İşletme Hesabına Göre Defter Tutan Şirketler Kamu İhalelerine Katılabilirler mi? (Kik kararı)

Muhasebe-22

İşletme Hesabına Göre Defter Tutan Şirketler Kamu İhalelerine Katılabilirler mi?

Toplantı No  :2011/007
Gündem No  :22
Karar Tarihi :24.01.2011
Karar No  :2011/UH.III-369
Şikayetçi:
 Egeli Sos. Hizm. Tur. İnş. Taş. San. Tic. Ltd. Şti – Ay-De Sos. Hizm. Akar. Unlu Mam. İnş. Em. Tah. Müt. Taş. Tar. Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Sahil Mahallesi Süleyman Sakallı Cad. Mert Apt. 6/b Küçükkuyu, Ayvacık/ÇANAKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 Yalova İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Yalı Cad. Valilik Hizmet Binası Kat: 2 77100 YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2010 / 55528
Başvuruya konu ihale:
 2010/535522 İhale Kayıt Numaralı “Yalova İl Sos. Hiz. Müd. Bağlı Mp Bak. ve Reh. Mrk. Müd. Shçek Yalova Belediyesi Huz. Ybrm Müd. Akv Çoc. Yuv. Müd.Nün Yüklenici Firmanın Mutfağında, Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
21.01.2011 tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.H.[41.66].(0260)./2010-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Yalova İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 10.12.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yalova İl Sos. Hiz. Müd. Bağlı Mp Bak. ve Reh. Mrk. Müd. Shçek Yalova Belediyesi Huz. Ybrm Müd. Akv Çoc. Yuv. Müd.’nün Yüklenici Firmanın Mutfağında, Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Egeli Sos. Hizm. Tur. İnş. Taş. San. Tic. Ltd. Şti – Ay-De Sos. Hizm. Akar. Unlu Mam. İnş. Em. Tah. Müt. Taş. Tar. Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 21.12.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2010 tarih ve 55528 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1- İhale üzerinde bırakılan isteklinin 2010 yılı içerisinde kurulan bir firma olması nedeniyle idari şartnamede belirtilen bilanço ve gelir tablosuna ilişkin yeterlik kriterlerini karşılamasının mümkün olmadığı,

2- İhale üzerinde bırakılan isteklinin yeni kurulmuş bir firma olduğu, kurulduğu tarih dikkate alındığında,  herhangi  bir işi tamamlayıp iş deneyim belgesi almasının mümkün olmadığı, dolayısıyla sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin incelenmesi gerektiği,

3- İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı dikkate alındığında, aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olamayacağı,

İddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Bilanço ve eşdeğer belgeler” başlıklı 35 inci maddesinde; “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmeliğin “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36 ıncı maddesinde; “(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.” hükmü,

Yer almaktadır.

İdari şartnamenin “Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4 üncü maddesinde; 7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler. İsteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.

Bu durumda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75”den küçük olması

gerekir. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

7.4.3. İsteklinin;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 15”inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %     10”undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır

…. düzenlemesi bulunmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Erdoğanlar İpek Yemek tarafından  teklif dosyası kapsamında  01.01.2010-30.09.2010 dönemine ait işletme hesabı özetini sunduğu görülmektedir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Kanunu’nda,  tacirler birinci sınıf tacir ve ikinci sınıf tacir olmak üzere ikiye ayrılmış olup, birinci sınıf tacirlerin bilanço esasına göre, ikinci sınıf tacirlerin ise işletme hesabı esasına göre defter tutacakları hüküm altına alınmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatta işletme hesabına göre defter tutan ve bilanço düzenlemeyen şirketlerin ihalelere katılıp katılamayacakları belirsiz olup, bu hususun ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Bununla birlikte, Erdoğanlar İpek Yemek’in teklifi ekinde sunmuş olduğu 20.05.2010 tarih ve 7567 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde, ihale üzerinde bırakılan  istekli ile ilgili olarak; “Kanuni ve ticari ikametgahı ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan tacir tarafından verilen dilekçede  07.05.2010 tarihinden itibaren “Tabildot yemek yapımı ve dağıtımı” işleri ile uğraştığını noterden tasdikli imzası tahtında bildirerek tescil talebinde bulunduğundan keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 10.05.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.” ifadeleri yer almaktadır.

İnceleme konusu ihalenin 10.12.2010 tarihinde yapıldığı göz önüne alındığında Yönetmelik ve idari şartname hükümleri gereğince 2009 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosunun sunulması gerektiği anlaşılmaktadır. İhale üzerinde bırakılan Erdoğanlar İpek Yemek’in  yukarıda anıldığı üzere 07.05.2010 tarihinde kurulmuş olması nedeniyle 2009 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosunu sunma olanağı bulunmamaktadır. Bu durumda, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 ve 36 ncı maddeleri ve idari şartnamenin 7.4.2 ve 7.4.3 üncü maddelerine gereğince ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilanço ve gelir tablolarının sunulması gerekirken, ihalenin yapıldığı 2010 yılına ait işletme hesabı özetini ve gelir tablosunu sunan isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması gerektiği  sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5 inci maddesinde; “7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80”inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25”den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. ” düzenlemesine,

 

            Aynı şartnamenin benzer işe ilişkin 7.6 ncı maddesinde ise; “Bu ihalede benzer iş olarak kamuda veya özel sektörde yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine,

Yer verilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin, Çeltikoğlu İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Denizaltı İnş. Tur. ve San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi  tarafından düzenlenen ve iş bitirme belgesi başlığını taşıyan bir belgeyi iş deneyim belgesi olarak sunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu belgede işin niteliği; “Yalova, Taşköprü, Çiftlikköy, Kadıköy, Termal Kanalizasyon, Yağmursuyu Hatları ile Parsel Baca Bağlantıları İnşaatı Şantiye Personel Yemek İşi” olarak belirtilmiş, sözleşme tarihi (10.05.2010) ve işin halen devam ettiği hususlarında bilgilere yer verilmiştir.

Bununla birlikte, iş deneyim belgesi başlıklı belge ekinde Erdoğanlar İpek Yemek tarafından Çeltikoğlu İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Denizaltı İnş. Tur. ve San. Tic. Ltd. Şti. Adi Ortaklığı adına 31.05.2010 ile 30.11.2010 tarihleri arasında düzenlenmiş muhtelif tarih ve sayılı faturalara  yer verildiği görülmüştür.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; “İş deneyim belgeleri; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır” hükmü ve,

Yine Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47 nci maddesinde; “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesi iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.” hükmü,

Bulunmaktadır.

Anılan Yönetmelik hükümlerinden Çeltikoğlu İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Denizaltı İnş. Tur. ve San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili bir kurum ya da kuruluş olmadığı, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, ancak bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesinin iş deneyimini gösteren belgeler olarak kabul edileceği, iş deneyim tutarının tespitinde ise, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedelini aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarının dikkate alınacağı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede,  gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenememesi nedeniyle, Çeltikoğlu İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Denizaltı İnş. Tur. ve San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından iş bitirme belgesi adı altında düzenlenen belgenin iş deneyimini tevsik etmede geçerli kabul edilemeyeceği, ancak bu durumda iş deneyiminin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde anılan belgeler ile tevsik edilebileceği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ise teklif dosyası kapsamında Çeltikoğlu İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Denizaltı İnş. Tur. ve San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimine gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak faturaları sunmakla birlikte bu işe ilişkin sözleşme ve diğer tevsik edici belgelerin sunulmadığı anlaşıldığından, teklifinin bu gerekçeyle de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,      

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

…” hükmü yer almaktadır.

İhale konusu işe ait idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde; “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

66.430 adet sabah kahvaltısı, 58.400 adet ara öğün 80.665 adet öğle yemeği, 66.430 akşam yemeği, Özel Gün Menüsü 3.840 olmak üzere toplam 275.765 adet/öğün yemek teklif fiyata dahildir.

Yemeklerin kuruluşta dağıtımı, servisi ve sonrası işlemleri için çalışan personelin tüm mesaisini kuruluşta geçirdiği hallerde, hizmetin sunulmasıyla görevli; (6) servis elemanı, (3) bulaşıkçı personelin işçilik giderleri ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan (9) personele çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecek olup, teklif fiyata dâhildir.

 

Çalışan personelin aylık (26 gün) üzerinden verilecek yol ücreti teklif fiyata dâhildir. Yol ücreti 26 gün üzerinden günlük brüt 4 (dört) Türk Lirası üzerinden hesaplanacaktır.
c) Kuruluş mutfağında çalışacak personele aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.

1) Erkek personel için su geçirmez önlük, kumaştan yapılmış Ceket ve Pantolon ( Yazlık ve Kışlık ) ceketlerin arka kısmında büyük punto ile “SHÇEK” ve altında küçük punto ile “Kuruluşun adı” ve kıyafetin göğüs kısmında ise yüklenici firmanın adı yazılacaktır.Ayakkabı ( 2 çift ) ( Yazlık ve Kışlık )

2) Bayan personel için su geçirmez önlük, kumaştan yapılmış Tayyör (Yazlık ve Kışlık) tayyörlerin arka kısmında büyük punto ile “SHÇEK” ve altında küçük punto ile “Kuruluşun adı” ve kıyafetin göğüs kısmında ise yüklenici firmanın adı yazılacaktır. Ayakkabı ( 2 çift ) (Yazlık ve Kışlık)

Yılbaşı, bayram, davet, toplu yapılan doğum günleri vs. gibi özel günlerde yılda on iki defa olmak üzere, kuruluşta bakılan sayısının iki katına kadar kişinin yararlanacağı “özel gün menüsü” (en az beş çeşit olmak üzere 1-Kuruyemiş, 2-Kuru pasta 3-Yaş pasta, 4-Meyve, 5-İçecekler vs.) teklif fiyata dâhil edilecektir.

 Yemek kuruma ait merkezi bir mutfakta pişirilerek diğer kuruluşlara dağıtımı yapılıyor ise pişirilen yemeğin diğer kuruluşlara dağıtımındaki nakliye giderleri teklif fiyata dâhildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

İdare tarafından yukarıda yer verilen  Kanun hükmü gereğince 10.12.2010 tarih ve 3677 sayılı  yazı ile Erdoğanlar İpek Yemek’den aşırı düşük teklif  açıklaması istendiği, anılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamalarını 13.12.2010 tarihli yazısı ekinde idareye sunduğu görülmektedir.

İhale üzerinde bırakılan Erdoğanlar İpek Yemek’in aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

1- İşletmelerinde çalışan personelin aile bireylerinden oluştuğunun belirtildiği ve ilgili sigorta poliçelerinin sunulduğu,

2- Yemeklerde kullanılacak sebzelerin kendilerine ait seralarda yetiştirileceğinin belirtildiği ve  tapu fotokopilerinin sunulduğu,

3- Kırmızı etin kendilerine ait büyükbaş hayvanlardan elde  edileceğinin belirtildiği   ve Servet Erdoğan’  a ait 2  adet büyükbaş hayvan bulunduğunu gösterir veteriner hekim imzalı “İşletmedeki Hayvanlar” başlıklı bir belge sunulduğu,

tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde; “79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)” açıklaması yer almaktadır.

Anılan Tebliğ açıklamasında, istekliler tarafından yapılacak aşırı düşük teklif açıklamalarının bilgi ve belgelere  dayanması gerektiği belirtilmekte ve  hangi belgelerin açıklamalarda kullanılabileceği sayılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamasında sayılan belgeler kullanılarak  yapılmadığı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin üçüncü iddia yönünden de  değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.