İKİNCİ GÖREV YASAĞININ İSTİSNALARI NELERDİR?

İKİNCİ GÖREV YASAĞININ İSTİSNALARI

 

87 nci maddenin birinci fıkrası, kural olarak memurlara ikinci görevin verilemeyeceğini ve anılan kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemeyeceği ve yarar sağlanamayacağını hükme bağlarken, son fıkrasında ikinci görev yasağı kuralının istisnalarını düzenlemiştir.

Buna göre;

a)657 sayılı Kanununun 88 nci maddesinde yer alan ve memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri gereğince ikinci görev verilenler ikinci görev yasağının dışındadır.

b)Hakemler: Bir hak üzerinde anlaşmazlığa düşmüş olan iki tarafın, bu anlaşmazlığın çözümünü birlikte seçtikleri özel şahıslara bırakmalarına ve anlaşmazlığın bu şahıslar tarafından çözümlenip karara bağlanmasına “tahkim” anlaşmazlıkların çözümlenmesi kendilerine bırakılan bu özel şahıslara da “hakem” denir. Bu görevi yerine getiren memurlara ikinci görev yasağı uygulanmaz. Çeşitli spor yarışmalarını yöneten hakemlerde ikinci görev yasağının dışındadır.

c)Tasfiye Memurları: Gerçek ve tüzel kişilerin ticari yönden iflas etmeleri veya tasfiye sürecine sokulması halinde, alacak ve borçlarının tasfiyesi için İcra İflas Kanunu hükümleri uyarınca mahkemeler tarafından atanan kişilere tasfiye memuru denir. Bu kişilerde ikinci görev yasağının dışındadır.

d)Bilirkişiler: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 275 inci maddesinde; “Mahkeme çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez.” denilmektedir. Buna göre, dava ile ilgili olayların takdirinde, yargıç tarafından bilinmeyen özel ve teknik bilgilere gerek duyulan hallerde, bilgi ve düşüncesine başvurulan üçüncü şahıslara “bilirkişi” denir. Bu kişiler de ikinci görev yasağının dışındadır

e)İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları,

f)Özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışmalarına katılanlar,

Bu çalışmalardan bazıları ve bunlara katılan memurlar şunlardır:

-Vergi Kanunları gereğince kurulan; daimi ve geçici takdir komisyonları, tadilat komisyonları, zirai kazançlar il komisyonlarında görevlendirilen memurlar,

-Seçim kurullarında görev alan memurlar,

-Dernekler Kanununa göre hükümet komiserliği yapan memurlar,

-2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu gereğince kurulan kadastro komisyonlarının memur üyeleri.

g)Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve özel kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar da ikinci görev yasağının dışındadır.

Buna göre, yukarıda sayılanların tamamına, asıl görevlerinin yanında ikinci görev verilebilir ve ücret ödenebilir.