Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyetinden elde edilen gelirlerde Özel Vergilendirme Sistemi.

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyetinden elde edilen gelirlerde Özel Vergilendirme Sistemi.

Her türlü ticari ve sanayi faaliyetlerinden elde edilen kazanç ticari kazançtır. (Erginay,1990:151) İnşaat ve onarma işlerinde elde edilen kazançlar gelir vergisi kanunun “ Ticari kazançlar hükümlerine göre vergilendirilir.” (G.V.K.Mad.37/4 ) söz konusu kazancı kurum elde etmişse kurumlar vergisi kanununda belirlenen usullere göre vergilendirilir. (K.V.K. Mad.25) Bilanço esasına göre Ticari kazanç “ Teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi ve başındaki ve sonundaki müspet farktır.” (GVK Mad.38 ) Hesap dönemi ise normal olarak takvim yılıdır. (VUK mad.174/2 )
Ancak inşaat faaliyetlerinin yıllara yaygın olması durumunda, vergi yasalarımız özel bir vergilendirme sistemi kabul etmiştir. GVK.42. Maddesinde yapılan bu düzenleme “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ( dekapaj2 işleri de inşaat işi sayılır.) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.
Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarma işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannamenin işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayının on beşinci günü akşamına kadar vermeye mecburdurlar.”

Vergileme açısından yasada belirlenen bu özel beyan biçiminin uygulanabilmesi için;

1.Yapılan iş inşaat ve onarım işi olmalıdır.
2.Yapılan iş taahhüde bağlı olarak yapılmalı
3.İnşaat taahhüt ve onarım (dekapaj işleri dahil ) işinin birden fazla takvim yılında sürdürülmüş ve bitirilmiş olması gerekir. Burada geçerli olan 12 aylık takvim yılı değil, sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihi ile bitim tarihinin aynı yıl (hesap dönemi ) içinde olmasıdır. Örneğin 01.01.2003 tarihinden başlayıp, 31.12.2003 tarihinde biten işler aynı yıl (hesap dönemi) başlayıp bittiği için yıllara yaygın inşaat ve onarım işi sayılmaz. Bununla birlikte 01.07.2003 tarihinde başlayıp 01.07.2004 tarihinde biten işler yıllara yaygın inşaat ve onarım işi olarak kabul edilir.
4. 4.İnşaat taahhüt ve onarım işlerine ait hasılat ve giderleri ayrı defterlerde veya ayrı sayfalarda göstermelidirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.