İhale Teklifinin Kabul Edilmesi İçin Yeterli Unsurlar Nelerdir?

Denetçi-4

İhale kayıt numarasının doğru belirlendiği söz konusu teklif zarfının, idarece işin adının ve ihale yapılacak adresin yanlış yazılması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı

Toplantı No : 2016/016
Gündem No : 19
Karar Tarihi : 03.03.2016
Karar No : 2016/UH.II-691
Şikayetçi:
Baysan Temizlik Otomosyon İnşaat Elektrik Gıda Maden Medikal San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Valilik (Yikob) İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık

Başvuru Tarih ve Sayısı:

29.01.2016 / 6148

Başvuruya Konu İhale:

2015/162697 İhale Kayıt Numaralı “35 Adet Temizlik Personeli Valilik, Yikob Ve Müzede Çalıştırılması” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Baysan Temizlik Otomosyon İnşaat Elektrik Gıda Maden Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Ehlibeyt Mah. 1270. Sok. No: 7/5 Cevizlidere/Çankaya/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,

Paşabağı Mah. Cumhuriyet Cad. No:77 (Hükümet Konağı 3.Kat Kapı No:160)  63300 Haliliye/ŞANLIURFA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/162697İhale Kayıt Numaralı “35 Adet Temizlik Personeli Valilik, Yikob ve Müzede Çalıştırılması” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 30.12.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “35 Adet Temizlik Personeli Valilik, Yikob ve Müzede Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Baysan Temizlik Otomosyon İnşaat Elektrik Gıda Maden Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 18.01.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.01.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.01.2016 tarih ve 6148 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/321 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif zarfında işin adının ve ihale yapılacak adresin yanlış yazıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata uygun olmadığı, düzeltici işlemle giderilemeyecek bu durum nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Şikâyete konu ihalenin, Şanlıurfa Valiliği tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Vali Konağında ve YİKOB’da Çalıştırılmak Üzere 35 adet Temizlik Personeli Çalıştırılması” işi olduğu, 22 adet ihale dokümanı satın alındığı görülen ihalenin 30.12.2015 tarihinde gerçekleştirildiği, ihaleye altı istekli tarafından teklif verildiği, idarece alınan ihale komisyon kararında, başvuru sahibi olan Baysan Tem. Oto. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfında işin adının ve ihale yapılacak adresin yanlış yazılması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açıklanması” başlıklı 36 ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16 ncı maddesinde “…16.2.1.1. Başvuru veya teklif zarfı üzerinde ilgili ihaleye ilişkin İhale Kayıt Numarası (İKN) bilgisinin bulunması durumunda, bu numara üzerinden anlaşılabilecek bilgilere ayrıca başvuru veya teklif zarfı üzerinde yer verilmediği veya bunların hatalı olduğu gerekçe gösterilerek, zarfın değerlendirmeye alınmaması yönünde işlem tesis edilmeyecektir.

” açıklaması yer almaktadır.

İhale konusu işin 2 nci maddesinde “İhale konusu işe ilişkin bilgiler:

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 35 Adet Temizlik Personeli Valilik, YİKOB ve Müzede Çalıştırılması

b) Miktarı ve türü:

Şanlıurfa Valiliği Hükümet Konağı, Müze (Kurutuluş ve Müslüm Gürses), Vali Konağında ve YİKOB’da Çalıştırılmak Üzere 35 Temizlik Personeli Alım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Şanlıurfa Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Şanlıurfa Valiliği Hükümet Konağı

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin 3’üncü maddesinde “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası:2015/162697

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Şanlıurfa Valiliği Hükümet Konağı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:77 Kat:3 No:160)

ç) İhalenin yapılacağı adres: Şanlıurfa Valiliği Hükümet Konağı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:77)

d) İhale tarihi: 30.12.2015

e) İhale saati: 10:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Şanlıurfa Valiliği Hükümet Konağı Kat:2 Toplantı Salonu” düzenlemesi, 

 

Aynı Şartname’nin 22 nci maddesinde “22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.” düzenlemesi,

 

Bahsi geçen Şartname’nin 30 uncu maddesinde “30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.” düzenlemesi bulunmaktadır.  

 

Yukarıda yer verilen 4734 sayılı Kanun hükmü uyarınca, teklif zarfı üzerinde istekli gerçek kişi ise adı ve soyadının, tüzel kişi ise ticaret unvanının, tebligata açık adresinin, teklifin hangi işe ait olduğunun ve idarenin adresinin bulunması, anılan Tebliğ açıklamasında ise teklif zarfı üzerinde ihale kayıt numarası bulunması durumunda bu numara ile ulaşılabilecek bilgilere teklif zarfı üzerinde yer verilmemesinin zarfın değerlendirmeye alınmamasına yol açmayacağı belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan teklif zarfı incelendiğinde, zarfın üzerinde isteklinin ticaret unvanı ve tebligat adresinin, ihaleyi yapan idarenin adının, idarenin tebligat adresinin, ihale kayıt numarasının, ihale tarihinin, ihale saatinin ve tekliflerin sunulacağı adresin bulunduğu görülmüştür.

 

Zarfın üzerinde istekli tarafından yer alan bilgiler ayrıntılı incelendiğinde, yukarıda atıf yapılan mevzuata uygun olarak, isteklinin ticaret unvanının, tebligata açık adresinin bulunduğu, ihaleyi yapan idarenin adının ve ihale kayıt numarasının doğru olduğu anlaşılmıştır.

 

Öte yandan anılan zarf üzerinde ihaleyi yapan idareye ait iki adet adres bilgisinin bulunduğu, “tekliflerin sunulacağı adres” başlığı altında yazılan adresin İdari Şartname’de belirtilen adresten başka bir adrese ait olduğu ancak “tebligat adresi”nin İdari Şartname’ye uygun olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Ayrıca isteklinin teklif zarfı üzerinde ihale tarihi ile ihale saatine yer verdiği, bu bilgilerin doğru olmadığı anlaşılmakla birlikte mevzuatta teklif zarfı üzerinde bu bilgilere yer verilmesi gerektiği yönünde bir düzenleme olmadığı anlaşıldığından, aykırılığın esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

  Bu çerçevede anılan Tebliğ’in 16.2.1.1’inci maddesi açıklaması uyarınca, ihale kayıt numarasının doğru belirlendiği söz konusu teklif zarfının, idarece işin adının ve ihale yapılacak adresin yanlış yazılması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu aykırılığın ihalenin ilk oturumuna ilişkin bir işlem olması ve düzeltici işlemle giderilmesi mümkün olmayan başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.