Kamu İhalelerinde İş Deneyimi Nedir? İş Deneyimi Nasıl Belgelendirilir?

Kamu İhalelerinde İş Deneyimi Nedir? İş Deneyimi Nasıl Belgelendirilir?

İŞ DENEYİMİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İhaleye katılımda yeterlik kuralları başlıklı 10 ncu maddesinin (b) bendinin 2 nci fıkrasında;  Kamu ihalelerine katılabilmek için   İŞ DENEYİM BELGESİ istenilmekte olup Bunlar;

YAPIM ihalelerinde; Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın aday veya isteklinin iş deneyim belgesinin her ihalede istenilmesi zorunludur (Yapım işleri Uyg. Yön. Madde 30/1-a)

HİZMET ihalelerinde; Yaklaşık maliyeti, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının üzerinde olan işlerin ihalelerinde; adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin, istenilmesi zorunludur (Hizmet İşleri Uyg. Yön. Madde 29/1-b)

MAL ALIM ihalelerinde ; Yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit ve altındaki her türlü mal alımı ihalelerinde, iş deneyim belgesi istenemez. . . . Yaklaşık Maliyeti   bu tutarın üstünde olan Mal Alım İhalelerinde İş Deneyim Belgesi İstenilmesi İdare takdirindedir. (Mal Alım Uyg. Yön. Madde 29-b)

Gerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gerek se gerçek kişiler ile diğer tüzel kişilere gerçekleştirilen işler ile ilgili   İŞ DENEYİM BELGELERİ ;

YAPIM İHALELERİNDE İŞ DENEYİM BELGELERİ

 • Yüklenici İş Bitirme Belgesi
 • Yüklenici iş durum belgesi
 • Alt yüklenici iş bitirme belgesi
 • İş denetleme belgesi
 • İş yönetme belgesi
 • DİPLOMA

HİZMET ALIMI   İHALELERİNDE İŞ DENEYİM BELGELERİ

 • Yüklenici İş Bitirme Belgesi
 • Alt yüklenici iş bitirme belgesi
 • Özel sektöre yapılmış Hizmet işlerinde İş deneyimi

MAL ALIM İHALELERİNDE İŞ DENEYİM BELGELERİ

 • Yüklenici İş Bitirme Belgesi
 • Özel sektöre yapılmış Mal Alım işlerinde İş deneyimi olarak açıklanmaktadır.

– Yapım İşlerine ait İş Deneyim Belgesi ile ilgili Açıklamalar “YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ” nin Madde 43; 44; 45; 46 ve 47 nci maddelerinde,

– Hizmet İşlerine ait İş Deneyim Belgesi ile ilgili Açıklamalar “HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ” nin Madde 43; 44; 45; 46 ve 47 nci maddelerinde,

– Hizmet İşlerine ait İş Deneyim Belgesi ile ilgili Açıklamalar “MAL ALIMI İHALELERİUYGULAMA YÖNETMELİĞİ” nin Madde 44; 45; 46 ¸47; ve 49 uncu maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

YAPIM İHALELERİNDE BELGE DÜZENLEME KOŞULLARI ;

 1. a) Yüklenici iş bitirme belgesi ; Geçici kabulü yapılmış işlerde Yüklenicilere
 2. b) Yüklenici iş durum belgesi; Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, Yüklenicilere
 3. c) Alt yüklenici iş bitirme belgesi Geçici kabulü yapılmış işlerde Alt Yüklenicilere

ç) İş denetleme belgesi Geçici kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme görevinde bulunan mimar veya mühendislere (kurum ve kuruluşlarda kontrol mühendisi, şantiye mühendisi ve kontrol şefine / yüklenici bünyesinde şantiye mühendisi ve şantiye şefine,)

 1. d) İş yönetme belgesi Geçici kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere ((kurum ve kuruluşlarda yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu olan; şube müdürü, proje müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve/veya teknik işler daire başkanı ve yardımcıları, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve genel müdür olarak görev yapanlara,/ İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan; anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerde şirket müdürü görevlerini aralıksız en az beş yıldır sürdüren ve ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapan, en az beş yıllık mühendis veya mimarlara/ yüklenici bünyesinde proje müdürü olarak görev yapan en az beş yıllık mühendis veya mimarlara) düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPIM İŞLERİ

 1. a) Yüklenici İş Bitirme Belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir

b)İş Denetleme Belgesi Yüklenici bünyesinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, şantiye mühendisi ve şantiye şefine, Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde, mahallinde ilgili mevzuat gereğince ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme görevinde bulunan, fenni mesul veya bu işle ilgili yapı denetim görevlisine

 1. c) İş Yönetme Belgesi Yüklenici bünyesinde işin sözleşmesinde proje müdürü olarak belirtilmiş ve ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak kaydıyla en az beş yıllık mühendis veya mimarlara

DİPLOMA

4734 Sayılı Kanunun 62 Maddesinin ( h) bendinde “İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, 129.644,00 TL olarak (2010 yılı için)hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.” denilmektedir.

BELGE İÇİN BAŞVURU

 

Resmi Kurum ve kuruluşlara yapılan işler için

1- Dilekçe

2- Sözleşme,

3- Hakediş raporları,

4- Geçici kabul tutanağı,

Özel sektöre yapılan işler için

1- Dilekçe

2- Bedel içeren NOTER onaylı Sözleşme,

3- Yapı ruhsatı,

4- Yapı kullanma izin belgesi

5-İlgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi,

6- Sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri.

Kurum ve kuruluşlarda mühendis veya mimar olarak görev alanlar için

1- Dilekçe

2- Hizmet cetveli,

3- Görevlendirme yazısı

Yüklenici bünyesinde mühendis veya mimar olarak görev alanlar için;

1- Dilekçe

2- Mezuniyet belgesi,

3- İşin başında idareye verilmiş noter taahhütnamesi,

4- Müteahhidin teknik personel bildirimi,

5- Sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler.

Özel sektöre taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde mühendis veya mimar olarak görev alanlar için

1- Dilekçe

2- Mezuniyet belgesi,

3- Fenni Mesulun İşin başında idareye verilmiş noter taahhütnamesi,

4- Bedel içeren noter onaylı sözleşme

5- Sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler.

Alt yükleniciler için

1- Dilekçe

2- Bedel içeren sözleşme

3- Fatura örnekleri veya onaylı suretleri

4- Çalıştırılan işçilere ait Sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler

İŞ DENEYİM BELGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır..

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

(3) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş deneyim tutarı, iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak dikkate alınır.

(4) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde;

 1. a) İş bitirme belgelerinde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması,
 2. b) İş durum belgelerinde, belgeye konu işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması ve ilk sözleşme bedelinin tamamlanması,
 3. c) İş denetleme ve iş yönetme belgelerinde,

1) Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yılda içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,

2) Gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olduğu ve ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,şartı aranır ve geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de bu kapsamda değerlendirilir.

(5) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

 1. a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,
 2. b) Gerçek kişilerce denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları; gerçek kişinin ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına kaydolduğu tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak,
 3. c) Gerçek kişilerce yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları; beşte bir oranında,

ç) Tüzel kişiliğin, en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının iş denetleme belgesi ile ihaleye katılmasında; belge sahibinin yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak,

 1. d) Tüzel kişiliğin, en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının iş yönetme belgesi ile ihaleye katılmasında; beşte bir oranında,
 2. e) İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki işin bir kısmında denetleme, diğer kısmında yönetme görevinde bulunanların belge tutarları, denetledikleri ve yönettikleri iş tutarlarının üzerinden yukarıda belirtilen esaslar uyarınca,dikkate alınır.

(6) Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

 1. a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,
 2. b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.

ÖNEMLİ NOTLAR. . . . . .

1-İş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz.

2-Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur

3- Mezuniyet belgeleri ile YAPIM ihalelerine katılabilmek için Belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları;

 1. a) Her iki ortağın da mühendis olduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişiliğin % 50 hissesine sahip olmaları,
 2. b) Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler dışındaki tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişiliğin en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olmaları gerekmektedir.

4- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

5)  Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

6)  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

7) Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

8) Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler, ortaklarından herhangi birine ait deneyimi, ilgilinin mezuniyet belgesini sunmak suretiyle, benzer iş deneyimi olarak kullanabilir. Bu durumda; her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.

9) İş deneyimi olarak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve geçici kabulü yapılmamış bir işe ait iş denetleme veya iş yönetme belgesinin sunulması halinde; belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işin geçici kabulünün yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa geçici kabul tarihi, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80’inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

10) Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç yurt dışında gerçekleştirilen diğer işlerle ilgili olarak, iş deneyimini tevsik için, o ülke mevzuatına göre, iş sahibinin adı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, yüklenicinin, ilgisine göre fiilen denetleme veya yönetme faaliyetlerinde bulunanların adı veya unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim tarihini içerecek şekilde düzenlenmiş belgenin sunulması gereklidir.

İŞ ORTAKLIKLARINDA

İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların her birinin hissesini ayrı ayrı gösteren ortak sayısı kadar iş bitirme belgesi düzenlenir

İş ortaklığında, ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inde bulunan ortağa geçici kabul sonrası iş deneyim belgesi düzenlenir.

İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş deneyim tutarı, iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak dikkate alınır.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini, sağlaması zorunludur.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.

DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR

– Alt yüklenici bünyesinde görev yapan mühendis veya mimarlara, iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenlenmeyecektir.

– Deprem bölgelerinde gerçekleştirilen işlerde; (Değişik:03/07/2009-27277 R.G./10 md.) 6/3/2007 tarih ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan esasların 1.2.1 maddesinde tanımlanan, depremin şiddetine göre yapıda meydana gelmesi beklenen hasarın üstünde bir hasar meydana gelmesi durumunda, bu yapıları inşa eden yükleniciler ve alt yükleniciler ile bu yapıların denetim ve yönetimini gerçekleştiren mühendis ve mimarlara bu işten dolayı iş deneyim belgesi verilmez; verilmiş ise, bu belgeler iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılamaz.

– Yapılacak iş karşılığı bir bedel içermeyen kat karşılığı inşaat sözleşmelerine dayanılarak gerçekleştirilen yapım işleri ile sözleşmesinde yapım işine ait bir bedel yer almayan Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile gerçekleştirilen yapım işleri için düzenlenmiş iş deneyim belgeleri, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimini tevsik eden belge olarak kullanılamayacaktır.

İş deneyim belgeleri talepleri halinde, talep tarihini izleyen 30 gün içinde belge düzenlemeye yetkili mercilerce düzenlenir ve verilir. Düzenleme koşullarını taşımayan taleplerde, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeleriyle yazılı olarak bildirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.