hakların ve gemilerin ferağ ve intikal zabıtları.
8. Sabit istihsal araçlarına ait kira mukavelenameleri.
9. (Mülga: 2344/4 md.) (Yürürlük: 28.11.1980)(3)
10. Gerek Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Türk Hava Kurumu tarafından verilen, gerek yabancı 
memleketlerin benzeri teşkilatı tarafından verilip Türkiye`de ibraz edilen veya hükmünden faydalanılan 
Triptik ve gümrük geçiş karneleri.
11. Okullara, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve muhtaçlara verilen ianelere ait makbuzlar.
12. Mektup ve diğer kağıtların alındığına dair verilen imzalarla posta idarelerinin defterleri üzerine 
gönderilenler tarafından yazılan alındı şerhleri.
13. Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi tarafından müstahsile verilen nüshası.
14. Gider puslasının tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından işi yapana veya malı satana verilen nüshası.
15. Damızlığa elverişli olduğuna dair şahadetnameyi haiz bulunan hayvanların ithali ile ilgili kağıtlar.
16. (Ek: 4684/22-C md.); (Değişik: 5035/48-6/c md.)  (Değişik: 5228/36 md.) (Yürürlük: 31.7.2004) Anonim, 
eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve sure 
uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar.
17. (Ek: 4684/22-C md.) (Yürürlük: 3.7.2001) Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve 
bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar.
18. (Ek: 4684/22 md.); (Mülga: 5035/49-4 md.) (Geçerlilik: 1.1.2004) (Yürürlük: 2.1.2004)(4)
19. (Ek: 4761/6 md.) (Yürürlük: 22.6.2002) Bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya bankalar aracılığıyla 
yapılan, belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye 
dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile bu 
sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtlar.
20. (Ek: 4761/6 md.) (Yürürlük: 22.6.2002) Faktoring şirketlerinin müşterileriyle yaptıkları faktoring 
sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtlar.
21. (Ek: 4761/6 md.) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin 
(Ek: 5281/8 md.) (Geçerlilik: 1.1.2005, Yürürlük: 31.12.2004) alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul 
satış vaadi sözleşmeleri.
22. (Ek: 4761/6 md.) (Yürürlük: 22.6.2002) Kıymetli madenler borsalarında kıymetli madenlerin ödünç 
işlemlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlar.
23. (Ek: 4842/29 md.); (Değişik: 5035/30 md.) (Yürürlük: 2.1.2004) Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve 
uluslararası kurumlarca kullandırılacak (6322 sayılı kanunun 17.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012)kredilere,
bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu  kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin 
kullanımları hariç)(9).
24. (Ek: 4842/29 md.) (Yürürlük: 1.1.2004)  Devlet dış borçları ile ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen 
bütün ödemeler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar (dış proje kredileri çerçevesinde yapılacak ödemeler dahil, 
kredilerin kullanımları hariç).
25. (Ek: 4842/29 md.) (Yürürlük: 1.1.2004) 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasında tanımlanan nakit işlemleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca çıkarılacak likidite senetlerine 
(veya bu mahiyetteki kâğıtlara) ilişkin işlemler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar.
26. (Ek: 4962/12 md.); (Değişik: 5228/36 md.) (Yürürlük: 31.7.2004) Kredi kartı üyelik sözleşmeleri.
27. (Ek: 4962/12 md.) (Yürürlük: 7.8.2003) Yükseköğretim kurumlarınca yaptırılan bilimsel araştırma 
projeleriyle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar.
28. (Ek: 4962/12 md.) (Yürürlük: 7.8.2003) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 
sayılı Kanunla eklenen (5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendiyle değişen ibare, 
Yürürlük: 06.06.2008)ek 2 nci(5) maddesi kapsamında kullandırılacak kredilere ilişkin olarak düzenlenen 
kağıtlar.
29. (Ek: 5035/30 md.) (Yürürlük: 2.1.2004) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler 
üzerine konulan aval ve kefalet şerhleri ile bu mahiyetteki diğer şerhler.
30. (Ek: 5035/30 md.); (Değişik: 5228/36 md.) (Yürürlük: 31.7.2004) (6009 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 
değişen ibare Yürürlük;  01.08.2010)Finansman şirketlerince kullandırılacak (6322 sayılı kanunun 17.maddesiyle 
değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012)kredilere,bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile
bu  kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)(9).


31. (Ek: 5281/8 md.) (Geçerlilik: 1.1.2005, Yürürlük: 31.12.2004) Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, 
gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan 
taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.
32. (Ek: 5281/8 md.) (Geçerlilik: 1.1.2005, Yürürlük: 31.12.2004) Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf 
serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak 
üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.
33. (Ek: 5281/8 md.) (Geçerlilik: 1.1.2005, Yürürlük: 31.12.2004) (6009 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 
değişen ibare Yürürlük;  01.08.2010)Ekici ve alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri 
ile 5488  sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde, üretici ve alıcı arasında düzenlenen tarımsal üretim sözleşmeleri ve(7)
bunlara ilişkin rehin senetleri.
34. (Ek: 5281/8 md.) (Geçerlilik: 1.1.2005, Yürürlük: 31.12.2004) Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere 
ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlar (Söz konusu kâğıtlar, 
resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz 
edenlerce ödenir.) (Ek: 5535/8 md.) (Yürürlük: 8.7.2006) ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde 
belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar.
35. (Ek: 5281/8 md.) (Geçerlilik: 1.1.2005, Yürürlük: 31.12.2004) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar.
36. (Ek: 5582/34 md.) (Yürürlük: 6.3.2007) Sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin olarak düzenlenen
makbuz ve kağıtlar, konut finansmanı kuruluşlarının konut finansmanı işlemleri ve bu kuruluşların ipotekli
sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsilen menkul
kıymet ihracı ve bu ihraca konu teminatlarla ilgili olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar.

37. (5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (g) bendiyle eklenen fıkra, Yürürlük: 01.01.2008 tarihinden geçerli 
olmak üzere 06.06.2008)4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, idare ile  istekli arasında 
imzalanan çerçeve anlaşması ve bu anlaşmaya esas ihale kararı  ile isteklilerin dinamik alım sistemine kabul 
edilmesine ilişkin kararlar.
38. (5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (g) bendiyle eklenen fıkra, Yürürlük: 06.06.2008)Kamu kurum ve 
kuruluşlarının talebi üzerine Türkiye'nin  üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek
olan ülke  incelemeleri, araştırma, proje ve benzeri faaliyetler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar.
39. (5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (g) bendiyle eklenen fıkra, Yürürlük: 06.06.2008)Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığınca satışı yapılan ve net  alanı 80 m_'yi geçmeyen konutlara ilişkin olarak, İdare ile
alıcı arasında imzalanan satış sözleşmeleri ve bu satışa ilişkin diğer kağıtlar.

40. (5904 sayılı Kanunun 20  inci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük; 03.07.2009) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı 
Tarım Ürünleri  Lisanslı Depoculuk Kanunu  çerçevesinde, mudi ile  lisanslı depo işletmesi arasında düzenlenen  
mukavelenameler ve ürün senedi. 
41. (6215 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle daha önce (40) olan fıkra numarası (41) olarak değiştirilmiştir. 
Yürürlük; 12.04.2011) (6111 Sayılı Kanunla eklenen fıkra Yürürlük; 25.02.2011) Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan 
varlıkların varlık kiralama şirketine devri, bunların varlık kiralama şirketince devralınan kuruma devri, bu devirlere
bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri ile bunların varlık kiralama şirketlerince kiralanması nedeniyle düzenlenen 
kâğıtlar ve kira sertifikaları.

42. (6491 sayılı Kanunun 27  inci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük; 11.06.2013) Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol
hakkı  sahiplerinin petrol arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler.
V  - Kurumlarla ilgili kağıtlar:
1. İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler hakkındaki Kanuna tabi kurumlarla genel 
ve (5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a) bendiyle değişen ibare, Yürürlük: 06.06.2008)özel bütçeli(8)
daireler, il özel idareleri ve belediyelere bağlı tüzel kişiliği bulunan kurumlara özel kanunları gereğince 
Hazinece ödenmesi gereken sermaye, iştirak hissesi ve yardım ödeneklerinin ödenmesine ait kağıtlar.
2. İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkındaki kanuna tabi kurum ve ortaklıklara 
vukubulacak devir ve kuruluş ile ilgili kararlar.
3. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Milli Savunma Bakanlığına veya memleketimizin de dahil bulunduğu 
Milletlerarası Savunma Teşkilatına teslim edeceği her türlü malzeme, teçhizat ve vasıtalarla yedek 
parçalarının imalinde ilk madde veya işletme malzemesi olarak kullanılmak üzere kurum tarafından yabancı 
memleketlerden getirtilecek maddelerin (Miktarı ve memleket içinde ihtiyaca yeter derecede tedarikinin 
mümkün bulunmadığı Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarının müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
tespit ve kabul edilmek kaydiyle) ithali sırasında düzenlenen kağıtlar.
4. Toprak Mahsulleri Ofisinin müstahsilden yapacağı alımlar ve menkul rehini işlemlerine ilişkin kağıtlarla 
Ofisin teşkil edeceği müessese ve şirketlerin kuruluşu ile ilgili kağıtlar.
5. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal edilecek hububat ve unlarla bunların naklinde kullanılacak her 
nevi malzemenin ithali sırasında düzenlenen kağıtlar.
6. Türkiye Zirai Donatım Kurumu müessese ve şubelerinin kuruluş işlemleri ile ikraz, istikraz, menkul ve 
gayrimenkul alım ve satımı ve sair işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum tarafından ödenmesi 
gereken kağıtlar.
7. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün çiftçi ile münasebetlerinde tanzim edilecek borç senetleri 
ile borç ödeme makbuzları.
8. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül 
tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
9. İşçi Sigortaları veya yerine kaim olacak kurumun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi 
bu kurum tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
10. Devlet Yatırım Bankasının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından 
ödenmesi gereken kağıtlar.
11. Tasarruf Sandıkları Hakkındaki Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyelerce kurulan tasarruf 
sandıklarının tüzüklerinde açıklanan işlemlerle ilgili kağıtlar.
12. Ordu Yardımlaşma Kurumunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu Kurum tarafından 
ödenmesi gereken kağıtlar.
13. Milli Piyango İdaresinin biletleri ile çekilişte kazananlara ödenecek ikramiye ve amortilerle ilgili kağıtlar.
14. Devlet Tiyatrosunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi
 gereken kağıtlar.
15. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin her türlü muamelelerinde 
düzenlenen ve Damga Vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
16. Çay yetiştirenlerin Türkiye`de çay ziraatini geliştirmek maksadiyle kuracakları kooperatiflerin her 
türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kooperatifler tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
17. Genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekküller 
tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
18. (Değişik: 639/1 md.) (Yürürlük: 6.7.1965) Türkiye Halk Bankasının, esnaf kefalet ve küçük sanat 
kooperatifleri ve ortakları ve bu kooperatiflerin kendi ortakları ile münasebetlerinde tanzim olunacak 
borç senetleri, borç  ödeme makbuzları, ipotek ve rehin senetleri.
19. (Ek: 903/5 md.); (Değişik: 2535/1 md.) (Yürürlük: 18.10.1981) Bakanlar  Kurulunca vergi muafiyeti 
tanınan vakıfların kuruluş işlemlerinde düzenlenen her türlü kağıtlarla, Türk Silahlı Kuvvetlerini 
(Jandarma Genel Komutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıfların her türlü işlemlerinde 
düzenlenen kağıtlar.
20. (Ek: 1318/103 md.) (Yürürlük: 10.8.1970) İktisadi Devlet Teşekküllerine ve sermayesinin yarıdan 
fazlası Devlete veya İktisadi Devlet Teşekküllerine ait olan Kamu İktisadi Teşebbüslerine Hazinece 
yapılacak ikrazlara ait işlemlerle ilgili kağıtlar.
21. (Ek: 4697/11 md.) (Yürürlük: 7.10.2001)  Sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım 
fonlarının kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu şirketler veya 
fonlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
22. (Ek: 4842/29 md.) (Yürürlük: 1.1.2004) Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 24 numaralı 
bendinde belirtilen kurumların kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kâğıtlar.
23. (Ek: 5582/34 md.) (Yürürlük: 6.3.2007) İpotek finansmanı kuruluşları ile konut finansmanı 
fonlarının kuruluş ve ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve 
varlık finansmanı fonlarını temsil eden menkul kıymetlerin ihracı ve ihraca konu teminatlardan 
kaynaklananlar dahil her türlü işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen ve damga vergisi bu kuruluşlar 
veya fonlar tarafından ödenmesi gereken makbuz ve kağıtlar.

24. Mülga (5766 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin g bendiyle kanun metninden çıkarılmıştır.)

25. (6111 Sayılı Kanunla eklenen fıkra Yürürlük; 25.02.2011) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve 
taşra teşkilatı ile döner sermaye  işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında 
istihdam  edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri.(6322 sayılı kanunun 17.maddesiyle 
eklenen ibare; Yürürlük 15.06.2012)(Söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerde geçici personel olarak 
istihdam  edilenlerle yapılan sözleşmeler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile  Hekimliği Kanununa 
göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet  sözleşmeleri dahil) 
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.