Sözleşme ve faturaların tek başına iş deneyim belgesi olarak değerlendirilemeyeceği

Toplantı No: 2016/016
Gündem No: 7
Karar Tarihi: 03.03.2016
Karar No: 2016/UY.III-683
Şikayetçi:
Kibaroğlu Mühendislik Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

İhaleyi Yapan Daire:

Pamukkale Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

09.02.2016 / 8395

Başvuruya Konu İhale:

2015/180672 İhale Kayıt Numaralı “Beton Parke Yol Kaldırım İnşaatı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Kibaroğlu Mühendislik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

Saraylar Mah. Enver Paşa Cad. No: 11 Kat: 2 Daire: 9 Merkezefendi/DENİZLİ

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Pamukkale Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı No: 234 20100 Pamukkale/DENİZLİ

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/180672 İhale Kayıt Numaralı “Beton Parke Yol Kaldırım İnşaatı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Pamukkale Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 19.01.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Beton Parke Yol Kaldırım İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Kibaroğlu Mühendislik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 26.01.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.02.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.02.2016 tarih ve 8395 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.02.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusundabulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/407 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif dosyasında sehven sunulan iş deneyim belgesi esas alınmadan özel sektör sözleşmesi ve ekinde sunulan 14 adet faturanın mevzuat kapsamında özel sektör iş deneyim belgesi olarak değerlendirilmesi gerektiği, sunulan sözleşme ve faturaların muhasebe yetkilisince kaşelendiği ve ıslak imza ile imzalandığı, noterlerin belgeye resmi şekil verme yetkisinin kanunla verildiği, devletin taraf olduğu sözleşmelerde ayrıca notere tasdik şartının aranmaması gerektiği, Kamu İhale Kanununda sözleşmeler için notere tasdik şartının aranmadığı, idarece verilmiş olan kesinleşen ihale komisyon kararının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’ncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde;ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’ncü maddesinde (1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

(2) Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir. Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “Belge için başvuru” başlıklı 45’nci maddesinde (1) İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar:

…..

b) Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri.

……” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinde (1) İş deneyim belgeleri, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla; yüklenicilere, yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere, mimar veya mühendis olmak şartıyla denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara, talepleri halinde, aşağıdaki hükümlere göre talep tarihini izleyen 30 gün içinde belge düzenlemeye yetkili mercilerce düzenlenir ve verilir. Düzenleme koşullarını taşımayan taleplerde, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeleriyle yazılı olarak bildirilir.

(2) Yüklenicilere;

…..

b) Yurtiçinde özel sektöre, yapılacak iş karşılığı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt ettikleri işler için, işi bitirmeleri durumunda “iş bitirme belgesi”, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi durumunda “iş durum belgesi”, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından,

düzenlenir ve verilir.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin a) Adı: Beton Parke Yol Kaldırım İnşaatı

…..

c) Miktarı (fiziki) ve türü: 24.000,00 m2 Beton Parke Yol Kaldırım İnşaatı” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’nci maddesinde 7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50‘inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı7.6’ncı maddesinde 27961 sayılı ve 11.06.2011 tarihli RESMİ GAZETE`de yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliği uygun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi`nde yer alan AV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1.Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Fakültesi Mimar Mezuniyet Belgesi iş deneyiminde benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

19.01.2016 tarihinde yapılan ihaleye ilişkin kesinleşen ihale komisyonu kararında başvuru sahibinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Yusuf Gülsoy üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklifi kapsamında iş deneyimini tevsiki amacıyla Geka Taahhüt ve Ticaret A. Ş. tarafından düzenlenen yüklenici iş bitirme ve yüklenici iş durum belgeleri, 20.10.2015 tarihli Geka Taahhüt ve Ticaret A. Ş. ile başvuru sahibi arasında imzalanan inşaat yapım sözleşmesi, sözleşmeye ilişkin 14 adet fatura ve SGK hizmet döküm belgesi sunduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre yapım işleri ihalelerinde isteklilerin iş deneyimin tevsiki amacıyla sunması gerektiği belgelerin sınırlı olarak belirlendiği, yurtiçinde özel sektöre yapılan işler için iş deneyim belgesinin düzenlenmesi talebiyle Yönetmeliğin 45’nci maddesinde düzenlenen gerekli belgeler eklenerek ilgili idarelere başvurulması gerektiği, özel sektöre gerçekleştirilen işler için iş deneyimin tevsiki amacıyla sözleşme, fatura ve SGK hizmet döküm belgesinin sunulamayacağı, sözleşme ve faturaların tek başına iş deneyim belgesi olarak değerlendirilemeyeceği, sunmuş olduğu iş deneyim (yüklenici-iş bitirme ve yüklenici-iş durum) belgelerinin yetkili idari merciler tarafından düzenlenmediği için mevzuata uygun olmadığı, sunmuş olduğu diğer belgelerin de iş deneyiminin tevsiki için kullanılamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.