Kardeşi Evlenen Memura Evlilik İzni Verilebilir mi?

 

Kardeşi Evlenen Memura Evlilik İzni Verilebilir mi?

Evlilik izni nedir?

Evlilik izni 657 Sayılı Kanunun 104’üncü maddesinde yer alan mazeret izin türlerinden biridir….

Yukarıda belirtildiği üzere, esasen evlilik izni diye bir izin bulunmayıp, evlilik veya maddede sayılan diğer durumların gerçekleşmes halinde verilen izin mazeret iznidir ve 657 sayılı Kanunun 104’üncü maddesine göre verilmektedir….

 

Mazeret İzni; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 104 ‘üncü maddesinde belirtilmiştir…..

Söz konusu maddenin ayrtıntıları aşağıda gösterilmiştir….

“Mazeret izni:

Madde 104 – (Değişik: 13/2/2011 – 6111/106 md.)

A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. (Ek cümle: 29/1/2016 – 6663/6) Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. (Ek cümleler: 29/1/2016 – 6663/6 md.) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

 

B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

E) (Ek: 20/2/2014 – 6525/7 md.) Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.(1)

F) (Ek: 29/1/2016 – 6663/6 md.) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.(3)(4)

G) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.(1)(2)(3)

Maddenin B fıkrasında görüleceği üzere; “kendisinin veya çocuğunun evlenmesi” ifadesi yer almaktadır…Bu ifadeden anlaşılacağı üzere, kardeşi evlenen memura evlilik izni olarak da ifade edilen mazeret izni verilmez…..

Konuyla ilgili olarak belirtilmesi gereken önemli hususlar;

1-İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere memura verilecek olan evlenme izni memurun kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde verilebilecek bir mazeret izni olup bunun dışında memurun kardeşinin anne veya babasının, veya eşinin kardeşinin veya akrabalarının evlenmesi halinde verilebilecek bir izin değildir.

2-Memurun akrabalarından yakınlarından  sadece çocuğunun evlenmesi halinde evlenme izni kullanabilecektir.

3-Memurun çocuğunun evlenmesi halinde kullanacağı evlenme evlilik iznini çocuğunun evlenme tarihinde kullanabilecek, düğün veya nikah tarihlerinden birbirinden farklı olması halinde ise bu iki tarihten birinde kullanabilecektir.

4-Bu izinler, şartların mevcut olması durumunda aday memurlar içinde geçerlidir.

5-Bu izinler sırasında memur maaş, zam ve tazminat ve sair özlük haklarından faydalanmaya devam eder.

6-Mazeret izninin kullanılması amirin muvafakatına bağlı olduğundan, bu iznin bir dilekçe ile istenilmiş olmasının yeterli sayılamayacağı ve istemin uygun görüldüğü yolunda amirin yazılı onayının da alınmış olması gerekir (Danıştay 5. Dairesi, 27/04/1989, E.1987/2125, K.1989/742).

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.