2017-2019 Yılları Özelleştirme Programı

özelleştirme

e. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme168.KİT’lerin kârlılık, verimlilik ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak işletilmesiesastır.169.Fiyatlandırma başta olmaküzere KİT’lerin tüm işletmecilik politikaları, stratejikplanlar ile genel yatırım ve finansman kararnamelerinde öngörülen hedeflere ulaşacakşekilde belirlenecek ve etkin bir şekilde uygulanacaktır. KİT faaliyetleri, piyasamekanizmasını bozucu etkiye neden olmayacak şekilde yürütülecektir.170.KİT’lerde; yetkilendirmeyi, hesap verebilirliği, şeffaflığı, karar alma süreçlerindeetkinliği ve performansa dayalı yönetimi esas alan stratejik yönetim anlayışıyaygınlaştırılacaktır.171.KİT’ler faaliyetlerini stratejikplanlar ve performans programlarına uygun olarakyürütecektir.172.KİT’lerdeiç kontrol sistemlerinin etkin bir şekilde işletilmesi için gerekli tedbirleralınacaktır.173.KİT’ler,sosyal amaçlı ve kamu yararına yönelik faaliyetler için mümkünolduğunca görevlendirilmeyecektir. Görevlendirmenin zorunlu olması durumundaoluşacak maliyet zamanında karşılanacaktır.174.KİT’ler, teknolojik altyapılarını ve Ar-Ge faaliyetlerini geliştirerek katma değeriyüksek ürünlere odaklanacak, öncelikli olarak yerli enerji kaynaklarından faydalanacakve ihracata yönelik yeni fırsatları değerlendirecektir.175.KİT’lerde etkin istihdam politikası uygulamasına devam edilecektir.176.Yurt içi ve yurt dışında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine fayda-maliyetdengesi gözetilerek devam edilecek, linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli kaynaklarınarama ve üretim faaliyetleri azami seviyeye çıkarılacaktır. Fayda-maliyet dengesigözetilerek kaya gazı ve diğer yeni teknolojilere yönelik araştırma faaliyetleriyürütülecektir.177.Özelleştirme uygulamaları, makroekonomik politikalar ve uzun vadeli sektörelöncelikler çerçevesinde belirlenmiş bir programa dayalı olarak sürdürülecektir.Özelleştirme uygulamalarında halka arz yönteminin kullanılmasına ağırlık verilecektir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.