İhalede Kısmi Teklifin İptali…Kik Kararı

ihale-1

İhalede Kısmi Teklifin İptali

Toplantı No : 2010/012
Gündem No : 5
Karar Tarihi : 09.02.2010
Karar No : 2010/UM.II-468

——————————————————————————–

Şikayetçi:
Yapımed Medikal Danş. Yapı Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti., 1315 Sokak No:28 Çankaya / İZMİR
İhaleyi yapan idare:
Aydın Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hasan Efendi Mah. Gençlik Cad. No:13 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
14.01.2010 / 879
Başvuruya konu ihale:
2009/159346 İhale Kayıt Numaralı “Beyin Cerrahi Sarf Malzeme Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
14.01.2010 tarih ve II.M.01.82.0229/2010-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Aydın Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 24.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “17 Kalem Beyin Cerrahi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yapımed Medikal Danş. Yapı Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.01.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.01.2010 tarih ve 879 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından ihale dokümanında 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu kalemlerin kısmi teklife kapalı olduğu açıkça belirtildiği halde, grup fiyatlarının değil, birim fiyatlar esas alınarak tekliflerin kalem kalem değerlendirildiği, bu kalemlerde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin toplamının kendi tekliflerinden yüksek olduğu ve dolayısıyla en avantajlı teklifin firmaları tarafından verildiği iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı, “17 Kalem Beyin Cerrahi Sarf Malzeme Alımı İhalesi”; miktarı ve türü “17 Kalem Beyin Cerrahi Sarf Malzemesi” olarak belirlenmiştir.

Anılan şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 18 inci maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

“Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19 uncu maddesinde de;

“19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar.

19.2.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1.1- (1, 2 ve 4 ) nolu kalemler kısmi teklife kapalıdır.

19.2.1.2- (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13) nolu kalemler kısmi teklife kapalıdır.”

Düzenlemesi yer almakta olup (1, 2 ve
4 ) nolu kalemler ile (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13) nolu kalemlerin kısmi teklife kapalı olduğu hususu, idari şartnamenin ve ihale ilanının “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde de tekrar edilmiştir.

Bunun yanında, idari şartnamenin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35 inci maddesinde; “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.” düzenlemesine yer verilmiş olup, 35.4.1 inci maddesinde de tekliflerin eşit olması halinde, sunulan iş deneyim belgesindeki belge tutarına bakılacağı belirtilmiştir.

İdari şartname düzenlemeleri dikkate alındığında, 17 kalem olarak çıkılan ihalenin kısmi teklife açık olduğu, ancak (1, 2 ve
4 ) nolu kalemler ile (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13) nolu kalemlerin kısmi teklife kapalı olduğu ve kalemler bakımından ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği, bunun dışında en avantajlı teklifin belirlenmesi bakımından, aynı fiyatın verilmesi durumu hariç olmak üzere, herhangi bir değerlendirme kriteri getirilmediği anlaşılmıştır.

İnceleme konusu ihalenin teknik şartnamesinin; 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16 ve 17 nci kalemler için ayrı ayrı; şikayet konusu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu kalemler için grup halinde tek bir metin olarak hazırlandığı görülmüştür.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde, kısmi teklif, “Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde; alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, alımın niteliğine uygun olarak belirlenen bir veya birden fazla kısmına; ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise aynı malın miktarlar itibarıyla belirlenen bir veya birden fazla kısmına verilen teklif” olarak tanımlanmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 16.4 üncü maddesinde;

“16.4.1. İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilecektir.

16.4.2. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalede; aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır.

16.4.3. İşin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunda, yapım işleri ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır. Ancak, mal ve hizmet alımlarında bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelere münhasıran ve idari şartnamenin “Kısmi teklife ilişkin açıklamalar” başlığı altında idarece bu hususun düzenlenmiş olması kaydıyla her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir. Ayrı ayrı sözleşmeye bağlanacak her kısım için ayrı kesin teminat alınacaktır.

16.4.4. Kısmi teklife açık olan ihalelere yönelik şikayet veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz. Bu durumda, başvuruya konu edilmeyen diğer kısım/kalem veya gruplara ilişkin sözleşmeler imzalanabilecektir.”

Açıklaması yer almakta olup anılan tebliğin ekinde, “Ek-M.1” adı altında, kısmi teklife açık ihalelerde kısım veya kısımların birden fazla kalemden oluşması durumunda kullanılabilecek birim fiyat cetveli örneğine yer verilmiştir.

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19 uncu maddesine ilişkin 25 numaralı dipnotta;

“(1) İhale konusu alıma kısmi teklif verilmesine izin verilmemesi durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir:

‘19.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.’

(2) İhale konusu alıma kısmi teklif verilmesine izin verilmesi durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir:

‘19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.’ ”

“Kısmi teklife ilişkin açıklamalar” başlıklı 19.2 nci maddesine ilişkin 26 numaralı dipnotta;

“(1) Kısmi teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede, ‘19.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.’ yazılacaktır.

(2) Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısmi teklifin ne şekilde verileceğine ilişkin bilgi, buraya yazılacaktır. Ayrıca, birim fiyat teklif cetvelinde de gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

(3) İdareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden karşılanmasını sağlayan ve kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede; ihale üzerinde bırakılan istekliler ile üzerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanacak ise bu duruma ilişkin açıklamaya bu maddede yer verilecektir.”

Açıklamaları yer almaktadır.

KİK015.3/M Standart form numaralı birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin dipnotunda da; “Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

İdarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere boş olarak verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin istenilen 17 kalem beyin cerrahi sarf malzemesinin alt alta yazılarak birim, miktar, teklif edilen birim fiyatlar ile tutarlar için ayrı sütun açılması sureti ile düzenlendiği, kalemlerin ihale dokümanında yer aldığı şekilde gruplandırılmadığı görülmüştür.

İhaleye teklif veren isteklilerin doldurduğu birim fiyat teklif mektubu eki cetvellerin incelenmesi neticesinde; başvuru sahibi, Yapımed MedikalDanş. Yapı Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihalenin 15 inci kalemi dışında tüm kalemlere ayrı ayrı sıra ile teklif verdiği, ihale üzerinde bırakılan Efmed Kesici Takımlar Hır. Tıbbi Al. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihalenin 14, 15 ve 16 ncı kalemleri dışındaki tüm kalemlere yine ayrı ayrı teklif verdiği, Ege-Sel Med. Gıda İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise sadece, ihale dokümanında kısmi teklif verilemeyeceği belirtilen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu kalemlere ayrı ayrı teklif verdiği görülmüştür.

İdare tarafından doldurulan, isteklilerce teklif edilen fiyatlar tutanağının kalemler bazında değil, isteklilerce verilen toplam teklif tutarları esas alınarak doldurulduğu, ihale dosyasında yer alan, adı teklif edilen fiyatlar tutanağı olmamakla birlikte, isteklilerin kalemler bazında birim fiyat tekliflerinin yer aldığı belgede, firmaların 1, 2 ve 4 nolu kalemler için verdikleri birim fiyatların toplanarak bir grup; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 sıra nolu kalemler için verdikleri birim fiyatların da toplanarak başka bir grup oluşturulduğu görülmüştür.

Başvuru sahibinin iddialarına idarece verilen cevapta özetle, ihalenin birim fiyat teklif esasına göre yapıldığı, kullanılacak malzemelerin birbirini tamamlaması ve kullanım bütünlüğü sağlanması nedenleriyle 1, 2 ve 4 ile 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu kalemlerin kendi içerisinde kısmi teklife kapatıldığı, ihalenin götürü bedel esasına göre yapılmaması nedeniyle tekliflerin toplamının baz alınmadığı belirtilmiştir.

İdarece tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, 1, 2 ve 4 ile 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu kalemlerin kendi içerisinde kısmi teklife kapatılması nedeniyle, tekliflerin toplamının baz alınmadığı belirtilse de, isteklilerin kalemler bazında birim fiyat tekliflerinin yer aldığı belgeden de görüleceği üzere, kalemlere ilişkin farklı farklı miktarlar dikkate alınmadan, kalemlerin birim fiyatlarının toplamının esas alındığı, şikayet konusu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu kalemlerde, sadece birim fiyatların toplanması neticesinde en düşük teklifi veren Efmed Kesici Takımlar Hır. Tıbbi Al. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakıldığı tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, başvuru sahibinin iddiasında da belirttiği gibi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu kalemlerin oluşturduğu grubun, idare tarafından kalem kalem değerlendirildiğinin kabul edilmesi halinde ise, 5, 9 ve 11 inci kalemlerde başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekliden daha düşük fiyatlar teklif ettiği dikkate alındığında, başvuru sahibinin, söz konusu kalemlerde, idari şartnamenin 35.1 inci maddesi gereği en avantajlı teklif olarak belirlenmesinin gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak, bu durumda, idarece ihale dokümanında 1, 2 ve 4 ile 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu kalemlerin kısmi teklife kapatılmasının herhangi bir anlamı kalmayacak, grup içerisindeki kalemlerin farklı firmalarda kalması sonucu, idarenin şikayet dilekçesine verdiği cevapta belirttiği, malzemelerin birbirini tamamlaması ve kullanım bütünlüğü sağlanması amacı gerçekleşmeyecektir.

Bunun yanında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 6, 7, 8 ve 10 uncu kalemlere; başvuru sahibinin de 8, 9, 10 ve 11 inci kalemlere, kısmi teklife kapatılan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu kalemlerin oluşturduğu gruba ilişkin toplam tekliflerinin düşük kalması amacıyla birim fiyat bazında sembolik teklifler verdikleri (1,00 TL) görülmüştür.

Yukarıda yer alan tespitler ile mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde; şikayet konusu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı kalemlerden her birinin ayrı kalemler olarak mı, yoksa ihale dokümanında yer aldığı şekliyle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı kalemlerin oluşturduğu grubun bir kalem olarak mı mütalaa edileceği ve söz konusu kalemlere ilişkin tekliflerin ne şekilde verileceği hususunun idari şartnamenin 19 uncu maddesinde açıkça yazılmadığı, bunun yanında idarece isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin, Tebliğ ekinde yer alan, kısmi teklife açık ihalelerde kısım veya kısımların birden fazla kalemden oluşması durumunda kullanılabilecek birim fiyat teklif cetveli örneğine uygun olarak hazırlanmadığı gibi, söz konusu cetvelde, tekliflerin ne şekilde verileceği hususunda isteklilere yol gösterecek, kısımlar bazında gerekli düzenlemelere de yer verilmediği tespit edilmiştir.

Bu itibarla, ihale dokümanındaki şikayet konusu edilen kısmi teklife ilişkin söz konusu düzenlemelerin, tekliflerini nasıl hazırlayacakları hususunda isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte olduğu ve ihale dokümanındaki şikayete konu kalemlerle ilgili düzenlemelerin bu haliyle, tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesine ve ihalenin sonuçlandırılabilmesine engel teşkil ettiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, şikayet konusu edilen ihalenin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı kalemlerinin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı kalemlerinin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.