Finans GündemGÜNCEL HABERLERVeraset ve İntikal VergisiVERGİ MEVZUATI

5 Yıldır Verilmeyen Veraset ve İntikal Vergisi

Soru:  Babamı 5 yıl önce kaybettik, veraset ve intikal vergisi vermemiz gerektiğini bilmiyorduk. Vergi dairesinden beyanname vermemiz yönünde yazı geldi. Süresi geçtiği için ne gibi ceza alırız?

Cevap:

Beyannamenin hangi vergi dairesine verileceği Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun  6 ve 8’inci maddelerinde açıklanmıştır.

(VİVK m, 8) – Veraset ve İntikal Vergisi:

a) Veraset tarikiyle vakı intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;

b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye’deki son ikametgahının bulunduğu;

c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye’de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tesbit olunamamış ise Maliye Vekaletinin tayin edeceği;

Yer vergi dairesi tarafından tarholunur.

(VİVK m, 8) – Beyannamenin verileceği yer:

Beyannameler,6 ncı maddenin (a) ve (b) fıkralarına giren hallerde vergi dairelerine, (c) fıkrasına giren hallerde Maliye Vekaletine verilir.

Yabancı memleketlerde bulunan mükellefler beyannamelerini Türkiye konsolosluklarına verirler.

Beyanname, miras yoluyla mal edinmede, ölüm tarihinden itibaren (ölümün Türkiye’de vuku bulduğu ve mükellefin Türkiye’de bulunduğu durumlarda) 4 ay içinde verilir (4 aylık süre, ölüm olayının Türkiye’de ancak mükellefin yurt dışında bulunduğu durumlarda 6 aya; ölüm olayının yurt dışında vuku bulması durumunda; mükellef Türkiye’de ise 6 aya, mükellef ölenin bulun­duğu ülkede ise 4 aya, mükellef bir üçüncü ülkede ise 8 aya olarak dikkate alınır )

Üzerinden stopaj öngörülmeyen diğer karşılıksız intikallerde de, sağlanan karşılıksız intikalin, belirlenen istisna tutarının üzerinde olan kısmının beyan edilmesi mecburiyeti vardır, Bu beyanname malların hukuken iktisap edil­diği tarihi izleyen 1 ay içinde verilmelidir.

Beyannamenin zamanında verilmemesi esas olarak vergi ziyaı suçunu oluşturmak­tadır.

Ancak; Veraset ve intikal vergisi beyannamesinde ek süre uygulaması söz konusudur.

Buna göre;

(VUK m, 342; m, 352/II-1), Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin normal beyan süresinden sonraki 15 gün içinde veril­mesi durumunda vergi ziyaı suçu doğmamış kabul edilmekte, sadece 2, de­rece usulsüzlük cezası kesilmektedir

(VUK m, 342; m, 352/I-11), Bu sürenin geçmesine (örneğin ölüm olayından sonra 10 yıl geçmesine) rağmen beyanname verilmemesi durumunda ise, idare mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 15 günlük süre vermek durumundadır, Beyannamenin bu 15 gün içerisinde verilmesi durumunda da, yine vergi ziyaı doğmamış kabul edilir, Verilecek ceza ise bu sefer, 1, derecede usulsüzlük suçu cezasıdır.

Yani, vergi ziyaı suçunun oluşması ancak, idare tarafından beyanname ver­meyen mükellefin tespit edilip, kendisine 15 günlük süre verilmesi ve buna rağmen mükellefin yine beyanname vermemesi durumunda ortaya çıkacaktır.

 kaynak:muhasebetc.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.