Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Bulunması Gereken Unsurlar

Mevzuat-11

Toplantı No : 2016/013
Gündem No : 68
Karar Tarihi : 24.02.2016
Karar No : 2016/UH.II-647
Şikayetçi:
Özyüce Turizm Seyahat Pazarlama Tic.Ltd.Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

İett İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

01.02.2016 / 6354

Başvuruya Konu İhale:

2015/129300 İhale Kayıt Numaralı “2016 Yılı Avrupa Yakası Personel Servisi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Özyüce Turizm Seyahat Pazarlama Tic. Ltd. Şti.,

Tevfik Bey Mah. PTT Sok. No: 6 K/2-3-4 Sefaköy/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 Tünel 34420 Beyoğlu/İSTANBUL

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/129300İhale Kayıt Numaralı “2016 Yılı Avrupa Yakası Personel Servisi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 02.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2016 Yılı Avrupa Yakası Personel Servisi” ihalesine ilişkin olarak Özyüce Turizm Seyahat Pazarlama Tic. Ltd. Şti.nin 14.01.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.01.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.02.2016 tarih ve 6354 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/329 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, sınır değerin altında teklif veren istekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında yer alan,

 

            1) Tüm araçların tüm giderlerine ilişkin fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı, ancak bu giderler ile ilgili olarak tevsik edici belgelere yer verilmediği ve işin tamamının bir fiyat teklifi ile yapılmasının mümkün olmadığı, sunulan belgelerdeki ilgili meslek mensubu ibarelerinin ve kaşeleme işleminin uygun olmadığı, kendi malı araçlar ile açıklama yapan isteklilerin amortisman giderini nasıl açıkladıklarının ayrıntılı incelenmesi gerektiği,

 

            2) Personel giderleri için 2015 yılının ikinci yarısına ait asgari ücret üzerinden hesaplama yapıldığı, her ne kadar 2016 yılının ilk ve ikinci yarısı için belirlenen asgarî ücret tutarı ilân edilmemiş ise de bir artış tutarı öngörülerek işçilik giderinin hesaplanması gerektiği,

 

            3) Yakıt giderinin eksik hesaplandığı, teklif fiyatının çok düşük olması nedeniyle yapılan hesaplamaların tamamıyla maliyeti düşürmeye yönelik gerçek dışı hesaplar olduğu, ayrıca araçların kullanımı sırasında tüketilecek ortalama yakıt verilerinin yetkili servis/satıcıdan alınan kaşeli ve imzalı belgelerle tevsik edilmediği, servis araçlarının yolcu kapasitelerine uygun olarak marka ve modellerine göre katalog değerlerinin incelenmesi gerektiği,

 

            4) Kasko, trafik sigortası ve koltuk sigortasına ilişkin giderlerin tevsiki amacıyla sunulan fiyat teklifi ve poliçelerin sigorta şirketinin genel müdürlük veya bölge müdürlüğü tarafından onaylı olması gerektiği ya da belgelerin teyit yazılarının açıklama ekinde sunulması gerektiği, ayrıca sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgelerin işin süresinin tamamını kapsaması gerektiği,

 

            5) Araç muayene gideri ve motorlu taşıtlar vergisi gideri hesaplanırken Gelir İdaresi Başkanlığının https://intvd.gib.gov.tr adresinde yer alan veya Motorlu Taşıtlar Genel Tebliği’nde belirtilen tarifelerin dikkate alınması gerektiği,

 

            6) Bakım-onarım giderlerinin tevsiki amacıyla sunulan fiyat tekliflerinde teklif sahibinin, teklife konu alanda faaliyet göstermesi gerektiği, ayrıca üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan uygun ibarenin yazılması ve fiyat teklifinin fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan ve beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre düzenlenmesi gerektiği,

 

            7) KİK payı (Onbinde
5 ), sözleşme karar pulu (Binde 4,69), sözleşmeden doğan damga vergisi
  (Binde 9,48), hakedişten doğan damga vergisinin (Binde 9,48) teklif açıklamalarında ayrı ayrı belirtilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

            79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

            79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

            79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

            79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

            Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.  

            Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

            Kaşeleme işlemi 8.4’üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.         

            79.2.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur

            79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

            79.2.2.4. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

           

            79.2.2.6. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.

            79.2.2.7. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

            Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

            Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir. 

            İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

            Kaşeleme işlemi 8.4’üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            79.2.2.8.İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

            79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

           

            79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

            79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

            79.3.2. 79.2.2’nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

            79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

            79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.

            79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.

 

            İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde 2.1. İhale konusu hizmetin;

            a) Adı: 2016 YILI AVRUPA YAKASI PERSONEL SERVİSİ

            b) Miktarı ve türü:

            443 hat üzerinde toplam 4.078.338 Km.

            Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

            c) Yapılacağı yer: İstanbul Avrupa Yakası “ düzenlemesi,

 

            Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, vergi, sigorta, resim ve harç giderleri ile KİK payı isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

            25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

            25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1.

            Araçlarin her türlü bakım, onarım masrafları, şoför, personel, akaryakıt, sigorta ve vergi giderleri ile güzergahın adını ve numarasını belirten levhaların temini Yüklenici firmaya ait olup teklif fiyata dahil edilecektir.

            25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.düzenlemesi,

 

            Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

            33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

            a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi,

 

            Söz konusu Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” düzenlemesi,

 

            Teknik Şartname’nin ilgili maddelerinde “1. İŞİN KONUSU

            İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Avrupa yakasında çalışan personelin, ikametgâhlarından işyerlerine, işyerlerinden ikametgâhlarına taşınması maksadıyla 443 hat üzerinde personel taşıma işidir.

            2. MESAFE İLE İLGİLİ HUSUSLAR

            İhale süresince kat edilecek mesafe günlük 11.143 km olup, iş; 01.01.2016 tarihinde başlayıp, 31.12.2016 tarihinde (365 gün) sone erecektir. 18 kişilik araçlarda 3.679.764km, 27 kişilik araçlarda 398.574km olup toplamda 4.078.338 km üzerinden hizmet alınacaktır. Personel taşımacılığı hizmeti aldığımız güzergâhlara ait kilometreler esas alınmış olup; ölü kilometre olarak tabir edilen, araçların başlangıç noktalarına geliş ve servis sonu noktasından boşta gidiş kilometreleri hesaba dâhil edilmemiştir. Yüklenici firmaya yalnızca kalkış A noktasından varış B noktasına kadar olan km için ücret ödenecektir. Geri dönüşlerde dâhil olmak üzere hiçbir ölü km (boş km) ödemesi yapılmayacaktır.

            3. PERSONEL SERVİS ARAÇLARINDA ARANACAK ŞARTLAR 

            Yüklenicinin çalıştıracağı araçlar aşağıdaki gibidir:

 

ARAÇ TİPİ

GÜNLÜK SERVİS SAYISI

ARAÇ MODELİ

   18 Kişilik Minibüs

   27 Kişilik Midibüs  

400 SEFER

43 SEFER

2011 VE ÜZERİ

2011 VE ÜZERİ

            3.1 İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 34 plakalı olmayan araçlara ‘Servis aracı güzergâh kullanım izin belgesi’ verilmediğinden, ihaleye katılacak firmaların üzerlerine kayıtlı veya üçüncü şahıslardan kiralayacağı araçlar 34 plakalı olacaktır.

           

            6. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI

            6.1. Yüklenici işe başlamadan önce taşıma işine tahsis edeceği araçların, kapasitelerini ve plakalarını gösterir liste ile idareyle ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu bir yetkilisini ve hizmet binalarında servis araçlarının hareket yerlerinde görev yapacak en az 1 personelinin isim, ikametgâh ve irtibat telefonlarına havi listeyi idareye verecektir.” düzenlemeleri,

 

            Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2016; işi bitirme tarihi 31.12.2016

            9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinin ise

 

 

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

18 KİŞİLİK SERVİS ARACI

kilometre

3.679.764

 

 

2

27 KİŞİLİK SERVİS ARACI

kilometre

398.574

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

            şeklinde olduğu görülmüştür.

 

            Başvuruya konu ihalede 17 adet döküman satın alındığı, altı isteklinin ihaleye teklif sunduğu, sunulan tüm tekliflerin geçerli olduğu, idarece sınır değerin 9.281.202,21 TL olarak belirlendiği, beş isteklinin sınır değerin altında kaldığı tespit edilmiştir. Teklifi sınır değerin altında kalan beş istekli EKAP üzerinden gönderilen 05.11.2015 tarihli ve 4330878-934.99/3331-3332-3333-3334-3335 sayılı yazı ile aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, yalnızca iki isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarını idareye sunduğu ve 18.11.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile idarece sunulan teklif açıklamalarının uygun bulunarak ihalenin neticelendirildiği görülmüştür.

 

            Söz konusu karara yönelik olarak başvuru sahibince 30.11.2015 tarih ve 92816 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.11.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş, başvuru üzerine alınan 23.12.2015 tarihli ve 2015/UH.II-3466 Kurul kararında teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilere önemli teklif bileşenlerinin belirlenmesi suretiyle yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.

 

            Bahse konu Kurul kararı üzerine, idarece sınır değerin altında teklif veren beş istekliye EKAP üzerinden 04.01.2016 tarihli ve 4330878-934.99/1-2-3-4-5 sayılı aşırı düşük teklif sorgulama yazılarının gönderildiği, söz konusu yazıların tek sayfadan oluştuğu, açıklama istenecek gider bileşenlerinin belirtildiği ve isteklilere açıklamalarını sunmak için üç (3) iş günlük süre verildiği anlaşılmıştır.  Sorgulamaya tabi tutulan isteklilerden dört isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarını idareye sunduğu ve 13.01.2016 tarihli düzeltici ihale komisyonu kararına göre idarece sunulan teklif açıklamalarının uygun bulunarak ihalenin neticelendirildiği görülmüştür.

           

            Diğer yandan başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararına yönelik olarak 14.01.2016 tarihinde idare kayıtlarına alınan şikâyet başvurusu idarece kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihi olan 14.01.2016 tarihinden itibaren 10 gün içerisinde doğrudan Kuruma başvurulması gerekirken 14.01.2016 tarihinde idareye başvurulduğu” gerekçesiyle reddedilmiş ise de, 23.12.2015 tarihli ve 2015/UH.II-3466 sayılı Kurul kararı ile yeniden yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması üzerine alınan 13.01.2016 tarihli düzeltici ihale komisyonu kararının yeni bir hukuki sonuç doğurduğu, söz konusu karara yönelik olarak başvuru sahibinin şikâyete konu hususun farkına varıldığı tarih olan 13.01.2016 tarihinden itibaren 10 gün içerisinde önce idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerektiği, dolayısıyla bu durumun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşılmış olup, idarenin şikâyet başvurusunu reddetme gerekçesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

            İdarece isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında; araç amortismanı/kira bedeli, akaryakıt, motorlu taşıtlar vergisi, muayene, bakım, onarım, sigorta, personel giderleri ile teklif edilen bedel üzerinden KİK payı gideri ile ihale sözleşme giderlerinin teklif sorgulamasının konusunu oluşturan giderler olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            a) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, anılan isteklinin ihale konusu işte kullanılmak üzere 2012 model Fiat Ducato 16+1 minibüs için fiyat teklifi sunduğu, 06.11.2015 tarihli fiyat teklifi üzerinde yer alan meslek mensubu ibaresinde teklife dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanağının tarihinin (../../2015) şeklinde yazıldığı, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu fiyat teklifi üzerinde yer alan meslek mensubu beyanında satış tutarı tespit tutanağının tarihinin belirtilmediği bu sebeple anılan isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bununla beraber ihale dökümanı düzenlemelerinden işte kullanılacak araçların 18 kişi kapasiteli olacağı anlaşılmakla birlikte, istekli tarafından 17 kişilik araçlara ilişkin fiyat teklifi sunulduğu, bu sebeple de ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

            İsteklice 27+1 kapasiteli araç için fiyat teklifi alındığı, sunulan fiyat teklifinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılı olmadığı, ayrıca 06.01.2016 tarihli fiyat teklifi üzerinde “Fiyat teklifimiz hazırlanışı itibariyle 30 gün geçerlidir.” şeklinde bir bilginin yer aldığı, dolayısıyla işin tamamını kapsamadığı görüldüğünden bu yönüyle de açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            b) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, anılan isteklinin ihale konusu işte kullanılmak üzere 16+1 kapasiteli araçlar için fiyat teklifi alındığı, 05.01.2016 tarihli fiyat teklifi üzerinde yer alan meslek mensubu ibaresinde teklife dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanağının sayısının boş bırakıldığı, bu sebeple anılan isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bununla beraber ihale dökümanı düzenlemelerinden işte kullanılacak araçların 18 kişi kapasiteli olacağı anlaşılmakla birlikte, istekli tarafından 17 kişilik araçlara ilişkin fiyat teklifi sunulduğu, bu sebeple de ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

            Ayrıca 27+1 kapasiteli araç için fiyat teklifi alındığı, sunulan fiyat teklifi üzerinde ilgili meslek mensubu beyanına yer verilerek kaşelenip/imzalandığı görülmüştür.

 

            c) Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Ek-O.5 maliyet tespit tutanağı düzenlendiği, idarece önemli bir teklif bileşeni olarak belirlenen amortisman giderinin anılan tutanakta toplam 1.934.782,14 TL öngörüldüğü tespit edilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesine göre maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması ve bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması gerekmektedir. Tebliğ açıklamaları çerçevesinde, amortisman giderlerinin Ek-O.5 maliyet tespit tutanağı ile açıklanamayacağı anlaşılmıştır.

 

            Bununla beraber ihale konusu işte kullanılacak araçlara ilişkin alış faturalarının açıklama kapsamında sunulduğu, amortisman hesabına ilişkin tabloda ilgili meslek mensubunun kaşesi ve imzasının bulunduğu, ancak ilgili araçların şirket demirbaş envanterinde mevcut olup olmadığına yönelik ayrıntılı açıklamaların yer almadığı görülmüştür.

 

            d) Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, anılan isteklinin ihale konusu işte 23 adet midibüs ve 100 adet minibüs olmak üzere toplam 123 araç çalıştırılmasını öngördüğü, Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin amortisman giderine ilişkin açıklamasında, 23 adet midibüs için 495.075,00 TL, 100 adet minibüs için 1.538.400,00 TL öngördüğü, amortisman giderini tevsik etmek için toplam 3288 adet aracın modeli ve net değerinin belirtildiği meslek mensubu kaşeli bir listenin sunulduğu, ancak listede meslek mensubuna ait bir tespitin ya da ifadenin yer almadığı, dolayısıyla söz konusu listenin bir rapor olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, amortisman giderinin mevzuata uygun olarak tevsik edilmediği sonucuna varılmıştır.

 

            Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, söz konusu iddia kapsamında  Ateş Tur Otobüs İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ünpet Akaryakıt Turizm Temizlik Taşımacılık ve Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti. ve Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı anlaşılmış, başvuru sahibi isteklinin 1’inci iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhale konusu işte çalıştırılacak şoför ve personel sayısı ihale dokümanında düzenlenmemiş olup 18 ve 27 kişilik araçlarla yapılacak sefer sayılarının Teknik Şartname’nin yukarıda anılan 3’üncü maddesinde düzenlendiği görülmüştür. Anılan düzenlemede söz konusu personel servisi işinde 443 hat üzerinde taşıma yapılacağı ve idareyle ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu bir yetkili ve hizmet binalarında servis araçlarının hareket yerlerinde görev yapacak en az bir personelin görev alacağı belirtilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde yer alan “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.” açıklaması çerçevesinde, inceleme konusu ihalede ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısı belirlenmediği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamını idare için kullanacağına yönelik bir düzenlemeye yer verilmediği ve yaklaşık maliyet hesap cetveline göre yaklaşık maliyetin en az % 70’lik kısmının işçilik giderinden oluşmadığı görüldüğünden, söz konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde fiyat farkı verilmeyeceği açıkça düzenlenmiş olup, Sözleşme Tasarısı’nda da işin süresinin İşe başlama tarihi 01.01.2016; işi bitirme tarihi 31.12.2016 olarak belirlendiği anlaşıldığından, istekliler tarafından 2015 yılı ikinci yarısına ait asgari ücret tutarı üzerinden hesaplama yapılmasının mevzuata uygun olmayacağı, aşırı düşük teklif açıklamasının verildiği tarihte 2016 yılı ilk yarısı için belirlenen asgari ücret tutarı ilân edilmemiş ise de, isteklilerce bir artış tutarı öngörülerek işçilik giderlerinin hesaplanması gerektiği düşünülmektedir.

 

            a) İhale üzerinde bırakılan isteklitarafından sunulan belgelerden, 400 hatta 16+1 kişilik minibüs ve 43 hatta 27+1 kişilik midibüs ile taşıma hizmetinin yapılacağı ve toplamda 443 şoför ile 1 proje sorumlusunun çalıştırılacağı anlaşılmıştır.

 

            İsteklinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, personel için öngörülen işçilik giderinin hesaplanmasında KİK işçilik hesaplama modülünün kullanıldığı ve 2016 yılının ilk yarısı için ilân edilen asgarî ücret üzerinden hesaplama yapıldığı tespit edildiğinden açıklaması uygun bulunmuştur.

 

            b) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, toplamda 443 şoför ile 1 proje sorumlusunun çalıştırılacağı anlaşılmıştır.

 

            İsteklinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, personel için öngörülen işçilik giderinin hesaplanmasında KİK işçilik hesaplama modülünün kullanıldığı ve 2016 yılının ilk yarısı için ilân edilen asgarî ücret üzerinden hesaplama yapıldığı tespit edildiğinden açıklaması uygun bulunmuştur.

 

            c) Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklaması incelendiğinde, anılan isteklinin işçilik giderini hesaplarken ihale tarihindeki (01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arası) brüt asgari ücretin %10 fazlasını esas aldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            d) Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde,  personel gideri hesaplarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2016 yılı için hazırladığı asgarî ücret hesaplama modülünün kullanıldığı, hesaplama yaparken de işverene düşen toplam maliyeti esas aldığı ve koordinasyon personelinin giderini 23.222,76 TL, şoförlerin giderini 2.856.399,48 TL olarak hesapladığı tespit edildiğinden açıklaması uygun bulunmuştur.

            Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, söz konusu iddia kapsamında  isteklilerin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olduğu anlaşılmış, başvuru sahibinin 2’nci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamalarından, isteklinin teklifini oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifelerinin açıklama yöntemi olarak kullanılabileceği, bu usulle yapılmış açıklamaların geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

            a) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, araçların yakıt giderinin tevsiki için EPDK’nın 01.11.2015 tarihli fiyat tarifelerinin kullanıldığı görülmüştür.

 

            Ayrıca açıklama kapsamında BP Petrolleri A.Ş. tarafından, taraflar arasındaki münakit anlaşmanın sona erme tarihine kadar geçerli olmak üzere istekliye fatura edilecek akaryakıt bedelinde, alım yapılan ildeki KDV dahil pompa tavan satış fiyatı üzerinden %6 oranında iskonto yapılacağına dair Kadıköy 15. Noterliği onaylı indirim protokolü sunulmuştur. Öte yandan 16+1 araçların akaryakıt sarfiyatı için bayi onaylı, firma imza ve kaşesinin yer aldığı şehir içi yakıt tüketimini (lt/100km) gösteren belge sunulmadığı tespit edilmiş olup, isteklinin açıklamaları uygun bulunmamıştır.

 

            27+1 araçların akaryakıt sarfiyatını tevsik için ise taşıtlar itibariyle 1 km’ye isabet eden azami akaryakıt katsayılarının gösterildiği 01.03.2001 tarihli Resmi Gazete suretinin sunulduğu görülmüş olup, araçların akaryakıt sarfiyatı için bayi onaylı, firma imza ve kaşesinin yer aldığı şehir içi yakıt tüketimini (lt/100km) gösteren belge sunulmadığından isteklinin açıklamaları uygun bulunmamıştır.  Ayrıca açıklama kapsamında BP Petrolleri A.Ş. tarafından, istekli adına düzenlenen müşteri borç dekontlarının her birinin tutarı üzerinden, tüm ürünler için %6 oranında prim ödeneceğine ilişkin Kadıköy 15. Noterliği onaylı indirim protokolü sunulmuştur.

 

            b) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, araçların yakıt giderinin tevsiki için EPDK’nın 01.11.2015 tarihli fiyat tarifelerinin kullanıldığı görülmüştür. Araçların akaryakıt sarfiyatını tevsik için ise taşıtlar itibariyle 1 km’ye isabet eden azami akaryakıt katsayılarının gösterildiği 01.03.2001 tarihli Resmi Gazete suretinin sunulduğu görülmüştür. Öte yandan 16+1 araçların akaryakıt sarfiyatı için bayi onaylı, firma imza ve kaşesinin yer aldığı şehir içi yakıt tüketimini (lt/100km) gösteren belge sunulmadığından açıklamaları uygun bulunmamıştır.

 

            c) Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti.nin akaryakıt giderini açıklarken araçların 100 km’deki ortalama yakıt tüketimi miktarın tevsiki için Altur Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.nden alınmış belgeyi, akaryakıt litre fiyatını tevsik etmek için ise Makro Tur. Hed. Eşya San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş 12.09.2015 ve 19.09.2015 tarihli faturaları sunduğu görülmüştür. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde aşırı düşük tekliflerin tevsik edilme yöntemleri sayılmış olup, alış faturaları ile açıklama yapılması bu yöntemler arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla söz konusu isteklinin akaryakıt litre fiyatını mevzuata uygun tevsik edemediği anlaşılmıştır.

 

            d) Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yakıt giderinin tevsiki için EPDK’nın 02.11.2015 tarihli fiyat tarifelerinin kullanıldığı görülmüştür. Yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamaları doğrultusunda sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması gerektiği, ancak internet sayfası üzerinden alınan fiyatların ihale tarihi olan 02.11.2015 tarihine ilişkin olduğu ve Tebliğ’de yer alan açıklamaya aykırı olduğu görülmüşse de, ihale ilan tarihi ile ihale tarihi ( ihale tarihi hariç ) arasında EPDK tarafından il bazında yayımlanan  akaryakıt  fiyatları incelendiğinde, söz konusu tarihler arasında motorin fiyatının KDV dâhil 3,74 TL ile 3,90 TL arasında değiştiği, başvuru sahibince esas alınan KDV hariç 3,19 TL, KDV dâhil 3,74 TL tutarındaki birim fiyatın yayımlanan fiyatları karşıladığı görüldüğünden, akaryakıt giderine ilişkin yapılan açıklamanın uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca istekli tarafından araçların 100 km’deki ortalama yakıt tüketimin belgelendirmek için Otokar Otomotiv ve Savunma San. A.Ş. ve Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.den alınmış imzalı ve kaşeli belgelerin sunulduğu görülmüştür.

 

            Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, söz konusu iddia kapsamında Ateş Tur Otobüs İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ünpet Akaryakıt Turizm Temizlik Taşımacılık ve Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti. nin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı anlaşılmış, başvuru sahibi isteklinin 3’üncü iddiasının bu istekliler bakımından yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamalarından, herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşımasının gerekli olduğu, ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasının zorunlu olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.

 

            a) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, trafik sigorta giderinin tevsiki için acenteden alınan sigorta poliçelerinde acente yetkililerinin imzalarının yer aldığı 3 adet trafik sigorta poliçesinin sunulduğu, poliçelerin sona erme tarihlerinin 06.09.2016 ve 14.09.2016 olduğu görülmüştür. Bununla beraber, sunulan poliçe ekinde ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmediği ve sigorta süresinin işin tamamını (01.01.2016-31.12.2016) kapsamadığı anlaşıldığından Kamu İhale Genel Tebliği açıklamalarına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Ayrıca araçlara ilişkin kiralama bedelinin tevsiki için sunulan fiyat tekliflerinde, trafik sigortasının fiyat teklifine dahil olduğunun belirtildiği görülmüştür. Ancak 16+1 kapasiteli araçlar için sunulan fiyat teklifinin 1’inci iddia kapsamında mevzuata ve ihale dökümanı düzenlemelerine uygun olmadığı değerlendirildiğinden sigorta giderinin tevsik edilemediği sonucuna varılmıştır.

           

            İstekli tarafından kasko ve ferdi kaza koltuk sigorta giderinin tevsiki için belge sunulmamıştır.

 

            b) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, trafik sigortası giderinin tevsiki acenteden alınan sigorta poliçelerinde acente yetkililerinin imzalarının yer aldığı 2 adet KTK zorunlu mali sorumluluk poliçesinin sunulduğu, poliçelerin sona erme tarihlerinin 03.12.2016 ve 16.02.2016 olduğu görülmüştür. Bununla beraber, sunulan poliçe ekinde ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmediği ve sigorta süresinin işin tamamını (01.01.2016-31.12.2016) kapsamadığı anlaşıldığından Kamu İhale Genel Tebliği açıklamalarına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Ayrıca araçlara ilişkin kiralama bedelinin tevsiki için sunulan fiyat tekliflerinde, trafik sigortasının fiyat teklifine dahil olduğunun belirtildiği görülmüştür. Ancak 16+1 kapasiteli araçlar için sunulan fiyat teklifinin 1’inci iddia kapsamında mevzuata ve ihale dökümanı düzenlemelerine uygun olmadığı değerlendirildiğinden sigorta giderinin tevsik edilemediği sonucuna varılmıştır.

 

            İstekli tarafından kasko ve ferdi kaza koltuk sigorta giderinin tevsiki için belge sunulmamıştır.

           

            c) Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti.nin zorunlu mali sorumluluk sigortası giderinin tevsiki için Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi acentesi SB Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenmiş sigorta poliçesini, zorunlu koltuk ferdi kaza sigorta poliçesi giderinin tevsiki için Doğa Sigorta acenteleri SB Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ve VRD Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş sigorta poliçelerini sunduğu, ancak ilgili sigorta şirketlerinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazılarının eklenmediği görülmüş olup, söz konusu açıklama Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesine uygun bulunmamıştır. Ayrıca zorunlu mali sorumluluk sigortası giderinin tevsiki için sunulan sigorta poliçesinde işin süresinin “22.07.2015-22.07.2016” şeklinde belirtildiği görülmüş olup, poliçe işin süresinin tamamını (01.01.2016-31.12.2016) kapsamadığından açıklamanın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            d) Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin trafik sigorta giderine ilişkin olarak Ödül Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.nden alınmış fiyat teklifini sunduğu, fiyat teklifinin üzerinde “Birim satış tutarının mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresi yazılarak ilgili meslek mensubu tarafından onaylandığı, fakat teklifin üzerinde fiyat teklifinin işin süresini kapsayıp kapsamadığına yönelik bir bilginin yer almadığı, ayrıca fiyat teklifine ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmediği görülmüş olup, söz konusu açıklama Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesine uygun bulunmamıştır.

 

            İstekli tarafından kasko ve ferdi kaza koltuk sigorta giderinin tevsiki için belge sunulmamıştır.

 

            Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, söz konusu iddia kapsamında Ateş Tur Otobüs İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ünpet Akaryakıt Turizm Temizlik Taşımacılık ve Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti. ve Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı anlaşılmış, başvuru sahibi isteklinin 4’üncü iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            a) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, araç grupları için Motorlu Taşıtlar Vergisi maliyetinin, Gelir İdaresi Başkanlığına ait resmi internet sitesinden hesaplanarak oluşturulduğu belirtilmiş olup, söz konusu açıklamalara dayanak teşkil eden tutarların Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan fiyatlarla uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca anılan isteklinin araç muayene giderini hesaplarken TÜVTÜRK’ün 2016 yılı fiyat listesini esas aldığı görüldüğünden açıklamalarının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            b) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, araç grupları için Motorlu Taşıtlar Vergisi maliyetinin, Gelir İdaresi Başkanlığına ait resmi internet sitesinden hesaplanarak oluşturulduğu belirtilmiş olup, söz konusu açıklamalara dayanak teşkil eden tutarların Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan fiyatlarla uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca anılan isteklinin araç muayene giderini hesaplarken TÜVTÜRK’ün 2016 yılı fiyat listesini esas aldığı görüldüğünden açıklamalarının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            c) Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarında motorlu taşıtlar vergisi gideri hesaplanırken 2015 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisi tutarlarını esas aldığı ve bu gideri tevsik etmek için motorlu taşıtlar vergisinin 2015 yılı ikinci taksitlerinin ödendiğini gösteren internet vergi dairesi ödeme alındılarını sunduğu belirlenmiştir.

 

            Bahse konu isteklinin idare tarafından önemli bir teklif bileşeni olarak belirlenen araç muayene giderini ise belgelendirmediği anlaşıldığından aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            d) Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde,  isteklinin motorlu taşıtlar vergisi giderini hesaplanırken Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde 2016 yılı için yer alan motorlu taşıtlar vergisi hesaplama modülünü esas aldığı tespit edilmiştir.

 

            Öte yandan, anılan isteklinin araç muayene giderini hesaplarken TÜVTÜRK’ün 2016 yılı fiyat listesini esas aldığı anlaşılmış olup, söz konusu gider kaleminin mevzuata uygun olarak hesaplandığı sonucuna varılmıştır.

 

            Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, söz konusu iddia kapsamında Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibi isteklinin 5’inci iddiasının anılan istekli açısından yerinde olduğu, diğer istekliler bakımından ise yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

            Aktarılan Tebliğ açıklamalarından, isteklilerce tekliflerini oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile açıklama yapılması durumunda, fiyat tekliflerinin meslek mensubu tarafından onaylanmış olması ve üzerlerinde ilgili beyan ifadesinin yer almasının gerektiği, fiyat tekliflerinin dayanağını oluşturan tutanakların ilgili meslek mensubunca düzenlenecek olup, muhafaza edilerek, gerekli görülmesi halinde meslek mensubundan istenebileceği hususunda idare ve Kurumun takdir yetkisine haiz olduğu, meslek mensubunun; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

            a) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, bakım maliyeti için 16+1 kişilik Fiat Ducato ve 27+1 kişilik Otokar Sultan model araçlara ilişkin olarak Yelken Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş.den alınan fiyat teklifinin sunulduğu, bakım paketinin yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, mazot filtresi, motoryağı ve işçiliği kapsadığı, fiyat teklifini veren firmanın ticaret unvanından teklife konu alanda faaliyet gösterdiğinin anlaşıldığı, fiyat teklifi üzerinde meslek mensubu imza ve kaşesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            b) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, bakım onarım maliyeti için Te-Ta Tem. İnş. taş. Güv. Sis. Ve Oto San. tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat tekliflerinin sunulduğu, sunulan fiyat tekliflerini veren firmanın ticaret unvanından teklife konu alanda faaliyet gösterdiğinin anlaşıldığı, fiyat tekliflerinin üzerinde meslek mensubu imza ve kaşesinin yer aldığı görülmüştür. Bununla beraber fiyat teklifleri üzerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan ibarenin bulunmadığı tespit edildiğinden bakım onarım giderlerine ilişkin açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği açıklamalarına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Öte yandan 16+1 ve 27+1 araçlara ilişkin kiralama bedelinin tevsiki için sunulan fiyat tekliflerinde bakım, onarım, yağ, yedek parça, sarf malzeme vb.nin fiyat teklifine dahil olduğunun belirtildiği görülmüştür. Ancak 16+1 kapasiteli araçlar için sunulan fiyat teklifinin 1’inci iddia kapsamında mevzuata ve ihale dökümanı düzenlemelerine uygun olmadığı değerlendirildiğinden bakım onarım maliyetinin tevsik edilemediği sonucuna varılmıştır.

 

            c) Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklamaları incelendiğinde, idare tarafından önemli teklif bileşeni olarak belirlenen bakım onarım giderini tevsik etmek üzere teklife konu alanda faaliyet gösteren Altur Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.den alınmış fiyat tekliflerinin sunulduğu, bununla birlikte fiyat tekliflerinin üzerinde meslek mensuplarına ait kaşeler bulunmasına karşın, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi gereğince meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine yazılması gereken “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin ya da “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla sunulan açıklama bu yönüyle de mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            d) Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde,  İdare tarafından önemli teklif bileşeni olarak belirlenen bakım onarım giderini tevsik etmek üzere teklife konu alanda faaliyet gösteren ATS Yedek Parça Servisi San. Tic. Ltd. Şti.nden alınmış fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinin üzerinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresi yazılarak ilgili meslek mensubu tarafından imzalandığı ve kaşelendiği görülmüş olup, açıklamaları yeterli bulunmuştur.

 

            Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, söz konusu iddia kapsamında Ünpet Akaryakıt Turizm Temizlik Taşımacılık ve Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibi isteklinin 6’ncı iddiasının anılan iki istekli açısından yerinde olduğu, diğer istekliler bakımından ise yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            a) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde KİK payı (0,0005) sözleşme damga vergisi (0,00948) ve sözleşme karar pulu (0,00569) için toplam 71.787,17 TL sözleşme ve genel gider masrafı öngörülmüş olup, söz konusu gider kaleminin mevzuata uygun olarak açıklandığı anlaşılmıştır.

 

            b) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde KİK payı (0,0005) sözleşme damga vergisi (0,00948) ve sözleşme karar pulu (0,00569) için toplam 88.076,35 TL TL sözleşme ve genel gider masrafı öngörülmüş olup, söz konusu gider kaleminin mevzuata uygun olarak açıklandığı anlaşılmıştır.

 

            c) Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti.nin KİK payı ve damga vergileri için toplam 94.309,05 TL öngördüğü, ancak bu gider kalemlerinin nasıl hesaplandığına yönelik bir açıklamaya yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

            Ayrıca KİK payı (Onbinde
5 ), sözleşme karar pulu (Binde 4,69), sözleşmeden doğan damga vergisi
  (Binde 9,48) için isteklinin teklif etmesi gereken toplam bedelin (6.331.166,82 x 0,01567=) 99.209,38 TL olduğu tespit edilmiş olup, isteklinin söz konusu gider kalemine yönelik açıklamasının bu yönüyle de mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            d) Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin KİK payı için (0,0005), sözleşme karar pulu için (0,00569), damga vergisi için (0,00948) toplam 108.945,03 TL sözleşme ve genel gider masrafı öngörülmüş olup, söz konusu gider kaleminin mevzuata uygun olarak açıklandığı anlaşılmıştır.

 

            Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, söz konusu iddia kapsamında Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibi isteklinin 7’nci iddiasının anılan istekli açısından yerinde olduğu, diğer istekliler bakımından ise yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Ayrıca 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının (2) numaralı bendinde şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedeli “Yaklaşık maliyeti … ikimilyon ikiyüzkırksekizbin altıyüzaltmışüç Türk Lirasından onaltımilyon sekizyüzaltmışdörtbin dokuzyüzyetmişüç Türk Lirasına kadar olanlarda onbin yüzonsekiz Türk Lirası” şeklinde belirlenmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “..itirazen şikayet incelemesi sırasında yaklaşık maliyete göre fazla ödendiği anlaşılan tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” açıklaması bulunmaktadır. Şikâyete konu ihale bakımından 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince şikâyet bedeli olarak yatırılması gereken tutarın 01.02.2016 tarihi itibariyle 10.118,00 TL olduğu anlaşıldığından, Kurum hesaplarına fazladan yatırılan 9.572,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iade edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırı olduğu belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Ateş Tur Otobüs İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ünpet Akaryakıt Turizm Temizlik Taşımacılık ve Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti. ve Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan itirazen şikâyete konu ihalede idare tarafından yaklaşık maliyetin 12.069.462,87 TL olarak hesaplandığı, ihalede 6 teklif sunulduğu, sunulan 5 teklifin 9.284.202,21 TL tutarındaki sınır değerin altında kaldığı ve teklif bedellerinin 4.489.231,56 TL ile 6.952.459,14 TL arasında değiştiği, bununla birlikte aşırı düşük teklif açıklaması uygun olmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması durumunda tek geçerli teklif olarak kalan Özyüce Turizm Seyahat Pazarlama Tic. Ltd. Şti.nin 9.285.646,92 TL tutarındaki teklifinin ise sınır değere çok yakın olduğu görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki iddiaları kapsamında Kurul çoğunluğunca, Ateş Tur Otobüs İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ünpet Akaryakıt Turizm Temizlik Taşımacılık ve Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti. ve Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “2016 Yılı Avrupa Yakası Personel Servis Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin                                                                                    piyasada ilgili alanda faaliyet gösteren firmalardan alınan fiyat teklifleri esas alınarak toplam 12.069.462,87 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede (17) adet ihale dokümanı satın alındığı, 02.11.2015 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği, 6 isteklinin teklifinin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, 9.284.202,21 TL olarak belirlenen sınır değerin altında teklif veren 5 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, aşırı düşük teklif sunmadığı gerekçesi ile açıklama istenilen isteklilerden birinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Ateş Tur Otobüs İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Ünpet Akaryakıt Turizm Temizlik Taşımacılık ve Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti.’nin ve Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin açıklamalarının uygun bulunarak 13.01.2016 tarihli düzeltici ihale komisyon kararı ile ihalenin 4.581.185,40 TL bedelli teklif sahibi Ateş Tur Otobüs İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi üzerinde bırakıldığı, 5.620.698,60 TL bedelli teklif sahibi Ünpet Akaryakıt Turizm Temizlik Taşımacılık ve Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak ve diğer iki teklifin de geçerli teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Bahse konu ihalede “ihale üzerinde bırakılan Ateş Tur Otobüs İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin; teklifleri ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif ve geçerli teklif olarak belirlenen Ünpet Akaryakıt Turizm Temizlik Taşımacılık ve Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti. ve Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde Kurulca verilen karar yerinde bulunmuş olmakla birlikte, ihalede verilen geçerli teklif sayısı ve bedeli ile yaklaşık maliyet birlikte incelendiğinde;

 

            (17) adet ihale dokümanı satın alınan ihalede 6 teklif verildiği, komisyon değerlendirmesi sonucunda, 6 isteklinin teklifinin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, 9.284.202,21 TL olarak belirlenen sınır değerin altında teklif veren 5 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, aşırı düşük teklif sunmadığı gerekçesi ile açıklama istenilen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 13.01.2016 tarihli düzeltici ihale komisyon kararı ile ihalenin 4.581.185,40 TL bedelli teklif sahibi Ateş Tur Otobüs İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi üzerinde bırakıldığı, 5.620.698,60 TL bedelli teklif sahibi Ünpet Akaryakıt Turizm Temizlik Taşımacılık ve Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak ve diğer iki teklifin de geçerli teklif olarak belirlendiği, Kurulun düzeltici işlem kararı sonrasında sınır değerin altında geçerli teklif kalmayacağı ve ihalede 9.285.646,92 TL bedelli teklifin tek geçerli teklif olarak kalacağı, ihalenin de bu teklifin üzerinde bırakılma ihtimalinin yüksek olduğu ve bu teklifin de yaklaşık maliyetin % 23.06 oranında altında kaldığı hususları 4734 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasındaki; “İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla” sorumlu olduğu hükmü bir arada değerlendirildiğinde, ihaleye yeterli katılım olmadığı, bu nedenle de 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5’inci maddesinde belirtilen ilkeler uyarınca yeterli fiyat rekabetinin sağlanamadığı ve kaynakların verimli kullanılması ilkesinin çalıştırılmadığı değerlendirildiğinden ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre, ihalede mevcut doküman düzenlenmesi ile satın alınan ihale dokümanı, verilen teklif sayısı ve bedelleri ile hesaplanan yaklaşık maliyet bedeli bir arada değerlendirildiğinde, başvuruya konu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5’inci maddesinde belirtilen ilkeler uyarınca yeterli fiyat rekabeti sağlanamadığından ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncem ile Kurul çoğunluğunun kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.