Birliğe Ait Resmi Plakalı Aracın MTV’den İstisna Olup Olmadığı

Birliğe Ait Resmi Plakalı Aracın MTV’den İstisna Olup Olmadığı….

Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca yayınlanmış olan muktezada ayrıntılı bilgi verilmiştir.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : 96620903-170[4-2013/1]-73                                                        23/08/2013

Konu : Birliğe Ait Resmi Plakalı Aracın

MTV’den İstisna Olup Olmadığı

……..

İlgi : 21.01.2013 tarihli Özelge Talep Formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, Birliğiniz adına kayıt ve tescilli ……. plaka numaralı taşıtın motorlu taşıtlar vergisinden istisna olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi; 6/12/2012 tarihli ve 28489 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci maddesi ile değişmeden önce;

“Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.

a) Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (bu idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç),” şeklinde idi.

Adı geçen Kanunun 4 üncü madde birinci fıkrasının (a) bendi, 6360 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle;

Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.

a) Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (bu idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç),”şeklinde değiştirilmiş ve yapılan değişiklik Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu hükme göre; 6/12/2012 tarihinde yayımlanan 6360 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişiliklerinin üyesi oldukları mahalli idare birlikleri adına kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmiş olup, söz konusu birliklerin adlarına kayıtlı ve tescilli taşıtların Kanunun yayım tarihinden önceki dönemler için motorlu taşıtlar vergisinden istisna olması mümkün bulunmamaktadır.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesinde, Birliğin, birlik tüzüğünün kesinleşmesinden sonra Bakanlar Kurulunun izni ile kurulacağı ve tüzel kişilik kazanacağı; su, atık su, katı atık ve benzeri altyapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin projelerin zorunlu kılması durumunda; Bakanlar Kurulunun, ilgili mahallî idarelerin, bu amaçla kurulmuş birliğe katılmasına karar verebileceği, mahallî idarelerin bütün görevlerini kapsayacak şekilde genel amaçlı veya amacı açıkça belirlenmemiş birlik kurulamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, birden fazla mahalli idarenin turizm altyapı hizmetlerini yürütmek amacıyla bir araya gelmesi suretiyle oluşturulan, ayrı tüzel kişiliğe sahip Birliğiniz adına kayıt ve tescilli bulunan ………. plaka numaralı taşıtın 6/12/2012 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulması, ancak söz konusu taşıtın Kanunun yayım tarihinden önceki dönemler için motorlu taşıtlar vergisine tabi olması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.