İdarece Önemli Teklif Bileşenlerinin BelirlenerAşırı Düşük Teklif Sorgulamasının Yenilenmesi Gerektiği

muhasebe-7

Toplantı No : 2016/054
Gündem No : 6
Karar Tarihi : 05.10.2016
Karar No : 2016/UH.II-2425
Şikayetçi:
Tayftur Turizm Taşımacılık Petrol Nakliye Gıda Ticaret Ltd.Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık

Başvuru Tarih ve Sayısı:

22.09.2016 / 53152

Başvuruya Konu İhale:

2016/340445 İhale Kayıt Numaralı “Nizip, Karkamış Köyleri Ve Şkamil İlçesi Battal Köyü Yerleşim Yerinden İlçemiz Merkezindeki Lise Ve İmam Hatip Ortaoku Taşıma Merkezine 109 Araç İle 1533 Öğrenci 178 İş Günü Öğrenci Taşıma İşi (Hizalımı))” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Tayftur Turizm Taşımacılık Petrol Nakliye Gıda Ticaret Ltd. Şti.,

Fatih Sultan Mah. Hacı Bekir Sok. No: 18 Nizip/GAZİANTEP

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-

Saha Mahallesi Necip Mahmut Caddesi Özel İdare İşhanı Kat: 4  27700 Nizip/GAZİANTEP

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/340445 İhale Kayıt Numaralı “Nizip, Karkamış Köyleri ve Ş. Kamil İlçesi Battal Köyü Yerleşim Yerinden İlçemiz Merkezindeki Lise ve İmam Hatip Ortaokul Taşıma Merkezine 109 Araç ile 1533 Öğrenci 178 İş Günü Öğrenci Taşıma İşi Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 26.08.2016 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Nizip, Karkamış Köyleri ve Ş. Kamil İlçesi Battal Köyü Yerleşim Yerinden İlçemiz Merkezindeki Lise ve İmam Hatip Ortaokul Taşıma Merkezine 109 Araç ile 1533 Öğrenci 178 İş Günü Öğrenci Taşıma İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tayftur Turizm Taşımacılık Petrol Nakliye Gıda Ticaret Ltd. Şti.nin 16.09.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.09.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.09.2016 tarih ve 53152 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.09.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2185 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Şikâyete konu ihalenin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 11, 13, 22, 23, 24, 25, 29, 42, 45, 46, 47 ve 48’inci kısımlarına ilişkin idarece ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli ile diğer aşırı düşük teklif sahibi istekliler tarafından yapılan açıklamaların aşağıdaki gerekçelerle ihale dokümanına ve kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

a) Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulabilecek tevsik edici belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2 ve 79.3’üncü maddesinde sayma yoluyla belirlendiği ve kiralama sözleşmesinin sayılan yöntemler arasında yer almadığı, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında araç kira sözleşmesi sunulmuş ise bu tür sözleşmelerin ihale mevzuatı anlamında teklif fiyatı tevsik edici belge olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı,

 

b) İdareye sunulan araç kira sözleşmelerinde kiralanan araçların akaryakıt, bakım onarım, şoför, amortisman ve diğer giderlerinin araç sahibi tarafından karşılanacağının belirtildiği, ancak bu şekilde yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

 

c) İstekliler tarafından yapılan açıklamada, teklif ettikleri fiyatın bileşenlerini gösteren maliyet icmali veya hesap tablosu sunulmadığı, ihale dokümanına göre teklif fiyata dahil olan sigorta, bakım onarım, yakıt, araç muayene, egzoz emisyon, MTV ve araç takip sistemi giderleri gibi maliyet bileşenlerine ilişkin tevsik edici belgelerle açıklama yapılmadığı ve zorunlu trafik sigortası giderlerine ilişkin sunulan sigorta poliçelerinin çalıştırılacak araç sayısını kapsamadığı,

 

ç) İdarece hazırlanan Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde yer alan “Şehiriçi öğrenci taşıması yapacak araçlarda (S) Plaka şartı aranacaktır.” düzenleme gereği (S) plakalı araç ile ilgili gider öngörülmediği,

 

d) İdarece hazırlanan Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde yer alan “İhaleye katılan araç veya firma sahiplerinin “11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği” ile son “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” hükümlerine uymaları.” düzenleme gereği okul servis araçlarıyla ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak araçların dizayn edildiğine dair herhangi bir gider öngörülmediği,

 

e) İhale üzerinde bırakılan istekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer verilen giderlerden damga vergisi (sözleşmeye, ihale kararına ve hakediş ödemelerine ilişkin damga vergisi), Kamu İhale Kurum payı ile kesin teminat giderlerine yer verilmediği,

 

f) Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında işçilik giderlerine ilişkin ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret üzerinden açıklama yapılmadığı, bu ücretin altında bir bedel öngörüldüğü, ayrıca günlük en az iki saatlik çalışma süresi üzerinden asgari ücret öngörülmesi gerekirken bunun altında bir ücret öngörüldüğü,

 

g) Araçlar için amortisman gideri öngörülebilmesi için isteklinin kendi malı olması gerektiği, ancak açıklamalar kapsamında araçların kendi malı olduğuna dair tevsik edici belgelerin sunulmadığı, ayrıca araçlara ilişkin amortisman ve diğer giderlerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak hesaplanmadığı,

 

h) İhale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçların model, marka, motor hacim ve kapasitelerinin farklı olması sebebiyle akaryakıt giderlerine ilişkin yapılan açıklamaların gerçekleri yansıtmadığı, km başına yakıt giderlerinin yetkili servisten alınmış teknik rapor veya ekspertiz raporları ile belgelendirilmediği, yakıt gideri için öngörülen fiyatın EPDK tarafından yayımlanan fiyatın altında olduğu, toplam akaryakıt tüketiminin taşıma yapılacak okul mesafeleri dikkate alınarak hesaplanmadığı,

 

ı) Firmalardan alınan proforma faturaların YMM, SMM veya SMMM tarafından onaylı olmadığı ve proforma faturalarda Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesi gereği yer verilmesi gereken ibarelerin yer almadığı,

 

i) Teklifin önemli bir bileşeni olarak kabul edilen yazlık ve kışlık lastik giderlerine ilişkin tevsik edici belgenin sunulmadığı,

 

j) Aşırı düşük teklif kapsamında sunulan belgelerin asıl değil, fotokopi olduğu,

 

k) Aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarında aritmetik hata yapıldığı,

 

2) Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata yapıldığı, dolayısıyla bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir…” açıklaması bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Nizip, Karkamış köyleri ve ŞKamil ilçesi Battal köyü Yerleşim yerinden ilçemiz merkezindeki lise ve imam hatip ortaokul taşıma merkezine 109 araç ile 1533 öğrenci 178 iş günü öğrenci taşıma işi (Hiz. Alımı))

b) Miktarı ve türü: Teknik Şartnamede Belirtilen Nizip, Karkamış köyleri ve Ş.Kamil ilçesi Battal köyü Yerleşim yerinden ilçemiz merkezindeki lise ve imam hatip ortaokul taşıma merkezine 109 araç ile 1533 öğrenci 178 iş günü öğrenci taşıma işi (Hiz. Alımı)

Teknik Şartnamede Belirtilen Nizip, Karkamış köyleri ve Ş.Kamil ilçesi Battal köyü Yerleşim yerinden ilçemiz merkezindeki lise ve imam hatip ortaoku taşıma merkezine 109 araç ile 1533 öğrenci 178 iş günü öğrenci taşıma işi (Hiz. Alımı)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Teknik Şartnamede Belirtilen Nizip, Karkamış köyleri ve Ş.Kamil ilçesi Battal köyü Yerleşim yerinden ilçemiz merkezindeki lise ve imam hatip ortaoku taşıma merkezine 109 araç ile 1533 öğrenci 178 iş günü öğrenci taşıma işi (Hiz.Alımı )

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesine,

 

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. İstekliler bu ihaleden taşıma isteğinde bulundukları yerleşim yerleri için birim fiyat teklif cetvelinde belirtildiği gibi kısmi teklif verilebilir, kısmi teklif verilen taşıma hatlarının toplamı için tek sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine,

 

 “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye aittir

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye aittir

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesine,

  “Sınır değer” başlıklı 34’üncü maddesinde “34.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

34.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 41.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesine,

 

“Diğer Hususlar” başlıklı 48’nci maddesinde “48.1. 1-Taşıma hatlarında öğrencilerin azalması, artması durumunda Birleştirme, Hat İptali araç kapasitesinin öğrenci sayısı nedeniyle değişiklik  Durumunda Taşıma Hat Fiyatı Güncellenecek ve ihalede yapılan % ‘lik indirim oranında düşüm yapılarak yükleniciye ödeme yapılacak olup yükleniciler bu hususu kabul etmiş sayılacak ve hak talebinde bulunmayacaklardır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin “Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü” tarafından gerçekleştirilen “Nizip, Karkamış Köyleri ve Ş. Kâmil İlçesi Battal Köyü Yerleşim Yerinden İlçemiz Merkezindeki Lise ve İmam Hatip Ortaokul Taşıma Merkezine 109 Araç ile 1533 Öğrenci 178 İş Günü Öğrenci Taşıma” alımı işi olduğu,

 

Söz konusu ihalenin kısmi teklife açık şekilde gerçekleştirildiği, ihalenin 48 kalem taşıma hattı iş kaleminden oluştuğu, ihalenin ilk aşamasına 13 isteklinin katıldığı,

Başvuru sahibi Tayftur Turizm Taş. Petrol Nak. Gıda Ticaret Ltd. Şti. tarafından ihalenin 1, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 40, 41, 42, 45, 46, 47 ve 48’inci kısımlarına teklif verildiği,  teklif verilen kısımlardan 11, 13, 22, 23, 24, 25, 29, 42, 45, 46, 47 ve 48’inci kısımları olmak üzere toplam 12 kısma yönelik itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu,

 

İhalenin ilk aşamasına yönelik ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda, Lüks Çağdaş Öğ. Taş. Serv. Gıda Nak. San. Tic. Ltd. Şti., Gazişehir Taş. Turz. İnş. Gıda ve Tem. San. Tic. Ltd. Şti. ve Kasımoğlu Beyaz Eşya Gaz Gıda İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyalarında bilanço ve referans mektubu bulunmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, Mahmut İnal Taş. Tem. Turz.in ise 1, 2, 11, 14, 16, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 40, 43, 44 ve 47’inci kısımlara  ilişkin verdiği tekliflerde aritmetik hata yapıldığı gerekçesiyle bu kısımlar için verdiği tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Bu çerçevede ihalenin ikinci aşamasına teklif vermek için 10 isteklinin davet edildiği, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ihalenin 33’üncü kısmı için geçerli teklif kalmadığının tespit edilmesi nedeniyle ihalenin bu taşıma hattına yönelik kısmının iptal edilmesine karar verildiği,

 

Teklif veren isteklilerden Azranur Taş. Turz. Gıda ve Tem. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve 48’inci kısımlara, SS 84 Nolu Kardelen Öğr. ve Toplu Taş. Mot. Taş. Kooperatifinin 6, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 40, 41, 42, 45, 46, 47 ve 48’inci kısımlara, Halil İbrahim Nak. Turz. San.ve Tic. Ltd. Şti.nin 9’uncu kısma, SS 85 Nolu Damla Öğrenci Serv.ve Toplu Taş. Kooperatifinin 48’inci kısma, Akkent Taş. Turz. İnş. Gıda Petr. Ürün. Tem. San. ve Ltd. Şti.nin 1, 13, 16, 25 ve 28’inci kısma, Mahmut İnal Taş. Tem. Turizmin 12, 17, 46 ve 48’inci kısımlara, Askılıç Taş. Tur. Gıda Mad. İnş. Pet. Üm. San. Tic. Ltd. Şti.nin 38’inci kısma ve S.S.122 Nolu Özparlar Öğr. Serv. ve Toplu Taş. Kooperatifinin 1, 2, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 25, 28, 29 ve 30’uncu kısımlara ilişkin verdikleri tekliflerin sınır değerin altında kaldığının tespit edildiği,

 

Bu itibarla teklifi sınır değerin altında kaldığı tespit edilen anılan isteklilere gönderilen 31.08.2016 tarihli yazılar ile “…hatlarda verilen teklif ekonomik açıdan en avantajlı 1. teklif olarak kabul edilmiş, ancak teklifinizin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi nedeniyle bu işi ne şekilde yapacağınıza dair İdari Şartname’nin 34. maddesine uygun olarak istenen belge ve dokümanlarını ile birlikte 05.09.2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar savunmanızı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ihale komisyonunuz teslim etmeniz hususunda bilgilerinize rica ederim.” ifadelerine yer verilerek aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği,

 

Aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden Halil İbrahim Nak.Turz.San.ve Tic. Ltd. Şti., SS 85 Nolu Damla Öğrenci Serv.ve Toplu Taş. Kooperatifi, S.S. 84 Nolu Kardelen Öğr.ve Toplu Taş. Mot. Taş. Kooperatifi, Mahmut İnal Taş. Tem. Turizm ile Askılıç Taş. Tur. Gıda Mad. İnş. Pet. Üm. San. Tic. Ltd. Şti.nin verilen süre içerisinde aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadığı,

 

Azranur Taş. Turz. Gıda ve Tem. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 28 ve 32’nci kısımlar, S.S. 122 Nolu Özparlar Öğr. Serv. ve Toplu Taş. Kooperatifinin 1, 2, 25 ve 28’inci kısımlara ilişkin açıklamada bulunmadıklarından bu kısımlar için verdikleri tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Bununla birlikte Azranur Taş. Turz. Gıda ve Tem. Mad. San.ve Tic. Ltd. Şti.nin 10, 14 ve 31’inci kısımlar, S.S.122 Nolu Özparlar Öğr.Serv.ve Toplu Taş. Kooperatifinin ise 30’uncu kısma ilişkin verdikleri açıklamanın idarece uygun bulunmayarak anılan isteklilerin bu hatlar için verdikleri tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede 07.09.2016 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin şikâyete konu kısımlarına ilişkin,

 

11, 22 ve 29’uncu kısımlarında S.S. 122 Nolu Özparlar Öğr. Serv. ve Toplu Taş. Mot. Taş. Kooperatifinin,

 

13 ve 25’inci kısımlarında Akkent Taş. Turz. İnş. Gıda Petr. Ürün. Tem Hayv. San. ve Ltd. Şti.nin,

 

23, 24, 42, 45, 46, 47 ve 48’inci kısımlarında ise Azranur Taş. Turz. Gıda ve Tem. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesine,

 

Ayrıca ihalenin şikâyete konu kısımlarından 11, 13, 22, 23, 24, 25, 29, 42, 45, 47 ve 48’inci kısımlarında Tayftur Taş. Pet. Nak. Gıda Tic. Ltd. Şti.nin, 46’ncı kısmında ise S.S. 85 Nolu Damla Öğrenci Servis ve Top. Taş. Mot. Taş. Kooperatifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede ihale konusu işin kapsamında Nizip ilçe köylerinden ve yerleşim yerlerinden Nizip merkezdeki liselere ve imam hatip ortaokuluna 178 iş günü süresince 109 araç ile öğrenci taşıma işinin gerçekleştirileceği, dolayısıyla işin niteliği ve ihale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında araç, yakıt ve şoför gibi giderlerin söz konusu işte maliyet bileşenlerinin büyük bir kısmını oluşturacağı anlaşılmıştır. Nitekim idare tarafından hesaplanan yaklaşık maliyet cetveli incelendiğinde de söz konusu giderlerin dikkate alınarak araç başına günlük taşıma maliyetinin hesaplandığı görülmüştür.

 

Ancak yukarıda aktarıldığı üzere, idarece aşırı düşük teklif sorgulama yazısında aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden “İdari Şartname’nin 34’üncü maddesine uygun olarak” açıklama yapılmasının talep edildiği, ancak ilgili maddenin idarece hangi hususların dikkate alınarak aşırı düşük teklif açıklama isteneceğini açıklayan yöntemsel bir düzenlemeye ilişkin olduğu,  dolayısıyla idarece anılan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında, açıklamaya esas oluşturacak önemli teklif bileşenlerinin belirlenmediği ve bu hususun Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1’inci ve mevcut ihale dokümanında yer alan İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 34’üncü maddesine aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla idarece aşırı düşük teklif açıklamasına esas oluşturacak önemli teklif bileşenlerinin (araç, yakıt, işçilik vb. maliyet bileşenleri) belirlenerek ve sınır değerin altında kaldığı tespit edilen isteklilere asgari 3 iş günü verilmek suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasının tekrar yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde  aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata  bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinin yedinci fıkrasında “Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde “16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata  olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır…” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesine,  

 

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. İstekliler bu ihaleden taşıma isteğinde bulundukları yerleşim yerleri için birim fiyat teklif cetvelinde belirtildiği gibi kısmi teklif verilebilir, kısmi teklif verilen taşıma hatlarının toplamı için tek sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale konusu işe ait birim fiyat teklif cetveli standart formunun şikâyete konu kısımları ise  “…

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası: 2016/340445

 

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

11

A.bayındır 27, Balcılar köyünden 1 öğrenci olmak üzere toplam 28 öğrencinin 14 kişilik 2 araçla ilçemiz merkezindeki liselere taşınması

adet

2

 

 

13

Hazimoğlu köyünden 7, Hazimoğlu mezrasından 0 Günaltı köyünden 10 Ve Günaltı mezrasından 0 öğrenci olmak üzere toplam 17 Öğrencinin 17 kişilik 1 araçla ilçemiz merkezindeki liselere taşınması

adet

1

 

 

22

Sarıkoç köyünden 16, Sarıkoç Girne mezrasından 1, Ekinci köyünden 0 öğrenci olmak üzere toplam 17 Öğrencinin 17 kişilik 1 araçla ilçemiz merkezindeki liselere taşınması

adet

1

 

 

23

Atbatıran köyünden 2, Çakmaktepe köyünden 2, Doğrular köyünden 3 öğrenci olmak üzere toplam 7 Öğrencinin 14 kişilik 1 araçla ilçemiz merkezindeki liselere taşınması

adet

1

 

 

24

Mercanlı Köyünden 0,Eskikonak köyünden 6, Eskikonak Mezrasından 0,Dazhüyük köyünden 10, Mağarcıktan 1 ve çataktan 0 öğrenci olmak üzere toplam 17 Öğrencinin 17 kişilik 1 araçla ilçemiz merkezindeki liselere taşınması

adet

1

 

 

25

Mihrap köyünden 10, Kale köyünden 10, Nahırtepe köyünden 0 öğrenci olmak üzere Toplam 20 Öğrencinin 14 kişilik 2 araçla ilçemiz merkezindeki liselere taşınması

adet

2

 

 

29

Gevence köyünden 50 Öğrencinin 14 kişilik 4 araçla ilçemiz merkezindeki liselere taşınması

adet

4

 

 

42

Karkamış İlçesinden, Tosunlu köyünden 8, Örmetaş köyünden 5, Eceler köyünden 8, Korkmazlar köyünden 1, Teketaşı 1, Çağlayanlar köyünden 1, Savaş köyünden 1 öğrenci olmak üzere toplam 25 öğrencinin 14 kişilik 2 araç ile ilçemiz merkezindeki liselere taşınması

adet

2

 

 

45

Karkamış İlçesinden, Alaçalı köyünden 7, Çiftlik köyünden 12, Ayyıldız Köyünden 3, Şenlik köyünden 1 öğrenci olmak üzere toplam 23 Öğrencinin 14 kişilik 2 araçla ilçemiz merkezindeki liselere taşınması

adet

2

 

 

46

Karkamış İlçesinden, Akçaköy köyünden 6, Subağı Köyünden 4, Öncüler Köyünden 2, Arıkdere Köyünden 2, Küçük Eşme 1, Alagöz Köyünden 2 öğrenci olmak üzere toplam 17 Öğrencinin 17 kişilik 1 araçla ilçemiz merkezindeki liselere taşınması

adet

1

 

 

47

Karkamış İlçesinden, Yeşerti köyünden 17, Kuruyazı köyünden 3 öğrenci olmak üzere toplam 20 Öğrencinin 14 kişilik 2 araçla ilçemiz merkezindeki liselere taşınması

adet

2

 

 

48

Karkamış İlçesinden, Yolağzı köyünden 16 Öğrencinin 16 kişilik 1 araçla ilçemiz merkezindeki liselere taşınması

adet

1

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

…” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Birim fiyat teklif cetvelinde A sütunun idarece hazırlanacağı, B sütunun ise isteklilerce doldurulacağı, hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarının bulunacağı hususları gerek Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yayımlanan birim fiyat teklif cetveli standart formunda gerekse idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmiştir.

 

Bu itibarla ihale dokumanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetveli standart formu incelendiğinde, iddia konusu “iş kaleminin adı ve kısa açıklaması” sütunlarının araç sayısı üzerinden köylerden ilçe merkezindeki liselere öğrenci taşıması işi (örneğin 11’nci kısım için A. Bayındır 27, Balcılar köyünden 1 öğrenci olmak üzere toplam 28 öğrencinin 14 kişilik 2 araçla ilçemiz merkezindeki liselere taşınması), “birim” sütununun adet,  “miktar” sütununun ise taşıma yapacak araç sayısı (örneğin
2 ) olarak belirtildiği,  bu durumda iş kalemleri için teklif edilecek birim fiyatların ihale konusu işin süresi olan 178 işgünü boyunca 1 aracın servis hizmeti vermesi karşılığında teklif edilecek bedel dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği, aksi halde teklif edilen birim fiyat için günlük bedelin teklif edilmesi durumunda aritmetik hata yapılmasının kaçınılmaz olacağı anlaşılmıştır.

 

Bu bağlamda başvuruya konu ihalede şikâyet edilen 11, 13, 22, 23, 24, 25, 29, 42, 45, 46, 47 ve 48’inci kısımlarına ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Azranur Taşımacılık Turizm Gıda ve Temizlik Maddeleri San. ve Tic. Ltd. Şti., SS 122 Nolu Özparlar Öğrenci Servisleri ve Toplu Taş. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve Akkent Taşımacılık Turizm İnşaat Gıda Petrol Ürünleri Temizlik Hay. San. ve Ltd. Şti.ne ait birim fiyat teklif cetvelleri incelendiğinde,

 

Anılan isteklilerin tamamının birim fiyat olarak günlük servis bedelini teklif ettikleri, ancak toplam teklif bedellerini “günlük teklif edilen bedel x araç sayısı x 178 iş günü” üzerinden tespit ettikleri anlaşılmıştır. Bu durumda anılan istekiler tarafından birim fiyat teklif cetvelinin şikâyete konu kısımlarına ilişkin aritmetik hata yapıldığı tespit edilmiştir. Bu itibarla mevzuatın yukarıda aktarılan hükümleri gereğince anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibinin “2016/340445 İhale Kayıt Numaralı Nizip, Karkamış Köyleri ve Ş. Kamil İlçesi Battal Köyü Yerleşim Yerinden İlçemiz Merkezindeki Lise ve İmam Hatip Ortaokul Taşıma Merkezine 109 Araç ile 1533 Öğrenci 178 İş Günü Öğrenci Taşıma İşi Hizmet Alımı”  ihalesinin 11, 13, 22, 23, 24, 25, 29, 42, 45, 46, 47 ve 48’inci kısımlarına ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, söz konusu kısımlara ilişkin başvuru bedelinin 3.372,00 TL olduğu, başvuru sahibi tarafından toplam yaklaşık maliyet üzerinden başvuru bedelinin 10.118,00 TL olarak yatırıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla başvuru sahibi tarafından 6.746,00 TL fazla ödeme yapıldığı anlaşılmış, bu itibarla İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “… Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” hükmü uyarınca fazla ödendiği tespit edilen 6.746,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin eşit muamele ilkesi bakımından yapılan inceleme neticesinde,  şikâyete konu ihale kısımlarına ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen isteklilerin haricinde geçerli teklif sahibi isteklilerin bulunduğu,

 

Bu çerçevede Mahmut İnal Taş. Tem. Turizm haricindeki Tayftur Turizm Taşımacılık Petrol Nak. Gıda Tic. Ltd. Şti., Halil İbrahim Nakliyat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., Aztekin Taş. Gıda Petrol Ürn. İnş. ve Tem. San. Tic. Ltd. Şti., SS 84 Nolu Kardelen Öğr.ve Toplu Taş. Mot. Taş. Koop. Kooperatifi ve SS 85 Nolu Damla Öğr. Serv. ve Toplu Taş. Mot. Taş Kooperatifi tarafından birim fiyat olarak 178 işgünü boyunca 1 aracın servis hizmeti vermesi karşılığında teklif edilecek bedel dikkate alınarak belirlenmesi gerekirken günlük servis bedelini teklif ettikleri anlaşıldığından, Mahmut İnal Taş. Tem. Turizm tarafından ise birim fiyat teklif cetvelindeki 23’üncü kısma ilişkin olarak teklif edilen birim fiyat sütununa “89×178”, 24’üncü kısma ilişkin olarak teklif edilen birim fiyat sütununa “117×178” yazıldığı ancak teklif edilen birim fiyatın tutar itibariyle belirtilmediği görüldüğünden bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, birinci iddia kapsamında ihalenin şikâyete konu edilen 11, 13, 22, 23, 24, 25, 29, 42, 45, 46, 47 ve 48’inci kısımlarına ilişkin idarece önemli teklif bileşenlerinin belirlenerek asgari 3 iş günü verilmek suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerektiği anlaşılsa da, ikinci iddia kapsamında yapılan incelemede söz konusu kısımlarda geçerli teklif kalmadığından, ihalenin şikâyet konusu bu kısımların iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin şikâyete konu edilen 11, 13, 22, 23, 24, 25, 29, 42, 45, 46, 47 ve 48’inci kısımlarına ilişkin ihalenin iptaline,

 

2- Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Hamdi GÜLEÇ

Başkan

 

Şinasi CANDAN

II. Başkan

Osman DURU

Kurul Üyesi

Erol ÖZ

Kurul Üyesi

 

Köksal SARINCA

Kurul Üyesi

Dr. Ahmet İhsan ŞATIR

Kurul Üyesi

Mehmet ATASEVER

Kurul Üyesi

 

Oğuzhan YILDIZ

Kurul Üyesi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.