Yabancı Uyruklu Hastaların Tedavi Gideri Nasıl Ödenir?

doktor-2

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı   :90192509-220.05-1010119/09/2014
Konu :Yabancı Uyruklu Hastaların
Tedavi Giderleri.

Bakanlığımıza intikal eden yazılardan, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu kapsamında tedavi olmak amacıyla Ülkemize gelen yabancı uyruklu hastalar ve yanlarında gelen refakatçilerin (en fazla iki kişi) tedavi, konaklama ve yol masraflarının ödenmesinde ödeme emri belgesine bağlanması gereken belgelerin neler olduğu ve söz konusu ödemelerin kim tarafından nereye yapılacağı hususlarında tereddüte düşüldüğü anlaşılmış olup konu hakkında uygulama birliğinin sağlanması için aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.

Bilindiği üzere, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 38 inci maddesi ile eklenen Ek 14 üncü maddesinde, “Ülkemizde tedavi talebinde bulunan ve bu talepleri Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen yılda en fazla dört yüz yabancı hastanın; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri kapsamında karşılanması mümkün olan giderleri ile gerektiğinde hastaların kendileri ve en fazla iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinin her biri için günlük olarak (1300) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara kadar olan konaklama giderleri ile gidiş-dönüş olmak üzere yol masrafları Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bütçesine bu amaçla konulacak ödenek tutarının aşılmaması ve tedavinin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile Devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması kaydıyla, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından karşılanır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (d) bendinde, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde, hastanın sevkine ilişkin belge, fatura ve yatan hastalar için hasta çıkış özetinin (epikriz), 27 nci maddesinde, uçakla yapılan seyahatlerde yolcu biletinin ödeme belgesine bağlanacağı belirtilmiş, 67 nci maddesinde ise Bakanlığın, mevzuat değişikliği nedeniyle ortaya çıkan yeni bir giderin bu Yönetmelikte değişiklik yapılıncaya kadar ödenmesinde, ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri giderin çeşidine göre ayrı ayrı belirlemeye yetkili olduğu düzenlenmiştir.

Buna göre;

1- Ülkemizde tedavi talebinde bulunan ve bu talepleri Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen hastalara ilişkin tedavi giderlerinin ödenmesinde; tedavi taleplerinin uygun görüldüğüne ilişkin yazı, fatura ve yatan hastalar için hasta çıkış özetinin (epikriz)ödeme emri belgesine bağlanması gerekmektedir.

2- Kendileri ve iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinin konaklama giderleri ile yol masraflarının ise görevlendirilecek harcama yetkilisi mutemedine avans veya kredi açılmak suretiyle ödenmesi, avansın mahsubunda ise uygun görüş yazısı, konaklamaya ilişkin fatura, (konaklama gideri gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçemez) uçakla yapılan seyahatlerde uçak bileti, diğer araçlarla yapılan seyahatlerde ise yolcu taşıma biletinin, muhasebe işlem fişine bağlanmak suretiyle mahsup işleminin yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bekir BAYRAKDAR
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM :

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna
81 İl Valiliğine (Defterdarlık)
Merkez Saymanlık Müdürlüklerine