MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

personel alımı

Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24178

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmelik, Maliye Bakanlığının yer değiştirmeye tabi personelinin yer değiştirme suretiyle atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak, atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, atamaları merkezden yapılan personelden yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olanlar ile Yönetmeliğin (Değişik ibare:R.G.3/4/2008-26836) 22, 24 ve 25 inci maddelerinde yer alan personelin, atanmalarına esas olacak kuralları ve bunlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen:
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
b) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,
c) Yer değiştirme suretiyle atanma: Yönetmeliğe tabi personelin, bu Yönetmelikle tesbit edilen hizmet bölgelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 72 ve 76 ncı maddelerindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,
d) Hizmet bölgesi: (Değişik:R.G.-3/4/2008-26836) Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen bölgeleri,
e) Hizmet alanı: (Değişik:R.G.-3/4/2008-26836) Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,
f) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,
g) Yer değiştirme suretiyle atama dönemi: Her yılın Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını,
ifade eder.

Temel İlkeler
Madde 5- Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili temel ilkeler şunlardır:
a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda, kadro imkanları ile idarenin hizmet ihtiyacı dikkate alınır.
b) Yer değiştirme suretiyle atamalar; ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren il merkezleri ve ilçeler gruplandırılarak oluşturulan bölgeler arasında yapılır.
c) Bu atamalarda, hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği de dikkate alınarak personelin adil ve dengeli dağılımını sağlamak esastır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

Hizmet Bölgeleri
Madde 6- (Değişik:R.G.-3/4/2008-26836)
Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren il merkezleri ve ilçeler gruplandırılarak oluşturulan hizmet bölgeleri (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Zorunlu Çalışma Süreleri
Madde 7- Zorunlu çalışma süreleri, hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

Hizmet Bölgesi
Zorunlu Çalışma Süresi
(Yıl)
6 2
5 3
4 4
3 5
2 6
1 7

(Değişik ikinci fıkra:R.G.-3/4/2008-26836) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Zorunlu çalışma süresi, aynı bölge içindeki çeşitli hizmet alanları arasında bölünebilir. Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, atanılan bir hizmet alanında en az iki yıl çalışılması zorunludur. Ayrıca, bulunulan bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz.

b) Bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanların atamaları, bu bölgenin çalışılmayan veya zorunlu hizmet süresi tamamlanmamış olan en fazla iki üst veya iki alt bölgesindeki hizmet alanlarına yapılır.

c) Bir il sınırları içerisinde farklı hizmet bölgelerine dahil hizmet alanlarının bulunması halinde, bu il sınırları içerisindeki görev süresi, o il merkezinin zorunlu çalışma süresinin iki katını aşamaz.

d) Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, zorunlu çalışma süresinin doldurulması nedeniyle yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaların, her yılın Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yapılması esastır.

e) 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamladıkları halde, bu bölgelere atanmak veya bu bölgelerde kalmak için talepte bulunanların istekleri yerine getirilebilir. Ancak çalışma süresi, 5 inci hizmet bölgesinde 6 yılı, 6 ncı hizmet bölgesinde 4 yılı geçemez. Bu hizmet bölgelerinde fazla çalışılan süreler, çalışılmayan ve istenilen bölgedeki zorunlu çalışma süresinde geçmiş sayılır.

f) Bulunulan hizmet bölgesinde herhangi bir nedenle zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, bir üst bölgeden başlamak üzere çalışılmayan bölgelerde geçmiş sayılır. Bu halde de artık süre kalması veya 1 inci hizmet bölgesinde bulunulması halinde, söz konusu fazla geçen süreler çalışılmayan veya zorunlu hizmet süresi tamamlanmamış olan sırasıyla alt bölgelerde geçmiş sayılır.

g) Yer değiştirmeye tabi olmayan unvanlarda çalışılan süreler, yer değiştirme süresinin hesabında dikkate alınmaz.

h) Çalışma süresinin hesabında 31 Temmuz tarihi esas alınır. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.

i) Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar ile bir sonraki yılın Temmuz ayına kadar kazanacak olanlar, en geç 17 Temmuzda emekli olacaklarına ilişkin dilekçelerini ve eki Emeklilik Belgesini Nisan ayı sonuna kadar vermeleri ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.

j) (i) bendi uyarınca yerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden sarfınazar edenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve ikinci kez aynı bent hükmünden yararlanamazlar.

k) Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelin daha önce görev yapmadığı veya zorunlu çalışma süresini tamamlamadığı başka hizmet bölgesine atanması zorunludur.

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya Tabi Personel
Madde 8- (Değişik:R.G.-3/4/2008-26836)
Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel şunlardır:
a) Muhasebe Müdürü, Malmüdürü, Saymanlık Müdürü, Emlak Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Personel Müdürü ve bunların yardımcıları,
b) Muhasebe ve Milli Emlak Denetmeni.

Yer Değiştirme Dönemleri
Madde 9- (Mülga:R.G.-3/4/2008-26836)

Yer Değiştirme Halleri
Madde 10- Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin görev yerleri;
a) Hizmetin gereği,
b) (Ek ibare:R.G.-3/4/2008-26836) Terör mağduriyeti veya Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler gibi, olağanüstü durumların gerçekleşmesi,
c) Çalışma süresinin doldurulması,
d) Unvan değişikliği,
e) İlgilinin isteği,
hallerinde, Yönetmelikte belirtilen esaslara uyulmak suretiyle değiştirilebilir.

Özür Halleri
Madde 11- Eş durumu veya sağlık durumu özür halidir. İlgililerin talebi ve bu özürlerin belgelendirilmesi halinde;
a) Zorunlu çalışma süresini doldurmuş personel, özürlerine cevap verebilecek farklı hizmet bölgelerine atanabilir veya yerlerinde bırakılabilir.
b) Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış personel, öncelikle özürlerine cevap verebilecek, aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına, bunun mümkün olmaması halinde farklı bölgelere atanabilir.
Bakanlık, özür hallerinin ortadan kalkması halinde memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatabilir.
Bu şekilde, başka bölge veya hizmet alanına atanan veya yerlerinde bırakılanlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren, son bir ay içinde düzenlenmiş belgeleri, her yılın Ocak ayı sonuna kadar Personel Genel Müdürlüğüne göndermek zorundadırlar. Bu tarihten sonra yapılacak belgelendirmeler dikkate alınmaz.
Sağlık durumuna dayanarak memurun yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde tehlikeye gireceğinin, tedavi yardımına ilişkin olarak her yıl yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatı ekinde belirtilen hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir.
Eş durumuna dayanarak personelin yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için, eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan bir kurumda memur statüsünde çalışması zorunludur.
Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanların, taleplerinin dikkate alınabilmesi için, bulunduğu yerde eşinin atanabileceği teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı bulunmakla birlikte niteliğine uygun bir görevin olmaması gerekir. Eş durumu nedeniyle yerinde kalma talebinde bulunanların ise, görev yapmakta oldukları hizmet alanı dışında eşinin atanacağı bir teşkilatın olmaması gerekir.
Eş durumuna dayalı olarak yapılacak atamalarda;
a) Eşlerin her ikisinin de Bakanlıkta görevli olması halinde;
1- Unvan ve kadro bakımından daha aşağıda bulunanın görev yerinin, yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilmesi esastır.
2- Eşlerin birisi üst unvanda ve yer değiştirmeye tabi değilse, yer değişikliği ilgili birimle koordine edilerek gerçekleştirilir.
3- Eşlerden her ikisi de aynı düzeyde ve yer değiştirmeye tabi ise; çalışma süresini doldurmayan eşin görev yeri, çalışma süresini dolduran eşe bağlı olarak değiştirilir.
b) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren başka bir kurumda memur statüsünde çalışanların eşlerinin atama ve nakilleri, eşlerin unvan, kadro ve görev itibariyle konumları gözönünde bulundurulmak suretiyle, ilgili kurumla koordine edilerek gerçekleştirilir.

Hizmetin Gereği
Madde 12- Aşağıda belirtilen hallerde hizmetin gereği olarak personelin görev yerleri değiştirilebilir.
a) (Değişik:R.G.-3/4/2008-26836) Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olanlar ile sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğu tespit edilmiş olanların aynı hizmet bölgesindeki başka bir hizmet alanına atamaları yapılabilir.
b) (Ek ibare:R.G.-3/4/2008-26836) Kadro ve ihtiyaç durumu nedenleriyle veya bulundukları bölgelerdeki hizmetleri ilgili genel müdürler ve valilerce bir yazı veya rapor ile olumlu değerlendirilenler, istekleri de dikkate alınarak süre kaydı aranmaksızın aynı bölgede bölge hizmetini tamamlamak üzere başka bir hizmet alanına atanabilirler veya en çok bir yıl süreyle yerlerinde bırakılabilirler.
c) İdari teşkilatlanmadaki değişiklikler sebebiyle, öncelikle aynı bölgedeki başka bir hizmet alanına, bu mümkün olmadığı takdirde başka bir bölgeye atama yapılabilir.

Ünvan Değişikliği
Madde 13- (Değişik:R.G.-3/4/2008-26836)
Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendinde sayılanların ve merkez denetim elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atananlar hariç olmak üzere defterdar ve defterdar yardımcısı unvanlarına atanacak olanların ilk görev yerleri 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgeleridir. Bu bölgelerde boş kadro kalmaması sebebiyle atanamayanlar, daha önce zorunlu çalışma süresini doldurmadıkları sırasıyla 4 üncü veya daha üst bölgelere atanabilirler.
Bunlardan 5 inci veya 6 ncı bölgeye atanan defterdar ve defterdar yardımcıları 2 yılı, diğerleri ise atandıkları bölge hizmetini tamamlamadan diğer bölgelere atanamazlar. Ancak zorunlu yer değiştirmeye tabi unvanlara yapılacak atamalarda, 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu süre şartı aranmaz.
Birinci fıkrada sayılanlardan 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgesine atananlar, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.
9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan sınav sonucu ataması yapılacakların görev yerleri, başarı durumu ve tercihleri dikkate alınarak belirlenir.
Aynı düzey unvana atanacaklar ise, zorunlu çalışma süresini doldurmadıkları aynı ya da başka bir hizmet bölgesine atanabilirler.

Terör Mağduriyeti ve Olağanüstü Hal Nedeniyle Yer Değiştirme

Madde 14- (Başlığı ile değişik:R.G.-3/4/2008-26836)
Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu personeli ile er ve erbaşların Bakanlıkta görev yapan eşi ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.
Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı ve doğal afetler gibi hallerde, yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir.

Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler
Madde 15- Aşağıda belirtilen sürelerin tamamı personelin asıl görev yerinin bölge hizmetinden sayılır.
a) Yıllık, mazeret ve hastalık izinleri,
b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 60 günü geçmeyen kurs, konferans, seminer, mesleki eğitim vb. ile geçici görev veya vekalet süreleri,
c) Hizmet bölgesi içinde yapılan kurs, konferans, seminer, mesleki eğitim vb. ile geçici görev ve vekalet süreleri (Vekalet edilen görevin bu Yönetmeliğe tabi olmaması halinde asli görev esas alınır),
d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleriyle ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesi hükümlerine göre görevlerine iadelerinin gerçekleşmesi halinde, görevden uzakta geçen süreleri.
Hizmet bölgesi dışında, hizmetin gereği olarak (Değişik ibare:R.G.-3/4/2008-26836) TODAİE’de geçirilen sürelerin tamamı ile (b) bendindeki 60 günü aşan süreler, bu sürelerin geçtiği yerin bölge hizmetinden sayılır.
(Mülga üçüncü ifıkra.R.G.- 3/4/2008-26836)
(Mülga dördüncü fıkra.R.G.- 3/4/2008-26836)
(Mülga beşincifıkra.R.G.- 3/4/2008-26836)
(Mülga altıncı fıkra.R.G.- 3/4/2008-26836)
Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler
Madde 16- Aşağıda belirtilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,
b) Naklen atanma nedeniyle eski görevinden ayrılış ile yeni görevine başlayış tarihleri arasında geçen süreler,
c) Denetmen yardımcılığında geçen süreler.

Belli Süre Hizmeti Olanların Yer Değiştirme Suretiyle Atanması
Madde 17- (Değişik:R.G.-3/4/2008-26836)
Bakanlıkta fiilen en az 25 yıl memuriyeti bulunanlardan; Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvele dahil 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgelerinde en az 4 yıl fiilen çalışmış ve en az üç hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlamış olanların, yer değişikliği veya aynı hizmet bölgesi veya alanı içinde yerinde kalma talepleri, bölge esasına bağlı olmaksızın hizmetin gereği dikkate alınarak durumları her yıl yeniden değerlendirilmek suretiyle yerine getirilebilir. Fiilen çalışılmış sürenin hesabında, izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler dikkate alınır.

Yer Değiştirme Suretiyle Atanılamayacak Yerler
Madde 18- Yönetmeliğe tabi personel;
a) Kendisinin veya eşinin son 20 yıl içinde nüfusa kayıtlı oldukları il ve bu il’e bağlı ilçelere,
b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, kendisinin veya eşinin en az 15 yıl süre ile devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il ve bu il’e bağlı ilçelere,
atanamaz.
(Değişik ikinci fıkra:R.G.-3/4/2008-26836) Ancak, son genel nüfus sayımına göre; ekli (1) sayılı cetvelde 4, 5 ve 6 ncı bölgeler kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000’i aşan yerlere, diğer bölgeler kapsamındaki il veya ilçe merkezlerinden ise nüfusu 200.000’i aşan yerlere yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
Bu hükmün uygulanmasında, Büyükşehir Belediyesi olan illerde il merkezi ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçe nüfusları birlikte değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin İşlemler

Başvuru Şekilleri
Madde 19- Hizmet bölgelerinde veya alanlarında çalışma sürelerini tamamlamış personel (Değişik ibare:R.G.:3/4/2008-26836) (17, 21, 22, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilenler dahil) ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 11 inci maddede belirtilen özürleri bulunanlar, Personel Genel Müdürlüğünün duyurusunu beklemeksizin (Ek-3)’te yer alan “Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstem Formu”nu doldurarak, varsa ekleri ile birlikte, her yılın Ocak ayı sonuna kadar Personel Genel Müdürlüğüne gönderirler.
Bu formda, atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanlarının belirtilmesi esastır. Ancak Bakanlık, personeli, istem formunda belirttiği hizmet bölge ve alanları dışına da atayabilir.
Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmünden yararlanmak isteyenler, süre kaydına bağlı olmaksızın da başvurabilirler.
Yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yer Değiştirme Suretiyle Atama İşlemleri
Madde 20- Personel Genel Müdürlüğü, yer değiştirmeye tabi tutulması gereken veya çalışma süresini doldurduğu halde yerinde kalma talebinde bulunan personelin durumlarını;
a) Hizmetin gereğini,
b) Kadro ve ihtiyaç ile memurun sicil durumunu,
c) Memurun daha önce görev yaptığı hizmet bölgeleri ve hizmet alanlarını,
d) İstek formları ile eklerini, özür hallerini ve varsa diğer belgeleri,
Yönetmelik hükümlerini dikkate alarak inceler ve personelin atanacağı hizmet alanını belirleyerek hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.
(Ek ikinci fıkra:R.G.:3/4/2008-26836) Yer değişikliklerine ilişkin atama onaylarının görev yapılan birime intikalinden itibaren 5 iş günü içinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur.
İstek Üzerine Daha Alt Hizmet Bölgesine Atanma
Madde 21- Yer değiştirmeye tabi personel; istekleri halinde, Bakanlığın da uygun görmesi kaydıyla, bulundukları hizmet bölgesinden daha önce görev yapmadığı veya çalışma süresini doldurmadığı daha alt hizmet bölgelerine atanabilir.
Daha alt hizmet bölgesinde belirli bir il veya ilçe istendiği halde, talep doğrultusunda işlem yapılmasının mümkün olmaması halinde, bu madde hükmü uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Defterdar Yardımcılarının Atanması
Madde 22- Bulundukları il’de 7 yıllık süreyi dolduran Defterdar yardımcıları başka il’lere atanırlar.
Ancak, hizmetin gereği, kadro ve ihtiyaç durumu gibi nedenlerle 7 yıllık süreye bağlı kalınmaksızın yer değişikliği yapılması mümkündür.
(Mülga üçüncü fıkra:R.G.-3/4/2008-26836)
Yönetmeliğin 18 nci maddesi hükmü, Defterdar yardımcıları hakkında da uygulanır.

Bütçe Dairesi Başkanları ve Yardımcılarının Atanması
Madde 23- (Mülga:R.G.-3/4/2008-26836)

Madde 24- (Değişik ibare:R.G.-3/4/2008-26836) Merkez saymanlıklarında görev yapan Saymanlık Müdürleri ile Yardımcılarından bulundukları kurum nezdinde 5 yıllık çalışma süresini dolduranlar, aynı il veya başka bir il ve ilçedeki saymanlıklara atanırlar. Ancak, hizmetin gereği, kadro ve ihtiyaç durumu gibi nedenlerle 5 yıllık süreye bağlı kalmaksızın yer değişikliği yapılması mümkündür. Merkez saymanlık müdürlüğü ve yardımcılıklarındaki görev süresi 10 yılı aşamaz.
Merkez saymanlığından muhasebe müdürlüğü, saymanlık müdürlüğü, malmüdürlüğü veya bunların yardımcılıklarına atanma halinde, merkez saymanlığında geçen süreler, 1 inci bölgede geçmiş sayılır ve bu personelin merkez saymanlığına atanmadan önce yer değiştirme hükümlerine tabi olarak geçmiş olan hizmetleri ile birlikte değerlendirilir.

Muhakemat Müdürleri ve Yardımcılarının Atanması
Madde 25- (Başlığı ile değişik:R.G.-3/4/2008-26836)
Muhakemat müdürleri ve yardımcıları, atandıkları ilde en az 5 yıl süre ile görev yaparlar. Bunlardan bulundukları ilde 5 yıllık süreyi dolduranlar başka bir ile atanabilirler.
Ancak, hizmetin gereği, kadro ve ihtiyaç durumu gibi nedenlerle 5 yıllık süreye bağlı kalınmaksızın yer değişikliği yapılması mümkündür.
Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükmü, muhakemat müdürleri ve yardımcıları hakkında da uygulanır.

Müdür Unvanı Olmayan Döner Sermaye ve Fon Saymanlarının Atanması
Madde 26- (Mülga:R.G.-3/4/2008-26836)

Gerçek Dışı Beyan
Madde 27- Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tesbit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir. Ayrıca, haklarında adli ve idari soruşturma yapılır.

Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar
Madde 28- Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tereddütlerin Giderilmesi
Madde 29- Yönetmelikle ilgili olarak doğacak tereddütlerin giderilmesinde Personel Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Ek Madde 1- (Mülga:R.G.-3/4/2008-26836)

Geçmiş Hizmetlerin Bölgelere İntibakı
Geçici Madde 1- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce (1) sayılı cetvele bağlı olarak yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde bulunanların bu şekilde çalıştıkları süreler, bu Yönetmelik eki (1) sayılı cetveldeki hizmet bölgelerine görev yapılan il merkezi ve ilçe esas alınarak intibak ettirilir.
Ancak, halen yer değiştirmeye tabi görevde bulunan personelden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde yazılı olarak başvurmak suretiyle, önceki Yönetmeliğe göre geçen sürelerinin eski bölgelerinde sayılması talebinde bulunanların intibakları yapılmaz.
(Ek:R.G.-24/5/2001-24411 İntibak sonucunda bulunduğu bölgede çalışma hakkı doğan personelden, çalışmakta olduğu görev yerindeki toplam hizmet süresi, halen bulunduğu bölgenin zorunlu hizmet süresinden fazla olanlar, başka hizmet alanlarına atanırlar. Bu kişilerden, bulunduğu bölgenin zorunlu çalışma süresini 2002 yılı yer değiştirme döneminde dolduracak olanların atamaları yapılmayabilir.
(Ek.R.G.-24/5/2001-24411) Daha önce çalışmış olduğu bir hizmet alanında bölgesinin zorunlu hizmet süresi kadar çalışmış olanlar aynı hizmet alanına yeniden atanamazlar.

Geçici Madde 2- Yer değiştirmeye tabi görevlerde bulunanlardan Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce (2) sayılı cetvele dahil hizmet bölgelerine atananların (1) sayılı cetvele bağlı il merkezleri ve ilçelerde geçen hizmetleri, bu illerin (2) sayılı cetvelde dahil olduğu bölgelere intibak ettirilir.
İntibak sonucu bulunan süre, görev yapılan hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini aştığı takdirde; ilgililer, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde yazılı isteklerinin bulunması halinde, 2002 yılı yer değiştirme dönemine kadar, hizmetin gereği, ihtiyaç ve kadro durumu dikkate alınarak yerlerinde bırakılabilirler.

Geçici Madde 3- Yönetmeliğin 22, 23 ve 24 üncü maddelerinde unvanları sayılan personelden, bu maddelerde belirtilen çalışma sürelerini (süre uzatımı dahil) dolduranlar, 2002 yılı sonuna kadar bu maddelerde belirtilen başka yerlerdeki görevlere atanırlar.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 30- 22/12/1994 tarihli ve 22149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 31- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 32- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

____________
(1) 3/4/2008 tarihli ve 26836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 24 üncü maddenin başlığı “Merkez Saymanlık Müdürleri ve Yardımcılarının Atanması” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

2 SAYILI CETVEL
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARA İLİŞKİN GÖREV BÖLGELERİ
(Mülga 2 sayılı cetvel.R.G.-3/4/2008-26836)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.