İşçilik Maliyetinin Asgari İşçilik Hesabının İşçilik Hesaplama Modülü ile Hesaplanması Gerektiği…Kik Kararı

Toplantı No : 2016/017
Gündem No : 21
Karar Tarihi : 07.03.2016
Karar No : 2016/UH.III-745
Şikayetçi:
Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. – Karin Bilişim Tem. Turizm İnş. Taah. Tic. Ve San. Ltd. Şti. – Sim Çağrı Hizmetleri Oto Kiralama Özel İstihdam Tem. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Orman Genel Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:

11.02.2016 / 8990

Başvuruya Konu İhale:

2015/182652 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Temizlik, Haşerelere Karşı İlaçlama” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Karin Bilişim Tem. Turizm İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. – Sim Çağrı Hizmetleri Oto Kiralama Özel İstihdam Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti İş Ortaklığı,

İpekyol Cad. Akasya  Apt. Kat:1 No:2 ŞANLIURFA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

Beştepeler Mah. Söğütözü Cad. No:08  06560 Yenimahalle/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/182652İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Temizlik, Haşerelere Karşı İlaçlama” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 04.02.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzemesiz Temizlik, Haşerelere Karşı İlaçlama” ihalesine ilişkin olarak Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Karin Bilişim Tem. Turizm İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. – Sim Çağrı Hizmetleri Oto Kiralama Özel İstihdam Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti İş Ortaklığı’nın 08.02.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.02.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.02.2016 tarih ve 8990 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan  tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/429 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,  ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin taraflarınca hesaplanan asgari işçilik maliyeti olan 12.602.897,01 TL’nin altında olması nedeniyle söz konusu teklifin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin reddedilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihalenin adı “Malzemesiz Temizlik, Haşerelere Karşı İlaçlama” olarak tanımlanmıştır. Aynı Şartname’nin “Teklif Fiyata Dahil Giderler” başlıklı maddesi “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak her türlü ulaşım, sigorta, vergi (KDV hariç) resim, harç ve noter giderleri, Kamu İhale Kurum payı isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1-a )116 (yüzonaltı) adet işçi (Genel temizlik hizmetlerinde görevli) için; Asgari Ücret Komisyonu tarafından, 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan net asgari ücret ile bu şartnamede brüt olarak belirlenmiş yemek ve yol ücretinden, yasal vergi ve kesintiler düşülerek hesaplanan ücret,

b ) 1 (bir) adet işçi (Sevk ve İdare sorumlusu) için; Asgari Ücret Komisyonu tarafından, 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücretin %50 (yüzde elli) fazlası üzerinden hesaplanan net asgari ücret ile bu şartnamede brüt olarak belirlenmiş yemek ve yol ücretinden, yasal vergi ve kesintiler düşülerek hesaplanan ücret,

c ) 4(dört) adet işçi (cam temizliği ekibinde yer alacak görevli) için; Asgari Ücret Komisyonu tarafından, 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücretin %40 (yüzde kırk) fazlası üzerinden hesaplanan net asgari ücret ile bu şartnamede brüt olarak belirlenmiş yemek ve yol ücretinden, yasal vergi ve kesintiler düşülerek hesaplanan ücret,

d ) 3 (üç) adet işçi (hizmet binası tamir, tadilat, boya, sıva vb. işler için görevli) için; Asgari Ücret Komisyonu tarafından, 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücretin %40 (yüzde kırk) fazlası üzerinden hesaplanan net asgari ücret ile bu şartnamede brüt olarak belirlenmiş yemek ve yol ücretinden, yasal vergi ve kesintiler düşülerek hesaplanan ücret ödenir.

e ) 5 (Beş) adet engelli işçi (Genel temizlik hizmetlerinde görevli) için; Asgari Ücret Komisyonu tarafından, 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan net asgari ücret ile bu şartnamede brüt olarak belirlenmiş yemek ve yol ücretinden, yasal vergi ve kesintiler düşülerek hesaplanan ücret ödenir.

 Bütün işçiler için Yemek ve yol giderleri bir ayda 26 gün üzerinden, artık gün olan 16 gün için ise 14 gün üzerinden hesaplanarak teklife dâhil edilecektir. Yemek ve yol giderleri çalışanlara nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir. Ayrıca istekli, söz konusu hizmet süresince sözleşme döneminde çalışacak personele idarenin uygun göreceği teknik şartnamede belirtilen özelliklerde giyecek  ayni olarak verilecek ve bu giderin tümü teklif fiyata dâhil edilecektir

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Her bir çalışan için günlük brüt 11,-TL. yemek parası; günlük brüt 13,-TL yol parası teklif fiyatına dahildir. Yemek ve yol giderleri bir ayda 26 gün üzerinden artık gün olan 16 günde ise 14 gün üzerinden hesaplanarak teklife dahil edilecektir. Yemek ve yol giderleri çalışanlara nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Teknik Şartnamede belirtilen ve temizlikde Temizlik makinaları teklif fiyata dahildir.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

2” olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye paralel olarak birim fiyat teklif cetvelinin aşağıdaki şekilde hazırlandığı görülmüştür.

 

 

A

B

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Sevk ve İdareden Sorumlu görevli işçi (Brüt asgari ücretin %50 fazlası)

Ay

1

33

 

 

2

Sevk ve İdareden Sorumlu görevli işçi (Brüt asgari ücretin %50 fazlası)

Gün

1

16

 

 

3

Şartnamede belirtilen nitelikli Temizlik işlerinde çalıştırılacak işçiler (Brüt asgari ücretin %40 fazlası)

Ay

7

33

 

 

4

Şartnamede belirtilen nitelikli Temizlik işlerinde çalıştırılacak işçiler (Brüt asgari ücretin %40 fazlası)

Gün

7

16

 

 

5

Engelli işçi(Brüt asgari ücret)

Ay

5

33

 

 

6

Engelli işçi(Brüt asgari ücret)

Gün

5

16

 

 

7

Genel Temizlik hizmetinde Görevli işçi(Brüt asgari ücret)

Ay

116

33

 

 

8

Genel Temizlik hizmetinde Görevli işçi(Brüt asgari ücret)

Gün

116

16

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2.1. maddesinde “İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.” açıklaması ve yine aynı Tebliğin 78.22. maddesinde “Brüt asgari ücret veya üzerinde ücret ödenmesi öngörülen personelin varsa nakdi yol ve yemek bedeli dahil aylık (78.12 nci maddeye göre gün üzerinden teklif alınan hallerde günlük) ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalara ilişkin ücretler ile engelli işçi ücreti gibi ayrı ayrı hesaplanması gereken her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması, malzeme giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, ayni teklif verileceği belirtilen yemek ve yol giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi esastır. Ancak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, bu iş kalemi/kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır.

Bununla birlikte, söz konusu personelin fazla çalışma yapması ve/veya ulusal bayram ve/veya genel tatil günlerinde çalıştırılması öngörülüyor ise, 78.8. maddesine göre çalışılacak gün ve personel sayısı ile toplam fazla çalışma saati belirlenirken, bu personel de dikkate alınmak suretiyle maliyet hesaplaması yapılarak ulusal bayram ve genel tatil günleri iş kalemi ile fazla çalışma iş kalemine dahil edilecektir.

Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle birim fiyat teklif cetvelinde malzeme için tek bir satır açılması halinde “birim” sütununda “ay” veya “gün” ibaresine yer verilecek, her bir malzeme için ayrı satır açılması halinde ise “birim” sütununa malzemenin türüne göre adet, kg, lt, m, kutu, paket vb. yazılacak ve “miktar” sütununda işin toplam süresi boyunca kullanılması öngörülen malzeme miktarı (toplam adet, kg, lt, m, kutu, paket vb.) belirtilerek teklif alınacaktır.” açıklaması,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir.

78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

…”açıklaması,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur …” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale İşlem dosyasında yer alan yaklaşık maliyetin incelemesinden idarece yaklaşık maliyetin KİK İşçilik Hesaplama Modülü ile hazırlandığı ve aşağıda yer alan ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetveli ile birebir aynı olduğu görülmüştür.

 

 

A

B

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Sevk ve İdareden Sorumlu görevli işçi (Brüt asgari ücretin %50 fazlası)

Ay

1

33

3.922,38

129.438,54

2

Sevk ve İdareden Sorumlu görevli işçi (Brüt asgari ücretin %50 fazlası)

Gün

1

16

131,00

2.096,00

3

Şartnamede belirtilen nitelikli Temizlik işlerinde çalıştırılacak işçiler (Brüt asgari ücretin %40 fazlası)

Ay

7

33

3.712,56

857.601,36

4

Şartnamede belirtilen nitelikli Temizlik işlerinde çalıştırılacak işçiler (Brüt asgari ücretin %40 fazlası)

Gün

7

16

124,00

13.888,00

5

Engelli işçi(Brüt asgari ücret)

Ay

5

33

2.522,09

6.144,85

6

Engelli işçi(Brüt asgari ücret)

Gün

5

16

84,32

6.745,60

7

Genel Temizlik hizmetinde Görevli işçi(Brüt asgari ücret)

Ay

116

33

2.873,24

10.998.762,72

8

Genel Temizlik hizmetinde Görevli işçi(Brüt asgari ücret)

Gün

116

16

96,02

178.213,12

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

12.602.890,19

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.3. maddesi uyarınca idarece yaklaşık maliyet hesabının anılan maddede yer alan İşçilik Hesaplama Modülüne uygun olarak 12.602.890,19 TL hesaplandığı, asgari işçilik hesabının söz konusu Modül ile yapılmasının zorunlu olduğu ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin idarece İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak hesaplanan asgari işçilik maliyetinin altında olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,