Haksız fesih nedeniyle teminatların tazmin edilmesi ve tazminat kararı hakkında

mevzuat-7

Konu : Haksız fesih nedeniyle teminatların tazmin edilmesi ve tazminat kararı hakkında

Karar Veren Mahkeme: İzmir 4. İdare Mahkemesi

Karar Tarihi: 30.12.2011

Karar Sayısı: E:2011/2062, K: 2011/2115

Olay Özeti Karar ve Sonuç :

Dava, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeşil Alan Bakım Şube Müdürlüğü’nce 03.12.2010 tarihinde yapılan ve 2011 yılı içinde kullanılacak kurşunsuz benzin ve motorin teminine ilişkin ihalede gelir kaydedilen 47.500,00 TL tutarındaki geçici teminatın, gelir kaydedildiği tarihten itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tazmini istemiyle açılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 125. maddesinde, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmış bulunmaktadır. İdarenin belirtilen bu sorumluluğu hukuk devleti olma niteliğinin doğal sonucudur.

4374 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinin 1. fıkrasının “a” alt bendinde; bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları, anılan Kanun maddesinin son fıkrasında da, bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce 03.12.2010 tarihinde yapılan “Kurşunsuz Benzin ve Motorin Alımı” ihalesinde davacı şirketin müdürü olan ve aynı zamanda %50’den fazla hissesine sahip İlhamı Ç… hakkında kamu davası açılmış olması ve yargılama süreci sonuçlanıncaya kadar tüm ihalelerden yasaklanmasına rağmen söz konusu ihaleye katılmak suretiyle 4734 sayılı Yasaya aykırı davrandığından bahisle aynı Yasa’nın 58. maddesi uyarınca davacı şirketin bir yıl süre ile kamu ihalelerine girmekten yasaklandığı ve 11. madde gereğince de yatırılan 47.500,00 TL tutarındaki geçici teminatın gelir kaydedildiği, davacı şirketin ticaret sicilinde yer alan hisse oranlarının hatalı olduğundan bahisle İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açtığı davada verilen 25.01.2011 tarih ve E:2011/41, K:2011/20 sayılı karar ile davacı şirketin “20.9.2010 tarih ve 2010/01 sayılı ortaklar kurulunda alınan kararda ortaklardan Denizhan Ç… ile İlhami Ç…’ın ortaklık pay ve miktarlarının yanlış yazıldığı belirtilerek, 20.9.2010 tarihi itibariyle Denizhan Çakar’ın yapının 134.000 pay ve 6.700.000 TL olarak, ortaklardan İlhami Ç…’ın payının 56.000 adet pay ve 2.800,000 TL olarak değiştirilmesine..” hükmedildiği, davacı şirketin söz konusu karar sonrası 03.12.2010 tarihinde idareye başvurarak gelir kaydedilen teminatın taraflarına edilmesinin istendiği, talebin 04.02.2011 günlü işlemler reddi üzerine de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan davada verilen 25.01.2011 tarih ve E:2011/41, K:2011/20 sayılı karar ile ihale tarihi olan 03.12.2010 tarihinden öncesine etki edecek şekilde hakkında kamu davası açılmış olan ve bu nedenle yasaklı bulunan İlhami Ç…’ın ortaklık payının %50’nin altında olduğunun hüküm altına alınmış olması, bu haliyle hisse oranı %50’nin altında olan ortağın yasaklılık durumunun davacı şirketin kamu ihalelerine girmesine engel teşkil etmemesi ve davacı şirket hakkında aynı eylem nedeniyle tesis edilen bir yıl süre ile kamu ihalelerine girmekten yasaklama kararına karşı açılan davada da Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 17.05.2011 gün ve E:2011/968 sayılı kararı ile işlemin yürütmesinin durdurulması karşısında hukuka aykırı olarak gelir kaydedilen tutarların davacıya iadesi gerektiği açıktır.

ıklanan nedenlerle, tazminat talebinin kabulüne, gelir kaydedilen 47,500,00 TL’nin başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine, hükmedilen miktar üzerinden hesaplanan 2.821,50 TL nispi karar harcından dava açılırken peşin yatırılan 705.50.-TL harcın mahsubu sonucu kalan 2.116,00.-TL harç tutarının davacıya tamamlattırılmasına, aşağıda dökümü yapılan 2.886,80 TL yargılama gideri ile 5.470,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere 30.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.