Stratejik Plan Nedir? Stratejik Plan Nasıl Hazırlanır?

kamu mali yönetimi-2

Stratejik Plan Nedir? Stratejik Plan Nasıl Hazırlanır?

Yayın: 26/5/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazete.

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idareleri kapsar.
(2) Yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetlerin hassasiyeti nedeniyle Millî Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının stratejik plan hazırlaması zorunlu değildir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kılavuz: Müsteşarlıkça yayımlanan, stratejik planlama kavramlarını ve stratejik planlama sürecine ilişkin usul ve esasları ortaya koyan, ihtiyaç ve gelişmelere göre güncelleştirilen belgeyi,
b) Mahallî İdare: Yetkileri belirli bir coğrafî alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri,
c) Müsteşarlık: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını,
ç) Strateji Geliştirme Birimleri: Strateji geliştirme başkanlıkları ve strateji geliştirme daire başkanlıkları ile strateji geliştirme ve malî hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükleri,
d) Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı,
e) Üst Yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye başkanını,
ifade eder.
Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Stratejik planlama sürecinde;
a) Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları sağlanır ve katkıları alınır.
b) Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür.
c) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır.
ç) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içinde; hesap verme sorumluluğunun gereklerini dikkate alarak çalışır.

İKİNCİ BÖLÜM
Stratejik Plan Hazırlamakla Yükümlü Kamu İdareleri
Geçiş takvimi
MADDE 6 – (1) Stratejik planlama çalışmalarının bu Yönetmelik kapsamındaki tüm kamu idarelerine yaygınlaştırılması ekteki aşamalı geçiş takvimi dâhilinde yürütülecektir. Kapsamdaki kamu idareleri ilk stratejik planlarını geçiş takvimine uygun olarak en geç 31/1/2009 tarihine kadar hazırlamakla yükümlüdür. Kamu idareleri hazırlık döneminde kaydettikleri gelişmeye bağlı olarak, geçiş takviminde belirtilen tarihten önce de ilk stratejik planlarını hazırlayabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Stratejik Planlama Sürecine İlişkin Takvim
Stratejik planların süresi, güncelleştirilmesi ve yenilenmesi
MADDE 7 – (1) Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar.
(2) Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir.
(3) Ayrıca;
a) Görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta değişiklik olması hâlinde ilgili kamu idaresinin,
b) Hükümetin değişmesi halinde mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinin,
c) Bakanın değişmesi halinde ilgili bakanlık ile bağlı ve ilgili kamu idarelerinin,
ç) Mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde ilgili mahalli idarenin,
d) Doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalımların vuku bulması hallerinde ilgili kamu idarelerinin,
stratejik planları yenilenebilir.
(4) Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır. Stratejik planın yenilenmesi kararı, yukarıdaki şartların oluşmasını müteakip en geç üç ay içinde alınır. Bu kararı takip eden altı ay içinde stratejik plan yenilenir.
(5) Stratejik planların yenilenmesinde bu Yönetmelik hükümlerine uyulur. Güncelleştirilme durumunda ise Müsteşarlığa ve Maliye Bakanlığına bilgi verilir.
Hazırlık dönemi ve programı
MADDE 8 – (1) Kamu idarelerinin stratejik planlama süreci hazırlık dönemi ile başlar. Üst yönetici tarafından bir iç genelge ile çalışmaların başlatıldığı duyurulur.
(2) Çalışmaların sevk ve idaresini yürütmek üzere strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde bir stratejik planlama ekibi kurulur. Stratejik planlama ekibi hazırlık dönemine ilişkin faaliyetleri ve zaman çizelgesini içeren bir hazırlık programı oluşturur.
(3) Hazırlık programında aşağıdaki hususlara yer verilir.
a) Stratejik planlama sürecinin aşamaları,
b) Bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler,
c) Aşama ve faaliyetlerin tamamlanacağı tarihleri gösteren zaman çizelgesi,
ç) Sorumlu birim ve kişiler,
d) Eğitim ihtiyacı,
e) Gerek duyulması hâlinde danışmanlık hizmeti ihtiyacı,
f) Planlama sürecinin gerektirdiği masraflar ile beşerî ve teknik kaynak ihtiyacı.
(4) İdareler, hazırlık programını oluştururken, geçiş takviminde bulundukları yeri, beşerî kaynaklarını, organizasyon yapısını, teknik donanımlarını, idare ölçeğini ve benzeri hususları dikkate alır.
(5) Kamu idareleri stratejik planlarını hazırlamaya başlamadan önce hazırlık programında yer alan tüm hususları gerçekleştirmek zorundadır.
Stratejik planların hazırlanması
MADDE 9 – (1) Hazırlık dönemini tamamlayan kamu idareleri, stratejik planlarını, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa, bu Yönetmeliğe, Kılavuza ve Müsteşarlıkça yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlar.
Bakanların sorumluluğu
MADDE 10 – (1) Bakanlar, bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı ve ilgili kamu idarelerinin stratejik planlarının kalkınma planlarına ve programlara uygun olarak hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Millî Eğitim Bakanına; mahallî idareler için İçişleri Bakanına aittir.
Üst yöneticilerin sorumluluğu
MADDE 11 – (1) Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Stratejik Planların Kalkınma Planı ve Programlarla İlişkilendirilmesi
Plan ve programlarla ilişki
MADDE 12 – (1) Kamu idarelerinin stratejik planları, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak hazırlanır.
(2) Kamu idareleri, stratejik planlarını hazırlarken orta vadeli programda yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler ile orta vadeli malî planda belirlenen teklif tavanlarını dikkate alarak yıllar itibarıyla amaç ve hedefler bazında kaynak dağılım tahmininde bulunur.
Planın değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Mahallî idareler dışındaki kamu idareleri, stratejik planlarını değerlendirilmek üzere stratejik planın kapsadığı dönemin ilk yılından önceki yılın ocak ayında Müsteşarlığa gönderir.
(2) Müsteşarlık, stratejik planları;
a) Kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygunluk,
b) Bu Yönetmelikte, Kılavuzda ve stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlerde belirtilen usul ve esaslara uygunluk,
c) Stratejik planda yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin birbirleri ile bağlantıları ve kavramsal tutarlılık,
ç) Diğer idarelerin stratejik planları ile uyum ve tutarlılık,
hususları açısından inceler.
(3) İnceleme sonucunda gerek görülen durumlarda hazırlanan değerlendirme raporu ilgili idareye üç ay içinde gönderilir.
Stratejik planlara son şeklinin verilmesi
MADDE 14 – (1) Müsteşarlıkça kamu idarelerine değerlendirme raporu gönderilmesi hâlinde, ilgili idare söz konusu değerlendirme raporunu dikkate alarak stratejik plana son şeklini verir ve sunulmaya hazır hâle getirir.
Stratejik planların sunulması
MADDE 15 – (1) Stratejik planlar, bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında Bakanın, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticinin onayını müteakip performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Maliye Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderilir.
(2) Stratejik planların birer nüshası, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Sayıştaya da gönderilir.
(3) Mahallî idareler ilgili meclis tarafından kabulünü müteakip stratejik planlarını İçişleri Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderir.
(4) Stratejik planlar kamuoyuna duyurulur ve kamu idarelerinin internet sitelerinde yayınlanır.
Performans programı
MADDE 16 – (1) Performans programları, stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Kamu idareleri performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlar.
(2) Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır.
(3) Performans programları Maliye Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderilir.
Performans göstergeleri
MADDE 17 – (1) Performans göstergeleri stratejik planlarda yer alır. Performans göstergelerinin tespitine ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık ile Maliye Bakanlığı tarafından birlikte belirlenir. Kamu idareleri, performans göstergelerini bu usul ve esaslar çerçevesinde oluşturur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tebliğler
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen hususlarla ilgili olarak gerektiğinde tebliğler çıkarmaya Müsteşarlık yetkilidir.
İlk hazırlık programı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Hazırlık programı, mahallî idareler ile Ek-1’deki geçiş takviminde I. Grupta yer alan idareler hariç olmak üzere, ilk stratejik planlar için bu Yönetmeliğin yayımını takip eden altı ay içinde bilgi için Müsteşarlığa gönderilir ve uygulamaya konulur.
Geçiş takvimi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İlk stratejik planların değerlendirilmek üzere Müsteşarlığa gönderileceği tarih ve kapsayacağı dönem için Ek-1’deki geçiş takviminde belirtilen tarihler geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek-1
KAMU İDARELERİNDE
STRATEJİK PLANLAMAYA
GEÇİŞ TAKVİMİ

I. Grup

İlk Stratejik Planın Değerlendirilmek Üzere Müsteşarlığa Gönderileceği Son Tarih
İlk Stratejik Planın Kapsayacağı Dönem
1- 1- Türkiye İstatistik Kurumu 31.12.2006 2007 – 2011
2- 2- Karayolları Genel Müdürlüğü 31.12.2006 2006 – 2010
3- 3- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 31.12.2006 2007 – 2011
4- 4- İstanbul Teknik Üniversitesi 31.12.2006 2006 – 2008
5- 5- Orta Doğu Teknik Üniversitesi 31.12.2006 2005 – 2010
6- 6- Hacettepe Üniversitesi 31.12.2006 2007 – 2011
7- 7- Boğaziçi Üniversitesi 31.12.2006 2004 – 2008
8- 8- Akdeniz Üniversitesi 31.12.2006 2007 – 2012
9- 9- Dokuz Eylül Üniversitesi 31.12.2006 2006 – 2010
10- 10- Yıldız Teknik Üniversitesi 31.12.2006 2006 – 2008
11- 11- Balıkesir Üniversitesi 31.12.2006 2006 – 2010
12- 12- Süleyman Demirel Üniversitesi 31.12.2006 2006 – 2010
13- 13- Savunma Sanayi Müsteşarlığı 31.12.2006 2007 – 2011
14- 14- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 31.12.2006 2007 – 2011
15- 15- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 31.12.2006 2005 – 2009
16- 16- Milli Prodüktivite Merkezi 31.12.2006 2006 – 2010
17- 17- Türk Patent Enstitüsü 31.12.2006 2007 – 2011

II. Grup

İlk Stratejik Planın Değerlendirilmek Üzere Müsteşarlığa Gönderileceği Son Tarih
İlk Stratejik Planın Kapsayacağı Dönem
1- 1- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 31.03.2007 2008 – 2012
2- 2- Özürlüler İdaresi Başkanlığı 31.03.2007 2008 – 2012
3- 3- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 31.03.2007 2008 – 2012
4- 4- Ankara Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
5- 5- Ege Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
6- 6- Çukurova Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
7- 7- Cumhuriyet Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
8- 8- Trakya Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
9- 9- Adnan Menderes Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
10- 10- Celal Bayar Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
11- 11- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
12- 12- Dumlupınar Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
13- 13- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 31.03.2007 2008 – 2012
14- 14- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
15- 15- Mersin Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
16- 16- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
17- 17- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
18- 18- Galatasaray Üniversitesi 31.03.2007 2008 – 2012
19- 19- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 31.03.2007 2008 – 2012
20- 20- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 31.03.2007 2008 – 2012
21- 21- Türkiye Bilimler Akademisi 31.03.2007 2008 – 2012
22- 22- Türkiye Adalet Akademisi 31.03.2007 2008 – 2012
23- 23- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 31.03.2007 2008 – 2012
24- 24- Türk Akreditasyon Kurumu 31.03.2007 2008 – 2012
25- 25- Türk Standardları Enstitüsü 31.03.2007 2008 – 2012
26- 26- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 31.03.2007 2008 – 2012
27- 27- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 31.03.2007 2008 – 2012
28- 28- İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi 31.03.2007 2008 – 2012
29- 29- Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 31.03.2007 2008 – 2012
30- 30- GAP Bölge Kalkınma İdaresi 31.03.2007 2008 – 2012
31- 31- Türkiye İş Kurumu 31.03.2007 2008 – 2012

III. Grup

İlk Stratejik Planın Değerlendirilmek Üzere Müsteşarlığa Gönderileceği Son Tarih
İlk Stratejik Planın Kapsayacağı Dönem
1- 1- Başbakanlık 31.01.2008 2009 – 2013
2- 2- Sayıştay 31.01.2008 2009 – 2013
3- 3- Maliye Bakanlığı 31.01.2008 2009 – 2013
4- 4- Ulaştırma Bakanlığı 31.01.2008 2009 – 2013
5- 5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 31.01.2008 2009 – 2013
6- 6- Emniyet Genel Müdürlüğü 31.01.2008 2009 – 2013
7- 7- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 31.01.2008 2009 – 2013
8- 8- Hazine Müsteşarlığı 31.01.2008 2009 – 2013
9- 9- Dış Ticaret Müsteşarlığı 31.01.2008 2009 – 2013
10- 10- Denizcilik Müsteşarlığı 31.01.2008 2009 – 2013
11- 11- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 31.01.2008 2009 – 2013
12- 12- Devlet Personel Başkanlığı 31.01.2008 2009 – 2013
13- 13- Gelir İdaresi Başkanlığı 31.01.2008 2009 – 2013
14- 14- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 31.01.2008 2009 – 2013
15- 15- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 31.01.2008 2009 – 2013
16- 16- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 31.01.2008 2009 – 2013
17- 17- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 31.01.2008 2009 – 2013
18- 18- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 31.01.2008 2009 – 2013
19- 19- Yükseköğretim Kurulu 31.01.2008 2009 – 2013
20- 20- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 31.01.2008 2009 – 2013
21- 21- İstanbul Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
22- 22- Karadeniz Teknik Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
23- 23- Atatürk Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
24- 24- Dicle Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
25- 25- Anadolu Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
26- 26- İnönü Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
27- 27- Fırat Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
28- 28- Ondokuz Mayıs Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
29- 29- Selçuk Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
30- 30- Uludağ Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
31- 31- Erciyes Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
32- 32- Gazi Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
33- 33- Marmara Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
34- 34- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
35- 35- Yüzüncü Yıl Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
36- 36- Gaziantep Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
37- 37- Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
38- 38- Afyon Kocatepe Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
39- 39- Gaziosmanpaşa Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
40- 40- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 31.01.2008 2009 – 2013
41- 41- Harran Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
42- 42- Kafkas Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
43- 43- Kırıkkale Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
44- 44- Kocaeli Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
45- 45- Muğla Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
46- 46- Mustafa Kemal Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
47- 47- Niğde Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
48- 48- Pamukkale Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
49- 49- Sakarya Üniversitesi 31.01.2008 2009 – 2013
50- 50- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 31.01.2008 2009 – 2013
51- 51- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 31.01.2008 2009 – 2013
52- 52- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 31.01.2008 2009 – 2013
53- 53- Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü 31.01.2008 2009 – 2013
54- 54- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 31.01.2008 2009 – 2013
55- 55- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 31.01.2008 2009 – 2013
56- 56- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 31.01.2008 2009 – 2013
57- 57- Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 31.01.2008 2009 – 2013
58- 58- T.C. Emekli Sandığı 31.01.2008 2009 – 2013
59- 59- Sosyal Sigortalar Kurumu 31.01.2008 2009 – 2013
60- 60- Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 31.01.2008 2009 – 2013

IV. Grup

İlk Stratejik Planın Değerlendirilmek Üzere Müsteşarlığa Gönderileceği Son Tarih
İlk Stratejik Planın Kapsayacağı Dönem
1- 1- Türkiye Büyük Millet Meclisi 31.01.2009 2010 – 2014
2- 2- Cumhurbaşkanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
3- 3- Anayasa Mahkemesi 31.01.2009 2010 – 2014
4- 4- Yargıtay 31.01.2009 2010 – 2014
5- 5- Danıştay 31.01.2009 2010 – 2014
6- 6- Adalet Bakanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
7- 7- İçişleri Bakanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
8- 8- Millî Eğitim Bakanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
9- 9- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
10- 10- Sağlık Bakanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
11- 11- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
12- 12- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
13- 13- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
14- 14- Kültür ve Turizm Bakanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
15- 15- Çevre ve Orman Bakanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
16- 16- Diyanet İşleri Başkanlığı 31.01.2009 2010 – 2014
17- 17- Gümrük Müsteşarlığı 31.01.2009 2010 – 2014
18- 18- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 31.01.2009 2010 – 2014
19- 19- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 31.01.2009 2010 – 2014
20- 20- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 31.01.2009 2010 – 2014
21- 21- Orman Genel Müdürlüğü 31.01.2009 2010 – 2014
22- 22- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 31.01.2009 2010 – 2014
23- 23- Ahi Evran Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
24- 24- Kastamonu Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
25- 25- Düzce Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
26- 26- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
27- 27- Uşak Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
28- 28- Rize Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
29- 29- Namık Kemal Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
30- 30- Erzincan Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
31- 31- Aksaray Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
32- 32- Giresun Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
33- 33- Hitit Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
34- 34- Bozok Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
35- 35- Adıyaman Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
36- 36- Ordu Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
37- 37- Amasya Üniversitesi 31.01.2009 2010 – 2014
38- 38- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 31.01.2009 2010 – 2014
39- 39- Vakıflar Genel Müdürlüğü 31.01.2009 2010 – 2014
40- 40- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 31.01.2009 2010 – 2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.