Yaklaşık Maliyetin Hatalı Tespitine İlişkin Şikayet Süresi Nedir…Kik Kararı

Yaklaşık Maliyetin Hatalı Tespitine İlişkin Şikayet Süresi Nedir?

Toplantı No : 2015/053
Gündem No : 1
Karar Tarihi : 09.09.2015
Karar No : 2015/UH.II-2432

Şikayetçi:

Yusuf Sağlam

İhaleyi Yapan Daire:

Merzifon Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

14.08.2015 / 69760

Başvuruya Konu İhale:

2015/79542 İhale Kayıt Numaralı “Merzifon İlçesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul Ortaokul Kapsamındaki Öğrencileri Bulundukları Yerden Planlamayapılan Taşıma Merkezi Okullara 182 İşgünü 61 Araçla Taşıma Hizmet Alım İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Yusuf SAĞLAM,

Harmanlar Mah. Zubeyde Hanım Cad. No : 10/2 Merzifon/AMASYA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Merzifon Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

Kaymakamlık Binası No: 1 05300 Merzifon/AMASYA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/79542İhale Kayıt Numaralı “Merzifon İlçesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul Ortaokul Kapsamındaki Öğrencileri Bulundukları Yerden Planlama Yapılan Taşıma Merkezi Okullara 182 İşgünü 61 Araçla Taşıma Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Merzifon Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24.07.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Merzifon İlçesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul Ortaokul Kapsamındaki Öğrencileri Bulundukları Yerden Planlamayapılan Taşıma Merkezi Okullara 182 İşgünü 61 Araçla Taşıma Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yusuf Sağlam’ın 04.08.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.08.2015 tarihli yazısı ile reddi, başvuru sahibince 14.08.2015 tarih ve 69760 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.08.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2104 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhalenin 1, 3, 4, 8, 12 ve 20’ncı kısımlarında aşırı düşük teklif açıklaması sunan tüm isteklilerin belgelerinin eksik ve yetersiz olduğu, açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalara uygun olmadığı,

2) İhalenin 9, 10, 23 ve 28’inci kısımlarında yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı, bu nedenle bu kısımların iptal edilmesi gerektiği,

3) İhalenin 17 ‘nci kısmının idarece iptal edildiği, idarenin iptal işleminin yerinde olmadığı,

4) İhalenin 33’üncü kısmına teklif vermiş oldukları halde ihale kararında tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği ancak kararda herhangi bir açıklamaya yer verilmediği, idareye başvurduklarında ise aritmetik hata yapıldığı gerekçesi ile elendiklerinin bildirildiği, ihale kararında gerekçenin yer almamasının idarenin yanlış ve hatalı kararlar aldığını gösterdiği,

5) İhale üzerinde bırakılan isteklilerden Vehbi Özduran ve Esya Turizm’in aynı idarenin önceki yıllara ait ihaleleri sonucunda düzenlenen iş deneyim belgelerini sundukları ancak idarenin bu ihalelerine özel sektöre yapılan işlere ait belgelerini sunarak girdikleri ancak bu işlere ait sunulması gereken SSK tahakuk fişleri, personel çalıştırıldığına dair hizmet döküm listeleri gibi belgelerini sunmadıkları halde iş deneyim belgesi aldıkları, bu ihalede önceki yıllardan elde ettikleri iş deneyim belgelerinin kullanılarak hata yapılmaya devam edildiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhale konusu işin “Merzifon İlçesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul Ortaokul Kapsamındaki Öğrencileri Bulundukları Yerden Planlama Yapılan Taşıma Merkezi Okullara 182 İşgünü 61 Araçla Taşıma Hizmet Alım İşi” olduğu,

İhalenin kısmî teklife açık olarak 46 kısımda (güzergâh) gerçekleştirildiği, teklif verdikleri her bir kısımda teklifi yaklaşık maliyete göre belirlenen sınır değerin (1,30) altında kalan Vehbi Özduran ve Esya Turizm San. Tic. Ltd. Şti.nden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerine göre işin nasıl yapılacağı ile ilgili açıklamalarını sunmalarının istenildiği,

Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyete konu edilen kısımlarında aşırı düşük teklif açıklaması sunan söz konusu isteklilerin açıklamalarının uygun bulunarak ihalenin 3 ve 20’inci kısımlarının Vehbi Özduran, 1, 4, 8, ve 12’inci kısımlarının ise Esya Turizm San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”hükmüne,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir…” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

İdare tarafından isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazıları incelendiğinde önemli teklif bileşenlerinin belirtilmediği, isteklilerin kendi belirledikleri bileşenleri esas alarak teklif açıklamasında bulundukları ve açıklamalarını tevsik etmeye yönelik belgeler sundukları görülmüştür.

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1’inci maddesinde idarelere bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde önemli teklif bileşenlerinin belirtildiği aşırı düşük teklif sorgulama yazılarının gönderilmesi gerektiği açıklanmış olup bu çerçevede idarece aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmüne,

Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde ise “(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

izleyen günden itibaren başlar…” hükmüne yer verilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından ihalenin 9, 10, 23 ve 28’inci kısımlarında yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı iddia edilmektedir.

İhalenin tüm kısımlarına ilişkin yaklaşık maliyetin ihale günü olan 24.07.2015 tarihinde açıklandığı, bu durumda başvuru sahibi isteklinin şikayete konu işlemi öğrendiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde (03.08.2015 tarihine kadar) idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.08.2015 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin bu iddiasının süre yönünden reddinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Yapılan incelemede ihalenin 17’nci kısmının yaklaşık maliyete esas km hesabının hatalı yapıldığı gerekçesiyle 31.07.2015 tarihli ihale komisyon kararı ile iptaline karar verildiği, kararın ihale yetkilisince onaylandığı, anılan kararın 31.07.2015 tarihinde başvuru sahibi istekli dahil tüm isteklilere EKAP üzerinden tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir…” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kısma ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunulduğu ancak başvuru sahibi tarafından teklif sunulmadığı tespit edilmiş olup, idare tarafından tekliflerin alınmasından sonra 31.07.2015 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin iptaline karar verildiği, kararın aynı gün EKAP üzerinden isteklilere tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Öte yandan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemlere karşı şikayet veya itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri hüküm altına alınmış olup, başvuru sahibi istekli tarafından ihalenin 17’nci kısmına teklif verilmediği ve bu nedenle herhangi bir zarara uğramasının söz konusu olmadığı anlaşılmış olup, bu iddiasının ehliyet yönünden reddinin gerektiği, ayrıca anılan Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde şikâyet üzerine idarece alınan iptal kararına karşı Kuruma yapılacak başvuru süresinin beş gün olduğu açıklanmış olup, başvuru sahibi tarafından şikâyete konu işlemin farkına varıldığı tarih olan 31.07.2015 tarihini takip eden beş gün içinde (05.08.2015’e kadar) Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra başvuruda bulunduğu tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin bu iddiasının süre yönünden de reddinin gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhalenin 33’üncü kısmına (Kalburcu Köyü) ilişkin ihale komisyon kararı incelendiğinde başvuru sahibi Yusuf Sağlam’ın birim fiyat teklif cetvelinde toplama hatası bulunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığının ifade edildiği görülmüştür.

Yusuf Sağlam’ın birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde ihalenin 33’üncü kısmında miktar ve teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu teklif edilen tutarın 182 gün x 84,00 TL=15.288,00 TL olarak yazılması gerekirken 182 gün x 84,00 TL=15.280,00 TL olarak yazıldığı tespit edilmiş olup, idarece bu gerekçe ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu görülmüştür.

Yapılan incelemede 31.07.2015 tarihinde kesinleşen ihale kararı bildirim yazısının başvuru sahibi istekliye tebliğ edildiği, yazı ekinde tüm kısımlara ilişkin ihale komisyon kararının bulunduğunun anlaşıldığı, 33’üncü kısma ilişkin ihale komisyon kararında ise başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesine açık bir şekilde yer verildiği görüldüğünden başvuru sahibinin bu iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhaleye teklif veren isteklilerden Vehbi Özduran’ın iş deneyimini tevsik için Merzifon Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2014/104989 İKN’li “Merzifon İlçesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Ortaöğretim Kapsamındaki Öğrencileri İlçe Merkezi Ortaöğretim Kurumlarına 179 İşgünü 53 Araçla Taşıma Hizmet Alımı İşi”ne ait 93.796,00 TL tutarındaki iş bitirme belgesinin sunulduğu, Esya Turizm Sey. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından da aynı idarenin aynı İKN’li ihalesine ait 429.242,00 TL tutarında iş bitirme belgesi sunulduğu, sunulan iş bitirme belgeleri incelendiğinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen şartları haiz olduğu görülmüştür.

Öte yandan, başvuru sahibi tarafından anılan isteklilerin 2013, 2014, 2015 yıllarında girdikleri ihalelerde iş deneyimini tevsik için sundukları belgelere yönelik iddialarda bulunulduğu anlaşılmakla birlikte, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin birinci fıkrasında şikayet başvurularının sözleşmenin imzalanmasından önce yapılması gerektiği hükmü ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “…(9) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.” hükümleri gereği, başvuru sahibinin bu iddialarının hem süre hem de şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, idarece aşırı düşük teklif sorgulamasının önemli teklif bileşenleri açıkça belirtilmek suretiyle mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) İhalenin 1, 3, 4, 8, 12 ve 20’nci kısımlarına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) İhalenin 9, 10, 17, 23 ve 28’inci kısımlarına ilişkin olarak başvurunun reddine,

3) İhalenin 33’üncü kısmına ve Vehbi Özduran ile Esya Turizm San. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgeleri ile ilgili iddialara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

*) Yaklaşık Maliyetin Hatalı Tespitine İlişkin Şikayet Süresi İşlemi Öğrendiği Tarihten İtibaren En Geç 10 gün içinde