MALİ TATİL UYGULAMASI

Maliye Bakanlığı-2


Mali tatil uygulaması

MALİ TATİL UYGULAMASI

I-GİRİŞ:

Mali Tatil uygulamasının vergi mevzuatımıza girişi, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile başlamıştır. Kanun uygulamasının detayları ise, 30.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1 sıra no.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliği ile açıklanmıştır. Yapılan düzenlemelere göre göre mali tatil, her yıl temmuz ayının birinci gününden (haziran ayının son gününün resmi tatil olması halinde ise temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden) başlayarak aynı ayın yirminci günü sona erecektir.

II-MALİ TATİL UYGULAMASININ ESASLARI:

Mali tatilin vergi uygulamalarına yansıması, birkaç şekilde olmaktadır. İlki, son günü mali tatile rastlayan sürelerle ilgilidir. Bu sürelerin mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzaması, diğeri ise, bazı bildirimlerin, bazı vergisel işlemlerin ve sürelerin mali tatil süresi boyunca işlememesi ve işlemeyen bu sürelerin malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlaması, bir diğeri ise ödeme sürelerinin uzaması, şeklindedir. Uygulamanın detaylarına yazımızın izleyen bölümlerinde yer verilecektir.

II.1-Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler:

– Beyanname Verme Süreleri; beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresine rastlayan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

– Ödeme Süreleri; ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır.

– Bilgi Verme Süreleri; devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında, Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişilerden devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde anılan süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır.

– Başvuru Süreleri; İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresi, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. Başvuru süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde söz konusu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır.

II.2-Mali Tatil Nedeniyle İşlemeyen Süreler:

– Defter Kayıtları; Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesine göre göre muamelelerin, defterlere işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve açıklığını bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi gerekmekte olup, bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi uygun değildir.

Muamelelerin muhasebe fişlerine kaydedilmesi ve defterlere kayıtların bu fişler üzerinden yapılması halinde ise muamelelerin fişlere kaydedilmesi, defterlere kaydedilmesi hükmündedir. Bu durumda, muhasebe fişlerinde yer alan muamelelerin esas defterlere en geç 45 gün içinde işlenmesi gerekmektedir.

Söz konusu kayıt sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecek işlemeyen süreler tatilden sonra tekrar işleyecektir. Örneğin 1 Temmuz itibariyle kesilmiş olan bir faturanın deftere kayıt süresi 11 Temmuz tarihinde sona erecektir. Ancak bu süre mali tatile rastladığı için işlemeyecek ve bu faturanın kanuni defterlere kayıt süresi, 30 Temmuzda sona erecektir. Eğer söz konusu fatura 15 Temmuzda kesilse idi işlemeyen süre olarak 5 günün dikkate alınması gerekecekti.

– Vergi İncelemeleri; aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla mükelleflerden defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter-belge üzerinde devam edilebilecek; ancak, mali tatil süresince mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

– Bildirim Süreleri; işe başlama, işi bırakma, adres değişiklikleri, iş değişiklikler, tasfiye, ölüm gibi bildirimlerin mali tatile rastlaması halinde bildirim süreleri mali tatil boyunca işlemeyecek, işlemeyen süreler tatilden sonra tekrar işlemeye devam edecektir.

– Dava Açma Süreleri; İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma süresi, tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.

Dava açma süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde, süre mali tatil boyunca işlemeyecektir. Ayrıca, uzayan sürenin, Adli Tatil diye bilinen 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca çalışmaya ara verme süresine rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzayacaktır.

Tebligatlar ve Bilgi İsteme Talepleri; Mali İdare tarafından vergi/ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir.

İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin kendilerine tanınan yasal haklardan (dava açma, cezada indirim ve uzlaşma talep etme) herhangi birini kullanma süresi bu tarhiyatlara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olup, tebligatın mali tatil süresi içinde yapılması halinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

II.3-Diğer Hususlar:

– Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (6) numaralı fıkrası, “Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.” Şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir

– Kanunun 1 inci maddesinin (8) numaralı fıkrasında, “Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.” hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenlemeye göre, mükelleflere beyanname verme süresi uzayan vergiler için üç günlük ek bir ödeme süresi verilmiş olmaktadır.

– Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz.

– Aşağıda belirtilen sürelerin ise mali tatil kapsamında uzaması söz konusu değildir.

i. İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi,

ii. Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmi kuruluşlar tarafından müzayede mahallerindeki satışlar dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisinin, 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I/3) bölümünde belirtilen ödeme süresi,

iii. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 118 inci maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin anılan Kanunun 119 uncu maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre verilen (1), (2) ve (4) No.lu Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.