Kısmi Teklife Açık İhalelere İlişkin Başvurularda, Başvuru Bedeli Toplam Yaklaşık Maliyet Üzerinden Yatırılacağı

bayan-106

Toplantı No : 2016/019
Gündem No : 81
Karar Tarihi : 16.03.2016
Karar No : 2016/UM.IV-832
Şikayetçi:
Leıca Teknoloji Çözümleri Dağıtım Ltd.Şti

İhaleyi Yapan Daire:

Kamu Hastane Birliği (Etlik) Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Başvuru Tarih ve Sayısı:

04.03.2016 / 13846

Başvuruya Konu İhale:

2015/174344 İhale Kayıt Numaralı “7 Kalem Tıbbi Cihaz” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Leıca Teknoloji Çözümleri Dağıtım Ltd. Şti,

 

VEKİLİ:

Bensu AYDIN,

Kore Şehitleri  Cad. No: 17 Zincirlikuyu-Şişli/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ankara İli 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,

Talatpaşa Bulvarı No: 177 Altındağ Belediyesi İçi 06230 Altındağ/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/174344İhale Kayıt Numaralı “7 Kalem Tıbbi Cihaz” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Ankara İli 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 12.01.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “7 Kalem Tıbbi Cihaz” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.03.2016 tarih ve 13846 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/589 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu cihazın Teknik Şartname’ye uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci, yedinci ve onuncu fıkralarında; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

 

İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

 

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmüne,

 

Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde; “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında; “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmüne,

 

Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde; “(1) Başvurular öncelikle;

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

 

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

 

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

 

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde; “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.

 

(2) Kurul tarafından gerekli görüldüğü takdirde, başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle idareye veya idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu mercie yahut yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede, dilekçe ekinde sunulan ve itirazen şikayet dilekçesini imzalayan avukat adına düzenlendiği  anlaşılan vekaletnamenin süreli olduğu ve süresinin 31.12.2015 tarihinde sona erdiği, renkli fotokopi olduğu anlaşılan vekaletname üzerinde ‘aslı gibidir’ şerhinin olmadığı, söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr internet adresi üzerinden 04.03.2016 tarihinde ilân edildiği, ancak İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca on günlük itirazen şikâyet süresi içinde giderilmediği tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “…Kısmi teklife açık ihalelerde… tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir” açıklaması bulunmaktadır. Başvuru konusu kalemler itibariyle 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince şikâyet bedeli olarak yatırılması gereken tutarın 3.373,00 TL olduğu halde başvuru sahibi tarafından 6.745,00 TL yatırıldığı anlaşıldığından, Kurum hesaplarına fazladan yatırılan 3.373,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Başvurunun reddine,

 

2)  Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,  

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.