İhale Kapsamında Kullanılacak Araçların 23 Aylık Azami Kiralama Maliyetlerinin Toplam Tutarını Aşmadığı…Kik Kararı

Mevzuat-14

Toplantı No: 2016/013
Gündem No: 32
Karar Tarihi: 24.02.2016
Karar No: 2016/UH.III-615
Şikayetçi:
Cevdet Arpacı

İhaleyi Yapan Daire:

Kayseri İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

03.02.2016 / 7092

Başvuruya Konu İhale:

2015/177852 İhale Kayıt Numaralı “2016 – 2017 Yılı 9 Adet Şoförlü 14 Adet Şoförsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Cevdet ARPACI,

Turgut Özal Mah. 2163.Sokak Konar Prestij Sitesi No:18 Batıkent/ ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kayseri İl Halk Sağlığı Müdürlüğü,

Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi No: 2 38050 Melikgazi/KAYSERİ

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/177852İhale Kayıt Numaralı “2016 – 2017 Yılı 9 Adet Şoförlü 14 Adet Şoförsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Kayseri İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 18.01.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2016 – 2017 Yılı 9 Adet Şoförlü 14 Adet Şoförsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Cevdet Arpacı nın 29.01.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.01.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.02.2016 tarih ve 7092 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.02.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/354 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklifinin şoför giderleri kapsamında öngörülen tutarın asgari ücretin %50 artırımlı tutarını aştığı dolayısıyla Bakanlar Kurulu’nun bu hususa ilişkin kararına ve ihale dokümanına aykırı teklif verildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, buna karşın şoför giderleri kapsamında brüt asgari ücretin %50 fazlası olan 3.147,42 TL fiyat öngörüldüğü, bununla birlikte toplam teklif tutarının teklif edilen araçların kasko bedellerinin %2’si ile şoför için öngörülen brüt asgari ücretin %50 artırımlı bedelinin toplanması sonucu ulaşılan azami bedelin altında olduğu, bu sebeple teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İhale konusu iş, 2016 – 2017 Yılı 9 Adet Şoförlü 14 Adet Şoförsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı olup birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale gerçekleştirilmiştir. Birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibidir:

 

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

6 Adet Şoförlü Binek Araç Kiralama (6araç*23ay=138 Ay)

ay

23

 

 

2

3 Adet Şoförlü Hafif Ticari (Kaptı-Kaçtı) Araç Kiralama (3araç*23ay=69ay)

ay

23

 

 

3

11 Adet Şoförsüz Hafif Ticari (Kaptı-Kaçtı) Araç Kiralama (11araç*23ay=253ay)

ay

23

 

 

4

2 Adet Şoförsüz Pickup Araç Kiralama (2araç*23ay=46ay)

ay

23

 

 

5

1 Adet Şoförsüz Kamyonet Araç Kiralama (1araç*23ay=23 Ay)

ay

23

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’nci maddesinde “25.1.Günlük, brüt 9,96 TL (Dokuz Türk Lirası Doksan Altı Kuruş) Yemek ücreti 22 (yirmi iki) gün olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir. 5,17 TL (Beş Türk Lirası On Yedi Kuruş) yol ücreti 26 (yirmi altı) gün olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir. İdare, hizmet alınan ayın sonunda kesilecek faturayı müteakip ve muayene komisyonun onayıyla hakediş ödemesi yapacaktır.

            Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak (Yakıt hariç) ulaşım, sigorta vergi, resim, şoförlerin giderleri ve harç giderleri teklif fiyata dahil edilecektir. KDV hariç diğer giderler için ayrıca ödeme kesinlikle yapılmayacaktır

            25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

            25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1.

            Araç Kiralama bedeli şoför ücreti, yemek, yol resmi tatil, vb giderler ile işveren payı (%20,5) ,işsizlik sigortası (%2) , sözleşme ve genel giderler (%4) teklif fiyata dahil olup teklifler aşağıdaki düzenlemeye uygun olarak verilmelidir.

            1- Kiralanacak aracın aylık kira bedeli ( KDV Hariç her türlü bakım onarım, Sigorta vb. giderler dahil), Türkiye Sigorta, Reasürans ve emeklilik şirketleri birliği tarafından yayınlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayında uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2 sini aşmayacaktır.

            2- Şoför ile birlikte aracın aylık kira ücreti, araç kiralama bedeline yürürlükteki brüt asgari ücretin % 50 artırımlı fiyatı ilave edilerek bulunan tutarı aşmayacak şekilde teklif edilmelidir. Şoför ücreti hesaplanırken Yemek, Yol, resmi tatil vb giderler %50 artırımlı fiyata dahildir.

            3- Şoföre ilişkin iş veren payı (%20,5) işsizlik sigortası (%2) ilave sözleşme ve genel giderler %(4) %50 artırımlı tutara dahil olmayıp ayrıca hesaplanmalıdır. Yüklenici Teklifini bu bedelleri hesaplayarak vermelidir.

            Resmi Tatil ve Ulusal Bayramlarda şoför çalıştırılacaksa gün sayısının veya fazla çalışma mesaisi %50 artırımlı fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgelerin incelenmesi sonucunda, itirazen şikâyete konu ihaleye 4 istekli tarafından teklif sunulduğu, 22.01.2016 tarihli ihale komisyon kararında Acar Seyahat Nakliye Taah. Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği aracın aylık kiralama bedelinin aracın kasko sigorta değerinin %2’sini aşması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi Cevdet Arpacı ve Tekten İnş. Tur. Yem. Nakl. Tem. İlaç. Med. Teks. Bil. Sig. Pet. Mob. Tar. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin şoför giderleri kapsamında öngördükleri tutarın asgari ücretin %50 fazlası tutarı aştığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,  ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi olarak belirlenen Bayram Doğan Tur. Sey. Gıda. Tem. Taşm. Teks. Med. Müh. İnş. Pet. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            02.10.2014 tarih ve 29137 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6814 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda “Madde 1: 17.03.2006 tarih ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin birinci fıkrasının (ç; bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ç) Taşıtlar yakıt hariç, şoförlü veya şoförsüz olarak edinilebilecektir.”

Madde 2:  Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların hizmet alımı yöntemiyle ediniminde;

a)Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacaktır.

            b)Şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli, (a) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri, Bakanlar Kurulu Kararı ve ihale dokümanı düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, idareler tarafından Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Karar’ın (a) bendi uyarınca şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacağı, şoför giderleri dâhil yapılan taşıt kiralamalarında ise aylık kiralama bedelinin anılan Karar’ın (a) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacağı, bahse konu ihalede şoför giderleri dahil kiralanacak araçlara ilişkin maliyet hesabında aracın kasko sigortası değerinin %2’sine ihale dokümanında yapılan düzenleme gereğince brüt asgari ücretin %50 fazlası sözleşme ve genel giderler dahil işçilik maliyeti olan 3.147,42 TL şoför maliyetinin eklenmesi gerektiği, söz konusu hesabın bütün araçlar için ayrı ayrı yapıldıktan sonra toplanarak azami teklif edilmesi gereken tutarın tespit edilmesi gerektiği, isteklilerin tekliflerinin bu azami tutarı aşamayacağı anlaşılmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin sunduğu aşağıya aktarılan birim fiyat teklif cetveli ve teklif edilen araç bilgileri tabloları incelendiğinde, 6 Adet Şoförlü Binek Araç Kiralama kapsamında 2013 model Renault Fluence Joy 1.5 DCI 90, 3 Adet Şoförlü Hafif Ticari (Kaptı-Kaçtı) Araç Kiralama kapsamında 2013 model Tofaş Fiat Doblo Kombi 1.3 MJET 90 E5 Safeline, 11 Adet Şoförsüz Hafif Ticari (Kaptı-Kaçtı) Araç Kiralama kapsamında 2013 model Tofaş Fiat Doblo Kombi 1.3 MJET 90 E5 Safeline, 2 Adet Şoförsüz Pickup Araç Kiralama kapsamında 2013 model Mitsubishi L200 4X4 Çift Kabin Instyle ve 1 Adet Şoförsüz Kamyonet Araç Kiralama kapsamında 2013 model Ford Transit 350M Çift Kabin Kamyonet 155 E5 araçlarının kullanılmasının öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

6 Adet Şoförlü Binek Araç Kiralama (6araç*23ay=138 Ay)

ay

23

24.414,00

561.522,00

2

3 Adet Şoförlü Hafif Ticari (Kaptı-Kaçtı) Araç Kiralama (3araç*23ay=69ay)

ay

23

11.757,00

270.411,00

3

11 Adet Şoförsüz Hafif Ticari (Kaptı-Kaçtı) Araç Kiralama (11araç*23ay=253ay)

ay

23

8.459,00

194.557,00

4

2 Adet Şoförsüz Pickup Araç Kiralama (2araç*23ay=46ay)

ay

23

2.774,00

63.802,00

5

1 Adet Şoförsüz Kamyonet Araç Kiralama (1araç*23ay=23 Ay)

ay

23

1.187,00

27.301,00

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

1.117.593,00

 

            Başvuru sahibinin iddiasına yönelik yapılan inceleme neticesinde;

 

            -6 Adet Şoförlü Binek Araç Kiralama kapsamında kullanılacak 2013 model Renault Fluence Joy 1.5 DCI 90 aracın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin 54.400,00 TL olduğu, söz konusu kasko değerinin %2’sinin 1.088,00 TL olduğu, 1 adet aracın 1 aylık şoför ile birlikte azami kiralama maliyetinin ise aracın kasko değerinin %2’si olan 1088 TL ye 3.147,42 TL olarak hesaplanan şoför maliyetinin eklenmesi sonucunda 4235,42 TL olduğu, 6 adet aracın 1 aylık şoför ile birlikte azami kiralama maliyetinin ise 25.412,52 TL olduğu, 6 adet aracın 23 aylık azami kiralama maliyetinin ise 584.487,96 TL olduğu,

 

            -3 Adet Şoförlü Hafif Ticari (Kaptı-Kaçtı) Araç Kiralama kapsamında kullanılacak 2013 model Tofaş Fiat Doblo Kombi 1.3 MJET 90 E5 Safeline aracın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin 42.221,00 TL olduğu, söz konusu kasko değerinin %2’sinin 844,42 TL olduğu, 1 adet aracın 1 aylık şoför ile birlikte azami kiralama maliyetinin ise aracın kasko değerinin %2’si olan 844,42 TL ye 3.147,42 TL olarak hesaplanan şoför maliyetinin eklenmesi sonucunda 3.991,84 TL olduğu, 3 adet aracın 1 aylık şoför ile birlikte azami kiralama maliyetinin ise 11.975,52 TL olduğu, 3 adet aracın 23 aylık azami kiralama maliyetinin ise 275.436,96 TL olduğu,

 

            -11 Adet Şoförsüz Hafif Ticari (Kaptı-Kaçtı) Araç Kiralama kapsamında kullanılacak 2013 model Tofaş Fiat Doblo Kombi 1.3 MJET 90 E5 Safeline aracın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin 42.221,00 TL olduğu, 1 adet aracın 1 aylık azami kiralama maliyetinin söz konusu kasko değerinin %2’sine tekabül eden 844,42 TL olduğu, 11 adet aracın 1 aylık azami kiralama maliyetinin ise 9.288,62 TL olduğu, 11 adet aracın 23 aylık azami kiralama maliyetinin ise 213.638,28 TL olduğu,

 

            -2 Adet Şoförsüz Pickup Araç Kiralama kapsamında kullanılacak 2013 model Mitsubishi L200 4X4 Çift Kabin Instyle aracın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin 69.997,00 TL olduğu, 1 adet aracın 1 aylık azami kiralama maliyetinin söz konusu kasko değerinin %2’sine tekabül eden 1.399,94 TL olduğu, 2 adet aracın 1 aylık azami kiralama maliyetinin ise 2.799,88 TL olduğu, 2 adet aracın 23 aylık azami kiralama maliyetinin ise 64.397,24 TL olduğu,

 

            -1 Adet Şoförsüz Kamyonet Araç Kiralama kapsamında kullanılacak 2013 model Ford Transit 350M Çift Kabin Kamyonet 155 E5 aracın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin 71.985,00 TL olduğu, 1 adet aracın 1 aylık azami kiralama maliyetinin söz konusu kasko değerinin %2’sine tekabül eden 1.439,70 TL olduğu, 1 adet aracın 23 aylık azami kiralama maliyetinin ise 33.113,10 TL olduğu,

 

Araç Kodu

Aracın Markası

Araç Tipi

Model

Teklif Edilen Aracın Kasko Sigortası Bedeli (TL)

1 Aylık Kiralama Bedeli (TL)

 1 Aylık Kasko Sigortası Değerinin %2’si  (TL)

Toplam Teklif Edilen Tutar (TL)

Toplam Kasko Sigortası Değerinin %2’si (x 23 ay üzerinden (TL)

1221093

Renault (Oyak)

6 adet Şoförlü Fluence Joy 1.5 DCI 90

2013

54.400,00

24.414,00

25.412,00

561.522,00

584.487,96

1001069

Tofaş-Fiat

3 adet şoförlü Doblo Kombi 1.3 MJET 90 E5 Safeline

2013

42.221,00

11.757,00

11.975,52

270.411,00

275.436,96

1001069

Tofaş-Fiat

11 adet şoförsüz Doblo Kombi 1.3 MJET 90 E5 Safeline

2013

42.221,00

8.459,00

9.288,62

194.557,00

213.638,28

094446

Mitsubishi

2 adet şoförsüz L200 4X4 Çift Kabin Instyle

2013

69.997,00

2.774,00

2.799,88

63.802,00

64.397,24

0531093

Ford

1 adet şoförsüz Transit 350M Çift Kabin Kamyonet 155 E5

2013

71.985,00

1.187,00

1.439,70

27.301,00

33.113,10

Toplam Bedel

1.117.593,00

1.171.073,54

            Başvuru sahibinin iddiaları kapsamında yukarıda yapılan hesaplamalar sonucunda, başvuru sahibinin teklif tutarının ihale kapsamında kullanılacak araçların 23 aylık azami kiralama maliyetlerinin toplam tutarını aşmadığı, bu sebeple başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

İdare tarafından teklif ettiği aracın aylık kiralama bedelinin aracın kasko sigorta değerinin %2’sini aşması nedeniyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan Acar Seyahat Nakliye Taah. Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği araç bilgilerinin incelenmesi sonucunda; 

 

-2 Adet Şoförsüz Pickup Araç Kiralama kapsamında 2015 model Isuzu D-Max Çift kabin Kamyonet 2.5 4X4 T 6MT aracın kullanılmasının öngörüldüğü, söz konusu aracın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin 102.484,00 TL olduğu, 1 adet aracın 1 aylık azami kiralama maliyetinin söz konusu kasko değerinin %2’sine tekabül eden 2.049,68 TL olduğu, 2 adet aracın 1 aylık azami kiralama maliyetinin ise 4.099,36 TL olduğu, 2 adet aracın 23 aylık azami kiralama maliyetinin ise 94.285,28 TL olduğu,

 

-1 Adet Şoförsüz Kamyonet Araç Kiralama kapsamında 2015 model Ford Transit 350M Çift Kabin Kamyonet 155 E5 aracın kullanılmasının öngörüldüğü Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin 92.370,00 TL olduğu, 1 adet aracın azami kiralama maliyetinin söz konusu kasko değerinin %2’sine tekabül eden 1.847,40 TL olduğu, 1 adet aracın 23 aylık azami kiralama maliyetinin ise 42.490,20 TL olduğu, 

 

Araç Kodu

Aracın Markası

Araç Tipi

Model

Teklif Edilen Aracın Kasko Sigortası Bedeli (TL)

1 Aylık Kiralama Bedeli (TL)

1 Aylık Kasko Sigortası Değerinin %2’si  (TL)

Toplam Teklif Edilen Tutar (TL)

Toplam Kasko Sigortası Değerinin %2’si (x 23 ay üzerinden (TL)

1221093

Renault (Oyak)

6 adet Şoförlü Fluence Icon 1.5 DCI 110

2013

62.100,00

26.040,00

26.336,52

598.920,00

605.739,96

1001069

Tofaş-Fiat

3 adet şoförlü Doblo Kombi 1.3 MJET 90 E5 Safeline

2013

42.221,00

11.832,00

11.975,52

272.136,00

275.436,96

1001069

Tofaş-Fiat

11 adet şoförsüz Doblo Kombi 1.3 MJET 90 E5 Safeline

2013

42.221,00

9.284,00

9.288,62

213.532,00

213.638,28

0661004

Isuzu

Isuzu D-Max Çift kabin Kamyonet 2.5 4X4 T 6MT

2015

102.484,00

4098,00

4.099,36

94.254,00

94.285,28

0531093

Ford

1 adet şoförsüz Transit 350M Çift Kabin Kamyonet 155 E5

2015

92.370,00

1847,00

1.847,40

42.481,00

42.490,20

Toplam Bedel

1.221.323,00

1.231.590,68

 

Yukarıya aktarılan hesaplamalar sonucunda Acar Seyahat Nakliye Taah. Tic. Ltd. Şti.nin teklif tutarının ihale kapsamında kullanılacak araçların 23 aylık azami kiralama maliyetlerinin toplam tutarını aşmadığı, bu sebeple söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Cevdet Arpacı ve Acar Seyahat Nakliye Taah. Tic. Ltd. Şti. nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.