Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları ile Hastalık İzin Süreleri

personel-3

Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları ile Hastalık İzin Süreleri

657 sayılı D.M.K.’nun 107 nci maddesinde, “Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya resmi sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarının mütalaaları alınarak Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikte belirtilir.” denilmektedir. Bu madde uyarınca Bakanlar Kurulunun 30.12.1980 tarih ve 8/2175 sayılı Kararıyla kabul ettiği, “Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik” 6.2.1981 tarih ve 17243 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde, “…Bu yönetmelik ile Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği’nde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez.”denilmektedir.

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde, “Memurların hastalık raporları, Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği uyarınca kendilerini tedavi eden hekim veya Resmi Sağlık kurullarınca düzenlenir.

Resmi ve özel hekim bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden hekim veya sağlık kurulu olan bir yere gönderilmemesi halinde, sağlık memuru, hemşire ve ebeler memurun hasta olduğunu ve bir hekim tarafından muayene edilmesinde zaruret bulunduğunu gösteren hastalık belgesi düzenler.

Yurt dışında görevli memurların hastalık raporları, Büyükelçi veya Elçi tarafından tespit edilerek Dışişleri Bakanlığına bildirilmiş olan hekim ve hastanelerce mahalli mevzuata göre düzenlenir.

Geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü arttırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen memurlardan hastalananlarla, yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurlar hakkında da 3 üncü fıkra hükümleri uygulanır.”denilmektedir.

Memurlara verilecek hastalık izin süreleri ise mezkûr Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde düzenlenmiş olup buna göre hastalık raporlarında;

a– Resmi sağlık kurulları, 657 sayılı Kanunun değişik 105 inci maddesindeki süreler dikkate alınarak lüzum gördükleri süre kadar,

b– Tek hekim 20 güne kadar,

c- Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik’ in 2’nci maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen hallerde sağlık memuru, hemşire ve ebeler 7 güne kadar,

d– Dış ülkelerde tek hekim veya sağlık kurulu, o ülkenin raporlarla ilgili mevzuatında tespit edilmiş süreler kadar, Hastalık izni verilmesine lüzum gösterebilirler.

Ancak ( c ) bendine göre düzenlenmiş hastalık belgelerinin geçerli sayılabilmesi için bunların İl Sağlık Müdürlüğü’nce veya bu kuruluş tarafından belirlenen bir hekim tarafından, (d) bendine göre alınan raporların geçerli sayılabilmesi için raporlardaki sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun Misyon şefince onaylanması zorunludur hükmü vardır.

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik’ in 4 üncü maddesinde, 3 üncü maddenin (b) fıkrası uyarınca tek hekimler tarafından düzenlenen hastalık raporlarında gösterilen zorunluluk üzerine kendilerine kısım kısım veya bütün olarak aynı fıkradaki en çok süre kadar hastalık izni verildiği halde ilk hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma sebebiyle görevlerine başlayamayan memurların müteakip muayene ve tedavileri resmi yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve bunların hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlenir.

Ancak o yerde resmi yataklı tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden resmi yataklı tedavi kurumu bulunan bir yere gönderilmemesi halinde tek hekimler düzenleyecekleri hastalık raporlarında en çok 20 gün daha hastalık izni verilmesini zorunlu gösterebilirler.

Hastanın nakline engel olan tıbbi sebeplerin hekimce belirtilmesi, ulaşım şartlarının elverişsizliğinin de mahalli mülki amirlikten alınan bir yazı ile belgelendirilmesi zorunludur.      İkinci fıkra uyarınca düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların kurumun veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır.” hükmü bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.