Hesap cetveli, düşük teklif sorgulaması, önemli teklif bileşenleri, açıklama sunulması

yol-3

hesap cetvelinin idarece belirlenen aşır düşük teklif sorgulaması kapsamında belirlenen önemli teklif bileşenleri içinde yer almadığı, bunlara ilişkin açıklama sunulması gerekmediği

Toplantı No: 2016/016
Gündem No: 8
Karar Tarihi: 03.03.2016
Karar No: 2016/UH.III-684
Şikayetçi:
İlkay Osgb – İlkay Psikoteknik Değ. Mesleki Yet. Taş. Ve Özel Eğt. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

09.02.2016 / 8425

Başvuruya Konu İhale:

2015/175504 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü Van, Hakkari Ve Bitlis İl Sınırları İçerisindeki İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği Ve Diğer Sağlık Personeli Hizmetlerinin Ortak Sağlık Ve Güvenlik Biriminden Alımı Hizmet Alımı İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

İlkay Osgb – İlkay Psikoteknik Değ. Mesleki Yet. Taş. ve Özel Eğt. Hiz. Tic. Ltd. Şti.,

Şerefiye Mah. 1620.1 Santral 5 Sok. Koza İş Merkezi Kat: 4 No: 22-23 İpekyolu/VAN

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü,

Selimbey Mahallesi Iskele Caddesi 65090 VAN

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/175504İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü Van, Hakkari ve Bitlis İl Sınırları İçerisindeki İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli Hizmetlerinin Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden Hizmet Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 11.01.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü Van, Hakkari ve Bitlis İl Sınırları İçerisindeki İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli Hizmetlerinin Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak İlkay Osgb – İlkay Psikoteknik Değ. Mesleki Yet. Taş. ve Özel Eğt. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin 27.01.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.02.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.02.2016 tarih ve 8425 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.02.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/415 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,başvuruya konu ihalenin personel çalıştırmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu, idare tarafından teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında teklife esas işçilik, araç ve ulaşım giderlerine ilişkin açıklama istenmesi gerektiği, ihale üzerinde kalan VAN OSGB Çev. Eğt. Dan. Tem. Taş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında işçilik, araç ve ulaşım giderlerinin de istenmesi gerektiği, bu bileşenlerle ilgili açıklama istenmediği, buna bağlı olarak idarenin yapmış olduğu değerlendirmenin hatalı olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş olduğu belgelerin mevzuata uygun olmadığı, belgelerin onay işlemlerinin uygun yapılmadığı, işçilik giderlerinin işin özelliği gereği Türk Tabipler Birliğince yayınlanmış olan işyeri hekimliği asgari ücret sözleşmesi ücret çizelgesi esas alınarak hesaplaması gerektiği, bu ücret çizelgesine göre teklif vermediği, ihalenin yaklaşık maliyetinin 607.054,68 TL olduğu, sınır değerin 466.965,14 TL olarak hesaplandığı, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin 324.483,00 TL olduğu, bu teklifin sınır değerin % 30,51 altında olduğu, bu teklif fiyatı ile ihale konusu işin yapılmasının mümkün olmadığı, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

          4857 sayılı İş Kanununun “Asgari ücret” başlıklı 39’ncu maddesinde “İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde 78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

……

78.18. Yemek ve yol gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.açıklaması,

 

Anılan Tebliğin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde  79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

……

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.           

79.2.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

…..

79.2.2.6. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.

…..

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.…” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin adı: Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü Van, Hakkari Ve Bitlis İl Sınırları İçerisindeki İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği Ve Diğer Sağlık Personeli Hizmetlerinin Ortak Sağlık Ve Güvenlik Biriminden Alımı Hizmet Alımı işi” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’nci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri istekliye ait olup, teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri istekliye ait olup, teklif edilecek fiyata dahildir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’ncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ” başlıklı 5’nci maddesinde “5.1- Kısmi süreli çalışacak olan iş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin çalışma süreleri; İdarenin SGK İşyeri Numaraları bazında, NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması Kodlarına göre belirlenen tehlike sınıfı ve o işyerinde çalışan yevmiyeli personel sayıları dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak İdare ile Yüklenici arasında yapılan bir protokolle belirlenir.(İsg- Katip’te Belirtilen Süreler Esas Alınır)

……

5.2- Kısmi süreli çalışacak iş güvenliği uzmanları, işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin çalışma saatleri; İdare ile Yüklenici tarafından, mevzuatta belirtilen haftalık çalışma süreleri dikkate alınarak belirlenen kısmi bir süreyi kapsar. İşyerlerinde çalışılacak gün ve zamanlar İdare ve Yüklenici tarafından müştereken karşılıklı protokol ile belirlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin 78’nci maddesindeki açıklamalar ve Teknik Şartname’nin 5’nci maddesindeki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde ihale konusu işte çalıştırılacak personelin kısmi zamanlı olarak çalıştırılacağı, buna göre ihale konusu işin personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı olduğu, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.  

 

İdari Şartname’nin yukarıda yer alan düzenlemesine istinaden ihale komisyonu tarafından yapılan hesaplama sonucunda sınır değerin 466.965,14 TL olarak hesaplandığı, teklifi hesaplanan sınır değerin altında kalan 1 (bir) istekliye 13.01.2016 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ile aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, VAN OSGB Çev. Eğt. Dan. Tem. Taş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin 18.01.2016 tarihinde aşırı düşük teklif açıklamasını idareye sunduğu ve sunmuş olduğu açıklamanın idarece uygun görülerek 22.01.2016 tarihli kesinleşen ihale komisyon kararı ile ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarece aşrı düşük teklif sorgulaması kapsamında önemli teklif bileşenleri olarak; “İş Güvenliği Uzmanlığı (Aylık 24050 dakika, yıllık 12*24050=288600 dk.), İşyeri Hekimliği (Aylık 13095 dakika, yıllık 12*13095=157140 dk.), Diğer Sağlık Personeli (Aylık 10260 dakika, yıllık 12*10260=123120 dk.)” belirlendiği, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre teklife esas teşkil eden önemli teklif bileşenlerinin belirlenmesinde takdir yetkisinin idareye ait olduğu, idarece belirlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli dikkate alındığında takdir yetkisinin idarece hukuka uygun sınırlar içerisinde kullanıldığı yönünde değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde kalan VAN OSGB Çev. Eğt. Dan. Tem. Taş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında işçilik maliyet tablosu, personel hizmet sözleşmesi, personel İSG Katip sözleşmesi, nakdi ödenecek yol ve yemek gider tablosu, araç kiralama maliyet tablosu ve sözleşmesi, araç ruhsat fotokopileri, araç kiralama ödemesi için banka dekontları, araç akaryakıt maliyet tablosu, POAŞ resmi fiyat tarifesi, araç katalogları, araç yakıt tüketim tablosu ve hizmet verilecek yerlerin OSGB merkezine uzaklığını Km. olarak belirtildiği hesap cetveli sunduğu, sunmuş olduğu araç kiralama maliyet tablosu ve sözleşmesi, araç ruhsat fotokopileri, araç kiralama ödemesi için banka dekontları, araç akaryakıt maliyet tablosu, POAŞ resmi fiyat tarifesi, araç katalogları, araç yakıt tüketim tablosu ve hizmet verilecek yerlerin OSGB merkezine uzaklığını Km. olarak belirtildiği hesap cetvelinin idarece belirlenen aşır düşük teklif sorgulaması kapsamında belirlenen önemli teklif bileşenleri içinde yer almadığı, bunlara ilişkin açıklama sunulması gerekmediğinden bu giderlere ilişkin açıklamaların incelenmesine gerek olmadığı, personel giderinin açıklanması için sunmuş olduğu tam zamanlı iş sözleşmelerine göre; diğer sağlık personeli için brüt asgari ücret, iş güvenliği uzmanı için brüt 1800 TL, işyeri hekimi için brüt 3.000 TL, sözleşme gideri için 4.922,41 TL, yemek gideri için nakdi 17.030,00 TL öngörüldüğü, idari şartnamede yemek ihtiyacının isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği, sözleşme giderinin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği fakat istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında bunun için bedel öngörüldüğü, personel ücretlerin belirlenmesinde sınır ücretin İş Kanunun da düzenlenen asgari ücretin olduğu, istekli tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli teklif bileşeni olarak belirlenen personel için öngörülen ücretlerin brüt asgari ücretin altında olmadığı, başvuru sahibinin işçilik giderlerinin işin özelliği gereği Türk Tabipler Birliğince yayınlanmış olan işyeri hekimliği asgari ücret sözleşmesi ücret çizelgesi esas alınarak hesaplaması gerektiğine yönelik iddiasına ilişkin olarak bu tarifenin uygulanması zorunlu ve bağlayıcı bir tarife olmadığı, bununla birlikte yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte dikkate alındığında ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddialarının reddi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.