Tamamlanmış Taşeron İhaleleri Ne Olacak

 

 

Tamamlanmış taşeron ihaleleri, taşerona devlet tarafından kadro verilmesi neticesinde, yapılmış olan ihalelerin iptal edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, KİK itiraz süreci de sonuçsuz kalacaktır….

 

Toplantı No : 2018/032
Gündem No : 67
Karar Tarihi : 06.06.2018
Karar No : 2018/UH.I-1154

BAŞVURU SAHİBİ:

Elpa Temizlik Sosyal Hizmetler Bilgisayar İnsan Kaynakları Sağlık Hizmetleri İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/527546 İhale Kayıt Numaralı “Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşlarımızın 01/01/2018-31/12/2020 Tarihli 36 Ay Süreli Bakım Elemanı Özel Hizmet Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 29.11.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşlarımızın 01/01/2018-31/12/2020 Tarihli 36 Ay Süreli Bakım Elemanı Özel Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Elpa Temizlik Sosyal Hizmetler Bilgisayar İnsan Kaynakları Sağlık Hizmetleri İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 22.11.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.11.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.12.2017 tarih ve 66830 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.12.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 09.05.2018 Tarih ve 2018/M.K.-165 sayılı Kurul Kararı üzerine yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/3123-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47.3’üncü maddesinde yer alan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.26’ncı maddesindeki açıklamaya aykırı olduğu, Türkiye İş Kurumu’ndan personel seçilmesinin isteklinin istihdam edeceği personeli seçme hakkını kısıtladığı, seçimin komisyon tarafından yapılmasının Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu,

 

2) Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde yer alan düzenlemelere göre işin bedelinin dönemler halinde ödeme yapılmadan devam edeceğinin bulunmasının mevzuata aykırı olduğu, işçi ücretlerinin ayın 1’i ile 10’u arasında ödenmesinin işçi lehine olduğu, işçilerin ücretlerinin geç ödenmesine ilişkin cezai şartın tarafların eşitliği ilkesine aykırılık teşkil ettiği, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34’üncü maddesinde işçiyi koruyan düzenlemelerin yer aldığı, işçiye ödenecek ücretin tarihinin idare tarafından belirlenmesinin ve bu tarihte ödeme yapılmadığı zaman yüklenicinin hakedişinden yapılmasının Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’nun 4’üncü maddesine aykırı olduğu,

 

3) İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde yapılan düzenleme ile tüm personelin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacağının düzenlendiği, resmi tatil günlerinin işçilerin hafta tatili gününe denk geldiği, ulusal bayram ve genel tatil günlerinin son gününün Cuma gününe denk gelmesi durumunda cumartesi gününün tatil olacağı, ulusal bayram ve genel tatil günlerinin güncellenmesi gerektiği, İdari Şartname’de 42 tam 9 yarım gün hesabının yapıldığı, saat hesabının belirlenmesinde 7,5, 9 veya 11 saat olabileceği, sağlıklı teklif oluşturmasına engel olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. (Değişik son cümle: 30/7/2003-4964/24 md.) Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

 

            İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşlarımızın 01/01/2018-31/12/2020 Tarihli 36 Ay Süreli Bakım Elemanı Özel Hizmet Alımı İşi

b) Miktarı ve türü: Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İL Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarımıza 2018-2019 ve 2020 mali yılları için toplam 144 bakım elemanı özel hizmet alımı işi.  Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Uşak Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Uşak Engelsiz Yaşam Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Uşak Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü Ve Uşak Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü” düzenlemesi,

 

            Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.a)İhale kayıt numarası:2017/527546

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Uşak Engelsiz Yaşam Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü

ç) İhalenin yapılacağı adres: Dikilitaş Mah.1.Huzurpark Sk No: 1 Uşak

d) İhale tarihi: 29.11.2017

e) İhale saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Uşak Engelsiz Yaşam Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü/Dikilitaş Mah. 1. Huzurpark Sok. No:1 Merkez/Uşak” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyası ve ekleri incelendiğinde, ihale konusu işin adının “Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşlarımızın 01/01/2018-31/12/2020 Tarihli 36 Ay Süreli Bakım Elemanı Özel Hizmet Alımı İşi” olduğu, itirazen şikâyete konu ihalenin idare tarafından 29.12.2017 tarihli yazı ile “…24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinde (geçici madde 23) 1. Fıkrasında “5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarında; ödemeleri merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden karşılanan 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar” denilmektedir.

Geçici madde 23 ç) bendinde “Birinci fıkra kapsamındaki işler için süreci devam eden ihaleler iptal edilir. İhalesi yapılmış ancak bu maddenin yayımı tarihinde ve bu tarihten sonra işe başlayacak şekilde imzalanmış olan sözleşmeler feshedilmiş sayılır ve bu maddenin yayımı tarihini takip eden yılın başından başlamak üzere bir yıl içinde talep etmesi halinde yükleniciye; işleme konu edilen sözleşmeye ilişkin olarak noterde ödenen damga vergisi, harç ve değerli kâğıt bedeli dışındaki masraflar sözleşmeyi imzalayan idarece, Kamu İhale Kurumu geliri olarak alınan tutar Kamu İhale Kurumunca, ihale kararı ve sözleşmeye ilişkin ödenen damga vergisi ve varsa noter harçları ile değerli kâğıt bedelleri ise tahsilatı yapan muhasebe birimi veya vergi dairesince iade edilir.” denilmektedir. Uşak Aile ve sosyal İl Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşlarımızın 01/01/2018-31/12/2018 tarihli 36 ay süreli bakım elemanı özel hizmet alımı işi 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesine (geçici madde 23) göre 2017/527546 İhale kayıt numaralı bakım ihalesi iptal edilmiştir.” bilgilerine yer verilerek 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127’nci maddesi gerekçe gösterilerek iptal edildiği anlaşılmaktadır.

 

İhale dokümanına yönelik olarak yapılan itirazen şikâyet başvurularında başvuru sahibinin iddialarının yerinde bulunması durumunda düzeltici işlem kararı verilmesi mümkün olmadığından, bu nitelikteki başvurulardan amaçlanan neticenin ihalenin iptal edilmesi olduğu açıktır. Başvuruya konu ihalenin 29.12.2017 tarihinde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127’nci maddesi gerekçe gösterilerek iptal edildiği ve böylece başvuru sahibi tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu ile amaçlanan neticenin gerçekleştiği, bu aşamada bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine yönelik olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine yer olmaması nedeniyle başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.