İhracat Teslimli Satışlarda ÖTV

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (8/2) maddesinde, ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisinin, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin olunacağı, ihracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan verginin vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunacağı, ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen verginin, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, mezkûr Kanunun (5/1) maddesinde, bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri ile ilgili olarak, teslim konusu malın, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması şartı da yer almaktadır.

Diğer taraftan, aynı Kanuna ekli (IV) sayılı liste kapsamındaki malların ihraç kayıtlı tesliminde tecil-terkin uygulamasının 1/9/2015 tarihinden önceki usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar mülga 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (9.1.2) bölümü ile mülga 19 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (2 ve 3) bölümlerinde, 1/9/2015 tarihinden itibaren usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar ise 20/8/2015 tarihli ve 29451 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C) bölümünde yapılmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun (8/2) maddesi uygulamasında, ihracatçıya ÖTV’si tahsil edilmeden teslim edilen mallar dolayısıyla tecil edilen ÖTV’nin terkini, esas itibarıyla, malın ihracatının süresinde (ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içerisinde) gerçekleştirilmesine, dolayısıyla mezkûr süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olmasına (gümrük beyannamesinin kapanmasına) ve bunun gümrük beyannamesi ile tevsikine bağlı olarak mümkün bulunmakta olup, ihraç kaydıyla teslim edilen malların söz konusu süre içerisinde ihracatının gerçekleştirilmemiş olması halinde, KDV uygulaması açısından ek süre alınıp alınmadığına bakılmaksızın, ihracatçıya teslim aşamasında tecil edilmiş ÖTV gecikme zammı (mücbir sebeplerin varlığı halinde tecil faizi) ile birlikte tahsil edilmektedir.

Buna göre, ilgide kayıtlı başvurunuzda, Kanunun (8/2) maddesi kapsamında 5/11/2014 tarihinde ihraç kayıtlı olarak teslim edildiği ve ihracatçı tarafından kapanma tarihi 9/3/2015 olan 25/2/2015 tarihli Gümrük Çıkış Beyannamesi ile ihraç edildiği belirtilen 500 adet av tüfeğine ait ÖTV’nin, ihracatın Kanunun (8/2) maddesinde öngörülen süre içerisinde gerçekleşmemiş olması nedeniyle, gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.