Özel Hizmet Tazminatı Kimlere Verilir?

 

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

 

657 Md. 213’den sonra gelen (9.4.1990-KHK 418/8 ile değişik) Ek Madde (5.7.1991-KHK 433/4 ile değişik) A ve eklenen H bölümü

 

-9.4.1990-KHK 418 Geçici Md.1

 

-30.12.1991 – 91/2574 Bakanlar Kurulu Kararı

 

-Görevin önemi, görevlinin sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak Devlet memurlarına, en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarının değişik  oranların uygulanması suretiyle  yapılan aylık ödemedir.

 

– En yüksek devlet memuru aylık göstergesi=1500

En yüksek devlet memuru ek göstergesi    =8000

Toplam Gösterge    9500

Hesaplanması=9500 x  Cari Katsayı x Tazminat Oranı

 

 

-ÖzeI hizmet tazminatının hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara ödeneceği miktarı, ödeme usul ve esasları her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.

 

-ÖzeI hizmet tazminatı damga vergisi hariç, her hangi bir vergiye tabi değildir.

 

 

Özel Hizmet Tazminatı

 

 1. a) Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlarla üst yönetim görevi yapan personelden;
 2. Birinci derece kadrolarda bulunanlar için %345 ine,
 3. İkinci derece kadrolarda bulunanlar için %100 üne,
 4. Üçüncü derece kadrolarda bulunanlar için %80 ine,
 5. Dördüncü derece kadrolarda bulunanlar için %70 ine,
 6. Beş, Altı ve Yedinci derecelerden aylık alan Şube Müdürü, Müdür, Sayman (Muhasip ve muhasebeci kadrosunda olanlar dahil), Başkan ve bunların yardımcıları için %60 ına,”

 

 

 

 1. b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;
 2. Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistanlık görevini yapanlar ile Uzman Tabipler için %215’ine,
 3. Diğer dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları için %145 ine,
 4. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için %100 üne,
 5. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için %72 sine,
 6. Ortaokul dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için %60 ına,

 

Ancak, Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.

 

-Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden; kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece uzman tabipler için 90, diğerleri için 75 puana kadar, diğer yörelerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara ise 15 puana kadar ilave ödeme yapılabilir.

 

 1. c) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;

 

 1. Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları için %145’ine, Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (Bunlardan Müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4 üncü derecelerden aylık alan ve Kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara bu projelerde çalıştıkları sürece ayrıca %30 una,

 

Ancak, bu hükme göre ilave ödeme yapılacak toplam personel sayısı, ilgili kurumun belirtilen kariyerleri haiz toplam personel sayısının %10 unu geçemez. (Hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilir.)

 

 1. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için %100 üne,

 

 1. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için %72 sine,

 

-Ancak, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.

 

-Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara, bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ayrıca 35 puana kadar ilave yapılabilir.

 

 1. d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar için %135 ine,
 2. e) Başbakanlık Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için %230 una,
 3. f) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcıları ile Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı merkez denetim elemanları için %210 una,
 4. g) Bakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız genel müdürlük (mahalli idarelere bağlı genel müdürlükler hariç) Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ve Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil kadrolarda görevli Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcıları, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Başmüfettişi, Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları için %195 ine,
 5. h) Başbakanlık Uzmanları, D.P.T. Planlama Uzmanları, Hazine Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Devlet Bütçe Uzmanları, Maliye Bakanlığı Vergi, Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri, Büyükşehir Belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, İlköğretim Müfettişleri ile Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri ve bunların yardımcıları için %130 una,
 6. i) Mali Suçları Araştırma Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Maliye Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları, Çevre Uzmanları, Tüketici ve Rekabet Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Gümrük Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların A.T. Uzmanları, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uzmanları ile bunların Yardımcıları için % 120 sine,

 

 1. j) Diğer Belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Yüksekokul mezunu olmak şartı ile Belediye İktisat Müfettişleri, Büyükşehir Belediyeleri Hesap İşleri Murakıpları ve bunların Yardımcıları için %100 üne, k) İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları ve bunların Yardımcıları için %75 ine,

 

 1. l) Dışişleri meslek memurlarından (aday meslek memurları dahil);

 

 1. 1-2 nci derecelerden aylık alanlar için %140 ına,

 

 1. 3-6 ncı derecelerden aylık alanlar için %125 ine,

 

 1. 7-9 uncu derecelerden aylık alanlar için %105 ine,

 

 1. m) M.İ.T. fiili kadrosuna dahil personel için %345 ine

 

 

2017 Özel Hizmet Tazminatı

Bakanlar Kurulu, 2006 yılında yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin 2017 yılında da uygulanmasına devam olunmasını kararlaştırdı.

“Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2017 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar” Resmi Gazetenin bugünkü 2.Mükerrer (31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 sayılı 2. Mükerrer)  sayısında yayımlandı.

Bugün yayımlanan 2016/9670 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre;

**17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2017 yılında da devam olunacak.

**Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme ve yok etme hizmetlerinde çalışanlara, Özel Harekat Timlerinde fiilen hizmet görenlere, panzer ve zırhlı taşıtlarda fiilen çalışanlara, polis havacılık harekat birimlerinde fiilen görev yapan hava trafik kontrolörleri ve enformasyon görevlilerine, Kriminal Polis laboratuarları ile bu işlevi gören teknik bürolarda fiilen görev yapanlara, uçuş tazminatından yararlanan pilotlara ödenen ek temininde güçlük zammının ödenebileceği toplam en çok personel sayısı 39.500’den, 50.000’e yükseltildi.

 

Bugün yayımlanan Karar

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2017 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2017 yılında da devam olunur.

(2) Aynı Kararın Eki (I) sayılı “İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı” Cetvelinin “(H) Kurumsal Bölüm”ünün “Emniyet Genel Müdürlüğü” kısmının Dip Not 2 nci sırasında yer alan “(39500)” ibaresi “(50000)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar  1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.