İhale tarihindeki asgari ücret değişmediği halde, yaklaşık maliyetin hesabına daha önceki döneme ait asgari ücretin esas alındığı gerekçesiyle fiyat farkı ödenemeyeceği hk. (kik kararı)

Muhasebe-40

TEMYİZ KURULU KARARI

Tarih  : 20.05.2008

No       : 30174

 

İhale tarihindeki asgari ücret değişmediği halde, yaklaşık maliyetin hesabına daha önceki döneme ait asgari ücretin esas alındığı gerekçesiyle fiyat farkı ödenemeyeceği hk.

 

121 nolu ilamın 4. maddesinde, …. Ltd. Şti.nin taahhüdünde bulunan, ……..- lira keşif bedelli, İnşaat Bakım Onarım İşçiliği İşi’ne ait kesin hakedişte, fiyat farkının hatalı ödenmesi nedeniyle …… YTL’nin tazminine karar verilmiştir.

Dilekçiler dilekçelerinde, söz konusu İnşaat Bakım Onarım İşçiliği işinin 4734 sayılı yeni İhale Kanununa göre yaptıkları ilk ihale olduğunu, ihalenin 2004 yılı işçilik işi olmasına rağmen ihale ilanı ve yaklaşık maliyetlerin 2004 yılında hizmette boşluk meydana gelmemesi için 2003 yılı birim fiyatlarına göre belirlendiğini, asgari ücretteki artıştan doğan farkın müteahhit firmaya ödenmesinin en önemli nedeninin 4857 sayılı İş Kanununun 102. maddesindeki işçiye asgari ücretin altında ücret ödenemeyeceği şeklindeki düzenlemeden kaynaklandığını, 2004 Yılının 7. ayına (Temmuz) kadar ödenen fiyat farklarının Kamu İhale Kurumundan alınan şifahi görüş doğrultusunda 7. aydan itibaren durdurulduğunu ve daha önce ödenenlerin de kesilmeye başlandığını, bu hususun bir yazı ile yüklenici firmaya bildirildiğini, ancak yüklenici firmanın Kütahya Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtığını ve bu davayı kazanması neticesinde (2005/28 sayılı karar) asgari ücretin değişmesinden ve enflasyondan kaynaklanan fiyat farklarını ödemek zorunda kaldıklarını, aslında müteahhide fazla ödemenin de söz konusu olmadığını, zira müteahhide asgari ücrete göre değil de 2004 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatlarına göre ödeme yapılmış olunsaydı daha fazla ödeme yapılması gerektiğini, oysa kendilerinin maliyetin altında ödeme yaptıklarını bildirerek bu sebeplerle tazmin hükmünün kaldırılmasına karar verilmesini istemişlerdir.

31.12.2002 tarih ve 24980/3 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/5038 sayılı Kararname eki 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların ‘Asgari ücret ve sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan fark’ başlıklı 8. maddesinde; “İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayısı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla; asgari ücret tespit komisyonlarınca, ihale (son teklif verme) tarihinde tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan asgari ücretin artırılması halinde, eski ve yeni asgari ücretler arasındaki fark; ayrıca bu farktan doğan ve işverence karşılanması gereken sosyal sigorta primleri ile sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan fark ve bu farklara ait işsizlik ödeneği, bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir.” denilmektedir.

07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 3. maddesi ile, aynı Esasların 8.maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark:

Madde 8: “İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

  1. a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,
  2. b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,
  3. c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark, toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” şeklinde daha net bir düzenleme getirilmiştir.

Yukarıdaki hükümlerden anlaşılacağı üzere, asgari ücret ve diğer işçililik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan farkın müteahhide ödenebilmesi için, Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin sayısının ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla; ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin değişmesi gerekmektedir.

Rapor dosyası ve eki belgelerin incelenmesinde; 407.397.763.590.- lira yaklaşık maliyetli …….. İnşaat Bakım Onarım İşçiliği İşinin, Belediye Encümeninin 04.11.2003 tarih ve 1264/03 sayılı onayı ile 06.01.2004 tarihinde Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre, İhale Komisyonunun 09.01.2004 tarihli kararıyla …….. Ltd. Şti.ne ihale edildiği, anılan şirketle imzalanan sözleşmenin 15.2. maddesinde de; “Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı verilecektir. Yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. Kararnamenin ilgili hükümleri aşağıya çıkarılmıştır. 24 Aralık 2002 tarih ve 5038 sayılı karara istinaden verileceği, 15.3. maddesinde, fiyat farkı hesabında uygulanacak katsayılar belirlendikten sonra “Asgari Ücrete İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Detaylar olarak; İhale komisyonu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personel sayısının (51) ve günlük çalışma saatinin (8) olacağı, asgari ücret tespit komisyonlarınca ihale (son teklif verme) tarihinde, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan asgari ücretin artırılması halinde, eski ve yeni asgari ücretler arasındaki fark; ayrıca bu farktan doğan ve işverence karşılanması gereken sosyal sigorta primleri ile sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan fark ve bu farklara ait işsizlik ödeneğinin yükleniciye ödeneceği” şeklindeki düzenlemelere yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda da açıklandığı üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 8.maddesi (a) bendi ve işe ait sözleşmenin 15. maddesine göre, ihale tarihinde yürürlükte olan asgari ücretin düzeyinde bir artış gerçekleşmesi durumunda yüklenici firmaya fiyat farkı ödemesi yapılacaktır. 2004 yılında geçerli olacak asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 30.12.2003 tarih ve 2003/1 numaralı kararıyla tespit edilmiş olup 31.12.2003 tarih ve 25333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Dolayısıyla, söz konusu işte ihale tarihi 06.01.2004 olduğundan fiyat farkı ödemelerinde İo (yani temel asgari ücretin) bu tarih itibariyle geçerli olan (423.000.000) asgari ücret olması gerekmektedir. Her ne kadar sorumlular savunmalarında yüklenici firmanın …… Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtığını ve bu davayı kazanması neticesinde (2005/28 sayılı karar) asgari ücretin değişmesinden ve enflasyondan kaynaklanan fiyat farklarını ödemek zorunda kaldıklarını iddia etmişlerse de söz konusu mahkeme kararı, Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 8.maddesine göre yapılan fiyat farkı ödemesiyle ilgilidir. Kaldı ki anılan işte Temmuz ayında, ihale tarihinde geçerli olan asgari ücret değiştiğinden bu ayda işin müteahhidine fiyat farkı ödenmesinde zaten (hesaplama hatası olmamak şartıyla) mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Oysa buradaki ilamın konusu fiyat farkı ödemesinde İo (ihale tarihindeki temel asgari ücretin) değerinin yanlış alınması olduğundan dilekçilerin bu konudaki iddialarının kabulü mümkün değildir.

Yukarıda açıklanan sebeplerle, dilekçilerin iddialarının reddiyle 121 no.lu ilamın 4. maddesiyle tazminine karar verilen …….. YTL’ye ilişkin hükmün TASDİKİNE,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.