Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif veta İkinci Teklif Sahibi Olma İhtimalinin Bulunmanası Nedeniyle Başvuru Ehliyeti Olmadığı

Kik Kararı…Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif veya İkinci Teklif Sahibi Olma İhtimalinin Bulunmaması Nedeniyle Başvuru Ehliyeti Olmadığı

Toplantı No : 2016/017
Gündem No : 16
Karar Tarihi : 07.03.2016
Karar No : 2016/UH.I-741
Şikayetçi:
Maz Makine İnşaat Pet. Nakliye Sosyal Hizm. San. Ve Tic. Ltd. Şti. – Kızılateş Sosyal Hizm. Sağ. İnş. Tem. Taş. Bilişim Gıda Mek. Hayv. İml. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (Eüaş) Ticaret Dairesi Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

24.02.2016 / 11928

Başvuruya Konu İhale:

2015/145550 İhale Kayıt Numaralı “Eüaş Atatürk Hes İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 80 Kişi İle Basit İnşaat Onarımları Ve Genel Temizlik İşlerinin 2 Yıl Süreli Yapılması” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Maz Makine İnşaat Pet. Nakliye Sosyal Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kızılateş Sosyal Hizm. Sağ. İnş. Tem. Taş. Bilişim Gıda Mek. Hayv. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No: 11-B/24 Çankaya/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğü,

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Kat: 13 06490 Çankaya/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/145550İhale Kayıt Numaralı “EÜAŞ Atatürk HES İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 80 Kişi ile Basit İnşaat Onarımları ve Genel Temizlik İşlerinin 2 Yıl Süreli Yapılması” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğü tarafından 02.12.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “EÜAŞ Atatürk HES İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 80 Kişi ile Basit İnşaat Onarımları ve Genel Temizlik İşlerinin 2 Yıl Süreli Yapılması” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 24.02.2016 tarih ve 11928 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/519 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin 1 adet damperli traktör için aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu fiyat teklifinin, ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan bir başka istekli tarafından düzenlenmiş olduğu, bu şekilde tevsik edilen bir belgenin geçerli olmasının mümkün olmadığı, bu isteklinin açıklama kapsamında sunduğu sigorta poliçelerinin veya fiyat tekliflerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüğünce onaylı olup olmadığının incelenmesi gerektiği ayrıca idarenin 1 adet damperli traktör için belirlenen yaklaşık maliyet gider kalemine ilişkin eksik hesaplama yapmış olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi isteklinin ihale komisyonunca teklif bedeli en düşük 4’üncü geçerli teklif sahibi istekli olarak  belirlendiği, dolayısıyla bu isteklinin yalnızca ihale üzerinde bırakılan istekliyi şikayete konu etmiş olmasının uğramış olduğunu iddia ettiği hak kaybını veya zararı engellemeye yönelik olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiasının 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

 

Öte yandan İdarenin 1 adet damperli traktör için belirlenen yaklaşık maliyet gider kalemine ilişkin eksik hesaplama yapmış olduğu dolayısıyla ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddiasına yönelik yapılan incelemede;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” başlıklı 7’nci maddesinin beşinci fıkrasında “İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları ile birlikte açıklanır… Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikâyet süresi; ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, yaklaşık maliyetin ihale tarihi olan 02.12.2015 tarihinde ilk oturumda isteklilere açıklandığı, şikayet süresinin şikayet konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı tarihi izleyen günden itibaren 10 gün olduğu, ancak başvuru sahibinin bu hususa ilişkin olarak 12.02.2016 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin ikinci iddiasının 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Sonuç itibariyle, idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için aday, istekli ve istekli olabileceklerin, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği dikkate alındığında; başvuru sahibinin ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olma ihtimalinin bulunmadığı, dolayısıyla başvuru ehliyetini haiz olmadığı ayrıca yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığına ilişkin iddianın süresi içerisinde başvuruya konu edilmediği anlaşılmış olup 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun ehliyet ve süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


Oybirliği ile karar verildi.