Yaklaşık Maliyetin Yanlış Hesaplanmasının İhale Sonucuna Etkisi…Kik Kararı

Yargı kararı-1

Yaklaşık Maliyetin Yanlış Hesaplanmasının İhale Sonucuna Etkisi
Toplantı No : 2015/061
Gündem No : 33
Karar Tarihi : 21.10.2015
Karar No : 2015/UH.III-2779
Şikayetçi:

Hasan İlmez

İhaleyi Yapan Daire:

Çerkezköy Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

31.08.2015 / 73551

Başvuruya Konu İhale:

2015/85682 İhale Kayıt Numaralı “Özel Eğitim Öğrencilerini İkametgah Adreslerinden Taşıma Merkezi Okullara Taşınması” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Hasan İLMEZ,

Gaziosmanpaşa Mah. Namık Kemal Bulvarı No:71 Çerkezköy/TEKİRDAĞ

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah. Hükümet Cad. Kat:3 59500 Çerkezköy/TEKİRDAĞ

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/85682İhale Kayıt Numaralı “Özel Eğitim Öğrencilerini İkametgâh Adreslerinden Taşıma Merkezi Okullara Taşınması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çerkezköy Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Özel Eğitim Öğrencilerini İkametgâh Adreslerinden Taşıma Merkezi Okullara Taşınması” ihalesine ilişkin olarak Hasan İlmez’in 14.08.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.08.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.08.2015 tarih ve 73551 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.08.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusundabulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2225 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyetin hatalı olduğu, Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde “s) Servis araçlarında rehber personel (hostes) bulundurmak zorunludur. Araçlarda görevlendirilen rehber personelin ücreti ve her türlü sosyal hakları yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı ve söz konusu personel giderinin teklif fiyata dahil giderler arasında bulunduğu, ihale ilanında ve İdari Şartname’de işin başlayış tarihinin 14.09.2015 bitiş tarihinin ise 10.06.2016 olarak belirlendiği, Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde belirtildiği üzere her araçta bir hostes bulunacağı ve bu personelin ücreti ve her türlü yasal haklarının yüklenici tarafından ödeneceği belirtilmiş olmasına rağmen bahse konu iş kapsamında çalıştırılması zorunlu olan hostese ait işçilik giderlerinin yaklaşık maliyete dahil edilmediği, şikayet konusu iş kapsamında çalıştırılma şartı bulunan hosteslerin haftanın beş günü tüm mesaisini bu işte geçirecekleri, işçilere SGK ve İş Kanunlarına göre salt olarak çalıştıkları gün üzerinden ücret ödenmesinin yasal olarak mümkün bulunmadığı, ücret ve diğer yasal zorunlulukların 30 gün üzerinden ödenmesi gerektiği, dolayısıyla KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden hesaplama yapıldığında, 1 hostesin asgari ücret üzerinden bir aylık maliyetinin 1.471,84 TL olduğu, işin 9 ay olduğu ve hostes sayısının da 18 olduğu dikkate alındığında yaklaşık maliyete 1.471,84 x 9 x 18 = 238.438,08 TL işçilik giderinin dahil edilmesi gerektiği, işin yaklaşık maliyetinin 460.730,93 TL olduğu dikkate alındığında anılan hostes giderinin yaklaşık maliyete dahil edilmediğinin görüleceği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde yer alan hüküm gereğince yaklaşık maliyetin güncellenerek ihaleye devam edilmesi gerektiği, ayrıca ihaleye teklif veren isteklilerin sunmuş oldukları belgelerin şikayet konusu ihaleye teklif verme şartlarına haiz olmadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

2) Teknik Şartname’nin “Araç Sürücülerinden İstenilen Belgeler” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1.2.a-Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları 12 yaşından küçük (12 Yaş dahil) olduğuna ilişkin ve kullanım amacı okul servisi – ticari ibaresi bulunan ruhsatın onaylı fotokopisi,

b-Her araca ait zorunlu Mali sorumluluk sigortası belgesi ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta Belgesi

c-İstekliler ihalesine teklif verdikleri ve uhdesinde kalan güzergahlarda 28.08.2007 tarihinde yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan araç bulunduracaklardır.” düzenlemesinin yer aldığı, ihaleye teklif veren isteklilerin güzergah belgelerinin bulunmadığı, dolayısıyla Teknik Şartname’de belirtilen şartları karşılamayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

3) Tekirdağ Belediyesi’nin öğrenci taşıma işi yapcak olan araçların 59 plakalı olması gerektiğine, farklı plakaya sahip olunan araçlarla Tekirdağ il ve ilçelerinde öğrenci taşıma işinin yapılamayacağına ilişkin kararlarının bulunduğu, dolayısıyla 59 plaka olmayan araçlarla ihaleye teklif verilemeyeceği, teklif veren isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12.08.2015 tarihinde yapılan “Özel Eğitim Öğrencilerini İkametgah Adreslerinden Taşıma Merkezi Okullara Taşınması” işine ilişkin ihaleye 7 isteklinin katıldığı, Truva Seyahat Ltd. Şti tarafından Teknik Şartname’de belirtilen %25 araç ruhsatlarının teklif dosyası kapsamında sunulmaması, Hasan İlmez ve Ersoy Nakliyat Ltd. Şti’nin verdikleri teklifin belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle birim fiyat teklif mektuplarının uygun bulunmaması, Altınok Otomotiv Ltd.Şti.’nin verdiği teklifin belirlenen yaklaşık maliyetin üstünde olması nedeniyle birim fiyat teklif mektubunun uygun olmaması ve geçici teminatın bulunmaması, Sakınmaz Turizm Ltd.Şti.’nin tarafından Teknik Şartname’de belirtilen %25 araç ruhsatlarının teklif dosyası kapsamında sunulmaması sebepleriyle anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 13.08.2015 tarihli ihale komisyon kararı ile Mehmet Ceylan’ın ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Dilaver Giyim San. ve Turizm Servis Hiz. Ltd. Şti.’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.

(2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,

Esas alınır.

(3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

(4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar KDV hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.” hükmü,

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Hafta tatili ücreti” başlıklı 46’ncı maddesinde “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Çalışma süresi” başlıklı 63’üncü maddesinde “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.3. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dâhil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Özel Eğitim öğrencilerini ikametgah adreslerinden taşıma merkezi okullara taşınması

b) Miktarı ve türü:

Taşımalı Eğitim Kapsamına alınan Kapaklı, Saray ve Çerkezköy ilçelerinde ikamet eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin 18 araç ile ikametlerinden alınarak 9 taşıma merkezi okula 178 iş günü günübirlik taşınması” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “Sınır Değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.” düzenlemesi,

“Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’nci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereği yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Teklif fiyatına tüm giderler dâhildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Okul Servis Araçlarında Aranacak Şartlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “s) Servis araçlarında rehber personel (hostes) bulundurmak zorunludur. araçlarda görevlendirilen rehber personelin ücreti ve her türlü sosyal hakları yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Rehber personelin görevleri:

1) Okula/kuruma gelişteki ilk öğrenci/kursiyerin alındığı noktadan önce servis aracında bulunmak ve okul/kurumdaki eğitim-öğretim bittikten sonra en son öğrenci/kursiyerin indiği noktaya kadar araçta bulunmak,

2) Refakat ettiği öğrenci/kursiyerlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde araca biniş ve inişleri ile geliş ve gidişlerine yardımcı olmak,

3) Taşıma işlemlerine ilişkin olarak okul-aile-öğrenci/kursiyer ilişkilerinde ortaya çıkan sorunları ilgililere zamanında bildirmek,

4) Taşıma işini yapan servis aracında bulunduğu zamanlar dışındaki eğitim-öğretim saatlerinde okul/kurumda bulunmak ve sorumluluğunda olan öğrenci/kursiyerlere yönelik sağlık, beslenme ve temizlik konularında yardımcı olmak üzere okul/kurum müdürünün verdiği görevleri yapmak,” düzenlemesi bulunmaktadır.

İdarece hazırlanan Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Özel Eğitim Öğrencilerinin Taşınma İhalesi Yaklaşık Maliyet Tespit Tutanağı incelendiğinde taşınacak öğrenci sayısının, mesafenin (km) ve aracın kapasitesinin Teknik Şartname’de düzenlendiği, mevcut kaynakların tasarruf anlayışı içinde ekonomik bir şekilde kullanılması, ülke genelinde taşıma fiyatlarında birlikteliğin sağlanması ve fiyat farklılıklarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak amacıyla mülga İlköğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanarak valiliklere gönderilen yaklaşık maliyet tespit formülünün Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce güncellenerek bir örnek yaklaşık maliyet tespit formülü oluşturulduğu, bu formülde taban katsayısının her yıl belirlenen asgari ücretin brüt tutarının 30’a bölünmesi sonucu tespit edilen miktar olarak belirtildiği ve bu miktarın taşıt sürücüsünün günlük taşıma ücreti olarak düşünüldüğü, 2015 yılı Temmuz ayı itibarıyla asgari ücretin brüt tutarının 1.273,50 TL olduğu dikkate alındığında 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için taban katsayısının (1.273,50/30) 42,45 TL olarak hesaplandığı görülmüştür. Motorin fiyatı (MF) olarak 17 Haziran 2015 tarihi itibariyle Ankara’da 1 litre motorin pompa çıkış fiyatının EPDK’dan alınan fiyatlar itibariyle 4,01 TL ve KDV’siz fiyatının ise (4,01/1,18=) 3,398 TL olarak hesaplandığı, yol katsayısının (YK) belirlenmesinde iklim ve coğrafi şartlar dikkate alınarak asfalt yollar için 1.00 katsayısının, araç katsayısı (AK) olarak 15-19 kapasiteli araçlar için belirlenen 1.50 katsayısının kullanıldığı görülmüş olup, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında taşınan köyün merkez okula uzaklığı 10 km’ye kadar olanlar için Yaklaşık Maliyet=Taban Katsayısı + (Mesafe x MF x YK x AK) formülünün, taşınan köyün merkez ilköğretim okuluna uzaklığı 10 km’den fazla olması halinde Yaklaşık Maliyet=Taban Katsayısı + (10 x MF x YK x AK) + [(Mesafe-10) x MF x YK x AK x 0,5] formülünün kullanıldığı ve aynı formülün rehber personel gideri de eklenerek kullanılacağı belirtilmiştir.

Kurum tarafından ilgili idareye 17.09.2015 tarih ve 2187-18166 sayılı yazı ile yaklaşık maliyet hesaplamalarına okul servis araçlarında görev yapacak olan rehber personelin dâhil edilip edilmediği, edildiyse rehber personele ilişkin maliyet hesaplarını gösterir belgelerin bir örneğinin istendiği, idareden gelen 01.10.2015 tarih ve 9665283 sayılı cevabi yazıda hostes için asgari ücretin 30/1’i oranında hesaplama yapıldığı belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve ilgili düzenlemeler dikkate alındığında işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir iş olduğu, ihale konusu iş kapsamında çalışacak rehber personelin “taşıma işini yapan servis aracında bulunduğu zamanlar dışındaki eğitim-öğretim saatlerinde okul/kurumda bulunmak ve sorumluluğunda olan öğrenci/kursiyerlere yönelik sağlık, beslenme ve temizlik konularında yardımcı olmak üzere okul/kurum müdürünün verdiği görevleri yapmak” düzenlemesi uyarınca çalışma saatlerinin tamamını idare için kullanacağı, işin süresinin 178 işgünü olduğu ve bir ayda 22 gün, bir günde 9 saat ve bir haftada 45 saat çalışılacağı, idare tarafından rehber personele ilişkin yapılan hesaplama incelendiğinde ise mülga yaklaşık maliyet tespit formülünün dikkate alındığı ve brüt asgari ücretin 1/30’u alınarak günlük ücretin belirlendiği, söz konusu rehber personel 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenen çalışma saatinin tamamını idare bünyesinde geçireceğinden bir aylık ücretin tam olarak ödenmesi gerektiği ve dolayısıyla idare tarafından işçilik maliyetinin eksik hesaplandığı görülmüştür.

Ancak İdari Şartname’de, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, teklif edilen fiyatların en düşük olanı olarak belirleneceğine ve ayrıca ihalenin açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağına ilişkin düzenlemeler yer aldığı göz önüne alındığında, söz konusu ihalede İdarece yaklaşık maliyetin eksik hesaplanmasının ihaleye ilişkin yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde ve ihale sürecinde yapılan değerlendirmeler aşamasında esası değiştirecek nitelikte bir eksiklik olmadığı ve ihalenin seyrini değiştirecek bir aykırılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler” başlıklı 30’uncu maddesinde, “(1) Ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede yer alır. Bu düzenlemelerde, işin niteliği ile bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Bu yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması gerektiğinin teknik şartnamede açıkça düzenlenmesi zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca idarelerce belirlenmesi zorunlu olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ve bu kapsamda istenecek belgelere teknik şartnamede yer verilemez.” hükmü bulunmaktadır.

Teknik Şartname’nin “Araç Sürücülerinden İstenilen Belgeler” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1.. a-Sürücülere ait Sabıka kaydı

b-Okul Servis aracını kullanacak sürücülerin E sınıfı sürücü belgesi için en az 5 yıllık sürücü belgesine, B sınıfı Sürücü belgesi için en az 7 yıllık sürücü belgesine sahip olduğuna ilişkin sürücü belgelerinin onaylı fotokopileri,

c-Sürücülere ait sağlık raporunu.

d-Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi.

7.1.2.a-Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları 12 yaşından küçük (12 Yaş dahil,) olduğuna ilişkin ve kullanım amacı okul servisi – ticari ibaresi bulunan ruhsatın onaylı fotokopisi

b-Her araca ait zorunlu Mali sorumluluk sigortası belgesi ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta Belgesi

c-İstekliler ihalesine teklif verdikleri ve uhdesinde kalan güzergahlarda 28.08.2007 tarihinde yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan araç bulunduracaklardır.

f-İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ve Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin, ( 7.1.1 deki a,b,c,d ve 7.1.2 deki a,b,c,d,e ) bentlerindeki yeterlilik kriterlerine ilişkin belgeler ilgililerden aranacak olup, ihale dosyasında bulundurulması zorunlu olmayıp, bu belgeler ihaleden sonra sözleşme esnasında yüklenici tarafından her araç için yarım kapak dosya içinde dosya üzerine araç plakası, sürücü adı soyadı, sürücü cep telefon numarası, rehber personel adı soyadı, rehber personel cep telefon numarası yazılarak dosyalar idareye ibraz edilecektir. Yükleniciler İhalede ihaleyi almaya hak kazanmış olsalar dahi Yanıltıcı belge sunan yüklenicilerin ihaleleri iptal edilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Şikâyete konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtilen hiçbir belge katılım ve yeterlik belgesi olarak istenmemiştir.

Teknik Şartname’de yer alan düzenleme incelendiğinde, idarece Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin sözleşmenin imzalanmadan önce yüklenici tarafından sunulması istenilen belgeler olduğu, söz konusu belgelerin işi yürütecek olan yüklenicinin işi gereklerine göre yürütmesi için ilgili mevzuat gereği bulundurması gereken belgeler niteliğinde olduğu ve bu belgelerin yeterlik belgesi olmadığı belirlenmiştir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin ihale dosyası kapsamında güzergah belgeleri bulunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “Yüklenici İle Taşıma İşinde Çalışacakların Sorumlulukları ve Uyacağı Esaslar” başlıklı 5’inci maddesinde “o)Yüklenicinin yukarıda belirtilen niteliklere haiz ve bu taşıma işinde kullanacağı araçların plaka numaraları ve modelleri sözleşme ekinde belirtilecektir. İdarenin yazılı müsaadesi olmadan Yüklenici bu taşıtları değiştiremeyecektir. Bu taşıtların ruhsat ve sürücü belgelerini de sözleşmeden önce İdareye verecektir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Araç Sürücülerinden İstenilen Belgeler” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1.3- İhaleye katılacak istekli firma ve tüzel kişiler kendilerine ait araçların (en az toplam araçların % 25) ruhsat fotokopilerini ihale dosyasında bulunduracaklar.” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’ye ilişkin düzenlemeler incelendiğinde, ihaleye katılacak isteklilerin kendilerine ait araçların (en az toplam araçların % 25) ruhsat fotokopilerini ihale dosyasında bulunduracakları, yüklenicinin ise taşıma işinde kullanacağı araçların plaka numaraları ve modellerinin sözleşme ekinde belirtileceği ve bu taşıtların ruhsat ve sürücü belgelerinin de sözleşmeden önce idareye verileceğinin belirtildiği, idare tarafından öğrenci taşıma işi yapacak olan araçların 59 plakalı olması gerektiğine ve isteklilerin teklif dosyası kapsamında kendilerine ait araçların (en az toplam araçların % 25) ruhsat fotokopilerinin 59 plaka araçlara ait olması gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı görülmüş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir. Ancak, 28.08.2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe uygun şekilde il bazında yayımlanan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Okul Servis Araçları (J Plaka) Hizmet Yönetmeliği uyarınca Belediye sınırları içerisinde öğrenci taşıma yapan araçların o ilin Trafik Tescil Müdürlüğü’nde kayıtlı olması, J plakaya sahip olması gibi işin ilgili mevzuatından kaynaklanan yasal yükümlüklere uyma zorunluluğu bulunduğundan, idarece ihale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce söz konusu belgeleri mevzuata uygun şekilde sunmasını istemesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.