İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Muhasebat Yazısı

Denetçi-3

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.07.0.MGM.0.45/380                                                                     22.04.2009*5610

Konu   :

Genel Müdürlüğümüze intikal eden bilgilerden muhasebe birimlerince tahsil edilen idari para cezalarında, kesinleşme tarihinin belirlenmesinde sorunlar yaşandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 24/02/2009 tarihli ve 20623 sayılı yazıda, Genel Bütçe kapsamında yer alan kamu idareleri tarafından verilen idari para cezalarının, kanuni ödeme süresi, içinde ya da kesinleşmesinden önce bu idarelerin taşrada yer alan muhasebe birimlerine ödenmesi konusunda sorunlar yaşandığı; uygulamada yalnızca merkez muhasebe birimi, mal müdürlükleri ve defterdarlık muhasebe müdürlüklerince tahsilatın yapıldığı ve mükelleflerin bu birimlere yönlendirildiği belirtilmiştir.

Bilindiği üzere; Bakanlığımızca (Gelir İdaresi Başkanlığı) hazırlanıp 12/05/2007 tarihli ve 26520 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 442 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğinin III-D-3- bölümünün “İdari Yaptırım Kararlarının Kesinleşmesinden Önce Ödeme Yeri” başlıklı (a) bendinde; “İdari yaptırım kararı veren idareler; idari para cezalarını, kanuni ödeme süresi içinde ya da idari yaptırım kararlarının kesinleşmesinden önce ödemek isteyen kişilerden tahsil edecek ve tahsil ettiği tutarları Hazine hesaplarına aktaracaktır.

İdari yaptırım kararları genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından verilmiş ise söz konusu cezalar, muhasebe yetkilisi mutemetleri ve muhasebe birimleri (merkez muhasebe birimi, mal müdürlükleri ve defterdarlık muhasebe müdürlükleri) vasıtasıyla tahsil edilecektir….” esasları yer almaktadır.

Anılan Tebliğin “İndirim Uygulaması” başlıklı III- D-4 bölümde;

“1) İdari para cezasını veren kamu görevlisine, para cezasının verildiği anda ödeyen kişilerin yaptığı ödemelerde indirim uygulanacağı,

2) İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişilerin indirim hakkından yararlanacağı yönündedir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğin III-A bölümünde, “…İdari yaptırım kararında, söz konusu bilgilerin yanı sıra idari para cezasının ödeme süresi, ödeme yeri, idari yaptırım kararına karşı kanun yolu, mercii ve süresi, indirimli ödeme hakkı, taksitlendirme talep etme hakkı, ödeme yapılmaması halinde uygulanacak müeyyideler ile tebliğ tarihi bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir. İdari yaptırım kararlarına; kararın ilgilisine huzurda tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmiş sayılması halinde kararın verildiği esnada, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmesi halinde de idarede kalan nüshalara tebligatı müteakip tebliğ tarihi yazılacaktır. İdari yaptırım kararının idarede kalan nüshalarında, 5326 sayılı Kanun hükümlerine göre kararın kesinleşme tarihine yer verilecektir…” hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, idari para cezalarında indirim, cezanın kesildiği anda veya kanun yoluna başvurmadan önceki (peşin) ödemeler için öngörüldüğünden, peşin ödeme indirimi uygulamasında, idari para cezasının kesinleşmesi, bunun tespitinde de tebligat tarihinin bilinmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle, tebligat tarihinin tespitini sağlayacak belge mükellef tarafından ibraz (veya buna ilişkin bilgi/belge idaresinden temin) edilmedikçe, ceza tutarının muhasebe birimlerince indirim uygulanmaksızın mükellefin yazılı kabul beyanı aranarak tahsil edilebileceği; idari para cezasının kesinleşmesinden sonra, ödemelerin ilgili vergi dairesinin hesabının bulunduğu bankalara veya vergi dairelerine yapılması gerektiği; idari para cezası tahsilatının tamamı yapıldıktan sonra bir ay içinde ilgili idareye bildirim yükümlülüğü bulunduğu değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, idari para cezaları, muhasebe yetkilisi mutemetleri, merkez muhasebe birimi, mal müdürlükleri ve defterdarlık muhasebe müdürlüklerinin yanı sıra genel bütçe kapsamındaki idarelerin taşradaki muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimlerince de tahsil edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereği ile söz konusu hususun iliniz dahilindeki muhasebe birimlerine duyurulmasını rica ederim.

Ömer DUMAN

Genel Müdür

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Merkez Muhasebe Birimlerine