İhaleye Teklif Vermemiş Olanlar İhaleyi İzleyebilir mi?

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerde gün geçmiyor ki yeni bir konu ortaya çıkmasın. İşte son zamanlarda gündeme gelen konuların bir tanesi de ihale dokümanı almamış veya ihale dokümanı almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermemiş olanların ihaleyi izleyip izleyemeyecekleri konusu.

İlk bakışta  yaklaşık maliyetin gizliliği, teklif verenlerin firma sırları, ihalelere fesat karıştırılması gibi bir çok sebeple ” olmaz ” düşüncesinin akla geldiği bu konuyu incelediğimizde aslında durumun hiç de böyle “olmaz” bir durum olmadığını görmekteyiz.

Konu ile ilgili olarak mevzuatta doğrudan açık bir hüküm bulunmamakta.  Ancak konu ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa( KİK ) baktığımızda  52. madde durumun açıklanması yani yorumlanması için bir ipucu vermekte.

Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin yapılması

            Madde 52- İhale komisyonunca ihalenin yapılacağı saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Teknik tekliflere ait zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. Malî teklifleri içeren zarflar ise bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale komisyonunca toplu halde paketlenir, mühürlenip imzalanarak muhafaza altına alınır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
……
……
……
İhale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçları ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. İhale komisyonunca toplu halde muhafaza altına alınmış olan ve malî teklifleri içeren paket açılır. Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin malî teklif zarfları açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu istekliler ihale salonundan çıkarılır. (Değişik dördüncü cümle: 20/11/2008-5812/19 md.) Bu işlemlerden sonra, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılır ve teklif edilen fiyatlar ile yaklaşık maliyet açıklanarak bir tutanakla tespit edilir. İade edilemeyen malî tekliflere ait zarflar ihalenin sonuçlandırılmasından hemen sonra posta ile gönderilir
…..

Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin yapılmasının şekil ve şartlarını belirleyen 4734 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin ilk fıkrasında bir ihalede kimlerin olabileceği ismen sayılmıştır. Buna göre ihalenin yapıldığı mekanda şu kişilerin bulunması kanunen öngörülen bir durumdur;
-İhale Komisyonu
-İstekliler
-İstekliler ile Birlikte “Hazır Bulunanlar ”

İhale komisyonu ve isteklilerin kimler olduğuna dair 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda özel tanımlamalar getirilmiştir. Ancak ilgili maddede yer verilen  İhaleye teklif vermemiş olanların oluşturduğu “Hazır Bulunanlar” hakkında kanunda ve ikincil mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmamakta.

Diğer taraftan  İhaleye teklif vermemiş olanların yani  “Hazır Bulunanların” sadece orada hazır bulunmakla kalmayıp ihalenin yapılmasına dair belge ve bilgi isteme hakları da bulunmaktadır.

Şöyleki  Kamu İhale Genel Tebliğinde,   yapılan ihalelerde “Teklif Edilen Fiyatlara ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanağın Hazır Bulunanlar Önünde Yapılan İlk Oturumda Talep Edenlere Verildiğine İlişkin Tutanak” düzenlenmesi ve talep edenlere verilmesi idareler açısından zorunlu bir durumdur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.