Pasaport Bedellerinin Vergi Daireleri veya Vergi Dairesi Adına Tahsile Yetkili Kılınmış Bankaların Yurt Genelindeki Şubelerince Tahsil Edilmesine İlişkin Genel Yazı

pasaport-4

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı     :B.07.0.MGM.0.20/500-2/13629                                                                    09/10/2010

Konu   :

İlgi : a) 01/06/2010 tarihli ve B.07.0.MGM.0.20/500-2/7643 sayılı yazı.

  1. b) 16/07/2010 tarihli ve B.07.0.MGM.0.20/500-2/10243 sayılı yazı.

İlgi (a) genel yazımızla, 01/06/2010 tarihinden itibaren pasaportların zimmetle verilmesi, ücretlerin tahsil edilmesi, zimmet kaydının kapatılması ve hatalı düzenlenen pasaportlara ilişkin işlemler ile pasaport bedellerinin T.C. Ziraat Bankası Şubelerince tahsil edilerek Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğünün banka hesabına aktarılmasının ne şekilde yapılacağı, ilgi (b) genel yazımızla da, fazla ve yersiz yatırılan pasaport bedelinin ret ve iade işlemlerinin hangi muhasebe birimleri tarafından yapılacağı duyurulmuştu.

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesindeki, bu Kanun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir hükmüne istinaden, pasaport bedellerinin pasaport harçları ile birlikte vergi dairelerince veya vergi dairesi adına yetkili kılınmış bankaların yurt genelindeki şubelerince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi ve fazla veya yersiz tahsilatlara ilişkin ret ve iade işlemlerinin de yine vergi dairelerince yerine getirilmesi Bakanlık Makamının 31/08/2010 tarihli Onayı ile uygun görülmüştür.

Anılan Onay uyarınca pasaport bedellerinin, pasaport harçlarını tahsile yetkili vergi dairelerince veya vergi dairesi adına tahsile yetkili kılınmış bankaların yurt genelindeki şubelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilmesi ve buna ilişkin işlemlerin aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmesi uygun görülmüştür.

Buna göre;

1- Pasaport bedelleri 20/10/2010 tarihinden itibaren vergi dairelerine veya vergi dairesi adına tahsile yetkili kılınmış bankaların yurt genelindeki şubelerine ödenecek ve yapılan tahsilatlar, vergi dairelerince “03.01.01.09-Pasaport Satış Bedeli” gelir ekonomik kodu kullanılarak bütçeye gelir kaydedilecektir.

2- Fazla ve yersiz tahsil edilen pasaport bedellerine ilişkin ret ve iade işlemlerinin ise, tahsilatı yapan vergi dairelerince, bir taraftan 630-Giderler Hesabının “12.03.01.01-Mal Satış Gelirleri” ayrıntı koduna borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya
333-Emanetler Hesabının “02.99.99-Diğerleri” ayrıntı koduna alacak, diğer taraftan
810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabının “03.01.01.09-Pasaport Satış Bedeli” ayrıntı koduna borç, 805-Gelir Yansıtma Hesabına alacak kaydedilmek suretiyle muhasebe kayıtları gerçekleştirilecektir.

3- Emniyet müdürlüklerindeki muhasebe yetkilisi mutemetlerince, pasaport bedeli olarak yapılan tahsilatın tamamı 19/10/2010 tarihi itibariyle Pasaport Tahsilat Hesabı 2’ye havale edilmek üzere mahallindeki T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden herhangi birine yatırılacak ve bu tarihten sonra pasaport bedeli adı altında herhangi bir tahsilat yapılmayacaktır.

4- Pasaport bedelinin tahsilinde kullanılmak üzere muhasebe müdürlükleri ile malmüdürlüklerinden muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından alınan muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı ile muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa defteri ilgili muhasebe birimine iade edilecektir.

5- Uygulama alanı kalmayan ilgi (b) yazımız 20/10/2010 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve pasaport bedeli ile ilgili yapılacak olan iş ve işlemlerin iliniz dahilindeki muhasebe birimleri ile il/ilçe emniyet müdürlüklerine bildirilmesi hususunda gereğini arz ve rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM :

İçişleri Bakanlığına (Em. Gen. Müd.lüğü)

Gelir İdaresi Başkanlığına

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Darphane ve Damga Matbaası Say. Müd.lüğüne

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.