Mahalli İdare Birlikleri Kamu Haznedarlığı Uygulamasına Tabi mi?

Muhasebe-7

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı :B.07.0.MGM.0.20/100-06/16859 04/10/2006

Konu :

Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden mahalli idare birliklerinin kamu haznedarlığı uygulamasına tabi olup olmadığı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşıldığından aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere, 21 Eylül 2004 tarihli ve 25590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 31 inci maddesinde;

?Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri (kamu bankaları, mazbut vakıflar, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile kefalet ve yardımlaşma sandıkları hariç) kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan bütün kaynaklarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya muhabiri olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdinde kendi adlarına açtıracakları Türk Lirası cinsinden hesaplarda toplarlar.

Bu kurumlar tahakkuk etmiş tüm ödemelerini bu hesaplardan yaparlar.Kamu kaynaklarının bu madde hükmüne aykırı şekilde değerlendirilmesinden elde edilen nemalar genel bütçeye gelir kaydedilir.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile saymanlar, yukarıda bahsi geçen hükümlerin yerine getirilmesinden şahsen ve müteselsilen sorumludurlar.

Haznedarlıkla ilgili yukarıdaki fıkraların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, kaynaklar, kurumlar ve bankalar itibarıyla istisnalar getirmeye, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan yetkilidir.

Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.?

Hükmü yer almaktadır.

5234 sayılı Kanunun anılan maddesi gereğince Başbakanlık Onayı ile belirlenen usul ve esaslar ise 06/10/2004 tarih ve 25605 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (2004/1) sıra nolu Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Anılan Tebliğin 1 inci maddesinde, genel ve katma bütçeli daire ve idarelerin saymanlıklarına ait nakitlerin T.C. Merkez Bankası veya T.C. Ziraat Bankasında açtırılacak Türk Lirası cinsinden vadesiz hesaplarda toplanacağı belirtilmiş, 2 nci maddesinde ise bunların dışında kalan kamu kurum, kurul ve kuruluşların nakitlerini T.C. Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası veya T. Vakıflar Bankasında açtıracakları hesaplarda toplayacakları hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile düzenlenen Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile Sulama Birliklerine ait paraların, yukarıda sayılan dört bankadan herhangi birinde toplanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.