Kullanılacak araçlar için amortisman maliyeti öngörülmemesinin mevzuata aykırı olduğu

tır-5

Toplantı No : 2016/016
Gündem No : 18
Karar Tarihi : 03.03.2016
Karar No : 2016/UH.II-690
Şikayetçi:
Bulu Kardeşler Dayanıklı Tüketim Malları İnş.Gıda Nak.İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Çatalpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık

Başvuru Tarih ve Sayısı:

04.02.2016 / 7352

Başvuruya Konu İhale:

2015/134911 İhale Kayıt Numaralı “2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ortaöğretim Taşıma İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Bulu Kardeşler Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Gıda Nakliye İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.,

Aybastı Cad. No: 2 Çatalpınar/ORDU

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Çatalpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

Hükümet Konağı Kat: 2 Belediye Caddesi 52420 Çatalpınar/ORDU

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/134911 İhale Kayıt Numaralı “2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ortaöğretim Taşıma İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Çatalpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 06.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ortaöğretim Taşıma İşi” ihalesine ilişkin olarak Bulu Kardeşler Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Gıda Nakliye İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.nin 26.01.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.01.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.02.2016 tarih ve 7352 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/358 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,başvuruya konu ihaleye ilişkin daha önce yapmış oldukları itirazen şikâyet başvurusu üzerine 07.01.2016 tarihli ve 2016/UH.II-39 sayılı Kurul kararı ile düzeltici işlem tesis edilmesine karar verildiği, söz konusu kararın idareye tebliğini müteakip idarece aşırı düşük teklif sorgulamasının tekrarlandığı ancak ihalenin düzeltici işlem tesis edilmesine karar verilen aşırı düşük tekliflere ilişkin kısımlarının yine aynı istekliler üzerinde bırakıldığı, bu çerçevede;

 

1) İhalenin 3, 12, 13, 18, 21, 22 ve 26’ncı kısımlarına sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, bu kısımlara ait aşırı düşük teklif sunan isteklilerin açıklamalarının idarece taraflı ve kasıtlı bir tutumla uygun görüldüğü, söz konusu isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) İhalenin kendi üzerlerine bırakılan 1, 2, 4, 7, 10, 16, 17, 19, 23, 24 ve 25’inci kısımlarına ilişkin olarak kesinleşen ihale kararının taraflarına tebliğini müteakip, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 41’inci maddesi gereği 10 gün beklendikten sonra, anılan Kanun’un 42’nci maddesinde açıkça yer verilen hüküm uyarınca 3 gün içinde sözleşmeye davet edilmeleri gerekirken bu 3 günlük sürenin aşıldığı, 07.01.2016 tarihli ve 2016/UH.II-39 sayılı Kurul kararında benzer bir hususa ilişkin olarak da düzeltici işlem tesis edilmesine karar verildiği halde, idarenin yine sürelere uygun davranmayarak anılan Kanun’a aykırı işlem tesis ettiği, kaldı ki idarenin şikâyet başvurularına vermiş olduğu cevabın İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in ekinde yer alan “Şikâyet Başvurusu Üzerine İdare Tarafından Alınacak Karar Örneği” standart formuna uygun olmadığı,

 

3) Başvuru bedeli olarak yatırılan tutarın, yatırılması gereken tutardan yüksek olduğunun tespiti halinde fazla yatırılan tutarın kendilerine iade edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

06.11.2015 tarihinde gerçekleştirilen başvuruya konu hizmet alımı ihalesi, 2015-2016 eğitim öğretim yılı 2015 Kasım – 2016 Haziran döneminde Çatalpınar ilçesinde bulunan 2 taşıma merkezi ortaöğretim okuluna 30 güzergâhtan 47 araç ile 530 öğrencinin 143 iş günü taşınması işidir.

 

13.11.2015 tarihli ilk kesinleşen ihale kararına göre, söz konusu ihalenin şikâyet başvurusuna konu edilen 3, 12, 13, 18, 21, 22 ve 26’ncı kısımlarının, teklifi sınır değerin altında olan ve teklifine ilişkin sunmuş olduğu açıklamalar uygun görülen istekliler üzerine bırakıldığı, söz konusu kısımlarda başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            13.11.2015 tarihli bu ilk kesinleşen ihale kararına yönelik başvuru sahibi Bulu Kardeşler Dayanıklı Tüketim Malları İnş. Gıda Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nce itirazen şikayet başvurusunda bulunulması üzerine alınan 07.01.2016 tarihli ve 2016/UH.II-39 sayılı Kurul kararı ile “…yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 3, 12, 13, 18, 21, 22, 26’ncı kısımlarına ilişkin olarak teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden, önemli teklif bileşenleri (Yakıt Gideri, İşçilik, Araç Maliyeti vb. gibi) de belirtilmek suretiyle asgari 3 iş günü süre verilerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi, başvuru sahibi isteklinin üzerinde kalan kısımlarda başvuru sahibi isteklinin yeniden sözleşmeye davet edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1)   Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26’ncı kısımlarına ilişkin olarak düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,” karar verildiği anlaşılmıştır.”yönünde karar verilmiştir.

 

Anlan Kurul kararının idareye tebliğini müteakip, idarece 18.01.2016 tarihinde EKAP üzerinden teklifi aşırı düşük olan isteklilere yeniden bildirimde bulunulduğu, bu bildirimin ekinde yer alan “Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Kriterleri ve İstenen Belgeler” başlıklı yazıda bahsi geçen Kurul kararına da atıf yapılmak suretiyle teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerden tekliflerine ilişkin yeniden açıklama talep edildiği anlaşılmıştır.

 

İhalenin şikâyet başvurusuna konu edilen

– “Ortaköy-Değirmendere yerleşim yerinden taşıma merkezi (ÇPAL) Müdürlüğüne günü birlik öğrenci taşınması ve araç kiralama işi (1 Araç)” olan 3’üncü;

– “Karşıyaka Mahallesi yerleşim yerinden taşıma merkezi (ÇPAL) Müdürlüğüne günü birlik öğrenci taşınması ve araç kiralama işi (1 Araç)” olan 12’nci ve

– “Deremahallesi yerleşim yerinden taşıma merkezi (AİHL) Müdürlüğüne günü birlik öğrenci taşınması ve araç kiralama işi (1 Araç)” olan 26’ncı kısımları teklifi sınır değerin altında olan ve teklifine ilişkin sunmuş olduğu açıklamalar uygun görülen isteklinin her üç kısma ilişkin sunmuş olduğu açıklamalar incelendiğinde;

 

Bahse konu istekli tarafından her 3 kısma (3, 12 ve 26’ncı kısımlar) ilişkin ayrı ayrı maliyet tablolarının sunulduğu, önemli maliyet bileşeni olarak öngörülen araç maliyeti, işçilik ve yakıt gideri için mevzuatın aradığı asgari şartları haiz belgelerle açıklama yapıldığı, sunulan belgeye dayalı açıklamaların idarece de uygun görülmesinin mevzuata aykırılık taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

-“Deremahallesi yerleşim yerinden taşıma merkezi (ÇPAL) Müdürlüğüne günü birlik öğrenci taşınması ve araç kiralama işi (1 Araç)” olan 13’üncü,

 

-“Karahasan-Fırışlık yerleşim yerinden taşıma merkezi (AİHL) Müdürlüğüne günü birlik öğrenci taşınması ve araç kiralama işi (3 Araç)” olan 18’inci ve

 

-“Babucca-Göller(Yukarı) yerleşim yerinden taşıma merkezi (AİHL) Müdürlüğüne günü birlik öğrenci taşınması ve araç kiralama işi (1 Araç)” olan 22’nci kısımları teklifi sınır değerin altında olan ve teklifine ilişkin sunmuş olduğu açıklamalar uygun görülen isteklinin her üç kısma ilişkin sunmuş olduğu açıklamalar incelendiğinde;

 

Bahse konu istekli tarafından her 3 kısma (13, 18 ve 22’nci kısımlar) ilişkin ayrı ayrı maliyet tablolarının sunulduğu, önemli maliyet bileşeni olarak öngörülen araç maliyeti, işçilik ve yakıt gideri için açıklama yapıldığı görülmüştür.

 

Ancak bahse konu istekli tarafından ihalenin “Deremahallesi yerleşim yerinden taşıma merkezi (ÇPAL) Müdürlüğüne günü birlik öğrenci taşınması” konulu 13’üncü kısmında öğrencileri 2012 model Ford Transit marka kendi malı araçla taşıyacağını beyan etmek üzere aracın ruhsatına yer verdiği, “Babucca-Göller(Yukarı)  yerleşim yerinden taşıma merkezi (AİHL) Müdürlüğüne günü birlik öğrenci taşınması” konulu 22’nci kısımda ise öğrencileri 2014 model Ford Transit marka kendi malı araçla taşıyacağını beyan etmek üzere aracın ruhsatına yer verdiği, her iki aracın da ilk tescil tarihi itibarıyla (2012 ve 2014 yılı) amortisman müddetlerini doldurmadığı ve dolayısıyla bu 2 kısımda isteklinin araç temin maliyeti (amortisman/kiralama maliyeti gibi) bulunduğu halde sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında araç maliyetine dayanak teşkil eden herhangi bir belgelendirme yapılmadığı, teklifine ilişkin yapılan açıklamalarda amortisman bedelinin teklif bedeline ilave edilmediği görülmüştür.

 

İhalenin 13, 18 ve 22’nci kısımlar üzerinde bırakılmasına karar verilen isteklinin söz konusu kısımlardan 13 ve 22’nci kısımlarda 2012 ve 2014 model araçlara ilişkin yakıt, bakım-onarım ve sigorta maliyeti açıklaması yaptığı halde, söz konusu araçların temin maliyetini teklifine ilave etmediği ve bu gider kalemleri için herhangi bir belgelendirme yapmadığı görülmüştür. Araçların temin maliyetinin idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği, 2012 ve 2014 model minibüslerin amortisman ömrünün ise 5 yıl olduğu dikkate alındığında, ihale tarihi itibarıyla işin yürütülmesinde kullanılacak araçlar için amortisman maliyeti öngörülmemesinin mevzuata aykırı olduğu, dolayısıyla ihalenin 13 ve 22’nci kısımlarına ilişkin sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece geçerli kabul edilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

– “Karahamza yerleşim yerinden taşıma merkezi (AİHL) Müdürlüğüne günü birlik öğrenci taşınması ve araç kiralama işi (3 Araç)” 21’inci kısmı teklifi sınır değerin altında olan ve teklifine ilişkin sunmuş olduğu açıklamalar uygun görülen isteklinin 21’inci kısma ilişkin sunmuş olduğu açıklamalar incelendiğinde;

 

Bahse konu istekli tarafından ihalenin 21’inci kısmına ilişkin maliyet tablosunun sunulduğu, önemli maliyet bileşeni olarak öngörülen araç maliyeti, işçilik ve yakıt gideri için mevzuatın aradığı asgari şartları haiz belgelerle açıklama yapıldığı, sunulan belgeye dayalı açıklamaların idarece de uygun görülmesinin mevzuata aykırılık taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında ise idareye yapılan şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında da idareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmayacağı ifade edilmiştir.

 

Dolayısıyla başvuru sahibinin, idareye şikâyet başvurusunda konu edilmeyen 2’nci iddiası kapsamında mevzuata aykırı olduğu ifade edilen sözleşmeye davet yazısının gönderim tarihinin 4734 sayılı Kanun’da belirtilen süreye uygun olmadığı iddiasının incelenmeksizin şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin idarenin şikâyet başvurusuna vermiş olduğu cevabın “İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in ekinde yer alan ‘Şikâyet Başvurusu Üzerine İdare Tarafından Alınacak Karar Örneği’ standart formuna uygun olmadığı” yönündeki iddiasına ilişkin olarak; başvuru sahibinin 22.01.2016 tarihli kesinleşen ihale kararının kendisine tebliğini müteakip, 27.01.2016 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikâyet başvurusunu 29.01.2016 tarihinde cevaplandırdığı ancak söz konusu yazıda idarenin bu işlemine karşı hangi kanun yolları ve mercilere başvurulacağının ve sürelerinin belirtilmediği görülmüştür.

 

Ancak idarenin şikâyet başvurusunun reddine ilişkin düzenlemiş olduğu cevap yazısında, başvuru mercii ve başvuru süresinin belirtilmemiş olmasının şikâyetçi nezdinde herhangi bir hak kaybına yol açmadığı ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunun süre şartlarına uygun yapıldığı görülmüş olup, bu hususa yönelik iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibi isteklinin itirâzen şikâyete konu ettiği ihalenin 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 numaralı kısımlarının yaklaşık maliyeti toplamının 330.378,62 TL olduğu, şikâyet konusu kısımların yaklaşık maliyeti nispetinde yatırılması gereken itirazen şikâyet başvuru bedelinin 3.372,00 TL olduğu, başvuru sahibince yatırılan başvuru bedelinin de 3.372,00 TL olduğu ve iade edilmesi gereken herhangi bir tutarın bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 13’üncü ve 22’nci kısımlarına ilişkin sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı anlaşılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1)   Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihalenin 13 ve 22’nci kısımlarına ilişkin olarak düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2)   Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince ihalenin 3, 12, 18, 21 ve 26’ncı kısımlarına ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

3)   İhalenin 1, 2, 4, 7, 10, 16, 17, 19, 23, 24 ve 25’inci kısımlarına ilişkin olarak başvurunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.