Projeyi Hazırlayan Firma, Aynı İdarenin İmalat İhalesine Girebilir mi (Kik Kararı)

Toplantı No : 2016/019
Gündem No : 28
Karar Tarihi : 16.03.2016
Karar No : 2016/UY.III-785
Şikayetçi:
Enmon Enerji Montaş İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş.

İhaleyi Yapan Daire:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:

22.01.2016 / 4628

Başvuruya Konu İhale:

2015/135830 İhale Kayıt Numaralı “H.348 Referanslı 380 Kv‘Luk (32 Km) Çift Devre 3B 1272 Mcm İletkenli Eser Dgkçs – Kayaş E.İ.Hattının Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Enmon Enerji Montaş İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.,

Nasuh Akar Mah. 1405. Sok. No:3/5 Balgat Çankaya/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 Kat:15 06100 Çankaya/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/135830İhale Kayıt Numaralı “H.348 Referanslı 380 Kv‘Luk (32 Km) Çift Devre 3B 1272 Mcm İletkenli Eser Dgkçs – Kayaş E. İ. Hattının Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından 24.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “H.348 Referanslı 380 Kv‘Luk (32 Km) Çift Devre 3B 1272 Mcm İletkenli Eser Dgkçs – Kayaş E. İ. Hattının Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi” ihalesine ilişkin olarak Enmon Enerji Montaş İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin 07.01.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.01.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.01.2016 tarih ve 4628 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/250 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,31.12.2015 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen 28.12.2015 tarihli kesinleşen ihale kararına göre, işin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Bte Enerji San. ve Tic. A.Ş.nin belirlendiği, ancak ihale konusu işin, Kamu İhale mevzuatına aykırı şekilde, ihale konusu işin danışmanlık hizmetini yapan isteklinin üzerinde bırakıldığı, ihale konusu enerji iletim hattının; hat güzergah planı, hat plan-profilleri ile direk tevzi listesinin Bte Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlandığı ve TEİAŞ tarafından onaylandığı, hattın güzergahının tespiti, hat profilinin çıkarılması ve direk yerlerinin belirlenmesi işlerinin Bte Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapıldığını gösteren tüm belgelerin ihale dosyası içerisinde ihale dokümanı olarak yer aldığı, idarece projelerin ihale öncesinde tamamen değiştirildiği iddia edilse de H.348 referanslı projenin ihale dokümanları incelendiğinde hat güzergahının ve plan-profilinin Bte Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanan projenin aynısı olduğu, herhangi bir şekilde değiştirilmediği, TEİAŞ tarafından yalnızca direk tiplerinin belirlenmesi hususunda bir değişikliğin gerçekleştirildiği, ihale öncesinde hattın projesini yapan ve ihale hazırlık aşamaları ile ihaleye ilişkin diğer firmaların bilmesinin imkansız olduğu birçok ayrıntıyı önceden bilen, ihale konusu işin danışmanlığını yapmış olan Bte Enerji San. ve Tic. A.Ş.nin ihaleye katılması ve ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasının hukuka ve mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, ”hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü,

 

“İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddenin gerekçesinde “Kamu ihalelerinde şeffaflığın ve tarafsızlığın sağlanabilmesi amacıyla; ihale dokümanı hazırlığı, yaklaşık maliyet tespiti gibi ihale öncesi hazırlık işlemleri yapanlar, ihaleyi yürüten ve sonuçlandıran ihale komisyonları, ihale öncesi ve sonrası onay makamı olan ihale yetkilileri, ihale işlemlerine ilişkin aşamalarda bilgi sahibi olanlar, kamu ihalelerine girmekten geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar ile ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenlerin doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına herhangi bir şekilde ihalelere katılmaları önlenmektedir.

 

İhaleye katılacak istekliler arasında eşitlik ve rekabeti sağlamak ve ihaleye fesat karıştırılmasını önlemek üzere; ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerin o işin ihalesine katılması ve ihale konusu işin yüklenicilerinin o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılması engellenmiştir. Ayrıca, bu yasakların organik bağ içinde bulundukları şirketleri için de geçerli olması düzenlenmiştir.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’inci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanun’un Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

 

            “Danışmanlık hizmetleri” başlıklı 48’inci maddesinde, “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.” hükmü,

 

“İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2’nci ve 3’üncü maddeler ile istisna edilenler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir…” hükmü,

 

“Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı” başlıklı 61’inci maddesinde “Bu Kanun’un uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve malî yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 ve 60’ıncı maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır.” hükmü,

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Danışmanlık hizmetlerinin kapsamı” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.

 

(2) Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen yapımla ilgili hizmet işlerinin tamamı danışmanlık hizmetlerinin kapsamında olup, bu işler aşağıda sayılmıştır:

 

a) İmar planlarının hazırlanması.

 

b) Planlama, fizibilite ve yapılabilirlik etüdleri.

 

c) Yapımla ilgili sondaj –zemin etüdleri.

 

ç) Topoğrafya çalışmaları ve harita işleri (sayısal kadastral harita hizmetleri hariç).

 

d) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanması.

 

e) Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım hizmetleri.

 

f) Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım kontrollüğü.

 

g) Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetimi.

 

ğ) Yapım işi ihalesine ilişkin teknik şartname hazırlanması.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar ve alt yüklenicisi olamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.” hükmü,

 

İdari Şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:H.348 referanslı 380 kV‘luk (32 km) Çift Devre 3B 1272 MCM iletkenli Eser DGKÇS – Kayaş Eİ Hattının Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu:15.D.03.1000

c) Miktarı (fiziki) ve türü: H.348 referanslı 380 kV‘luk (32 km) Çift Devre 3B 1272 MCM iletkenli Eser DGKÇS – Kayaş E.İ. Hattının Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi

Galvanizli demir direklerin temini ve montajı, 1272 MCM PHEASANT iletkenlerin temini ve tel çekimi, 24 fiberli G-652 D standardında OPGW koruma iletkeni temini ve tel çekimi, 96 mm2 çelik koruma iletkeni temini ve tel çekimi, AACSR koruma iletkeni temini ve tel çekimi, OPGW, 96 mm2 çelik ve AACSR koruma iletkenlerinin hırdavatları temini ve montajı, izolatörlerin temini ve montajı, iletken hırdavatlarının temini ve montajı, ikaz kürelerinin temini ve montajı, direk yerlerinde zemin etüdü yapılması, direk temellerinin yapımı, yüksekliği 30 m’ nin üzerindeki direklerin toprak kulelerinin boyanması ve yüksekliği 30 m’ nin üzerindeki koruma iletkenine ikaz kürelerinin takılması işleri yapılacaktır.

 

Tesis için gerekli olan direk imalatı ve montajı, iletken, izolatör, iletken ve koruma teli hat hırdavatları, damperler, OPGW, 96 mm2 çelik ve AACSR koruma telleri, koruma teli bağlantı malzemeleri, ikaz küreleri vs. hattın komple tesisi için gerekebilecek her türlü malzeme temini ve hattın komple tesisi işi yüklenici tarafından yapılacaktır. TEİAŞ’ın tasarımına göre direk imalatı, direk yerlerinde zemin etüdü yapılması, direk temelleri, komple tel çekimi, her türlü malzemenin kabul ve gerekirse tip testleri, nakliye, şantiyede korunması ve depolanması, işletmeye alma işlerinin tamamı yüklenicinin sorumluluğunda olup, hat TEİAŞ’ın teknik kriterlerine uygun koşullarda çalışır durumda teslim edilecektir.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:ANKARA” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartnameler.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK015.3/Y: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5/Y: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK021.0/Y: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK023.1/Y: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.2/Y: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.3/Y: Avans Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.0/Y: Banka Referans Mektubu, Standart Form-KİK026.1/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK026.2/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum), Form-KİK027.0/Y: İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK028.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK028.2/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK029.1/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK029.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK030.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Form-KİK030.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Standart Form-KİK031.1/Y: İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Form-KİK031.3/Y: Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK024.1/Y: Bilanço Bilgileri Tablosu

e) 3 adet analiz formatı,

f) Birim Fiyat Analiz Formu (Galvanizli demir direk),

g) Birim Fiyat Analiz Formu (Çift Devre Faz iletkeni temini ve tel çekimi),

ğ) Birim Fiyat Analiz Formu (2PA Tipi Direk İçin İyi Zemin Direk Temeli),

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

 

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 10’uncu maddesinde “…10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

 

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” düzenlemesi yer almaktadır.        

 

28.12.2015 tarihli ihale komisyon kararı incelendiğinde; ihalenin 24.11.2015 tarihinde gerçekleştirildiği, ihalede 14 istekli olabilecek tarafından ihale dokümanı alındığı/indirildiği, 12 istekli tarafından ihaleye teklif sunulduğu ve bu tekliflerden 11’inin geçerli teklif olarak kabul edildiği, tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesi neticesinde geçerli tüm tekliflerin sınır değerin üzerinde olduğu ve ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin Bte Enerji San. ve Tic. A.Ş., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak ise Enmon Enerji Montaj İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

04.02.2016 tarihli ve 2659 sayılı yazı ile idareden “1- Teknik Şartname ve ekleri, 2- Projeler, 3- İş kapsamında veya ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ihale üzerinde bırakılan Bte Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından sağlanan proje, hizmet vs. bulunup bulunmadığı, bulunuyor ise söz konusu belgeler…” talep edilmiştir.

 

İdarece 10.02.2016 tarihli ve 14706 sayılı yazı ekinde gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde; idarece gönderilen belgeler arasında Teknik Şartnameler ve ekleri, Güzergah Planı, Profil ve Direk Tevzi listesine ve “ İş kapsamında veya ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ihale üzerinde bırakılan Bte Enerji San. ve Tic. A.Ş. firması tarafından sağlanan proje hizmet vs. yoktur. İhale dokümanları ve projeler Teiaş’ca hazırlanmıştır.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İdare tarafından 10.02.2016 tarihli ve 14706 sayılı yazı ekinde gönderilen ve İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 5’inci maddesi kapsamında yer alan düzenlemeler doğrultusunda ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen” 380 kV Çift Devre Eser DGKÇS-Kayaş 380 TM, 380 kV Tek ve Çift Devre Kayaş TM – Gölbaşı TM E.İ. Hattı Güzergah Planı” ile “380 kV Çift Devre 3B 1272 MCM Eser DGKÇS-Kayaş 380 TM E.İ. Hattı Profil ve Plan” projelerin antet kısmında “Yapımcı Firma” bölümünde Farcan Enerji Üretim A.Ş.nin, “Proje” kısmında Bte Enerji San. ve Tic. A.Ş.ye ilişkin bilgilerin yer aldığı, söz konusu güzergah planının 25.01.2013 tarihinde “Etüt ve Proje Müdürü” Kemal Hür”ün imzası ile TEİAŞ tarafından onaylandığı, “Profil ve Plan”lara ilişkin projelerin ise 31.01.2013 tarihinde TEİAŞ’ça tasdik edildiği ve 03.02.2015 tarihinde yine TEİAŞ’ça tadilen tasdik edildiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

18.02.2016 tarihli ve 424 sayılı yazı ile “…1)Bte Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanan ve 31.01.2013 tarihinde TEİAŞ’ça onaylanan projeler,
2 )Bte Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanan projeler dikkate alındığında Bte Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen işlerin neler olduğu, idarece gerçekleştirilen revizyon neticesinde projelerin hangi kısımlarında hangi değişikliklerin gerçekleştirildiği, hangi kısımlarının orijinal şekliyle korunduğunun tablo marifetiyle belirtilmesi,
3 ) 31.10.2012 tarihli Farcan Enerji Üretim A.Ş. ile TEİAŞ arasında düzenlenen bağlantı anlaşması, söz konusu anlaşma kapsamında Farcan Enerji Üretim A.Ş. adına BTE Enerji A.Ş.’ye yer teslimi yapılmasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler”
idareden talep edilmiştir.

 

İdare tarafından 25.02.2016 tarihli ve E.21628 sayılı yazı ekinde gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde;

 

            “Bilgi” başlıklı belgede, “TEİAŞ tarafından belirlenen hattın güzergahına göre 31.10.2012 tarihli bağlantı anlaşması kapsamında BTE AŞ tarafından hazırlanan arazinin topoğrafyasına ait profillerden faydalanılarak, aradan geçen süreçte güzergahta oluşan yeni yapılaşma, yol, hat vb. değişikliklerde dikkate alınarak 1272 MCM PHEASANT iletkene ait direklerin kullanma koşullarına ve kriterlerine göre TEİAŞ’ça projeler yeniden hazırlanmıştır. İhaleye çıkılan projelerin müellifi TEİAŞ’dır…ihaleye çıkılan projenin ilk proje ile herhangi bir ilgisi yoktur ve tamamen farklı bir projedir. Bundan ötürü de herhangi bir onaya ihtiyaç duyulmamıştır.” ifadelerine yer verildiği,

 

            “Projede Bulunan Yapım İşi Karakteristik İş Kalemleri” başlığı altında düzenlenen tabloda yer verilen iş kalemlerinin daha önce BTE Enerji A.Ş. tarafından hazırlanan projelerden farklılık arz ettiğinin ifade edildiği,

 

            TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile Farcan Enerji Üretim A.Ş. arasında 31.10.2012 tarihinde imzalanan “Bağlantı Anlaşması”na yer verildiği, söz konusu anlaşmanın “Hizmet Alımı” başlıklı 13’üncü maddesinde “Teiaş ile kullanıcı, önceden birbirlerinin yazılı onayını almaksızın, bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini hizmet alımı yoluyla başkalarına gördürebilir…Hizmet alımında bulunan kullanıcı, bu durumu uygulamanın başlamasından en geç en az üç gün öncesinden TEİAŞ’a yazılı olarak bildirecektir.” hükmünün yer aldığı, bu hüküm uyarınca Farcan Enerji Üretim A.Ş. tarafından Bağlantı Anlaşmasına konu olan “1– 380 kv 31 km. 2x(3Bx954) MCM iletkenli (FARCAN) ESER DGKÇS – KAYAŞ 380 TM, …” E.İ. hatlarının projelendirme dahil anahtar teslim olarak yapılması öngörülen tesisin BTE Enerji A.Ş.  tarafından yapılmasının planlandığı, bu nedenle enerji iletim hatlarının güzergah seçimi ile yer tesliminin BTE Enerji A.Ş.ye yapılmasının TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nden talep edildiği,

 

            “380 kv 2x(3Bx954) MCM ESER DGKÇS – KAYAŞ TM E.İ HATTI” başlıklı BTE Enerji A.Ş. tarafından Bağlantı Anlaşması kapsamında hazırlanan ve 31.01.2013 tarihinde onaylan projeler ile ihale dokümanı kapsamında yer alan “380 kv 2x(3Bx1272) MCM ESER DGKÇS – KAYAŞ TM E.İ HATTI” başlıklı projelere yer verildiği görülmüştür.

 

            “380 kv 2x(3Bx954) MCM ESER DGKÇS – KAYAŞ TM E.İ HATTI” başlıklı BTE Enerji A.Ş. tarafından Bağlantı Anlaşması kapsamında hazırlanan projeler incelendiğinde; projenin antet kısmının “İşveren” bölümünde “Farcan Enerji Üretim A.Ş.”ye, “Proje” bölümünde ise “BTE Enerji A.Ş.”ye ilişkin bilgilere yer verildiği ve projenin 31.01.2013 tarihinde TEİAŞ’ça tasdik edildiği anlaşılmıştır.

 

            İhale dokümanı kapsamında yer alan “380 kv 2x(3Bx1272) MCM ESER DGKÇS – KAYAŞ TM E.İ HATTI” başlıklı projeler incelendiğinde; projenin antet kısmının “İşveren” bölümünde “Farcan Enerji Üretim A.Ş.”ye, “Proje” bölümünde ise “BTE Enerji A.Ş.”ye ilişkin bilgilere yer verildiği, projenin 31.01.2013 tarihinde TEİAŞ’ça tasdik edildiği ve 03.02.2015 tarihinde yine TEİAŞ’ça tadilen tasdik edildiği anlaşılmıştır.

 

            Her iki proje birbiriyle karşılaştırıldığında; proje kapsamında inşaa edilmesi öngörülen 78 adet elektrik iletim hattı direğine ilişkin direk tiplerinin tamamında değişikliğe gidildiği, “BTE Enerji A.Ş.” tarafından hazırlanan projede yer verilen “Karşıt Ağırlık”ların ihale dokümanı kapsamında yer verilen projelerin direk tiplerinde değişikliğe gidilmesi sebebiyle projeden çıkarıldığı, 11 adet elektrik iletim hattı direğinin “Ayak İlaveleri”ne ilişkin bilgilerde, 3 adet elektrik iletim hattı direğinin “Askı ve Gergi Kotu”na ilişkin bilgilerde, 6 adet elektrik iletim hattı direğinin “Gövde İlavesi”ne ilişkin bilgilerde, 1 adet elektrik iletim hattı direğinin “Traverse Kadar Gövde Yüksekliği”ne ilişkin bilgilerde, 1 adet elektrik iletim hattı direğinin “Merkez Kot Farkı, A. Ayağı Kot Farkı”na ilişkin bilgilerde, projenin “Açıklık, Rüzgar Açıklığı, Ağırlık Açıklığı”na ilişkin 7 farklı kısmında yer alan bilgilerde, projenin “Direk Baştan Mesafesi, Atlama”ya ilişkin 2 farklı kısmında yer alan bilgilerde değişikliğe gidildiği anlaşılmış olup “BTE Enerji A.Ş.” tarafından hazırlanan projede yer verilen “Açıklık, Rüzgar Açıklığı, Ağırlık Açıklığı, Hat Açısı, Some No, Direk Baştan Mesafesi, Atlama, İletken Bağlantısı, Toprak Teli Bağlantısı, Amortisör Opgw Toprak Teli, Amortisör Aacsr-Ehs Toprak Teli, İkaz Küresi, Ara Tutucu İletken, Traverse Kadar Direk Yüksekliği, Gövde İlavesi, Merkez Kot Farkı, A. Ayağa Kot Farkı, Ayak İlaveleri, Askı ve Gergi Kotu”na ilişkin bilgilerde yukarıda yer verilen değişiklikler haricindeki verilerin ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen projelerde yer alan verilerle bire bir uyumlu olduğu dolayısıyla ihaleye çıkılmadan önce BTE Enerji A.Ş.nin şikayete konu ihaleye ilişkin bilgileri haiz olduğu, bu durumunda BTE Enerji A.Ş. lehine avantaj sağlayacağı anlaşılmaktadır.

 

            Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler dikkate alındığında ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen başvuruya konu ihaleye ait projelerin TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile Farcan Enerji Üretim A.Ş. arasında 31.10.2012 tarihinde imzalanan “Bağlantı Anlaşması” çerçevesinde BTE Enerji A.Ş. tarafından hazırlandığı, 31.01.2013 tarihinde TEİAŞ’ça tasdik edildiği ve 03.02.2015 tarihinde yine TEİAŞ’ça tadilen tasdik edildiği anlaşılmıştır.

 

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapanların o işe ilişkin ihaleye katılamaması, Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkeler çerçevesinde ihaleye katılacak olanlar arasında eşitliği ve rekabeti sağlamak bakımından önem taşımakta olup bu husus Kanun’un 11’inci maddesinde ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerin bu işin ihalesine katılamayacağı belirtilmek suretiyle hüküm altına alınmıştır. Anılan maddenin gerekçesinde de bu durumun ihaleye katılacak istekliler arasında eşitlik ve rekabeti sağlamak ve ihaleye fesat karıştırmasını önlemek amacıyla olduğu ifade edilmiştir.

 

İdare tarafından şikâyetin ihale konusu yapım işine ilişkin danışmanlık hizmetleri kapsamında yer alan ihale konusu işe ilişkin projelerin ayrı bir ihale kapsamında temin edilmediği ve ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen projelerde revizyona gidildiği gerekçesiyle şikâyeti uygun bulmadığı anlaşılmıştır. Ancak Kanun’un 11’inci maddesinde, ihale konusu işin danışmanlık hizmetinin yine “bu Kanun’da belirlenen bir ihale usulü ile” gerçekleştirilmiş olması gibi sınırlayıcı bir şarta bağlanmadığı, ikincil mevzuatta bu hususa ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği, ihaleye katılıp katılamama hususunun, danışmanlık hizmetinin gerçekleştirilme yöntemine göre değil de yapılan işin niteliğine göre belirlenmesi gerektiği değerlendirilmekle birlikte ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen başvuruya konu ihaleye ait projelerin TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile Farcan Enerji Üretim A.Ş. arasında 31.10.2012 tarihinde imzalanan “Bağlantı Anlaşması” çerçevesinde BTE Enerji A.Ş. tarafından hazırlandığı, 31.01.2013 tarihinde TEİAŞ’ça tasdik edildiği ve 03.02.2015 tarihinde yine TEİAŞ’ça tadilen tasdik edildiği, idarenin iddia ettiği gibi projelerin tamamen değiştirilmediği, proje kapsamında yapımı öngörülen elektrik iletim hattı direklerinin tipleri ile direk tiplerinde gerçekleştirilen değişiklik neticesinde ihtiyaç duyulan hususlarda revizyona gidildiği ancak projeler üzerinde yer alan bilgilerin büyük kısmının Bağlantı Anlaşması çerçevesinde BTE Enerji A.Ş. tarafından hazırlanan projeler ile bire bir uyumlu olduğu, dolayısıyla ihaleye çıkılmadan önce BTE Enerji A.Ş.nin şikayete konu ihaleye ilişkin bilgileri haiz olduğu, bu durumunda BTE Enerji A.Ş. lehine avantaj sağlayacağı ve ihaleye katılan istekliler arasındaki eşitlik ve rekabeti ortadan kaldıracağı dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 4734 sayılı Kanun’un “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edildiği, söz konusu durumun anılan Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde sayılan haller arasında yer aldığı anlaşılmış olup anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve hakkında yukarıda aktarılan Kanun hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve adı geçen istekli hakkında 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesine göre işlem tesis edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.