VERGİ HUKUKUNDA GİDER PUSULASI DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

Muhasebe-2

VERGİ HUKUKUNDA GİDER PUSULASI DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

1. Tanım

Vergi Usul Kanunu’nun 234 uncu maddesinde; Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest erbabının ve çiftçilerin: Vergiden muaf esnafa;

Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.

Gider pusulası aşağıdaki bilgiler ihtiva eden ve iki nüsha olarak tanzim edilerek bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunan ve seri ve sıra numarası dâhilinde teselsül ettirilen belgedir. Buna göre;

İşin mahiyeti,
Emtianın cins ve nev’i,
Miktar ve bedelini,
İş ücreti,
İşi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını),
Adreslerini ve tarihi

Aynı Kanunun 227 nci maddesinin dördüncü fıkrasında da, “Maliye Bakanlığı, düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması zorunlu bilgileri belirlemeye ve bu belgelerden uygun gördüklerine, düzenlenme saatinin yazılması mecburiyeti getirmeye yetkilidir.” hükmü bulunmaktadır. Bu hükmün gereğince Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye dayanılarak gider pusulası düzenlenmesi konusunda 225 Seri VUK G.T[1] gider pusulası ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre;

Gider pusulalarında, işin mahiyeti, cinsi, adedi, fiyatı, tutarı, toplamı, tevkif edilen vergi oranı ve net tutarı; işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadları (Tüzel kişilerde Unvanları) yer alması gerekir,
Gider pusulası en az iki örnek olarak düzenlenecektir. En az iki örnek düzenlenmeyen ve yukarıda bilgileri eksik olan gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayılacaktır,
Düzenlenen gider pusulalarının ilk örneği işi yapana veya malı satana verilecek, ikinci örneği ise düzenleyen tarafından saklanacaktır.

Bunun yanında gider pusulası düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda münhasıran bu tür ödemelere ilişkin olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, düzenlenecek banka dekontları da gider pusulası hükmünde kabul edilecektir.[2]

2. Sanatçılar (a) Hangi Hallerde Gider Pusulası Düzenlemelidirler?

2.1.Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler

Serbest meslek faaliyetince bulunan sanatçılar 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9 maddesinde sayılan vergiden muaf esnaflıktan yararlananlardan mal ve hizmet alımı dolayısıyla yapılan ödemelerden aynı kanunun 94/13 bendi gereğince aşağıda belirtilen oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılmasını öngörmüştür. Buna göre;

a) GVK 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2,

b) Hurda mal alımları için % 2,

c) Diğer mal alımları için % 5,

d) Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için % 10,

Örneğin; Dizi çekimlerinde kullanılmak üzere sanatçı Bayan (A), vergiden muaf esnaftan 100 TL’lik kostüm satın almıştır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/13-c maddesine girdiğinden % 5 oranında kesinti yapılarak gider pusulası tanzim edilmesi ve satıcıya 100- 5= 95 TL ödeme yapılması gerekir.

Örneğin; Tarihi sinema çekimlerinde kullanılmak üzere vergiden muaf esnaftan 2.000 TL bedelle ok, yay ve kılıç satın alınması için anlaşılmıştır. Sanatçının, vergiden muaf esnaftan hurda mal alımı 94/13-b maddesi kapsamında değerlendirileceğinden % 2 oranında kesinti yapılarak gider pusulası düzenlenmesi ve 2.000* % 2= 40 TL vergi kesintisi yapılması gerekir.

Örneğin; Sanatçı iş ve işlemlerinde kullanmak üzere nihai tüketiciden 10.000 TL bedelle 2013 Model binek otomobil satın almıştır. Konuyu gider pusulası ve vergi tevkifatı açısından değerlendirelim?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa; yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir. Buna göre, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için gider pusulası düzenlemeleri ve bu belgeyi işi yapana veya emtiayı satana imza ettirmeleri gerekmektedir. Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 13 numaralı bendinde, 4108 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle “diğer kişilerden” satın alınan mal ve hizmet için yapılan ödemeler vergi tevkifat’ının kapsamı dışına çıkartıldığından esnaf muaflığı kapsamı dışında kalan diğer kişilere yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılmayacaktır. Bu nedenle, sanatçıların nihai tüketiciden satın alacakları otomobil için gider pusulası düzenlenmesi ancak, vergi tevkifatının yapılmaması gerekmektedir.[3]

Konu hakkında yayımlanan 225 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde gider pusulalarında, işin mahiyeti, cinsi, adedi, fiyatı, tutarı, toplamı, tevkif edilen vergi oranı ve net tutarı; işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadları (tüzel kişilerde unvanları) adresleri, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu hüküm ve açıklamalara göre, vergi mükellefi olmayan kişilerden yapılan mal ve hizmet alımlarında düzenleyecek gider pusulalarında yer alacak bedele ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.[4]

Vergi mükellefi olmayan nihai tüketiciden hurda alımlarında gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda ise; her türlü hurdayı esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilerden satın alınması durumunda, nihai tüketicilere gider pusulası düzenlemeniz gerekmekte olup, ödenen bedel için düzenlenen gider pusulasında gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu hurdaları bağlılık arz etmeyecek şekilde esnaf muaflığından yararlananlardan satın alınması halinde bu kişilere gider pusulası düzenleyerek yapılan ödemelerden (Gelir Vergisi Kanununun 94/13-(b) maddesi uyarınca % 2 oranında) gelir vergisi tevkifatı yapması gerekmektedir.[5]

Mükellef olmayan kişi tarafından işyerinin temizletilmesi hizmeti için düzenlenen gider pusulasında vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda ise, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında, ticaret ve sanat erbabından maddede yazılı şekil ve suretle çalışanların gelir vergisinden muaf olduğu, söz konusu fıkranın 2 numaralı bendinde, bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabının muafiyetten faydalanacağı, anılan maddenin ikinci fıkrasında; ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar ile yukarıda sayılan işleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanların esnaf muaflığından faydalanamayacağı, aynı maddenin son fıkrasında ise; bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulünün olmadığı belirtilmiştir. Bu maddede sayılan ve buna benzer işleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz etmeyecek şekilde yapan, başka bir deyişle bu mükelleflerin ücretlisi konumuna girmeden, taahhütte bulunmadan günübirlik veya kısa süreli hizmet verme şeklinde yapan kişilerin esnaf muaflığından yararlanacağı anlaşılmalıdır. Dolayısıyla sanatçının işyerini temizlik işlerini yapan kişilerin bu şartlar dahilinde esnaf muaflığından yararlanacağı açıktır. Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında kimlerin hangi ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapacağı sayılarak, aynı fıkranın 13/d bendinde ise esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden % 10 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, zaman zaman sanatçının işyerinin temizlik işlerini yapan kişilere yapılacak ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94/13-d maddesine göre vergi tevkifatı yapılması gerekir.[6]

Şirketin, vergi mükellefi olmayan şahıstan araç kiralaması durumunda yapılan ödemelerin tamamı üzerinden tevkifat yapılacağı, bu araca ilişkin şirkete ait giderlerin kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği ve şirket tarafından gider pusulası düzenlenmesi gerekmektedir. Şirketin vergi mükellefi olmayan şahıstan kiralanan ve herhangi bir ticari işletmeye dahil olmayan taşıt için yapılan ödemelerin tamamı üzerinden (nakden veya hesaben) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94/5-a maddesine istinaden % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup aracı kiraya verenin vergi mükellefi olmaması halinde ise, şirket tarafından gider pusulası düzenlenmesi gerekmektedir.

2.2. Telif Hakları Kapsamında Yapılan Ödemeler

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65. maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” tanımına yer verilmiştir.

Aynı kanunu’nun 18 inci maddesinde ise, “Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hâsılat gelir vergisinden müstesnadır. Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez. Serbest meslek kazançları istisnasının bu Kanunun 94. maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.” hükmüne yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun serbest meslek kazançlarında istisnaya ilişin 18 nci maddesinde 3239 ve 4444 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklikler ile telif hakları istisnasının kapsamı genişletilmiş olup müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam ve bestekârlar, bilgisayar programcısı ile mucitler veya bunların kanuni mirasçıları istisna kapsamına alınmıştır.

Sözü edilen maddede yer alan istisnanın uygulanabilmesi için[7]

Elde edilen gelirin serbest meslek kazancı olması gerekir. Sözlü veya yazılı bir hizmet sözleşmesi ile herhangi bir işverene bağlı olan kişilere, 18 inci maddede belirtilen faaliyetleri dolayısıyla işverenler tarafından yapılan ödemeler, serbest meslek kazancı olmayıp, ücret geliri sayılacağından, bu gelire istisna uygulanmayacaktır.
Söz konusu serbest meslek kazancı; müellif, mütercim, heykeltraş, hattat bilgisayar programcısı, ressam, bestekâr ve mucitler veya bunların kanuni mirasçıları tarafından elde edilmiş olacaktır.

Kazanç bu kişilerin;

Şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve inceleme, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserleri ile hattatların hat sanatı çerçevesinde değerlendirilen yazılarının gazete, dergi, radyo, televizyon ve videoda yayınlanması,
Kitap, resim, heykel ve nota halindeki eserler ile ihtira beratlarının satılması veya bunlar üzerindeki mevcut hakların devir ve temlik edilmesi veya kiralanması karşılığında elde edilmiş olması,
Sözü edilen eserlerin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun hükümlerine göre eser niteliğinde olması ve ihtira beratlarının da tescil edilmiş bulunması gerekmektedir.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 1 nci maddesine göre, eser; “Sahibinin hususiyetini taşıyan ve kanun uyarınca ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri sayılan her nev’i fikir ve sanat mahsulleri” olarak tanımlanmıştır. Bu kanun kapsamına giren eserler, ilim ve edebiyat eserleri ile musiki eserleri, güzel sanat ve sinema eserleri olmak üzere dört grup halinde sayılmıştır.

Diğer taraftan, ihtira beratlarına konu olan buluşların ticari veya sınai bir işletmeye dahil iken satılması, devir ve temliki veya kiralanması yada ihtira beratına konu olan buluşun üretilerek satılması hallerinde elde edilen kazanç, serbest meslek kazancı kapsamına girmeyeceğinden, bu kazançlara söz konusu istisna uygulanmayacaktır.

Ayrıca, istisna kapsamına yeni alınan videobant halindeki eserlerin sahipleri veya kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından (video kulüpleri gibi) satılması veya kiralanmasından elde edilen gelirlere bu istisna uygulanmayacaktır.

Söz konusu eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi veya bu kazançların arızi olarak elde edilmesi halinde de istisna uygulanacaktır. Ancak, bu istisna hükmü elde edilen hâsılat üzerinden 94 üncü madde uyarınca tevkif yoluyla alınacak vergiyi kapsamayacaktır.

Bu bağlamda, eserlerin sahipleri veya kanuni mirasçıları tarafından satılması veya kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlerin tamamının herhangi bir miktarla sınırlı olmaksızın vergiden istisna edilmiştir. Bu bağlamda Gelir Vergisi Kanunun 18.maddesinde düzenlenen ve telif hakları kapsamında değerlendirilen ürünler/eserler ana başlıklar halinde aşağıda sayılmış olup Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 2/a bendi hükmüne göre, vergi tevkifatı yapmakla yükümlü olanlar tarafından (serbest meslek faaliyetinde bulunan sanatçılar) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek kazançları dolayısıyla hak sahiplerine nakden veya hesaben yapılacak ödemelerden gider pusulasına dayanılarak % 17 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Öykü ( Hikaye)
Roman
Şiir
Beste
Makale
Bilimsel Araştırma ve İnceleme
Bilgisayar Yazılımı
Röportaj
Karikatür
Fotoğraf
Film
Video Band
Radyo ve Televizyon Senaryo ve Oyunu
Resim
Heykel
Nota ( Beste)
Buluş ve Yenilikler
Eser niteliğindeki çeviriler
Hattat
Tezhip
Takı tasarım çalışmaları
Rölyef
Seramik Pano
Vitray
Mozaik
Cam sanatı
Hat sanatı
Fotoğraf çekimleri
Baskı
Duvar resimleri
Üç boyutlu objeler
Müzik çalışmasının DVD formatına getirilerek satılması
Çini sanatı
Ebru sanatı
Geleneksel Türk el sanatları
Grafik tasarımları
Kendi eserlerinin tiyatro oyununda sahnelenmesi
Kendi eserlerinin çocuk piyesinin yazılarak sahnelenmesi
Reklam müziği
Senaryo yazarlığı
Yönetmen
Diyalog yazarlığı,
Radyo programları metin yazarlığı
Kalığrafi

Örneğin; Konser veren sanatçı Bayan Nil İBRAHİMOĞLU, sahnede seslendirmek ve musiki eserlerinde kullanmak üzere 10.000 TL bedelle bestekâr Ali NİYAZİGİL’den beste satın almıştır. Konuyu gider pusulası ve gelir vergisi tevkifat açısından değerlendirelim.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 18 inci maddesine göre; “Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hâsılat gelir vergisinden müstesna edilmiş olup serbest meslek kazançları istisnasının bu Kanunun 94. maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda konser veren ses sanatçısının, telif hakları kapsamında bulunan bestekârdan beste satın alınması halinde NİL İBRAHİMOĞLU tarafından gider pusulası düzenlenmesi ve brüt 10.000 TL* % 17= 1.700 TL gelir vergisi kesintisi yapılması ve net tutar olarak kalan 8.300 TL’lik bedelin ise bestekâra ödenmesi gerekir.

2.3.Yurt İçi ve Yurt Dışı Yazarlara Ödenen Telif Haklarında Gider Pusulası

253 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklandığı üzere, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan iş veya hizmetler karşılığında ödemede bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlardan aldıkları muteber belgeleri, defter kayıtlarında gider olarak göstermeleri sırasında belgelerde yazılı bedelleri, belgenin düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında göstereceklerdir. Ancak inceleme sırasında inceleme elamanınca lüzum görülmesi halinde, mükellefler bu belgelerini tercüme ettirmek zorundadırlar. Buna göre, yurtiçi ve yurt dışından vergi mükellefi olmayan gerçek kişi yazarlardan satın alının telif hakları karşılığında ödenen bedelin gider pusulası ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Ancak, yurt dışında bulunan ve vergi mükellef olmayan gerçek kişi yazarlara telif hakları karşılığında ödenen ücretin gider pusulası ile belgelendirilememesi durumunda o ülke mevzuatına göre muteber bir belgenin alınması halinde bu belge ile tevsik edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Telif hakkı ödenecek çalışmaların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre eser niteliği taşıması ve bu durumun Kültür Bakanlığı’ndan alınacak belgeyle tevsik ve ispat edilmesi halinde yurt içindeki yazarlara yapılacak ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2/b bendi uyarınca % 17 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması öte yandan dar mükellefiyete tabi olanlara, telif haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendi uyarınca % 20 oranında vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.[8]

Eğitimciler tarafından yayınevine yapılan soru kitapçığı teslimlerinin arızi olması halinde belge düzeni ile ilgili olarak, sınavlara hazırlık için dergi ve soru kitapçığı hazırlayan eğitimcilere telif hakkı bedeli olarak ödenecek tutarların yazar tarafından elde edilmiş serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi ve söz konusu çalışmaların eser niteliği taşıması halinde elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesine göre gelir vergisinden müstesna kazanç olarak dikkate alınması ancak, anılan Kanunun 18’inci maddesi ile düzenlenen istisna tevkif suretiyle ödenecek vergileri kapsamadığı için ilgili kişilere soru kitapçıklarının karşılığında telif ücreti olarak yapılan telif hakkı ödemelerinin yine Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin 2-a bendi uyarınca % 17 oranında gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması ve gider pusulası gerekmektedir.

Bunun yanında vergi mükellefi olmayan bir ressamdan alınacak tablolar için gider pusulası düzenlenmesi gerekmektedir. Ressam tarafından yapılan tabloların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre eser niteliği taşıması ve bu durumun ressam tarafından Kültür Bakanlığından alınan belgelerle ispat edilmesi halinde alışta % 17, aksi halde ise % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması, tablo teslim eden ressamın faaliyetinin arızi nitelik taşıyor olması halinde teslim dolayısıyla katma değer vergisi hesaplanmayacağından katma değer vergisi açısından sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacaktır. Ancak, söz konusu tabloların alımları karşılığında (anılan ressamın gelir vergisi mükellefiyeti bulunmaması halinde) Vergi Usul Kanununa göre gider pusulası düzenlenmesi gerekmektedir.[9]

[1] 01.02.1994 tarih ve 21536 sayılı R.G yayımlanmıştır.

[2] 215 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

[3] Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 16.11.1999 tarih ve B.07.0.GEL.0.44/4422-33/49938 sayılı Özelgesi

[4] Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı 23.12.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.61.15.01-606-51-2010-49 Sayılı Özelge

[5] Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı B.07.1.GİB.4.07.16.01/GVK.ÖZ.08. 117 sayılı Özelgesi

[6] Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı B.07.1.GİB.4.07.16.01/GVK.ÖZ.08. 117 sayılı Özelgesi

[7] 149 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 18.03.1986 tarih ve 19051 sayılı R.G Yayımlanmıştır.

[8] Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 22.03.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-32234-8024-160 sayılı Özelge

[9] Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı 11.12.2007 tarih ve B.07.1.GİB.4.16.17.02.VUK-07-183/5493 sayılı Özelgesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.