İsteklilerin Sunduğu Bilançonun Yanıltıcı Olduğu İddiası ve Değerlendirilmesi

Muhasebe-21

İsteklilerin Sunduğu Bilançonun Yanıltıcı Olduğu İddiası ve Değerlendirilmesi

Toplantı No: 2015/002
Gündem No: 4
Karar Tarihi: 07.01.2015
Karar No: 2015/UH.II-8
Şikayetçi:
Saft Hazır Yemek Gıda Ve Turiz. Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Bartın Üniversitesi

Başvuru Tarih ve Sayısı:

18.12.2014 / 44294

Başvuruya Konu İhale:

2014/104122 İhale Kayıt Numaralı “Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığının Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Servisi Ve Servisi Ve Sonrası Temizlik” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Saft Hazır Yemek Gıda ve Tur. Tic. Ltd. Şti.,

Gecenköyü Mevkii Bartın – Ankara Karayolu 5. Km Saft Grup İş Merkezi BARTIN

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bartın Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı,

Ağdacı Mahallesi 74100 BARTIN

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/104122İhale Kayıt Numaralı “Bartın Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Servisi ve Servis Sonrası Temizlik” İhalesi

 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

            Bartın Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 24.09.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bartın Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Servisi ve Servis Sonrası Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Saft Hazır Yemek Gıda ve Tur. Tic. Ltd. Şti. nin 05.12.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.12.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2014 tarih ve 44294 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2014/3716 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerine bırakılan isteklinin önceki yıllarda gerçekleştirmiş olduğu bütün işlerini ortak girişim olarak tamamlayarak bilançosunun aktif ve pasifinde yer alan değerlerin ortak girişime ait işlerin bilançosu olarak sunduğu, dolayısıyla İdari Şartname’nin 7.4.2 ve 7.4.3 üncü maddelerinde yer alan kriterleri ihale üzerine bırakılan isteklinin tek başına sağlayamadığı, ortak girişimlerin ayrı bir tüzel kişilik olduğu ve ayrı bir vergi numarası ile temsil edildiği için ortak girişimlerce gerçekleştirilen işlerin rakamsal değerlerinin ortaklığı oluşturan tüzel kişiliklerin bilançolarına yansıtılamayacağı, sonuç olarak ihale üzerine bırakılan isteklinin sunmuş olduğu Standart Form: KİK025.1/H ‘de yer alan oranların hatalı olduğu,

 

2) Teknik Şartname’de yüklenici tarafından istihdam edilmesi gereken işçi sayılarının belirtildiği ve Sözleşme Tasarısı’nda işin bir yıl süreli olduğu, bu durumun asgari ücretin iki dönem zamlanacağını gösterdiği, oysaki İdari Şartname’de ihale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacağının öngörüldüğü, bu durumda İdari Şartname’nin hatalı düzenlendiği ve çalıştırılacak personel için fiyat farkı verilmesi gerektiği,

 

3)İdari Şartname’de teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kamu İhale Kanunu’nun 38. maddesine göre açıklama isteneceğinin belirtildiği, Kurum’un kâr oranını belirlemekte serbest olduğu ve komisyonlarca firma kârının %5-%10 veya %20 belirleneceği ihalelerde sınır değerin 1,30 olmasının mantıksız olduğu, dolayısıyla Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde sınır değerin tespitinde komisyona yetki verildiği, ihalede kurum tarafından belirlenen kâr oranı çerçevesinde ihale komisyonunca sınır değerin tespit edilmesi ve bu sınırın altında kalan ve ihale üzerine bırakılan firmadan açıklama istenilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4 üncü maddesinde “7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

            a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

            b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

            sunmaları gerekmektedir.

            Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

            a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

            b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

            c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

            Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

            İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

            Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

            Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

            Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

            İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

 

            7.4.3. İstekli tarafından;

            a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

            b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

            birinin sunulması yeterlidir.

            Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

            Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

            Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

            İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

            Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

            İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

             Başvuruya konu iddiaların bilançoda yer alan rakamların doğru olmadığına ilişkin olduğu, ihale üzerine bırakılan istekli tarafından sunulan 12/2013 tarihli Özet Bilançosu, Bilanço Bilgileri Tablosu ile Ayrıntılı Gelir Tablosu incelendiğinde İdari Şartname’de belirtilen oranların ihale üzerine bırakılan istekli tarafından sağlandığı ve bu belgelerin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından onaylandığı anlaşılmıştır. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yetkilendirilen meslek mensuplarınca yapılan mesleki iş ve işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlanacağı, aksine bilgi, belge, bulgu veya ciddi şüphe durumunda daha detaylı inceleme yapılmasının 3568 ve 4734 sayılı Kanun’a uygun olacağı, başvuru sahibince ise daha detaylı inceleme yapılmasını gerektiren iddiayı tevsik eder herhangi bir bilgi, belge sunulmadığı hususları göz önüne alındığında, anılan iddiaların yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikâyet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

 

            (2) Ancak, ilân ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

 

            (3) Kuruma itirazen şikâyet süresi; şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

 

            “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde ise “(1) Süreler;

            a) İlâna yönelik başvurularda ilk ilân tarihini,

            b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

            c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

            ç) Şikâyet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

            d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikâyet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

            izleyen günden itibaren başlar.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin ihale dokümanını 27.08.2014 tarihinde satın aldığı ve bu tarih itibarıyla dokümanda yer alan düzenlemelere yönelik şikayet konularının farkına varıldığı veya farkına varılması gerektiği dikkate alındığında ihale dokümanında yer alan düzenlemelere ilişkin olduğu anlaşılan söz konusu iddiasına ilişkin olarak idareye şikâyet süresinin 27.08.2014 tarihinde başladığı, bu tarihi izleyen on günlük idareye şikâyet süresinin ise 08.09.2014 tarihinde sona erdiği,  ancak bu tarihe kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunulmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince anılan iddiaya ilişkin olarak başvurunun süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

 

3)      Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “ (1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

            a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

            b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

            (2) Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde, işin gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde işçilik ile varsa malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dahil olan maliyetler gösterilir.

            (3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.

            (4) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, endeks üzerinden güncellenir.

 

          (5) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 inci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yapılan incelemede idarenin yaklaşık maliyeti 1.767.375,00 TL olarak hesapladığı, yaklaşık maliyetin 1,20 sayısına bölünmesinden elde edilen tutarı da sınır değer olarak kabul ettiği ve (1.767.375,00/120*100) 1.413.900,00 TL olarak hesapladığı, oysaki idarenin hesaplamada hata yaptığı ve (1.767.375,00/120*100) işleminin sonucunun 1.472.812,50 TL olması gerektiği, idarenin hesaplamalarına göre isteklilerin Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Servisi ve Servis Sonrası Temizlik Hizmet Alımı işi ihalesi için vermiş oldukları tekliflerin tamamının sınır değerin üzerinde kaldığı, oysaki hesaplama hatası düzeltildiğinde Emmioğlu Temizlik Hizmetleri Dayanıklı Tüketim Malları Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sınır değerin altında kaldığı ve açıklama istenilmesi gerektiği görülmüştür. Ancak idare tarafından belirlenen sınır değerin de yanlış hesaplandığı, hesaplanması gereken değerin Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan düzenleme gereğince yaklaşık maliyetin 1,30’a bölünmesinden elde edilen tutar olması ve (1.767.375,00/130*100) 1.359.519,23 TL olarak hesaplanması gerektiği, sınır değerin yeniden hesaplanması sonucu belirlenen tutarın altında hiçbir isteklinin teklifi kalmadığı için de idare tarafından yapılan yanlış hesaplamaların esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte yukarıda yer alan düzenlemeler gereğince Kamu İhale Kurumu’nun kâr oranını belirleme yetkisinin olmadığı bu yetkinin %20 oranını geçmemek üzere idarenin takdirinde bulunduğu, Kamu İhale Kurumu’nun sınır değere ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan düzenleme gereğince personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin tespitinde yaklaşık maliyetin 1,30’a bölünmesinin yasal bir zorunluluk olduğu, bu nedenle de başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.