Milli Komitenin imar planı yapma yetkisi

imar-8

Atatürk’ün doğumunun 100 üncü yılının kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi kurulması hakkında kanuna göre Milli Komitenin plan yapma yetkisi;

Atatürk Kültür Merkezi Ankara’da kurulur. Atatürk Kültür Merkezi alanı; Ankara İmar Planında bu amaca ayrılmış olan ve tasdikli ekli krokide gösterilen yerlerdir. Bu alan içerisinde; Milli Mücadele tarihini, Türk Halk Kültürünü ve sanatlarını tanıtan yerler ve çeşitli müzeler, çeşitli sahneler ve toplantı salonları, sergi alanları, arşiv ve kitaplıklar, atölyeler ve benzeri yerlerden meydana gelen Atatürk Kültür Merkezi ile Milli Komitece saptanacak tesis ve alanlar bulunur. Bunların dışında Atatürk Kültür Merkezi alanına hiçbir yapı yapılamaz.

Atatürk Kültür Merkezi olarak tespit edilen alan içindeki taşınmaz mallardan özel idareye, belediyeye veya katma bütçeli daireler ile diğer kamu müesseselerine ait olanlar her türlü unsurları ile birlikte bu işe tahsis edilmek üzere Kültür Bakanlığının talebi üzerine Hazine adına tescil edilir.

Ekli krokide sınırları belirlenen alan içinde kalan özel mülkiyete ait yerler hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın acele istimlâk kararı alınmış sayılır ve 6830 sayılı İstimlâk Kanununun hükümleri uygulanır.

Ancak bu kamulaştırmalar hakkında 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 23 üncü maddesi hükmü uygulanmaz.

Bu Kanun kapsamına giren taşınmaz malların vergi borçları tescil işlemlerinin yapılmasına engel teşkil etmez. Söz konusu taşınmaz malların vergi borçları kamulaştırma bedellerinden mahsup edilir.

Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla taşınmaz malların ifraz, tevhit ve tescil işlemleri (Mali Denge Vergisi ve Değer Artış Vergisi hariç) ile ihale, sözleşme ve ruhsatnameler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Atatürk Kültür Merkezi Alanı içerisinde yer alacak bütün tesis ve alanların yönetimi bir yasa ile bunların bakım, onarım ve işletilmesi bir tüzükle düzenlenir.

Milli Komite:

Bu Kanunda öngörülen amaca ulaşmak için hedefleri tespit etmek ve Kutlama Koordinasyon Kurulunun hazırlayacağı plan ve program tasarılarını onaylamak ve çalışmaların genel gözetimini yapmak üzere, Devlet Başkanı nezdinde bir Milli Komite kurulur. Devlet Başkanı toplantıya katılmadığı takdirde, Başbakan Milli Komite Başkanlığı görevini yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.