Belediyenin, Belediye İktisadi Teşebbüsünden (BİT) Yaptığı Alım Damga Vergisine Tabi mi?

Belediyelerin, kendilerine bağlı Belediye İktisadi Teşebbüsünden yaptığı alımların damga vergisine tabi olup olmadığına dair Sayıştay Kararı aşağıda gösterilmiştir….

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2017
Dairesi5
Karar No338
İlam No50
Tutanak Tarihi27.12.2018
Kararın KonusuVergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili Kararlar

Mal Alımı Damga Vergisi

Belediyenin … A.Ş. den temin etmiş olduğu bitümlü bağlayıcı ve bitüm alımından Damga Vergisi kesilmemesi suretiyle … TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,

“488 sayılı Damga Vergisi Kanununun “Konu” başlıklı 1 inci maddesinin ilk fıkrası;

“Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.”

Aynı Kanunun “Mükellef” başlıklı 3 üncü maddesi; “Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişiler öder. …”

“Resmi daire” başlıklı 8 inci maddesi;

“Bu kanunda yazılı resmi daireden maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir. Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz.”

Damga Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı Tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar” başlığının (1-a) bendi; “Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmî dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmî daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtlar” binde 9,48 oranında vergiye tabidir.

…”

Hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat düzenlemelerine göre, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarında binde 9,48 oranında Damga Vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Söz konusu ödeme emirlerine ekli evraklar incelendiğinde, … Müdürlüğünün … tarih …sayılı, … tarih … sayılı ve … tarih … sayılı yazıları ile “bitüm ve bitümlü bağlayıcı” alınmasının talep edildiği ve bu talepler doğrultusunda aynı tarihlerde ödeme yapıldığı ancak yapılan bu ödemelerden Damga Vergisi kesilmediği anlaşılmıştır. Sorumluların savunmalarından, sorguda iddia olunan kamu zararının tahsil edildiği görülmüştür.

Bu itibarla, Belediyenin temin etmiş olduğu bitümlü bağlayıcı ve bitüm alımından Damga Vergisi kesilmemesi suretiyle oluşan kamu zararı tutarı … TL, … tarih ve … no’lu tahsilat makbuzu ile Ahizi … A.Ş.’den tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu ve 56 ncı maddesi gereğince beş yıl içinde Sayıştay Daireleri nezdinde yargılamanın iadesi yolu açık olmak üzere oybirliğiyle,

karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.